Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 540 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy możliwe jest finansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu skierowanego na wsparcie rodzin, bez konieczności tworzenia placówki wsparcia dziennego?

Temat: placówka wsparcia dziennego

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Placówka wsparcia dziennego jest formą wsparcia rodzinny w opiece i wychowaniu dziecka przewidzianą w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do jej stosowania są zobowiązane podmioty określone w art. 18 ust. 2 tej ustawy. Inne podmioty (art. 9 pkt 1 ww. ustawy) realizujące działania na rzecz rodziny i dzieci na własny rachunek (na podstawie zapisów statutowych lub równoważnych ze statutem) powinny realizować wsparcie o standardzie co najmniej zbliżonym do wymogów ustawowych, lecz nie są zobowiązane do stosowania ustawy w tym zakresie.

Czy w ramach projektu można tworzyć całodobowe ośrodki wsparcia, jeśli liczba miejsc nie przekracza 30?

Temat: całodobowe ośrodki wsparcia

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Jest to możliwie, jednakże należy pamiętać, że to na etapie oceny merytorycznej projekt będzie szczegółowo weryfikowany pod kątem spełnienia określonych warunków przewidzianych dla takiej formy wsparcia i kryteriów wyboru projektów. Mogą mieć również zastosowanie inne regulacje (w tym przepisy prawa powszechnie obowiązującego), które wskazują dodatkowe warunki, ponad te określone w Regulaminie i jego załącznikach.

Jak definiowane jest „miejsce zamieszkania” w przypadku realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych? Czy mogą one być realizowane w ośrodku wsparcia/ośrodku rehabilitacyjnym na terenie gminy, w której mieszka uczestnik projektu, czy tylko i wyłącznie w mieszkaniu/domu osoby objętej takim rodzajem wsparcia?

Temat: miejsce zamieszkania

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

W załączniku nr 1 do Wytycznych CT9 w sekcji 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w pkt 4 wskazano, że usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zasady te, zgodnie z ww. załącznikiem, sekcja 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  pkt 2, mają zastosowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Miejsce realizacji usług opiekuńczych będzie więc zależne od różnych czynników i powinno wynikać z indywidualnej diagnozy uczestników. Nie można jednoznacznie stwierdzić, gdzie powinny one być realizowane. Należy jednakże pamiętać o cechach usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej (słownik pojęć Wytycznych CT9) oraz o potrzebach uczestników projektu.

Czy ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania korzystać mogą osoby z niepełnosprawnościami?

Temat: osoby z niepełnosprawnościami

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Zgodnie z Podrozdziałem 6.2 pkt 1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne CT9) usługi opiekuńcze są świadczone dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Definicja tego pojęcia znajduje się w roz. 3 pkt 16 Wytycznych CT9. Osobami tymi mogą być również osoby z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać, że w przypadku projektów skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu bardzo ważnym elementem projektu powinna być diagnoza (czy dana osoba spełnia kryteria określone w definicji).

Czy tworzona w ramach projektu wypożyczalnia sprzętów pielęgnacyjnych musi być przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób otrzymujących inne wsparcie w ramach projektu, czy dopuszczalne jest korzystanie z wypożyczalni przez osoby nie objęte innym wsparciem w projekcie?

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Wydatki kwalifikowalne w okresie trwania projektu mogą dotyczyć wyłącznie osób objętych w nim wsparciem. Zgodnie z Sekcją 6.12.1 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków „wydatki poniesione na zakup środków trwałych (...) mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o ich faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu.”. Jeżeli Wnioskodawca chciałby wykorzystywać finansowany ze środków projektu sprzęt do innych celów niż wyłącznie realizacja projektu to należy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazać to i dokonać wyliczenia kosztów pozyskania tego sprzętu w oparciu o faktyczne wykorzystanie w projekcie.
W innym przypadku całość kosztów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu zostałaby uznana na etapie kontroli za koszty niekwalifikowalne podlegające zwrotowi.

Czy w ramach projektu można zaplanować wyłącznie usługi wytchnieniowe dla opiekunów faktycznych?

Temat: usługi wytchnieniowe

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Wskazana w pytaniu kwestia dotyczy etapu oceny merytorycznej projektu, w związku z czym nie ma możliwości udzielenia wiążącej odpowiedzi na tym etapie. Należy mieć na uwadze, że wsparcie powinno być zaplanowane zgodnie z Regulaminem konkursu i kryteriami wyboru projektów (m.in. wymóg zastosowania 3 form wsparcia w stosunku do każdego uczestnika projektu).

Czy jeśli projekt jest komplementarny z programem rządowym Senior +, to czy wkład własny wnoszony przez JST do projektu EFS może pochodzić ze środków Senior+?

Temat: seniorzy, Senior +

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Nie, ponieważ zgodnie z Podrozdziałem 6.7 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 byłoby to podwójne finansowanie wydatków (dalej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków).

Czy partnerem może być inne stowarzyszenie, które prowadzi działalność edukacyjną (prowadzi punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat), ale nie prowadzi szkoły prowadzącej kształcenie ogólne?

Temat: partnerstwo

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z Regulaminem konkursu (str. 44-46) partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące projekt wspólnie. Może być również nawiązane ze stowarzyszeniem, które prowadzi działalność edukacyjną (np. prowadzi punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat) pod warunkiem uzasadnienia niezbędności i zasadności nawiązania omawianego partnerstwa.

Czy stowarzyszenie, które prowadzi niepubliczną szkołę podstawową jest uprawnione być występować jako wnioskodawca i lider projektu?

Temat: wnioskodawca, lider projektu

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Stowarzyszenie, które prowadzi niepubliczną szkołę podstawową, jeśli jest organem prowadzącym szkołę, jest uprawnione by występować jako wnioskodawca i lider projektu.

Czy zasobem edukacyjnym będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) będzie np. oprogramowanie komputerowe lub materiały szkoleniowe, które zostaną przekazane uczestnikom lub inne materiały, które powstaną w ramach projektu np. gazetki szkolne, blog?

Temat: prawa autorskie

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Odpowiadając pytanie należy wskazać, iż pytanie zostało sformułowane w sposób nieprecyzyjny i podano w nim zbyt mało informacji aby móc na nie odpowiedzieć wyczerpująco.

Zgodnie z ustawą  o prawach autorskich i prawach pokrewnych „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

Dodatkowo to czy mamy do czynienia z zasobem edukacyjnym zależy również od tego co zastrzega sobie w umowie wykonawca oraz w jaki sposób dojdzie do powstania tego zasobu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS