baner
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

W regulaminie konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 jest informacja na str. 21 w części 3.4.1 pkt. 3, że w przypadku osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, Wnioskodawca zobowiązany jest do weryfikacji ich statusu na rynku pracy, na podstawie dostarczonego przez uczestnika projektu zaświadczenia z właściwej instytucji publicznej. Jeżeli osoba bezrobotna pozostaje w rejestrze osób bezrobotnych PUP, to oczywiście ta instytucja wystawi takie zaświadczenie.  A jaka instytucja powinna wystawić takie zaświadczenie osobie nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej niepozostającej w rejestrze urzędu pracy?

Temat: status na rynku pracy

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W przypadku osób nieaktywnych zawodowo, takie zaświadczenie można dostać np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy projekt może zakładać zakup dla uczestników środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem COVID?

Temat: stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe, COVID-19, koronawirus

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z Regulaminem konkursu, rozstrzygnięcie konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 planowane jest na kwiecień 2021 r., należy stwierdzić, że:

  • na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, Projektodawca nie będzie posiadał wiedzy nt. sytuacji epidemicznej w Polsce, w II kwartale 2021 r. W związku z powyższym ujęcie zakupu środków ochrony osobistej w budżecie projektu, skutkować będzie trudnością w ocenie budżetu pod kątem niezbędności poniesienia takich wydatków w odniesieniu do celu realizacji projektu;
  • w przypadku pojawienia się konieczności zakupu środków ochrony osobistej dla uczestników projektu (ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV -2), można sfinansować ich zakup z oszczędności powstałych na etapie realizacji projektu.

Jaka obowiązuje obecnie wysokość stypendium stażowego i szkoleniowego?

Temat: stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe, COVID-19, koronawirus

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

  1. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe[1], które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[2], jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie[3] – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, chyba że w danym miesiącu nie występuje 20 dni roboczych i odbywanie stażu w mniejszej liczbie godzin stażowych jest niezawinione ze strony uczestnika i podmiotu przyjmującymi na staż[4].
  2. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku.

 


[1] W uzasadnionych przypadkach uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z otrzymania stypendium stażowego w projekcie. Beneficjent jest zobowiązany do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnika projektu w sytuacji rezygnacji ze stypendium.

[2] Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[3] W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. Ponadto, wskazany minimalny wymiar godzinowy nie ma zastosowania w odniesieniu do staży realizowanych na stanowiskach pracy, dla których przewidziano krótszy czas pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

[4] Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych w całości przez płatnika, tj. podmiot kierujący na staż.

Proszę o wyjaśnienie, gdyż definicja beneficjenta w konkursach np. 11.1.1 lub 11.2.3  jest dla mnie niejasna. Chodzi  mi o osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Czy beneficjentem może być wyłącznie osoba fizyczna prowadząca firmę na podstawie odrębnych przepisów. Czy może  beneficjentem może być każdy przedsiębiorca np. normalnie zarejestrowany w ceidg (nie na podstawie jakichś odrębnych przepisów). Czy wymóg aby działalność beneficjenta dot. sfery pomocy i integracji społecznej itd...dotyczy też osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

Temat: wnioskodawca, beneficjent

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powyższe pytanie dotyczy  konkursów ogłaszanych w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014−2020.

O dofinansowanie projektu w ramach tego Poddziałania mogą ubiegać się następujące podmioty:

Wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W związku z powyższym Wnioskodawcą może zostać wyłącznie podmiot, który prowadzi działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.  Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu, chyba że prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową (w ww. sferze).

Należy nadmienić jednocześnie, iż jednym z obligatoryjnych kryteriów merytorycznych specyficznych dla tego Poddziałania jest posiadanie przez Wnioskodawcę lub Partnera co najmniej 12-miesięcznego doświadczenia w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Zwracam się z pytaniem odnośnie kryteriów premiujących: kryterium nr 2 w Modelu I i w Modelu II i kryterium nr 4 w Modelu III - czy w przypadku projektu łączącego wszystkie modele łącznie za kryteria te można uzyskać maksymalnie 15 punktów czy maksymalnie 5 punktów ?

Temat: punkty

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Zgodnie z założeniami konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 i nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 w przypadku kompleksowej realizacji wsparcia, polegającej na realizacji więcej niż jednego Modelu w projekcie, w ramach kryterium specyficznego fakultatywnego nr 2 w Modelu I i Modelu II oraz nr 4 w Modelu III dopuszcza się możliwość sumowania jedynie zadeklarowanej ilości porozumień, o ile w przypadku Modelu I oraz Modelu III są to porozumienia dodatkowe (tj. wykraczają poza zakres porozumień zawieranych w celu spełniania kryteriów specyficznego obligatoryjnego nr 1 w Modelu I oraz nr 1 w Modelu III), zaś w Modelu II wskazano jakiekolwiek porozumienie (np. zawarte pomiędzy szkołą, a pracodawcą na rzecz rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym polegającej na umożliwieniu dokształcania pracownikom przedsiębiorstw). Nie oznacza to jednak możliwości sumowania liczby punktów możliwej do zdobycia za spełnienie ww. kryterium w związku z realizacja więcej niż jednego Modelu - punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium przyznawane są bowiem na poziomie całego projektu.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

Pytanie odnośnie kryterium:

„Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność o charakterze edukacyjnym realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt”.

Czy wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo, instytucja szkoleniowa posiadająca wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, a Partnerem Organ Prowadzący szkołę objętą wsparciem?

Temat: model III

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Jak wskazano w przytoczonym kryterium specyficznym obligatoryjnym wymaganym w przypadku realizacji Modelu III w ramach 1 typu projektów możliwe jest, aby Wnioskodawcą było przedsiębiorstwo prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt. Weryfikacja przedmiotowego kryterium będzie się odbywała na podstawie pkt. 4.7.1 wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK” oraz informacji pozyskanych w inny sposób przez KOP (np. strona internetowa danego podmiotu, KRS, CEIDG). Jak Państwo wskazują są instytucją szkoleniową posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, a co za tym idzie zapewne  posiadają Państwo odpowiedni rodzaj działalności edukacyjnej, co będzie przedmiotem weryfikacji ww. kryterium na etapie prac Komisji Oceny Projektów.

Zwracam się z pytaniem odnośnie kryterium premiującego:
"Projekt zakłada współpracę szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi), w tym ze stworzonymi w ramach RPO 2014-2020 bądź istniejącymi CKZiU lub CKZ, o ile wynika to z charakteru realizowanych działań - dotyczy 1 typu projektów (Model I).

UWAGA ! Ocenie podlegać będzie zadeklarowana przez Wnioskodawcę liczba podpisanych porozumień pomiędzy szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe lub jej organem prowadzącym a podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego wykraczających poza zakres porozumień wymaganych w ramach kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1 w ramach Modelu I."

Jak należy rozumieć zapis,iż porozumienia mają wykraczać poza zakres porozumień z kryterium obligatoryjnego 1 ?

Temat: współpraca

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Kryterium ma na celu zapewnienie szerszej współpracy szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym stanowiącej wartość dodaną w projekcie zatem, aby możliwe było przyznanie punktów za spełnienie kryterium fakultatywnego należy wykazać w treści wniosku „nadobowiązkowy” zakres zawartych porozumień, które będzie wnosiły do projektu „wartość dodaną”, czyli będą wykraczały poza zakres porozumienia na rzecz realizacji działań określonych w pkt. a i/lub b Modelu I.
Jednocześnie należy pamiętać, że IZ RPO WiM 2014-2020 na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu zobowiąże Wnioskodawcę do potwierdzenia (w stosownym oświadczeniu), iż zadeklarowane porozumienia zostały zawarte, pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursów nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 i nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

Zwracam się z pytaniem, czy jeżeli w projekcie obejmiemy wsparciem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych na potrzeby wdrożenia modelu III to czy równocześnie tym działaniem spełniamy założenia modelu II  punkt a)?

Czy wdrażając nowy kierunek i podnosząc kwalifikacje nauczycieli możemy objąć ich również wsparciem w zakresie modelu II b )?

Temat: wsparcie nauczycieli

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Jeżeli w projekcie planują Państwo objąć wsparciem nauczycieli w ramach Modelu III, to planując równocześnie w ramach tego samego projektu realizację Modelu II działaniem tym spełniają Państwo założenia pkt. a Modelu II, zatem wdrażając nowy kierunek i podnosząc kwalifikacje nauczycieli możliwe jest objęcie ich wsparciem z pkt. b Modelu II, o ile wynika to z diagnozy potrzeb grupy docelowej.

Zwracam się z pytaniem jak należy rozumieć zapis na stronie 120 regulaminu konkursu :
"w związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami dotyczącymi Zasadniczych Szkół Zawodowych, w przypadku nowych projektów finansowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 10 i skierowanych do klas dotychczasowych Zasadniczych Szkół Zawodowych, które nie będą prowadzone w branżowych szkołach I stopnia, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych klas (patrz: kryteria specyficzne obligatoryjne - 1 typ projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 4 typ projektów)."

Temat: szkoły zawodowe

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Wskazany w Państwa zapytaniu zapis stanowi jeden z warunków brzegowych określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, niemniej jednak wskazuje on wprost odwołanie do kryterium specyficznego obligatoryjnego, zgodnie z którym: „Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które w wyniku reformy oświaty nie zostały/-ą przekształcone/włączone w strukturę innych szkół oraz są/będą likwidowane, wsparcie będzie skierowane wyłącznie do uczniów tych szkół” oraz sposobu jego weryfikacji w poszczególnych Modelach. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w przypadku Modelu I odznaczenie w przedmiotowym kryterium check-box „TAK” w punkcie 4.7.1 wniosku równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o ww. treści, natomiast w przypadku Modelu II oraz Modelu III obejmującego wsparciem nauczycieli odznaczeni check-box „TAK” w ww. kryterium równoznaczne jest ze spełnieniem założenia, że projekt nie zakłada objęcia wsparciem nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które w wyniku reformy oświaty nie zostały/-ną przekształcone/włączone w strukturę innych szkół oraz będą likwidowane.

Zwracam się z pytaniem odnośnie kryteriów konkursu 2.4.1 :

- kryterium obligatoryjne  1 (MODEL I)

"Wnioskodawca oświadcza, że szkoła/placówka prowadząca kształcenie zawodowe zawarła porozumienie z pracodawcą/przedsiębiorcą lub grupą pracodawców/przedsiębiorców, którego/których działalność jest związana z zawodem lub branżą, w której kształcą się uczniowie oraz oświadcza, że pracodawca/przedsiębiorca uczestniczył w konstruowaniu założeń wsparcia przewidzianego w projekcie – dotyczy 1 typu projektów (Model I)."

- kryterium obligatoryjne 1 (MODEL III)

Wnioskodawca zawarł porozumienie/porozumienia pomiędzy szkołą kształcącą w danym zawodzie a pracodawcą/organizacją pracodawców, przedsiębiorcą/organizacją przedsiębiorców, na potrzeby których dany zawód będzie tworzony lub unowocześniany.

Czy aby spełnić powyższe kryteria można zawrzeć jedno porozumienie czy muszą to być dwa oddzielne porozumienia, odrębnie w ramach każdego typu ?

Temat: porozumienie

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20, w 1 typie projektów każdy Model można realizować indywidualnie. Istnieje również możliwość realizacji kompleksowego wsparcia polegającego na łączeniu Modeli, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące realizacji poszczególnych Modeli. Decydując się zatem na realizację kompleksowego wsparcia, polegającego na jednoczesnej realizacji Modelu I oraz Modelu III, w celu spełnienia ww. kryteriów specyficznych obligatoryjnych Wnioskodawca ma możliwość zawarcia zarówno dwóch oddzielnych porozumień jak i jednego porozumienia, o ile ich/jego zakres będzie spełniać warunki określone w punktach a i/lub b Modelu I, zaś w przypadku Modelu III odnosić się do wprowadzenia nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu i/lub unowocześnienia oferty kształcenia w danym zawodzie oraz zawierać rekomendacje pracodawców/przedsiębiorców, co do wyposażenia/doposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych zaplanowanego w projekcie.

Jednocześnie, IZ RPO WiM zwraca uwagę na fakt, iż weryfikacja wskazanych w Państwa zapytaniu kryteriów, poza punktem 4.7.1 wniosku będzie przeprowadzana również na podstawie treści wniosku wskazującej na spełnienie ww. kryteriów, natomiast kopia przedmiotowego porozumienia będzie wymagana jako załącznik niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, który na tym etapie będzie podlegał weryfikacji.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 i nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.