baner
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w ramach projektu można tworzyć całodobowe ośrodki wsparcia, jeśli liczba miejsc nie przekracza 30?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W ramach projektów złożonych w odpowiedzi na ten konkurs nie ma możliwości tworzenia całodobowych ośrodków wsparcia.

Jak definiowane jest „miejsce zamieszkania” w przypadku realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych? Czy mogą one być realizowane w ośrodku wsparcia/ośrodku rehabilitacyjnym na terenie gminy, w której mieszka uczestnik projektu, czy tylko i wyłącznie w mieszkaniu/domu osoby objętej takim rodzajem wsparcia?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Specjalistyczne usługi opiekuńcze należą do kategorii usług społecznych świadczonych niestacjonarnie, tzn. świadczone są one poza placówkami stacjonarnymi. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca świadczenia usług zostały opisane w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Czy tworzona w ramach projektu wypożyczalnia sprzętów pielęgnacyjnych musi być przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób otrzymujących inne wsparcie w ramach projektu, czy dopuszczalne jest korzystanie z wypożyczalni przez osoby nie objęte innym wsparciem w projekcie?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z założeniami konkursu, uczestnicy projektu muszą być objęci co najmniej trzema różnymi i kompleksowymi formami wsparcia wpisującymi się w założenia konkursu i odpowiadającymi na zdiagnozowane problemy.

Czy w ramach projektu można zaplanować wyłącznie usługi wytchnieniowe dla opiekunów faktycznych?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z założeniami konkursu, uczestnicy projektu muszą być objęci co najmniej trzema różnymi i kompleksowymi formami wsparcia wpisującymi się w założenia konkursu i odpowiadającymi na zdiagnozowane problemy. Zaplanowanie w projekcie wyłącznie usługi wytchnieniowej dla opiekunów faktycznych nie spełni wymogu regulaminu, co będzie skutkowało negatywną oceną projektu (niespełnienie kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1).

Czy jeśli projekt jest komplementarny z programem rządowym Senior +, to czy wkład własny wnoszony przez JST do projektu EFS może pochodzić ze środków Senior+?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Zasady wnoszenia wkładu własnego określone zostały w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodnie z Wytycznymi, wkładem własnym NIE MOŻE BYĆ wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (zachodzi wówczas podwójne finansowanie).

Proszę o wyjaśnienie, w jakiej formie ma zostać przeprowadzona indywidualna diagnoza grupy docelowej? Czy ma ona zostać przeprowadzona na etapie rekrutacji do projektu czy dopiero po zakwalifikowaniu danej osoby/rodziny do udziału w projekcie jako pierwszy element wsparcia w ramach odrębnego zadania projektowego?

Temat: diagnoza grupy docelowej

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W pytaniu nie zostało wskazane jednoznacznie, o jaką diagnozę chodzi. Należy zwrócić uwagę, że czym innym jest diagnoza grupy docelowej na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie projektu, a czym innym indywidualna diagnoza uczestników projektu, która może stanowić np. pierwszą z form wsparcia w projekcie. Przy sporządzaniu wniosku o dofinasowanie należy przedstawiać diagnozę grupy docelowej w oparciu o załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu, tj. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS.

Czy w ramach w projektu możliwy jest zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w postaci, np. komputerów, gier planszowych, pomocy dydaktycznych itp.? 

Temat: katalog wyposażenia, wyposażenie pracowni, pomoce dydaktyczne, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Wskazane formy wsparcia są możliwe do realizacji w ramach konkursu, jednak muszą one wynikać z przeprowadzonej diagnozy grupy docelowej. Przy planowaniu zakupów należy też uwzględnić zasady dotyczące zakupu środków trwałych określone w „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”. Ponadto należy pamiętać, że utworzenie miejsc w placówkach wsparcia dziennego objęte jest obowiązkiem zachowania trwałości, tj. instytucjonalnej gotowości podmiotu po zakończeniu projektu do świadczenia usługi społecznej odpowiadającej długości trwania projektu. Zasadność i racjonalność zaplanowanych form wsparcia podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez członków Komisji Oceny Projektów w oparciu o zapisy wniosku, w tym m.in. diagnozy grupy docelowej.

Pytanie 2. Czy w ramach projektu możliwa jest organizacja, w ramach wsparcia rodzin, wyjazdów/obozów dla rodzin (wraz z dziećmi) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wskazane formy wsparcia są możliwe do realizacji w ramach konkursu, jednak muszą one wynikać z przeprowadzonej diagnozy grupy docelowej i ich realnych potrzeb. Wyjazdy/obozy powinny w związku z tym odpowiadać na zdiagnozowane problemy i deficyty uczestników projektu, czyli przewidywać odpowiednie i zintensyfikowane formy wsparcie, np. warsztaty oraz zajęcia indywidualne i grupowe z psychologami, pedagogami, trenerami kompetencji społecznych oraz inne działania związane ze zdiagnozowanymi problemami grupy docelowej. Należy pamiętać, że zasadność zaplanowanych form wsparcia podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez członków Komisji Oceny Projektów.

Czy wnioskodawcą w projekcie może być organizacja pozarządowa działająca wg statutu w obszarze integracji społecznej, której fundatorem jest parafia?

Temat: wnioskodawca, partnerstwo z organizacją pozarządową, organizacje pozarządowe

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Zgodnie z regulaminem konkursu, podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie mogą być m.in.: organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej. Zagadnienia związane z tym, kto jest fundatorem organizacji pozarządowych nie są brane pod uwagę podczas oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy w konkursie RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21 obowiązują następujące kryteria:

11. Poprawność programu rewitalizacji

12. Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji.

13. Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji oraz w przypadku projektu realizowanego na terenie miasta należącego do sieci miast Cittaslow, stanowi uzgodnione przedsięwzięcie, zawarte w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

Temat: rewitalizacja, kryteria

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wskazane wyżej kryteria nie dotyczą naboru RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, w związku z tym we wniosku o dofinansowanie składanym w odpowiedzi na ww. konkurs przy wyżej wymienionych kryteriach należy wskazać „nie dotyczy”.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.