logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 613 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Jeśli chodzi o dodatki dla pracowników czy dyrektorom w Domach Dziecka lub DPS przysługuje taki dodatek ?

Temat: dodatki dla pracowników

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje pracownikom placówek całodobowych, w tym domu dziecka. Dodatek przysługuje pracownikom mającym bezpośredni kontakt z podopiecznymi, dlatego jeśli dyrektor takiej placówki przebywa z podopiecznymi czy prowadzi z nimi zajęcia, dodatek do wynagrodzenia będzie mu przysługiwał. Jeśli natomiast jego praca ogranicza się do zadań administracyjno-biurowych i nie ma on bezpośredniego kontaktu z dziećmi wówczas dodatek nie przysługuje.  

Domy Dziecka wskazały zakup sprzętu komputerowego, czy mogą o to wnioskować, jeśli wnioskowały w ramach programu Urzędu Wojewódzkiego?

Temat: zakup sprzętu komputerowego

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W zakresie zakupu środków trwałych należy stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Planując zakup środka trwałego należy wziąć pod uwagę stosunkowo krótki 3-miesięczny okres trwania projektu. Racjonalność oraz zasadność zakupu, o którym mowa w pytaniu weryfikowane będzie przez Instytucję Ogłaszającą Nabór na etapie oceny merytorycznej. Kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby zakupu będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Należy mieć też na uwadze fakt, że działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Czy ujmując placówki DPS, SDS, Domy Dziecka zaopatrzenie w sprzęt ochrony osobistej typu maseczki, płyny itp. robi PCPR (PCPR składa wniosek) ?

Temat: sprzęt ochrony osobistej

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Zaopatrzenie podmiotów takich jak DPS, ŚDS czy Dom dziecka w sprzęt ochrony osobistej typu maseczki, płyny, itp. należy do wnioskodawcy tj. Powiatu (PCPR)/Gminy(OPS). Zakupu takiego wyposażenia może dokonać PCPR i przekazać
ww. placówkom na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Proszę o wyjaśnienie dlaczego osoby zatrudnione w GOPS nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20?  Moim zdaniem osoby zatrudnione w GOPS wpisują się w katalog uczestników projektu zgodnie z zapisami: "podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług
w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej".

Temat: osoby zatrudnione w GOPS

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Należy podkreślić, iż dodatkami do wynagrodzeń można obejmować pracowników, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z podopiecznymi, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane. Zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Pracownicy stanowiący administrację placówki nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz ww. pracowników.

W związku z tym, że ŚDS nie są placówkami wsparcia całodobowego, czy  pracownicy ŚDS wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, czy ŚDS może zostać objęty wsparciem?

Temat: Środowiskowy Dom Samopomocy

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

ŚDS może zostać objęty wsparciem w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20. Dodatkami do wynagrodzeń można obejmować pracowników, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z podopiecznymi, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane.

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej jako podmiot wytypowany do zadań związanych z świadczeniem usług i pomocy w celu powstrzymywania rozprzestrzeniania oraz zwalczania skutków COVID-19, może być odbiorcą projektu w formie sfinansowania zakupu środków ochrony osobistej, testów COVID-19 oraz sprzętu do dekontaminacji dla pracowników ośrodka mających bezpośredni kontakt z klientami tj. pracowników socjalnych i asystentów rodziny?

Temat: odbiorcy wsparcia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku.

Czy wydatkiem kwalifikowanym będzie zakup testów COVID-19 dla zawodowych rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających?

Temat: zakup testów COVID-19

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Potrzeba realizacji działań planowanych do realizacji w projekcie, w tym zakup testów na obecność COVID-19, powinna być szczegółowo uzasadniona. Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór. Trzeba jednak wskazać, że liczba zakupionych testów powinna być ograniczona – 1 test na miesiąc na 1 członka rodziny.

Czy dodatkami do wynagrodzeń można obejmować również pracowników socjalnych zatrudnionych w całodobowych placówkach pomocy społecznej, których wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością bezpośredniego kontaktu z pensjonariuszami?

Temat: dodatki do wynagrodzeń

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Dodatkami do wynagrodzeń można obejmować pracowników socjalnych zatrudnionych w całodobowych placówkach pomocy społecznej, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z podopiecznymi, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane.

Czy dodatkami do wynagrodzeń można obejmować również osoby zatrudnione w placówkach pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki, jeśli osoby te są pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę a ich wynagrodzenie finansowane jest wyłącznie z budżetu placówki a nie z NFZ?

Temat: dodatki do wynagrodzeń

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Dodatkami do wynagrodzeń można obejmować osoby zatrudnione w placówkach pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki, jeśli osoby te są pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę a ich wynagrodzenie finansowane jest wyłącznie z budżetu placówki a nie z NFZ.

Czy w ramach realizacji zadania polegającego na przygotowaniu miejsc do ewakuacji instytucji możliwy jest zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania takiego miejsca tj. mebli (np. łóżka, szafki), sprzętu AGD (np. lodówki, kuchenki), bielizny pościelowej, naczyń itp?

Temat: miejsca do ewakuacji instytucji

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Należy pamiętać, iż zasadność oraz racjonalność zakupu sprzętów o których mowa w pytaniu weryfikowana będzie na etapie oceny merytorycznej na podstawie uzasadnień zawartych we wniosku. Planując tego typu wydatki należy wziąć pod uwagę, krótki 3 miesięczny okres trwania projektu. Ponadto wsparcie w projekcie ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.