logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Jaka jest minimalna wartość finansowego wkładu własnego? Rozumiem, że 15% należy wnieść wkładu własnego, ale czy został w Regulaminie lub w Wytycznych określony wkład własny finansowy i niepieniężny?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Minimalna wartość wkładu własnego w projekcie wynosi 15%. W Regulaminie nie został określony poziom wkładu pieniężnego i niepieniężnego. Wkład własny należy wnieść zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Grupa docelowa projektu została wybrana w trakcie diagnozy środowiskowej. Czy w ramach projektu przeprowadza się diagnozę wstępną?

Temat: diagnoza grupy docelowej

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W ramach opracowywania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową diagnozę grupy docelowe wraz ze wskazaniem jej problemów i potrzeb. Szczegółowe informacje w tym zakresie należy zawrzeć w części III wniosku, zgodnie z informacjami wskazanym w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Nie jasne co, w kontekście zapisów Regulaminu i wskazanego załącznika, Pytający ma na myśli wskazując diagnozę środowiskową i diagnozę wstępną.

Czy przy każdym zadaniu należy przeprowadzić rekrutację uczestników kwalifikujących się do danego zadania, czy ma to wynikać z diagnozy indywidualnej?

Temat: diagnoza grupy docelowej, rekrutacja

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Nie, nie przeprowadza się rekrutacji uczestników do każdego zadania. Sporządzając wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową diagnozę uczestników, gdyż w oparciu o nią planowane są formy wsparcia. We wniosku należy również zawrzeć zapisy dotyczące sposobu zrekrutowania uczestników do projektu w oparciu o zdiagnozowane problemy i potrzeby.

Czy promocja i materiały promocyjne dotyczące projektu mogą być sfinansowane ze środków bezpośrednich?

Temat: koszty pośrednie, promocja projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Nie, koszty związane z promocją projektu nie mogą być finansowane w ramach kosztów bezpośrednich. Wydatki te mogą być ponoszone w ramach kosztów pośrednich zgodnie z podrozdziałem 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy można w ramach projektu sfinansować (w ramach dodatku) zadanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który w ramach projektu będzie miał dodatkowe zadania, m.in. odpisanie, wdrożenie i realizację kontraktów rodzinnych z rodzinami zastępczymi i rodzicami biologicznymi dzieci, które przebywają w tych rodzinach zastępczych, będzie motywował do udziału w projekcie oraz pomagał w rozwiązywaniu bieżących trudności związanych z udziałem w projekcie?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W ramach projektu możliwe jest świadczenie wsparcia przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wpisuje się to m.in. w następujący typ działania: Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej).

Należy jednak pamiętać, że planowane formy wsparcia muszą wynikać ze szczegółowej diagnozy grupy docelowej, a zatrudnienie kadry do realizacji tego wsparcia musi być szczegółowo uzasadnione. Ponadto powinno być ono zgodne z Podrozdziałem 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy podpis elektroniczny jest jednoznaczny z podpisem kwalifikowanym?

Temat: wniosek, podpis elektroniczny, złożenie wniosku

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 2 do Regulaminie), istnieje możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dwa sposoby:

- poprzez profil zaufany lub

- podpisem kwalifikowanym.

Czy współpraca i partnerstwo wymagają pisemnego potwierdzenia na etapie składania wniosku?

Temat: partnerstwo, współpraca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Informacje o współpracy są weryfikowane na podstawie deklaratywnych zapisów wniosku o dofinansowanie. W przypadku partnerstwa niezbędne jest złożenie wniosku z podpisami osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera (wskazanych w części II wniosku). Na etapie składania wniosku nie są wymagane żadne załączniki.

Na podstawie dotychczasowej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i pcpr będziemy w trakcie realizacji działań współpracować z ww. podmiotami, informując te właściwe terytorialnie o projekcie i proponowanych formach wsparcia. Czy informowanie jest kwalifikowane jako współpraca? Czy ośrodki pomocy społecznej i pspr wypełniają limit i ograniczenie w Poddziałaniu 11.2.3 tj. realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym działających na obszarze realizacji projektu?

Temat: współpraca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Informowanie właściwych OPS i PCPR o projekcie i udzielanych formach wsparcia jest kryterium specyficznym obligatoryjnym. Wskazana w Regulaminie konkursu współpraca musi wykraczać poza działania związane tylko z informowaniem o realizacji projektu.

Czy warunek zamieszczony w p. 3.8 (MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA NA UCZESTNIKA: Maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika projektu wynosi 10 000,00 PLN, przy czym limit ten dotyczy średniego kosztu wsparcia wszystkich uczestników w ramach projektu. Udział innych osób, w tym otoczenia, musi być pokryty w ramach powyższej kwoty) jest warunkiem dostępu, którego niespełnienie skutkuje odrzucenie projektu?

Nie jest wymieniony w Załączniku nr 8. Kryteria wyboru projektów (kryteria merytoryczne) w ramach Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne.

Temat: koszty uczestnictwa, kwota dofinansowania

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z zapisami Regulaminu, maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika projektu powinna wynosić 10 000,00 PLN. Nie jest to jednak kryterium merytoryczne w ramach oceny projektu, w związku z tym jego niespełnienie nie skutkuje oceną negatywną. Należy jednak pamiętać, że wniosek o dofinansowanie powinien spełniać wymogi określone w Regulaminie konkursu, a zaplanowane działania i związane z tym koszty powinny być racjonalne i odpowiadać na zdiagnozowane problemy i potrzeby uczestników projektu. Zasadność i racjonalność działań i kosztów podlega ocenie merytorycznej w ramach kryteriów punktowych.

Czy w świetle wymienionego w załączniku nr 8 Kryteria wyboru projektów (kryteria merytoryczne): Kryteria zerojedynkowe 14. Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru (w tym również jako partner) (o ile dotyczy) oznacza, że powyższe ograniczenie dotyczy tylko Wnioskodawcy (w tym jeśli jest partnerem w innym wniosku)? Czy podmiot ekonomii społecznej, posiadający doświadczenie na terenie woj. warmińsko – mazurskiego, może być partnerem w dwóch projektach, składanych przez dwóch różnych Wnioskodawców?

Temat: kryteria wyboru projektów, liczba złożonych wniosków

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie ze wskazanym kryterium, dany podmiot może tylko raz wziąć udział w konkursie, bez względu na to, czy występuje w roli Wnioskodawcy czy Partnera. W związku z tym wskazany podmiot ekonomii społecznej może tylko raz być Partnerem w projekcie (o ile nie występuje jako Wnioskodawca w innym projekcie).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.