Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 540 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Proszę o wyjaśnienie definicji kryterium strategicznego 1. "Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna".

Co oznacza zasięg oddziaływania? Działania realizowane na danym obszarze, zamieszkanie grupy docelowej?

Czy jeżeli dwie sąsiednie gminy będą realizowały działania w zakresie aktywizacji środowisk lokalnych (typ 2) i z jednej gminy będą np. wolontariusze a z drugiej uczestnicy projektu, którzy otrzymują też wsparcie w ramach 1 typu projektu zostanie to uznane za oddziaływanie na obszarze dwóch gmin?

Temat: kryterium, kryterium strategiczne

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Zgodnie z definicją kryterium zawartą w załączniku nr 9 do regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.04-IZ.0-28-001/20 ocenie w tym zakresie będzie podlegał zasięg terytorialny oddziaływania projektu. Za zasięg oddziaływania w tym przypadku należy przyjąć obszar realizacji projektu – czyli obszar, na którym świadczone jest wsparcie i mieszkają uczestnicy projektu. Oznacza to, że w zależności od tego na obszarze ilu gmin będzie realizowany projekt, tyle punktów na etapie oceny kryteriów strategicznych otrzyma – zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w opisie tego kryterium.

Co rozumie się przez zapis w Regulaminie konkursie realizacji co najmniej trzech form wsparcia? Jakie działania byłyby konieczne poza realizacją działania jakim jest uruchomienie mieszkania wytchnieniowego?

Temat: usługi społeczne

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Wskazana w pytaniu kwestia dotyczy etapu oceny merytorycznej projektu, w związku z czym nie ma możliwości udzielenia wiążącej odpowiedzi na tym etapie. Należy mieć na uwadze, że wsparcie powinno być zaplanowane zgodnie z regulaminem konkursu i kryteriami wyboru projektów (m.in. wymóg zastosowania 3 form wsparcia w stosunku do każdego uczestnika projektu).

Wymóg trzech form wsparcia ma na celu zapewnienie kompleksowego podejścia do usług społecznych. Trzy formy wsparcia należy interpretować literalnie - to znaczy, że do każdej osoby (w przypadku wsparcia indywidualnego) lub rodziny (w przypadku wsparcia rodziny w wypełnianiu jej funkcji) muszą zostać skierowane trzy różne działania. Nie należy jednakże tego interpretować, jako trzech różnych rodzajów usług społecznych (tj. usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, usługi asystenckie oraz usługi opiekuńcze).

Czy możliwym jest tworzenie w ramach projektu mieszkań wytchnieniowych? Z założenia było by to miejsce, gdzie rodzice dorosłych dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie mogą zostawić swoje pociechy, na kilka dni, pod opieką wyspecjalizowanych opiekunów.

Zgodnie z wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków RPO WiM na lata 2014-2020 (strona 42):

„W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych, IZ RPO umożliwia tworzenie miejsc pobytu okresowego (opieka wytchnieniowa) lub stałego. Usługi świadczone w mieszkaniach wspieranych pobytu okresowego nie mogą mieć charakteru jedynie turnusów rehabilitacyjnych.”

Temat: usługi społeczne

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Jest to możliwe, jednakże należy pamiętać, że to na etapie oceny merytorycznej projekt będzie szczegółowo weryfikowany pod kątem spełnienia określonych warunków przewidzianych dla takiej formy wsparcia i kryteriów wyboru projektów.

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Temat: zmiana wartości wskaźników

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Tak, jednakże należy mieć na uwadze, że wartości te muszą dalej odpowiadać zdiagnozowanej sytuacji w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn.

Na podstawie jakich dokumentów należy kwalifikować do projektu osoby niesamodzielne/osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będące grupą docelową? Czy wymagane jest zaświadczenie lekarza?

Temat: osoby niesamodzielne

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Do określenia stopnia niesamodzielności stosowane są np. skala Barthel, skala ADL. Dokumenty (ich rodzaj, zakres informacji itp.) potwierdzające status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowania powinny być zgodne z metodologią zastosowanego sposobu badania uczestnika projektu. Jeżeli więc konieczne będzie zaświadczenie lekarza to należy taki dokument wskazać w opisie sposobu rekrutacji uczestników do projektu.

Czy w ramach projektu można sfinansować wymagane dla osoby prowadzącej klub seniora 20 godzinne szkolenie?

Temat: szkolenia, szkolenia kadry

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Nie, takie działania nie mogą być finansowane w ramach projektu.

Czy w ramach projektu można zakupić lokal mieszkalny, w którym ma funkcjonować mieszkanie wspomagane/chronione?

Temat: lokal mieszkalny

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Nieruchomość jest środkiem trwałym (zgodnie z definicją środków trwałych z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków). Dlatego też, przy analizowaniu takiego wydatku należy mieć na względnie m.in. zapisy Podrozdziału 6.12 oraz sekcji 6.12.1 ww. wytycznych. Wydatek taki musi być więc m.in. niezbędny do realizacji projektu, zasadny, zgodny z celem projektu oraz pozyskany w sposób najbardziej efektywny dla danego przypadku. Kwalifikowalność takiego wydatku będzie weryfikowana na etapie oceny merytorycznej. Należy również zwrócić uwagę, że zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że taki wydatek może zostać na etapie oceny merytorycznej projektu uznany za niekwalifikowalny, ze względu właśnie na wspomniane w poprzednim akapicie aspekty (relacja nakład/rezultat).

Czy w ramach projektu można zakupić środek transportu?

Temat: środek transportu

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Środek transportu jest środkiem trwałym (zgodnie z definicją środków trwałych z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków). Dlatego też, przy analizowaniu takiego wydatku należy mieć na względnie m.in. zapisy Podrozdziału 6.12 oraz sekcji 6.12.1 ww. wytycznych. Wydatek taki musi być więc m.in. niezbędny do realizacji projektu, zasadny, zgodny z celem projektu oraz pozyskany w sposób najbardziej efektywny dla danego przypadku. Kwalifikowalność takiego wydatku będzie weryfikowana na etapie oceny merytorycznej. Należy również zwrócić uwagę, że zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że taki wydatek może zostać na etapie oceny merytorycznej projektu uznany za niekwalifikowalny, ze względu właśnie na wspomniane w poprzednim akapicie aspekty (relacja nakład/rezultat).

Czy w ramach opieki wytchnieniowej można finansować zakup usług zewnętrznych w prywatnym domu opieki?

Temat: usługi zewnętrzne

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Kwestię tą należy przeanalizować pod kątem tego jakie usługi zewnętrzne zaplanowano zlecić podmiotowi zewnętrznemu oraz wymogi określone przez wytyczne CT9 w zakresie usług opiekuńczych (m.in. pkt 2 oraz 3 Podrozdziału 6.2), a także obowiązek zachowania trwałości rezultatów projektu (instytucjonalna gotowość do świadczenia usług).

Czy w ramach projektu można finansować szkolenia dla kadry placówek wsparcia takich jak Kluby Seniora czy Dzienne Domy Pomocy?

Temat: szkolenia, szkolenia kadry

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Nie, takie działania nie mogą być finansowane w ramach projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS