Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy poradnictwo specjalistyczne w zakresie prawnym, rodzinnym i psychologicznym traktowane jest jako trzy odrębne formy wsparcia uczestnika projektu? Czy osoba objęta w ramach projektu w/w poradnictwem we wskazanych zakresach spełnia wymóg skorzystania z minimum 3 różnych form wsparcia?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Poradnictwo specjalistyczne traktowane jest jako jedna forma wsparcia, bez względu na to, jakich kwestii dotyczy. Należy pamiętać, że wszelkie działania zaplanowane w projekcie powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy i potrzeby grupy docelowej. Należy pamiętać, że uczestnicy projektu powinni zostać objęci kompleksowym wsparciem, odpowiadającym na zdiagnozowane indywidualne problemy i potrzeby. Zasadność doboru form wsparcia weryfikowana jest na podstawie zapisów całego wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Czy w związku z kryterium merytorycznym nr 6 – „Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”.” – uczestnicy projektu musza obligatoryjnie zamieszkiwać obszar rewitalizacji? Czy jednostki samorządów, które nie posiadają obowiązującego Programu Rewitalizacji mają możliwość przystąpienia do przedmiotowego konkursu?

Temat: projekt, kryteria, kryteria wyboru projektów

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Przedstawione w pytaniu kryterium nie dotyczy niniejszego konkursu – konkurs ten nie jest rewitalizacyjny. W związku z powyższym w wskazanym kryterium należy wskazać „nie dotyczy”.

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Temat: wskaźniki

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Na etapie realizacji projektu istnieje możliwość urealnienia wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć do faktycznie zrekrutowanych uczestników projektu. Należy jednak mieć na uwadze, że wartość docelową wskaźników należy utrzymać na zadeklarowanym we wniosku o dofinansowanie poziomie.

Na podstawie jakich dokumentów należy kwalifikować do projektu osoby niesamodzielne/osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będące grupą docelową? Czy wymagane jest zaświadczenie lekarza?

Temat: uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Osoby niesamodzielne/osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu należy kwalifikować do projektu na podstawie zaświadczenia odpowiedniej instytucji, tj. np. ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.

Czy w ramach projektu można sfinansować wymagane dla osoby prowadzącej klub seniora 20-godzinne szkolenie?

Temat: kursy i szkolenia doskonalące, szkolenia, szkolenia kadry

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


W ramach projektów złożonych w odpowiedzi na niniejszy konkursu nie ma możliwości realizacji szkolenia dla osoby prowadzącej Klub Seniora w ramach kosztów bezpośrednich. Wnioskodawca jest zobowiązany zatrudnić do projektu osobę posiadającą odpowiednie, określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, kwalifikacje do prowadzenia Klub Seniora.

Czy w ramach projektu można zakupić lokal mieszkalny, w którym ma funkcjonować mieszkanie wspomagane/chronione?

Temat: wydatki kwalifikowalne, lokal mieszkalny, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


W ramach projektów złożonych w odpowiedzi na niniejszy konkurs nie ma możliwości zakupu lokalu mieszkalnego. Wszelkie wydatki w projekcie powinny być powiązane z celem projektu i odpowiadać na zdiagnozowane problemy i potrzeby grupy docelowej, a także wpisywać się w założenia konkursu określone w jego Regulaminie. Zgodnie z jego zapisami, w ramach projektu istnienie możliwość finansowania pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, natomiast nie jest przewidziane nabywanie nieruchomości na ten cel.

Czy w ramach projektu można zakupić środek transportu?

Temat: wydatki kwalifikowalne, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


W ramach projektów złożonych w odpowiedzi na niniejszy konkurs nie ma możliwości zakupu środków transportu. Istnieje natomiast możliwość leasingu środka transportu i uwzględnienia rat leasingu we wniosku odpowiednio do długości jego wykorzystania w projekcie. Planując budżet projektu należy opierać się na Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Należy pamiętać, że wszelkie wydatki w projekcie powinny być powiązane z celem projektu i odpowiadać na zdiagnozowane problemy i potrzeby grupy docelowej. W oparciu o zapisy wniosku oceniania jest racjonalność danego wydatku.

Czy w ramach opieki wytchnieniowej można finansować zakup usług zewnętrznych w prywatnym domu opieki?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Kwestie związane z organizacją i sposobem finansowania opieki wytchnieniowej nie zostały określone w Regulaminie konkursu. Należy jednak zauważyć, że Wnioskodawca zobowiązany jest odpowiednio uzasadnić podejmowane działania oraz planowane na ten cel środki finansowe (metodologię wyliczenia kosztu, jego racjonalność). 

Czy w ramach projektu można finansować szkolenia dla kadry placówek wsparcia takich jak Kluby Seniora czy Dzienne Domy Pomocy?

Temat: kursy i szkolenia doskonalące, szkolenia, szkolenia kadry

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


W ramach projektów złożonych w odpowiedzi na niniejszy konkursu nie ma możliwości realizacji szkoleń kadry placówek wsparcia takich jak Kluby Seniora czy Dzienne Domy Pomocy.

Czy możliwe jest finasowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu skierowanego na wsparcie rodzin, bez konieczności tworzenia placówki wsparcia dziennego?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Podstawą określenia zasadności konkretnej formy wsparcia jest diagnoza grupy docelowej oraz wskazanie jej potrzeb. Biorąc pod uwagę organizację zajęć dla dzieci i młodzieży, zasadne jest korzystanie z funkcjonujących lokalnie świetlic, domów kultury i innej bazy lokalowej, a nie tworzenie nowych placówek. Wsparcie to powinno być zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Wnioskodawca zobowiązany jest odpowiednio uzasadnić podejmowane działania oraz sposób ich realizacji.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.