Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 450 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Kryterium specyficznego fakultatywnego nr 6, które odnosi się do komplementarności działań. Czy projekt musi być komplementarny z innym projektem tego samego wnioskodawcy, czy jest możliwość udowodnienia komplementarności z projektem realizowanym przez inne podmioty?

Temat: kryteria specyficzne fakultatywne, kryterium

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Komplementarność działań oraz wzajemne uzupełnianie się projektów ma za zadanie zwiększenie wsparcia skierowanego do osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie jego skuteczności.

W myśl przedmiotowego kryterium Działania realizowane w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne powinny zatem wpisywać się w przemyślaną i logiczną ścieżkę wsparcia uczestników projektów zrealizowanych lub realizowanych w ramach Osi priorytetowych 2 lub 10. Przykładem takiej komplementarności jest sytuacja, w której osoby zagrożone wykluczeniem społecznym biorące udział w projektach aktywizujących społecznie i zawodowo, mają zapewnioną opiekę dla swoich dzieci w ramach punktu przedszkolnego dofinansowanego ze środków finansowanych z Osi priorytetowej 2.

Nie ma wymogu, aby projekty wzajemnie się uzupełniające były realizowane przez tego samego Wnioskodawcę. Do spełnienia kryterium, a co za tym idzie uzyskania przez projekt dodatkowych punktów najważniejsze jest wykazanie komplementarności projektów.

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest gmina, na jakim poziomie jest wkład własny? Jeśli Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, na jakim poziomie jest wkład własny?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W ramach konkursu istnieje możliwość składania wniosków na dwa typy projektów. Poziomy wymaganych wkładów własnych różnią się w zależności od typu projektu, w ramach którego będzie realizowany projekt.

Zgodnie z Regulaminem konkursu:

1. Dla 1 typu projektu minimalny wkład własny wynosi:

 • 15% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu – dla projektów OPS i PCPR.
 • 5% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu − dla pozostałych podmiotów publicznych i  podmiotów niepublicznych;
 • W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

2 . Dla typu 2 projektu minimalny wkład własny wynosi:

 • 5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu;
 • W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawcą w ramach 1 typu projektu jest gmina, wymagany wkład własny wynosi 5%, jednakże jeśli Wnioskodawcą jest gmina zaś jednostką realizującą projekt jest ośrodek pomocy społecznej, wówczas wymagany wkład własny wynosi 15%. W przypadku, gdy w ramach 1 typu projektu Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa wymagany wkład własny wynosi 5%.

W ramach 2 typu projektu wymagany wkład własny zarówno dla gminy jak i organizacji pozarządowej wynosi 5%.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu II tury to październik 2019. Czy możemy rozpocząć realizację projektu od września 2019 r., ryzykując, że możemy nie otrzymać dofinansowania, jednak w przypadku otrzymania, wydatki poniesione przez rozstrzygnięciem konkursu będą kwalifikowały się do dofinansowania? 

 

Temat: koszty kwalifikowalne, kwalifikowalność, ryzyko własne

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym


Wnioskodawca może na własne ryzyko rozpocząć realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, gdy spełniają wymagania określone w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020".

Planujemy realizację projektu w ramach działania 11.1.1. typ I PROJEKTU.

 Grupa docelowa to osoby poniżej 18 r.ż.:

 1. wspierane w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. przebywające w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 4. przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku wszystkich osób objętych planowanym przez nas projektem, tj.:

 1. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 2. osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 3. osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.

nie stosuje się wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, czy mamy obowiązek stosowania wskaźnika obligatoryjnego „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)”. Czy w takim przypadku może on osiągać wartość „0”?  Czy wykazanie zerowej wartości dyskwalifikuje projekt?

Temat: wskaźniki, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

We wniosku o dofinansowanie należy wykazać następujące wskaźniki potwierdzające podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu:

 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej,
 • wskaźnik rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Analizując sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014−2020" (Wytyczne CT9) w przypadku skierowania projektu do wskazanej grupy docelowej obowiązuje wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej.

Ponadto zgodnie z metodologią pomiaru wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) do wskaźnika nie są wliczane osoby, które nie ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do projektu.

Co więcej należy zwrócić uwagę, iż w konkursie obowiązuje również kryterium merytoryczne − specyficzne obligatoryjne o treści: "Projekt przewiduje, że co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie", jednakże zgodnie z definicją kryterium wskazaną w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu weryfikacja kryterium odbywa się na zasadach tożsamych dla wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu.

W związku z powyższym projekt skierowany do osób poniżej 18 roku życia spełniających wskazane przez państwa warunki może wykazać wartość docelową omawianych wskaźników na poziomie 0.

W ramach konkursu rewitalizacyjnego 8.1. Powiat A złożył dwa projekty, które dotyczyły realizacji inwestycji w Powiatowym Szpitalu w A. W tym samym konkursie projekty złożył także Szpital Długoterminowy w B. Projekty zostały wpisane do programów rewitalizacji odpowiednio miasta A i B. Do programów tych wpisano także projekty tzw. „miękkie”: 1. „Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta A” w programie rewitalizacji A i „Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta B” w programie rewitalizacji B, które będą komplementarne do projektów inwestycyjnych i złożone zostaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w A.

Czy prawidłowym postępowaniem będzie jeżeli zostanie złożony przez PCPR jeden projekt "miękki" dla Powiatu A (obejmujący dwa projekty z 8.1.) i dla Szpitala Długoterminowego w B, pn.: „Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta A i B”?

Temat: rewitalizacja

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Co do zasady, projekt rewitalizacyjny społeczny wynikający z danego programu rewitalizacji powinien stanowić oddzielne przedsięwzięcie, które nie będzie łączone z projektami wynikającymi z innych programów rewitalizacji. Wynika to z faktu, że rewitalizacja dotyczy konkretnych obszarów, które mają specyficzne uwarunkowania. Dlatego też, trudno jest uznać za zasadne powiązywanie dwóch projektów (nawet o tożsamej tematyce) wynikających z różnych programów rewitalizacji.

Dodatkowo zwrócić uwagę trzeba na to, że B jest miastem należącym do Sieci Miast Cittaslow, natomiast A nie należy do tego stowarzyszenia. Przedsięwzięcia wynikające z Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow finansowane są z odrębnej alokacji aniżeli zwykłe projekty rewitalizacyjne. Łączenie tych alokacji na poziomie konkursu nie jest jednakże możliwe.

Ponadto IOK zwraca uwagę na fakt, że w Programie rewitalizacji B, na liście uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zostały wskazane trzy projekty o tematyce zbliżonej do projektu przedstawionego w pytaniu (poz. w tabeli 7, 10 i 11 – w programie nie ma projektu o wskazanym w pytaniu tytule), nie mniej jednak żadnego z nich nie będzie realizował PCPR.

W związku z przedstawioną powyżej argumentacją IOK zaleca, aby nie łączyć dwóch projektów rewitalizacyjnym społecznych, które określone zostały w dwóch różnych programach rewitalizacji.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie wątpliwości odnośnie projektu składanego w ramach działania 11.1.1 RPO WM 2014–2020:

- ile rodzajów diagnoz uczestników / indywidualnych planów działania / indywidualnych planów rozwoju należy przygotować. Wg Regulaminu: „Limity i ograniczenia dla Poddziałania 11.1.1: 1. Proces wsparcia skierowany do osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. (dotyczy 1 i 2 typu projektu)” oraz „6. Podmioty nie będące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego”.

Czy w ramach projektu obejmującego wsparcie osób niepełnosprawnych uczęszczających do specjalnego ośrodka wychowawczego, i w konsekwencji ich rodzin, wymaga przeprowadzenia niezależnych trzech rodzajów diagnoz: uczestników, rodzin i środowiska, w którym funkcjonują (sosw?)?

- czy koszty ew. zakupu środków trwałych muszą się zmieścić w kwocie do 22 000zł / uczestnika (os. niepełnosprawną)?

- czy wkład własny niepieniężny (wkład JST) wlicza się w koszt na 1 uczestnika projektu w wysokości 22 tys. zł?

Temat: diagnoza grupy docelowej

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

1. Projekt powinien zawierać (jedną) diagnozę sytuacji problemowej danej grupy osób, które planuje się objąć wsparciem. Diagnoza taka powinna uwzględniać zarówno sytuację grupy osób (np. osoby starsze niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny dysfunkcyjne lub kilku grup - jeżeli projekt nie będzie skierowany do konkretnej grupy osób) będącej grupą docelową projektu, jak również sytuację środowiska, w którym osoby te funkcjonują. Z przedstawionej diagnozy powinno wynikać, czy wsparcie będzie kierowane do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym czy też środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na tej podstawie Wnioskodawca będzie musiał zdecydować z jakiego charakteru usług aktywnej integracji będzie korzystał (indywidualnego – adresowane do osoby, rodzinnego – adresowane do rodziny, środowiskowego – adresowane do określonego środowiska). To natomiast pozwoli określić Wnioskodawcy dla kogo i jakiego rodzaju ścieżkę reintegracji należy sporządzić.

2. Wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych zawierają się w kwocie wsparcia na jednego uczestnika projektu.

3. Tak, wkład własny niepieniężny wlicza się w koszt wsparcia przypadający na jednego uczestnika projektu.

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ BŁĘDY W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY POSTĘPOWANIA:

Temat: zasada konkurencyjności, najczęściej pojawiające się błędy

Poddziałanie: 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju, 1.3.4 Tereny inwestycyjne, 1.3.5 Usługi dla MŚP, 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu, 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług, 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, 3.2 E-zdrowie, 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, 4.3.1 Efektywnośćenergetyczna w budynkach publicznych, 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski), 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii, 5.1 Gospodarka odpadowa, 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa , 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur , 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, 6.1.2 Instytucje kultury, 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk, 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa, 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna, 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis, 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis, 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis, 9.2 Infrastruktura socjalna, 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego, 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje, 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

WYBÓR TRYBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA, PRZYGOTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Brak przeprowadzenia prawidłowego szacowania wartości zamówienia, które skutkuje brakiem wiedzy zamawiającego co do tożsamych, głównie pod względem przedmiotowym, zamówień w ramach projektu, np.:

 • w ramach projektu zaplanowano realizację termomodernizacji 3 przedszkoli, beneficjent przeprowadził 3 odrębne postępowania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla ww. zadań - zsumowana wartość całkowita przekracza 50 tys. zł netto. Zamawiający zastosował do poszczególnych zadań procedury uwzględniające ich jednostkowe wartości. Ww. sytuacja wpływa na nie zastosowanie odpowiedniego trybu konkurencyjnego (zasady konkurencyjności) w związku z podziałem zamówienia na zamówienia o mniejszej wartości.

2. Brak zachowania minimalnych terminów na składanie ofert tj. 7, 14 lub 30 pełnych dni kalendarzowych, np.:

 • w zamówieniu na roboty budowlane wyznaczony termin na składanie ofert kończył się 12 dnia licząc od dnia upublicznienia zamówienia (skrócenie terminu o 2 dni),
 • skrócenie terminu składania ofert poprzez zawarcie zapisu np. ofertę należy składać w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godz. 8.00 do 13.00, do dnia …., gdzie ostatni wyznaczony dzień jest 7 dniem terminu (przy usługach).
 • błędne ustalenie rodzaju przedmiotu zamówienia, zakwalifikowanie przedmiotu zamówienia do robót budowlanych, w sytuacji kiedy są to np. dostawy przy wartości równej lub przekraczającej 209 tys. euro - termin na złożenie ofert powinien wynosić 30 dni nie zaś 14 dni.

3. Brak zamieszczenia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności – dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 50 tys. zł netto, np.:

 • wszczęcie postępowania kilka dni przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mimo braku obiektywnych przyczyn w celu uniknięcia upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (stan przed 01.2018 r.),
 • udzielenie zamówienia na organizację kilku targów bez zastosowania zasady konkurencyjności z uwagi na niemożliwość dotrzymania terminów wskazanych w wytycznych w odniesieniu do 1 imprezy (pilna potrzeba udzielenia zamówienia) – wykonawca kolejnych imprez powinien zostać wyłoniony zgodnie z zasadą konkurencyjności.

4. Niedopuszczalne połączenie – zagregowanie 2 rodzajów zamówień (nie związanych ze sobą) w jednym postępowaniu, np. dostaw i robót budowlanych, bez dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, co może ograniczyć konkurencję.

5. Wymóg wniesienia wadium (zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia) jedynie w formie pieniężnej, w szczególności przy ustanowieniu wysokiej kwoty tego zabezpieczenia.

6. Określenie zbyt krótkich terminów na realizację zamówienia – może prowadzić do preferencji określonych wykonawców.

7. Zaniechanie uwzględnienia aspektów społecznych w postępowaniu mimo takiej deklaracji na etapie aplikowania o dofinansowanie.

8. Zawarcie w zapytaniu ofertowym zapisów, które nie gwarantują przejrzystości przeprowadzonego postępowania, np.: przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach obowiązujących u Zamawiającego.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Stawianie warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, np.:

 • zamawiający żądał aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej …… na kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł, w sytuacji kiedy wartość zamówienia była mniejsza 2-3 krotnie,
 • zamawiający żądał, aby wykonawca wykazał się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 1 mln zł, w sytuacji kiedy wartość zamówienia była znacznie niższa,
 • wymóg legitymowania się doświadczeniem w dociepleniu stropów ….. metodą ….. w ilości minimum 12 000 m2 – zamówienie z podziałem na części, gdzie powierzchnia stropu w pojedynczej części zamówienia nie przekracza 700 m2,
 • wymóg legitymowania się doświadczeniem w wykonywania docieplenia ścian zewnętrznych budynków w ilości minimum 15 000 m2 – zamówienie z podziałem na części, gdzie powierzchnia ścian w pojedynczej części zamówienia nie przekracza 3 500 m2,
 • wymóg legitymowania się doświadczeniem w wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie niższej niż 5 MW – przedmiotem zamówienia była instalacja o mocy do 2 MW,
 • wymóg, aby oferent wykazał się doświadczeniem w realizacji roboty polegającej na budowie obiektu o wartości nie mniejszej niż wartość oferty brutto – tak sformułowany warunek powoduje, że każdy wykonawca musi spełnić inny warunek udziału w postępowaniu,
 • wymóg, aby oferent wykazał się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż wartość oferty brutto – tak sformułowany warunek powoduje, że każdy wykonawca musi spełnić inny warunek udziału w postępowaniu,
 • wymóg wykazania się doświadczeniem w wykonaniu minimum 10 usług polegających na świadczeniu pełnobranżowego nadzoru nad realizacją robót budowlanych w budynkach zabytkowych ….. – co do zasady uznaje się, że doświadczenie nabywa się już po zrealizowaniu 2-3 zadań,
 • wymóg legitymowania się określonym doświadczeniem zdobytym w ciągu ostatniego 1 roku…,
 • wymóg legitymowania się doświadczeniem posiadania doświadczenia w realizacji prac konserwatorskich i/lub restauratorskich na minimum dwóch budynkach, współfinansowanych z budżetu EFRR dla VIII Osi Priorytetowej RPO na lata 2014-2020: Obszary Wymagające Rewitalizacji - wymóg posiadania doświadczenia w realizacji prac konserwatorskich i/lub restauratorskich współfinansowanych z budżetu UE jest warunkiem nieproporcjonalnym do przedmiotu zamówienia i niezapewniającym zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

2. Niedopuszczenie składania ofert przez konsorcja, niedopuszczenie udziału podwykonawców.

Zakaz składania ofert przez konsorcja wprost narusza zasady konkurencji i równego traktowania wykonawców, natomiast zgłoszenie podwykonawcy do realizacji zamówienia jest uprawnieniem wykonawcy i nie powinno być co do zasady ograniczone. Ograniczenie podwykonawstwa może mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach, związanych z charakterem i zakresem zamówienia.

3. Brak w zapytaniu wskazania informacji na temat wykluczenia w zakresie powiązań osobowych lub kapitałowych (wykluczenie wynikające z wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz umowy o dofinansowanie).

 

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Określenie kryteriów oceny ofert nie odnoszący się do przedmiotu zamówienia, np.:

 • kryterium: złożenie kompletnej oferty na oba zadania – zamawiający w zamówieniu z możliwością składania ofert częściowych punktował ofertę na roboty budowlane, jeśli wykonawca złożył również ofertę na drugą część zamówienia – dostawę sprzętu (niezwiązanego z robotami budowlanymi),

2. Określenie kryteriów oceny ofert odnoszący się do właściwości wykonawcy, np.:

 • kryterium: doświadczenie wykonawcy,
 • kryterium: wiarygodność wykonawcy, punktowane w oparciu o wielkość, potencjał, ilość i rodzaj wykonanych przez wykonawcę robót w okresie ostatnich … lat,
 • kryterium: wiarygodności oferenta – punkty zostaną przyznane za wykonanie np. dociepleń zgodnie z przedmiotem przetargu w ciągu ostatnich … lat w ilości minimum … m2,
 • kryterium: dodatkowe doświadczenie wykonawcy w pracy przy budynkach wielorodzinnych,
 • kryterium: dodatkowe doświadczenie wykonawcy w konkretnie wskazanym rodzaju prac.

Ww. przykłady zastosowanych kryteriów w sposób jednoznaczny odnoszą się do właściwości wykonawcy.

3. Określenie niemierzalnych, subiektywnych kryteriów oceny ofert, np.:

 • kryterium: ocena własna zamawiającego, w którego skład wchodzi: doświadczenie oferenta i ilość wykonanych instalacji, możliwość przeprowadzenia wizyty referencyjnej na pracującym obiekcie …, nowoczesność i tzw. niezawodność eksploatacyjna oferowanej …, czas i warunki gwarancji, stopień bezobsługowej eksploatacji, lokalizacja i czas dotarcia na miejsce instalacji zespołu serwisowego, czas instalacji na miejscu lokalizacji i stopień zakłócenia w pracy gospodarstwa hodowlanego, warunki płatności, zakres i szczegółowość wyjaśnień i dodatkowych informacji, jakie oferent przekazał Zamawiającemu w ramach całego procesu ofertowania. O przyznanej ilości punktów w tym kryterium decyduje Zamawiający na podstawie własnej oceny.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zaniechanie precyzyjnego, jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, np.:

 • zamawiający w zapytaniu ofertowym nie zawarł pełnego opisu przedmiotu zamówienia, odsyłając wykonawców do dokumentacji technicznej, z którą można było zapoznać się w jego siedzibie,
 • zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazał jedynie kod CPV oraz lakoniczną informację na temat rodzaju robót, dodatkowo wskazując, iż szczegółowe wymagania techniczne określone są w dokumentacjach budowlanych, które mogą być udostępnione do wglądu w siedzibie zamawiającego po uprzednim przesłaniu prośby,
 • nieprecyzyjne określenie wymogów w zakresie wymaganych klauzul społecznych,
 • nadmierny wymóg dot. obowiązku zatrudnienia wszystkich osób biorących udział w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę,
 • zastosowanie patentu lub znaku towarowego bez dopuszczenia możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych oraz wskazania zakresu tej równoważności, lub posłużenie się znakami towarowymi w sytuacji kiedy nie było to uzasadnione przedmiotem zamówienia,
 • brak wskazania lub wskazanie nieprawidłowej nazwy i kodu CPV.

 

WYBÓR OFERTY, UMOWA

1. Brak załącznika do protokołu postępowania w postaci oświadczenia/oświadczeń o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisanego/ych przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.

2. Brak upublicznienia wyniku postępowania w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, czyli np. na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

3. Wybór wykonawcy, który nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu, np.:

 • zaniechanie wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia,
 • w celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie doświadczenia wykonawca przedstawił roboty niezakończone (w trakcie realizacji), co nie potwierdza spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub wykluczenia wykonawcy.

4. Wybór oferty wykonawcy, z którym zachodzi konflikt interesów poprzez powiązania pomiędzy zamawiającym (osobą reprezentującą – pełnomocnikiem), a dostawcą.

5. Bezpodstawne odrzucenie ważnych ofert, czego konsekwencją był wybór wykonawcy, którego propozycja nie stanowi oferty najkorzystniejszej.

6. Dokonanie istotnych zmian umowy - w sytuacji braku przewidzenia w postępowaniu możliwości dokonania takich zmian.

 

NADUŻYCIA FINANSOWE

Oprócz ww. nieprawidłowości w postępowaniach o zamówienie publiczne identyfikowane są również tzw. nadużycia finansowe.

IZ przypomina, iż nadużyciem jest jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie polegające na:

 1. wykorzystaniu lub przedstawieniu fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń,
 2. podaniu błędnych informacji, które w sposób świadomy lub lekkomyślny wprowadzają w błąd,
 3. nieujawnieniu informacji mimo istniejącego obowiązku z tym zakresie,
 4. niewłaściwym wykorzystaniu środków do celów inne niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;

Do najczęściej identyfikowanych przez IZ nadużyć finansowych należą, m.in.: korupcja, konflikt interesów, fałszerstwa, a także nadużycia występujące podczas zamówień publicznych, prowadzące do zachwiania warunków uczciwej konkurencji oraz zakłócenia reguły jawności i rzetelność prowadzonego postępowania.

W kontekście realizacji zamówień publicznych znamiona nadużyć finansowych m.in. noszą działania polegające na:

 • ukryciu, pominięciu, braku wykazania w protokole złożonej oferty celem wyboru oferty konkretnego wykonawcy,
 • przerabianiu, fałszowaniu dokumentów wchodzących w skład oferty celem preferencji oferty konkretnego wykonawcy,
 • zmowie z wykonawcami – składanie przez wykonawców tzw. kurtuazyjnych ofert, celem uprawdopodobnienia zachowania konkurencji,

 

 

W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur udzielenia zamówień Instytucja Zarządzająca RPO WiM może uznać całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie korekt finansowych – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (zmienione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 22.02.2017 r.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych może skutkować wstrzymaniem przekazania środków do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń co do prawidłowości ich wykorzystania.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WiM przypomina, że za kwalifikowalne będą mogły być uznane tylko takie wydatki, co do których nie ma wątpliwości, iż wybór został dokonany w oparciu o najbardziej ekonomiczną ofertę przy zachowaniu wymaganej jakości przedmiotu zamówienia, a Beneficjent przy wyborze oferty przestrzegał zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności.

Czym musi wykazać się podmiot by uznać kryterium za spełnione?

Temat: trenerzy biznesu

Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Wnioskodawca zapewnia, że usługi inkubowanym przedsiębiorstwom będą świadczyć trenerzy biznesu o co najmniej 2-letnim stażu pracy lub doświadczeniu przy świadczeniu podobnych usług (w Oświadczeniu, którego wzór znajduje się w Instrukcji wypełniania załączników, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu).

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1.

„W ramach konkursu pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponujące profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów biznesu oraz posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie we wspieraniu firm.”

Jak rozumiecie Państwo wyspecjalizowane podmioty działające na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z woj. warmińsko-mazurskiego? Czy dla uznania kryterium za spełnione będzie wystarczająca działalność w obszarze aktywizacji osób bez pracy i współpraca w tym zakresie z lokalnymi przedsiębiorcami, trwająca od 2010 roku?

Temat: doświadczenie w świadczeniu usług

Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Przede wszystkim, podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 musi być Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB), Zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej (SZOOP) IOB to osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub równoważnym dokumencie, posiadające własną bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP. Do zadań instytucji otoczenia biznesu można zaliczyć: wspieranie przedsiębiorczości, ułatwianie rozpoczynania działalności gospodarczej, pomoc nowotworzonym przedsiębiorcom. Priorytetowe przedsięwzięcia podejmowane przez IOB to podnoszenie jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach poprzez szkolenia i doradztwo, wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, tworzenie sieci współpracy (m.in. klastry) i animacji środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw, a także zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania.

Ponadto, IOB musi wykazać się udokumentowanym doświadczeniem w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw, rozumiane jako objęcie usługami  min. 10 przedsiębiorstw  średniorocznie w ciągu ostatnich trzech lat (lub w przypadku gdy okres funkcjonowania jest krótszy – od momentu funkcjonowania) – mierzone zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis.

Dot. konkursu nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/19

W związku z tym, iż w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych w słowniku terminologicznym nie funkcjonuje definicja „organizacji/instytucji, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe", proszę o informację, czy w gronie beneficjentów mogą się znaleźć jednostki samorządu terytorialnego, które jako beneficjenci są dopuszczone 1 typie projektów.

Proszę o szczegółową informację, co Państwo rozumiecie pod pojęciem „organizacji/instytucji, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe”.

 

Temat: definicja organizacji

Poddziałanie: 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje

Do organizacji/ instytucji zaliczają się wszystkie podmioty, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe (działalność statutowa tych podmiotów musi być związana z działaniami edukacyjno-oświatowymi).

Jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące szkoły realizują za ich pośrednictwem zadania z zakresu edukacji i oświaty, dlatego są one podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu z zakresu podziałania 9.3.3.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na warunki ubiegania się o dofinansowanie w tym konkursie. Jednym z podstawowych wymogów jest np. popisanie co najmniej 20 porozumień ze szkołami, które będą odwiedzane przez mobilne pracownie dydaktyczne. Potencjalni wnioskodawcy powinni także mieć opracowany w porozumieniu z dyrektorami szkół Program edukacyjny w zakresie działalności mobilnej pracowni dydaktycznej. Program ten powinien być zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS