logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 613 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy odbiorcą wsparcia projektu może być Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodek wsparcia pomocy społecznej zajmujacy się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), przy założeniu, że jest to placówka dzienna oraz że nie ma gwarancji, że jej działalność nie zostanie ponownie zawieszona w przypadku wprowadzenia kolejnych obostrzeń?

Temat: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi może stanowić odbiorcę wsparcia w ramach złożonego wniosku. 

Udziałem w projekcie z terenu powiatu zainteresowany jest tylko Dom Pomocy Społecznej. Czy wobec tego wskazanym we wniosku realizatorem powinien być Samorząd Powiatowy lub Dom Pomocy Społecznej?

Temat: realizator projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Pole „2.10 Jednostka realizująca projekt” wniosku o dofinasowanie projektu podlega weryfikacji Instytucji Organizującej Nabór na etapie oceny merytorycznej.
Wyboru jednostki organizacyjnej dokonuje wnioskodawca na etapie przygotowywania wniosku. Kwestia wyboru jednostki nieposiadająca osobowości prawnej stanowiącej jednocześnie realizatora projektu powinna zostać ustalona z Państwa prawnikami, skarbnikiem.

Uczestnikami projektu mogą być podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej. Czy w związku z tym uczestnikami mogą być pracownicy MOPS (wnioskodawcą będzie Gmina) tj.: opiekunki domowe, pracownicy socjalni, pracownicy świetlicy terapeutycznej, kierowca i pozostali pracownicy biurowi? W całym ośrodku są wspólne pokoje dla pracowników, dlatego uważamy, że wszyscy tak samo są narażeni na zarażenie wirusem. Stąd chcielibyśmy objąć wsparciem wszystkich pracowników poprzez zabezpieczenie ich w niezbędne środki ochrony indywidualnej, zakup i przeprowadzenie testów na obecność Covid-19, doposażenie w niezbędny sprzęt do dezynfekcji pomieszczeń, zarówno MOPS jak i pomieszczeń, w których mieszkają osoby mające przyznane decyzją usługi opiekuńcze, które zachorują na Covid-19.

Temat: uczestnik projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Należy podkreślić, iż wsparcie projektowe może obejmować pracowników, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z podopiecznymi, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane. Zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych czy też pracowników świetlicy terapeutycznej będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Pracownicy stanowiący administrację placówki nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz ww. pracowników.

Czy działanie dotyczące zabezpieczenia miejsc ewakuacji jest skierowane do osób objętych działaniami pomocy społecznej (pracownicy i podopieczni)?

Temat: miejsce ewakuacji

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Planując działania dotyczące zabezpieczenia miejsc ewakuacji należy mieć na uwadze przepisy prawa powszechnie obowiązujące w ww. kwestii. Ponadto działania planowe do realizacji w ramach wniosku nie mogą powielać się z działaniami, które wynikają z obowiązku zabezpieczenia miejsc ewakuacji.

Czy w ramach naboru z Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19) grupą docelową mogą być pensjonariusze sanatorium?

Temat: grupa docelowa

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Należy podkreślić, iż nabór organizowany jest w ramach Podziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. W związku z powyższym wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pensjonariusze sanatorium nie stanowią odbiorców wsparcia w rozumieniu Regulaminu naboru. 

Czy w ramach naboru z Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19). Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby wymagające całodobowej opieki? Czy mogą być również włączone osoby objęte usługami opiekuńczymi przez OPS?

Temat: grupa docelowa

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Regulaminem naboru grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w naborze stanowią:

  • osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;
  • podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Osoby objęte usługami opiekuńczymi przez OPS mogą stanowić odbiorców wsparcia.

 

Czy z ramienia gminy miejskiej może być skierowane wsparcie dla Miejskiego Ośrodka Sportu wskazanego przez Wojewodę na punkt kwarantanny w zakresie zabezpieczenia właściwych warunków w Pawilonie Sportowym, np. tapczany oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom poprzez doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią?

Temat: Miejskie Ośrodek Sportu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Należy podkreślić, iż nabór organizowany jest w ramach Podziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. W związku z powyższym wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Placówka o której mowa w pytaniu (Miejski Ośrodek Sportu wskazany przez Wojewodę na punkt kwarantanny) nie stanowi miejsca kwarantanny wyłącznie dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mając na uwadze powyższe ww. podmiot nie stanowi odbiorcy wsparcia.

Czy z ramienia gminy miejskiej może być skierowane wsparcie dla: pracowników MOPS tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, Klubu Integracji Społecznej i Klubu "Senior+" oraz administracji placówki w zakresie doposażenia stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią  w celu ciągłości realizacji zadań pomocy społecznej. Placówka zajmuje się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz prowadzi ośrodek wsparcia - Klub "Senior+". Pomoc świadczona nie jest całodobowo.

Temat: odbiorca wsparcia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Regulaminem naboru uczestników projektu stanowią:

  • osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;
  • podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Przy planowaniu działań należy zwrócić uwagę na fakt, że świadczone wsparcie na rzecz ww. uczestników projektu ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona. Mając na uwadze powyższe zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku.

Pracownicy stanowiący administrację placówki nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz ww. pracowników.

Czy samorząd terytorialny tj. powiat pisze projekt w imieniu gmin powiatu, czy też każda gmina  może wnioskować samodzielnie - w wcześniejszych informacjach i diagnozach potrzeb informacja od Państwa była taka że tylko powiat może podmiotem tego projektu?

Temat: wnioskodawca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Regulaminem naboru, Wnioskodawcą może być jednostka samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego, tzn. zarówno powiat, jak i gmina.

Czy wkładem własnym mogą być wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej - którzy bezpośrednio pracują z mieszkańcami DPS, którzy otrzymują dodatek do wynagrodzenia?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Kwestie poruszone w pytaniu obejmują zagadnienia z zakresu oceny projektu, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Zasady wnoszenia wkładu własnego zostały szczegółowo określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.