logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 613 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy dopuszczalny jest udział w naborze wniosków nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 przez DPS bądź jednostkę nadrzędną, w momencie kiedy korzystamy z grantu Pomagajmy razem, czy wymienione zadania będą się ze sobą pokrywały?

 

Temat: grant „Pomagajmy razem”

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 Wnioskodawcą może być samorząd powiatowy lub gminy. Zgodnie z założeniami konkursu DPS może być podmiotem, do którego kierowane będzie wsparcie. W takim przypadku możliwe jest zaplanowanie wsparcia dla ww. podmiotu zgodnego z katalogiem działań wskazanym w Regulaminie naboru.

Należy podkreślić, iż termin realizacji działań w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 nie może powielać się z terminami działań realizowanych w ramach grantu.

Czy w przypadku uznania kosztu za niekwalifikowany na etapie oceny projektu, budżet projektu będzie mógł zostać pomniejszony o taką pozycję?

 

Temat: budżet projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Kwestia poruszona w pytaniu obejmuje zagadnienie z zakresu oceny projektu, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Należy wziąć pod uwagę, iż w trakcie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych Wnioskodawca może być wezwany do maksymalnie dwukrotnego uzupełnienia lub poprawy projektu.

Czy kosztem kwalifikowanym w ramach naboru będzie:

 • zatrudnienie pracownika gospodarczego, ochroniarza (ŚDS, MOPS) – związane z koniecznością zapewnienia zwiększonego reżimu sanitarnego i zachowania procedur bezpieczeństwa podopiecznych;
 • dodatek do wynagrodzeń dla pracowników przesuniętych z racji pandemii do działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, dozorem budynku – zachowanie bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego(DPS);
 • zatrudnienie terapeuty (MOPS), zatrudnienie instruktora terapii uzależnień (Schronisko dla bezdomnych) – związane z nasileniem zaburzeń u pensjonariuszy;
 • zatrudnienie psychologa (ŚDS) – związane z nasileniem zaburzeń i stanów lękowych u pensjonariuszy;
 • zakup laptopów dla asystentów rodziny i specjalistów w SOW – związane z koniecznością pracy zdalnej;
 • zakup pralki i suszarki do SOW – związane z koniecznością utrzymania podwyższonego reżimu sanitarnego;
 • zakup klimatyzatora z funkcja jonizacji powietrza (MOPS), zakup jonizatora i ozonatora oczyszczających powietrze, w tym z cząsteczek wirusów (ŚDS) – związane z koniecznością utrzymania podwyższonego reżimu sanitarnego;
 • koszt przygotowania miejsca do ewakuacji schroniska oraz noclegowni dla bezdomnych oraz miejsca do odbywania kwarantanny przez osoby bezdomne, w tym zakup materiałów remontowych, prace remontowe, zakup sprzętu AGD, zakup art. gospodarstwa domowego? Koszt prac remontowych rozważany jest w ramach cross-financingu do 10% wartości projektu (zakup materiałów remontowych ze środków projektu, koszt prac remontowych jako wkład własny).
 • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników obsługi (Bursa szkolna) sprawujących opiekę i nadzór nad osobami bezdomnymi przebywającymi w kwarantannie lub ewakuowanymi ze schroniska/noclegowni dla bezdomnych (w przypadku zaistnienia konieczności ewakuacji/skierowania osób bezdomnych do odbycia kwarantanny lub pozostających w gotowości do takiej pracy)?

 

Temat: koszty kwalifikowalne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Planując działania w ramach naboru należy mieć na uwadze, że formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wpisywać się we wskazany w Regulaminie naboru typ projektów, tj. realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona. Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór.

Beneficjentem projektu jest gmina (JST). W ramach projektu planuje się realizację zadań i objęcie wparciem podmiotów będących zarówno jednostkami organizacyjnymi JST (MOPS, DPS, ŚDS), jak i prowadzonych przez organizacje pozarządowe (DPS, ŚDS, Schronisko dla bezdomnych – podmioty realizują zadania własne gminy na zlecenie JST na podstawie zawartej umowy). Czy wszystkie ww. podmioty będą miały status uczestników projektu? W jaki sposób należy zaplanować rozliczenie dotacji, przekazanie środków, rozliczanie pensji (zadania dotyczą zakupu środków trwałych: pralko-suszarka, środki ochrony typu: maseczki, płyny dezynfekujące, ale też zatrudnienia na umowę zlecenie personelu opiekuńczego)?

 

Temat: rozliczenie dotacji, przekazanie środków, rozliczanie pensji

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Jako podmioty objęte wsparciem w ramach projektu składnego przez gminę wymienia się  MOPS, DPS, ŚDS (jednostki organizacyjne JST) oraz DPS, ŚDS, Schronisko dla bezdomnych (prowadzone przez organizacje pozarządowe).

Zgodnie z Regulaminem naboru uczestników projektu stanowią:

 • osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;
 • podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Należy podkreślić, iż MOPS nie stanowi placówki wsparcia całodobowego. Przy planowaniu działań należy zwrócić uwagę na fakt, że świadczone wsparcie na rzecz uczestników projektu ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Biorąc pod uwagę powyższe, osoby zatrudnione w MOPS nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości świadczenia wsparcia na rzecz pracowników MOPS. MOPS może być realizatorem projektu.

Pozostałe wymienione podmioty tj.: DPS, ŚDS (jednostki organizacyjne JST) oraz DPS, ŚDS, Schronisko dla bezdomnych (prowadzone przez organizacje pozarządowe) mogą stanowić uczestników projektu. 

Wnioskodawcą jest gmina, więc wniosek o dofinansowanie może obejmować wsparciem różne jednostki organizacyjne samorządu wpisujące się w określony w Regulaminie naboru katalog uczestników projektu, w tym wspomniany w pytaniu ŚDS czy DPS. W związku z tym rozliczenia odbywają się z beneficjentem\realizatorem projektu na podstawie stosownych pełnomocnictw/upoważnień. Wsparcie w ramach projektu, które obejmuje np. przekazanie środków ochrony osobistej następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. W przypadku rozliczenia wynagrodzeń dla pracowników należy kierować się obowiązującym prawem krajowym oraz regulaminem wynagradzania, funkcjonującym w danej placówce. 

W przypadku podmiotów prowadzonych przez organizacje pozarządowe  wsparcie w ramach projektu, które obejmuje np. przekazanie środków ochrony osobistej następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

W przypadku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia (dodatki) dla pracowników o których mowa w pytaniu, należy kierować się obowiązującym prawem krajowym. oraz regulaminem wynagradzania, funkcjonującym w danej placówce. Powyższa kwestia powinna zostać ustalona z Państwa skarbnikiem oraz prawnikami.

Czy w ramach projektu można objąć wsparciem również pracowników organizacji pozarządowych, które na zlecenie gminy (w oparciu o umowy pokonkursowe) realizują usługi opiekuńcze, czy też prowadzą schronisko dla osób bezdomnych? Jeżeli tak, to czy potrzebne jest porozumienie z zarządami tych organizacji, czy przekazanie uzyskanego wsparcia odbywa się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych? Należy nadmienić, że w/w pracownicy realizują swoje zadania na rzecz osób wymagających wsparcia nieprzerwanie i systematycznie przez cały czas, niezależnie od sytuacji epidemiologicznej. 

 

Temat: pracownicy organizacji pozarządowych

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Istnieje możliwość objęcia wsparciem pracowników organizacji pozarządowych, które na zlecenie gminy realizują usługi opiekuńcze.

W przypadku gdy osoby realizujące usługi opiekuńcze, czy też prowadzące schronisko dla osób bezdomnych zostaną określone we wniosku o dofinansowanie jako odbiorcy wsparcia, nie ma potrzeby zawierania stosownych porozumień z zarządami tych organizacji. Wsparcie w ramach projektu, które obejmuje np. przekazanie środków ochrony osobistej następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

W przypadku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia (dodatki) dla pracowników o których mowa w pytaniu, należy kierować się obowiązującym prawem krajowym. Powyższa kwestia powinna zostać ustalona z Państwa skarbnikiem oraz prawnikami.

Jakie są możliwe ramy czasowe okresu realizacji projektu w ramach Działania 1.3.5 schemat B typ 2 ?

 

Temat: ramy czasowe projektu

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

W Regulaminie oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowych określono jedynie maksymalny termin, do którego ma zostać udzielone wsparcie, tj. 31 grudnia 2020 r. oraz termin, od którego mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, tj. 1 lutego 2020 r. Udzielenie wsparcia należy rozumieć, jako podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że termin zakończenia realizacji projektu może być późniejszy.

Czy wkład własny do projektu musi być ponoszony wyłącznie w okresie realizacji projektu?

 

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, wkład własny do projektu ponoszony jest wyłącznie w okresie realizacji projektu.

Czy wkład własny do projektu musi być wyłącznie wkładem finansowym, czy może być również wkładem rzeczowym (w przypadku jednostki z sektora finansów publicznych)?

 

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wkład własny, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, może być wniesiony zarówno jako środki finansowe, jak i wkład niepieniężny. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu własnego określają ww. Wytyczne.

Czy konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia z ŚDS określającego zasady realizacji projektu?

 

Temat: zasady realizacji projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Mając na uwadze, że ŚDS został określony we wniosku o dofinansowanie jako odbiorca wsparcia, nie ma potrzeby zawierania stosownych porozumień z ŚDS dotyczących realizacji projektu. Wsparcie ŚDS w ramach projektu, które obejmuje np. przekazanie środków ochrony osobistej następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Czy w sytuacji gdy bezpośrednim realizatorem projektu jest konkretna jednostka organizacyjna (np. MOPS) zakres projektu może również dodatkowo dotyczyć innych jednostek organizacyjnych samorządu (np. ŚDS)? Jeżeli tak, to czy rozliczenia finansowe mogą odbywać się w ramach działalności MOPS?

 

Temat: zakres projektu, rozliczenie projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wnioskodawcą jest odpowiednio gmina/powiat, więc wniosek o dofinansowanie może obejmować wsparciem różne jednostki organizacyjne samorządu wpisujące się w określony w Regulaminie naboru katalog uczestników projektu, w tym wspomniany w pytaniu ŚDS. W związku z tym rozliczenia odbywają się z Beneficjentem, lub w tym wypadku realizatorem projektu na podstawie stosownych pełnomocnictw/upoważnień. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.