logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy gmina będąca Wnioskodawcą w ramach naboru  RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 może zaplanować działania polegające na przygotowaniu miejsc odbywania kwarantanny?

Temat: miejsce odbywania kwarantanny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z polecaniem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. zarządzono uruchomienie obiektów, które będą pełnić rolę miejsc kwarantanny zbiorowej dla mieszkańców z terenu powiatu. Za organizację miejsca kwarantanny i zapewnienie funkcjonowanie obiektu w czasie odbywania w nim kwarantanny odpowiedzialny jest Starosta Powiatu/Prezydent Miasta na prawach powiatu. W związku z powyższym gmina nie może zaplanować działań polegających na przygotowaniu miejsc odbywania kwarantanny.

Należy jednocześnie wskazać iż ustalony przez Wojewodę koszt w wysokości do 125 zł brutto za osobę na dobę (przebywającą w miejscu kwarantanny) nie dotyczy kosztów związanych z utrzymaniem obiektu w gotowości oraz jego wyposażeniem.
W związku z powyższym samorząd powiatowy w ramach projektu może zaplanować działania związane z przygotowaniem miejsc odbywania kwarantanny. 

Zasadność oraz racjonalność przygotowania miejsc odbywania kwarantanny zostanie oceniona na podstawie precyzyjnego uzasadnienia zawartego we wniosku. Planując ww. działanie należy mieć na uwadze krótki, 3- miesięczny okres realizacji projektu. Ponadto zgodnie z Regulaminem naboru odbiorcami wsparcia w ramach projektu są osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji.

Czy  w projekcie:  Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 można objąć wsparciem kierowców oraz asystentów kierowców, zatrudnionych w GOPS, którzy zajmują się dowozem osób niepełnosprawne do/z WTZ na terenie gminy?  Asystenci kierowców pomagają osobom niepełnosprawnym wsiąść i wysiąść ze środka transportu. Jeśli mogą te osoby zostać objęte wsparciem, czy w związku z tym możliwe jest otrzymanie wsparcia na wypłatę dodatku do wynagrodzenia (kierowca i asystent kierowcy). Czy możliwe jest otrzymanie wsparcia na usługę ozonowania środka transportu, który wykorzystywany jest to przewożenia podopiecznych WTZ oraz pracowników socjalnych, którzy wykonują swoja pracę  terenie?

Temat: podmioty objęte wsparciem

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wsparcie kierowców oraz asystentów kierowcy w ramach projektu nie może polegać na wypłacie dodatku do wynagrodzenia. Zgodnie z Regulaminem naboru wypłata dodatkowego wynagrodzenia dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w placówkach całodobowych. Kierowcy oraz asystenci kierowców mogą zostać wyposażeni w środki ochrony osobistej. Zasadność działań planowanych do realizacji w projekcie takich jak np. sfinansowanie usługi ozonowania środka transportu zostanie zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej wniosku. 

Czy wnioskodawca - Gmina w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym, w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19) może objąć wsparciem podmiot oraz w szczególności pracowników Izby Wytrzeźwień i Ambulatorium dla Nietrzeźwych, będącej jednostką organizacyjną  JST (Miejski Zespół Profilaktyki Terapii i Uzależnień)? W placówce prowadzone są dwa działy zajmujące się w sposób profesjonalny profilaktyką oraz pomocą terapeutyczną tj. Dział profilaktyki i Dział Terapii oraz Izbę Wytrzeźwień i Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Klientami IWiAN w 80% są  osobami bezdomnymi - placówka  czynna jest całodobowo. 

Temat: podmioty objęte wsparciem

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Należy podkreślić, iż wyboru podmiotu, dla którego udzielane będzie wsparcie dokonuje wnioskodawca na etapie przygotowywania wniosku. Należy jednak przeanalizować zasadność kierowania wsparcia do podmiotu o którym mowa w pytaniu, biorąc pod uwagę katalog ostatecznych odbiorców wsparcia. Założeniem naboru jest wsparcie placówek całodobowych oraz placówek wsparcia dziennego. Należy podkreślić, iż nabór organizowany jest w ramach Podziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. W związku z powyższym odbiorcami wsparcia w placówkach objętych wsparciem są wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czy testy na COVID19 mogą być również przeznaczone dla pensjonariuszy DPS oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych?

Temat: testy na COVID19

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Potrzeba realizacji działań planowanych do realizacji w projekcie, w tym zakup testów na obecność COVID-19, powinna być szczegółowo uzasadniona. Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór. Trzeba jednak wskazać, że liczba zakupionych testów powinna być ograniczona np. 1 test na miesiąc na 1 pensjonariusza /wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Czy jednostka samorządu powiatowego może realizować projekt w partnerstwie z organizacją pozarządową tj. z organizacją, która prowadzi placówkę opiekuńczo wychowawczą, której powiat zlecił realizację zadania na podstawie otwartego konkursu ofert? To byłoby według nas najlepsze rozwiązanie aby móc przekazać tej jednostce środki na realizacje zadania takiego jak - dodatki do wynagrodzenia pracowników pracujących bezpośrednio z wychowankami oraz zatrudnić nowego pracownika.

Temat: partnerstwo z organizacją pozarządową

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Istnieje możliwość realizacji projektu w partnerstwie o którym mowa w pytaniu. W przypadku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia pracownikom oraz zatrudnieniu nowego pracownika, należy kierować się obowiązującym prawem krajowym. Powyższa kwestia powinna również zostać ustalona z Państwa skarbnikiem oraz prawnikami.

Co należy rozumieć pod pojęciem usługi wspierające, ośrodki wsparcia i jaki rodzaj personelu powinien zostać objęty wsparciem w ramach wnioskowanego dofinansowania?

Temat: personel, ośrodki wsparcia, usługi wspierające

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Zgodnie z Regulaminem naboru usługi wspierające należy rozumieć jako usługi kierowane do osób przebywających w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personelu tych instytucji. Zgodnie z Regulaminem naboru wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w placówkach całodobowych – osób bezpośrednio pracujących z podopiecznymi/pensjonariuszami, osób pracujących „przy łóżkach”. Zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Pracownicy stanowiący administrację ww. placówek nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz ww. pracowników.

Czy są to wyłącznie podmioty realizujące usługi i wsparcie całodobowo?

Temat: podmioty objęte wsparciem

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęte placówki świadczące wsparcie całodobowe, placówki wsparcia dziennego oraz osoby przebywające w miejscu zamieszkania potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Jakie podmioty i placówki mogą skorzystać z dofinansowania i wsparcia w ramach przedmiotowego naboru?

Temat: podmioty objęte wsparciem

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Głównym założeniem naboru jest wsparcie placówek całodobowych oraz placówek wsparcia dziennego tj. DPS, placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla bezdomnych, ŚDS itd. W przypadku OPS istnieje możliwość zaplanowania zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników pracujących w środowisku, świadczących usługi opiekuńcze itd.

Czy ilość środków ochrony osobistej ( maseczki, rękawice, fartuchy,  oraz testów  na Covid) jest ograniczona w przeliczeniu na 1 uczestnika projektu i dotyczy tylko pracowników dps, pl. opiekuńczo-wychowawczych  czy obejmuje oprócz pracowników również też pensjonariuszy i wychowanków?

Temat: środki ochrony osobistej

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawice, fartuchy itp.) dotyczy osób przebywających w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji. Racjonalność ilości zakupionych środków ochrony osobistej zostanie zweryfikowana na podstawie uzasadnień zawartych we wniosku na etapie oceny merytorycznej. Istnieje również możliwość zakupienia testów na obecność COVID-19  zarówno dla osób  przebywających w instytucjach jak również dla personelu tych instytucji. Trzeba jednak wskazać, że liczba zakupionych testów powinna być ograniczona np. 1 test na miesiąc na 1 pensjonariusza /wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej/pracownika instytucji.

Jak ustalić w przypadku dodatku dla pracowników domów dziecka praca przy łóżkach?

Temat: praca „przy łóżkach”

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wypłata dodatków dla osób pracujących „przy łóżkach” w przypadku domów dziecka oznacza wychowawców zatrudnionych w danej placówce oraz inne osoby, które mają bezpośredni kontakt z podopiecznymi. O tym, który z pracowników ma bezpośredni kontakt
z podopiecznymi powinien zadecydować dyrektor domu dziecka.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.