Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 610 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Zwracam się z pytaniem odnośnie kryteriów premiujących: kryterium nr 2 w Modelu I i w Modelu II i kryterium nr 4 w Modelu III - czy w przypadku projektu łączącego wszystkie modele łącznie za kryteria te można uzyskać maksymalnie 15 punktów czy maksymalnie 5 punktów ?

Temat: punkty

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Zgodnie z założeniami konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 i nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 w przypadku kompleksowej realizacji wsparcia, polegającej na realizacji więcej niż jednego Modelu w projekcie, w ramach kryterium specyficznego fakultatywnego nr 2 w Modelu I i Modelu II oraz nr 4 w Modelu III dopuszcza się możliwość sumowania jedynie zadeklarowanej ilości porozumień, o ile w przypadku Modelu I oraz Modelu III są to porozumienia dodatkowe (tj. wykraczają poza zakres porozumień zawieranych w celu spełniania kryteriów specyficznego obligatoryjnego nr 1 w Modelu I oraz nr 1 w Modelu III), zaś w Modelu II wskazano jakiekolwiek porozumienie (np. zawarte pomiędzy szkołą, a pracodawcą na rzecz rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym polegającej na umożliwieniu dokształcania pracownikom przedsiębiorstw). Nie oznacza to jednak możliwości sumowania liczby punktów możliwej do zdobycia za spełnienie ww. kryterium w związku z realizacja więcej niż jednego Modelu - punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium przyznawane są bowiem na poziomie całego projektu.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

Pytanie odnośnie kryterium:

„Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność o charakterze edukacyjnym realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt”.

Czy wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo, instytucja szkoleniowa posiadająca wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, a Partnerem Organ Prowadzący szkołę objętą wsparciem?

Temat: model III

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Jak wskazano w przytoczonym kryterium specyficznym obligatoryjnym wymaganym w przypadku realizacji Modelu III w ramach 1 typu projektów możliwe jest, aby Wnioskodawcą było przedsiębiorstwo prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt. Weryfikacja przedmiotowego kryterium będzie się odbywała na podstawie pkt. 4.7.1 wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK” oraz informacji pozyskanych w inny sposób przez KOP (np. strona internetowa danego podmiotu, KRS, CEIDG). Jak Państwo wskazują są instytucją szkoleniową posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, a co za tym idzie zapewne  posiadają Państwo odpowiedni rodzaj działalności edukacyjnej, co będzie przedmiotem weryfikacji ww. kryterium na etapie prac Komisji Oceny Projektów.

Zwracam się z pytaniem odnośnie kryterium premiującego:
"Projekt zakłada współpracę szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi), w tym ze stworzonymi w ramach RPO 2014-2020 bądź istniejącymi CKZiU lub CKZ, o ile wynika to z charakteru realizowanych działań - dotyczy 1 typu projektów (Model I).

UWAGA ! Ocenie podlegać będzie zadeklarowana przez Wnioskodawcę liczba podpisanych porozumień pomiędzy szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe lub jej organem prowadzącym a podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego wykraczających poza zakres porozumień wymaganych w ramach kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1 w ramach Modelu I."

Jak należy rozumieć zapis,iż porozumienia mają wykraczać poza zakres porozumień z kryterium obligatoryjnego 1 ?

Temat: współpraca

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Kryterium ma na celu zapewnienie szerszej współpracy szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym stanowiącej wartość dodaną w projekcie zatem, aby możliwe było przyznanie punktów za spełnienie kryterium fakultatywnego należy wykazać w treści wniosku „nadobowiązkowy” zakres zawartych porozumień, które będzie wnosiły do projektu „wartość dodaną”, czyli będą wykraczały poza zakres porozumienia na rzecz realizacji działań określonych w pkt. a i/lub b Modelu I.
Jednocześnie należy pamiętać, że IZ RPO WiM 2014-2020 na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu zobowiąże Wnioskodawcę do potwierdzenia (w stosownym oświadczeniu), iż zadeklarowane porozumienia zostały zawarte, pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursów nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 i nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

Zwracam się z pytaniem, czy jeżeli w projekcie obejmiemy wsparciem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych na potrzeby wdrożenia modelu III to czy równocześnie tym działaniem spełniamy założenia modelu II  punkt a)?

Czy wdrażając nowy kierunek i podnosząc kwalifikacje nauczycieli możemy objąć ich również wsparciem w zakresie modelu II b )?

Temat: wsparcie nauczycieli

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Jeżeli w projekcie planują Państwo objąć wsparciem nauczycieli w ramach Modelu III, to planując równocześnie w ramach tego samego projektu realizację Modelu II działaniem tym spełniają Państwo założenia pkt. a Modelu II, zatem wdrażając nowy kierunek i podnosząc kwalifikacje nauczycieli możliwe jest objęcie ich wsparciem z pkt. b Modelu II, o ile wynika to z diagnozy potrzeb grupy docelowej.

Zwracam się z pytaniem jak należy rozumieć zapis na stronie 120 regulaminu konkursu :
"w związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami dotyczącymi Zasadniczych Szkół Zawodowych, w przypadku nowych projektów finansowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 10 i skierowanych do klas dotychczasowych Zasadniczych Szkół Zawodowych, które nie będą prowadzone w branżowych szkołach I stopnia, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych klas (patrz: kryteria specyficzne obligatoryjne - 1 typ projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 4 typ projektów)."

Temat: szkoły zawodowe

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Wskazany w Państwa zapytaniu zapis stanowi jeden z warunków brzegowych określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, niemniej jednak wskazuje on wprost odwołanie do kryterium specyficznego obligatoryjnego, zgodnie z którym: „Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które w wyniku reformy oświaty nie zostały/-ą przekształcone/włączone w strukturę innych szkół oraz są/będą likwidowane, wsparcie będzie skierowane wyłącznie do uczniów tych szkół” oraz sposobu jego weryfikacji w poszczególnych Modelach. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w przypadku Modelu I odznaczenie w przedmiotowym kryterium check-box „TAK” w punkcie 4.7.1 wniosku równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o ww. treści, natomiast w przypadku Modelu II oraz Modelu III obejmującego wsparciem nauczycieli odznaczeni check-box „TAK” w ww. kryterium równoznaczne jest ze spełnieniem założenia, że projekt nie zakłada objęcia wsparciem nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które w wyniku reformy oświaty nie zostały/-ną przekształcone/włączone w strukturę innych szkół oraz będą likwidowane.

Zwracam się z pytaniem odnośnie kryteriów konkursu 2.4.1 :

- kryterium obligatoryjne  1 (MODEL I)

"Wnioskodawca oświadcza, że szkoła/placówka prowadząca kształcenie zawodowe zawarła porozumienie z pracodawcą/przedsiębiorcą lub grupą pracodawców/przedsiębiorców, którego/których działalność jest związana z zawodem lub branżą, w której kształcą się uczniowie oraz oświadcza, że pracodawca/przedsiębiorca uczestniczył w konstruowaniu założeń wsparcia przewidzianego w projekcie – dotyczy 1 typu projektów (Model I)."

- kryterium obligatoryjne 1 (MODEL III)

Wnioskodawca zawarł porozumienie/porozumienia pomiędzy szkołą kształcącą w danym zawodzie a pracodawcą/organizacją pracodawców, przedsiębiorcą/organizacją przedsiębiorców, na potrzeby których dany zawód będzie tworzony lub unowocześniany.

Czy aby spełnić powyższe kryteria można zawrzeć jedno porozumienie czy muszą to być dwa oddzielne porozumienia, odrębnie w ramach każdego typu ?

Temat: porozumienie

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20, w 1 typie projektów każdy Model można realizować indywidualnie. Istnieje również możliwość realizacji kompleksowego wsparcia polegającego na łączeniu Modeli, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące realizacji poszczególnych Modeli. Decydując się zatem na realizację kompleksowego wsparcia, polegającego na jednoczesnej realizacji Modelu I oraz Modelu III, w celu spełnienia ww. kryteriów specyficznych obligatoryjnych Wnioskodawca ma możliwość zawarcia zarówno dwóch oddzielnych porozumień jak i jednego porozumienia, o ile ich/jego zakres będzie spełniać warunki określone w punktach a i/lub b Modelu I, zaś w przypadku Modelu III odnosić się do wprowadzenia nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu i/lub unowocześnienia oferty kształcenia w danym zawodzie oraz zawierać rekomendacje pracodawców/przedsiębiorców, co do wyposażenia/doposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych zaplanowanego w projekcie.

Jednocześnie, IZ RPO WiM zwraca uwagę na fakt, iż weryfikacja wskazanych w Państwa zapytaniu kryteriów, poza punktem 4.7.1 wniosku będzie przeprowadzana również na podstawie treści wniosku wskazującej na spełnienie ww. kryteriów, natomiast kopia przedmiotowego porozumienia będzie wymagana jako załącznik niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, który na tym etapie będzie podlegał weryfikacji.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 i nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

Do kiedy muszą zakończyć się projekty w ramach konkursu Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg?

Temat: data zakończenia projektów

Poddziałanie: 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg

 

Żadne kryterium obowiązujące w ramach konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20 nie narzuca Wnioskodawcy do kiedy musi zakończyć się projekt, w związku z czym zastosowanie ma data graniczna kwalifikowalności wydatków dla Programu, określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. 31 grudnia 2023 r.

Czy przewidujecie Państwo wydłużenie terminu składnia wniosków w sprawie przestąpienia do ww. projektu?

Temat: wydłużenie terminu składnia wniosków

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W chwili obecnej Instytucja Organizująca Nabór nie przewiduje wydłużenia terminu składania wniosków w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20. Zgodnie z Regulaminem wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2 do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00,
  • w formie papierowej jako przesyłka nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Należy podkreślić, iż wydłużenie terminu skłania wniosków następuje w przypadku wyjątkowych utrudnień, uniemożliwiających składanie wniosków o dofinansowanie projektu. W chwili obecnej ww. przesłanki nie występują.

W ramach projektu planujemy wsparcie podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz podmiotów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W przypadku zakupu środka trwałego czy możemy do organizacji pozarządowej przekazać środek trwały na podstawie umowy użyczenia?

Temat: środek trwały

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Przekazanie środka trwałego do organizacji pozarządowej, o której mowa w pytaniu, powinno nastąpić na postawie dokumentów rachunkowo księgowych obowiązujących w danej jednostce. 

Czy podmioty prowadzone przez organizacje pozarządowe mogą ponosić wydatki  w projekcie (wydatki na wynagrodzenia)?

Temat: wynagrodzenia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Przedstawione pytanie jest zbyt ogólne. Nie przedstawiono jakich podmiotów prowadzonych przez organizacje pozarządowe dotyczy przedstawiona kwestia. W związku z powyższy nie ma możliwości zweryfikowania możliwości ponoszenia wydatków przez podmioty, o których mowa w pytaniu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS