Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 457 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Druga sprawa to frekwencja uczestników projektu. W różnych formach kształcenia – czy to formalnego, czy nieformalnego – nie stosuje się wymogu 100-procentowej frekwencji. Wiadomo bowiem, że mogą zdarzyć się różne sytuacje osobiste, w tym zdrowotne, zawodowe, zdarzenia losowe, które uniemożliwią danej osobie udział w zajęciach w danym dniu. Wyrażamy nadzieję, że tak jest również w tego typu projektach „ryczałtowych”, rozliczanych wskaźnikami.
W oparciu o zagadnienie frekwencji uczestników projektu istnieje wiele różnych, teoretycznych na razie scenariuszy rozwoju sytuacji w trakcie trwania projektu, które formułujemy w poniższych zapytaniach do Państwa:
1.    Uczestnik projektu wziął udział w 6 zajęciach a), w 6 zajęciach b), 3 zajęciach c) i spotkał się 1 raz z doradcą w ramach podzadania d). Tym samym wziął udział w zajęciach adresowanych do dorosłych. Teoretyzując i upraszczając ten przykład – gdyby taka sytuacja charakteryzowała każdego z UP, czy beneficjent spełni wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej „Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach adresowanych do dorosłych” w wartości docelowej?
2.    Uczestnik projektu wziął udział w 6 zajęciach a), w 6 zajęciach b), nie wziął udziału w zajęciach c) i spotkał się 1 raz z doradcą w ramach podzadania d). Tym samym wziął udział w zajęciach adresowanych do dorosłych. Teoretyzując i upraszczając ten przykład – gdyby taka sytuacja charakteryzowała każdego z UP, czy beneficjent spełni wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej „Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach adresowanych do dorosłych” w wartości docelowej?

Podobna sytuacja może mieć miejsce w innym zadaniu, dla którego formułujemy wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej w brzmieniu „Liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci”. W ramach zadania zaplanowaliśmy 2 podzadania:

 • a)    wspólny wyjazd rodzinny – jednorazowy wyjazd 2-dniowy,
 • b)    wyjazdy z kulturą – a w jego ramach 2 jednodniowe wycieczki oraz 2 jednodniowe wyjazdy do kina.

Łącznie jest tu zatem 5 elementów. Na tym etapie możemy sformułować następujące scenariusze, rodzące kolejne pytania o rozliczenie w przyszłości kwoty ryczałtowej dla tego zadania:
3.    Uczestnik projektu nie wziął udziału w wyjeździe rodzinnym, ale wziął udział we wszystkich 4 elementach podzadania b). Tym samym – podążając za treścią wskaźnika – wziął udział w zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci. Teoretyzując i upraszczając ten przykład – gdyby taka sytuacja charakteryzowała każdego z UP, czy beneficjent spełni wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej „Liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci” w wartości docelowej?
4.    Uczestnik projektu nie wziął udziału w wyjeździe rodzinnym, wziął udział w 3 elementach podzadania b). Tym samym – podążając za treścią wskaźnika – wziął udział w zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci. Teoretyzując i upraszczając ten przykład – gdyby taka sytuacja charakteryzowała każdego z UP, czy beneficjent spełni wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej „Liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci” w wartości docelowej?
5.    Uczestnik projektu uczestniczył w wyjeździe rodzinnym oraz wziął udział w 3 elementach podzadania b). Tym samym – podążając za treścią wskaźnika – wziął udział w zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci. Teoretyzując i upraszczając ten przykład – gdyby taka sytuacja charakteryzowała każdego z UP, czy beneficjent spełni wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej „Liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci” w wartości docelowej?

Temat: kwalifikowalność uczestników, uczestnik projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

2. Czy wymagane jest, aby uczestnik projektu uczestniczył we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w danym zadaniu?

Kwestia ta jest zależna wyłącznie od Wnioskodawcy i przeprowadzonej przez niego diagnozy uczestników projektu. IOK rekomenduje jednakże, aby zadania w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi nie dotyczyły zbyt wielu form wsparcia. W przypadku opisanym przez Wnioskodawcę należy przeanalizować, czy np. poradnictwo specjalistyczne nie powinno stanowić oddzielnego zadania, które będzie dotyczyło wyłącznie uczestników projektu wymagających takiego wsparcia.

Chcielibyśmy stworzyć zadanie, które przewiduje zajęcia adresowane do dorosłych oraz sformułować dla niego wskaźnik dla rozliczenia kwot ryczałtowych w brzmieniu: „Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach adresowanych do dorosłych”. W podobny sposób chcemy sformułować wskaźniki dla kolejnych zadań. Brzmiałyby one: „Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach adresowanych do tzw. dzieci starszych” oraz „Liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci”.

Chcielibyśmy w tym miejscu zapytać, jak będzie wyglądać proces rozliczania zadania, dla którego sformułowaliśmy wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej w brzmieniu „Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach adresowanych do dorosłych”, określając wartość docelową na 10, zaś pośrednią na 7. W ramach zadania planujemy 4 elementy, które nazywamy dla własnych potrzeb podzadaniami:

 • a)    zajęcia nr 1 dla dorosłych – 9 zajęć po 6h,
 • b)    zajęcia nr 2 dla dorosłych – 9 zajęć po 4h,
 • c)    seminaria tematyczne – 5 zajęć po 3h,
 • d)    poradnictwo specjalistyczne – 25h na indywidualne porady z różnego rodzaju specjalistami.

Wobec tego powstaje zasadnicze z naszego punktu widzenia pytanie, czy każdy dorosły uczestnik projektu MUSI wziąć udział w każdym podzadaniu, tj. również w podzadaniu d) poradnictwo specjalistyczne?
Pragniemy zauważyć, że nie każdy dorosły uczestnik projektu może chcieć skorzystać z poradnictwa, gdyż może nie widzieć takiej potrzeby. W opisie zadania 2 określiliśmy zresztą, że poradnictwo specjalistyczne kierujemy do „osób/rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych”, a zatem nie do wszystkich.

Temat: kwoty ryczałtowe

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/19, określa przykładowy sposób wykazywania i opisywania kwot ryczałtowych oraz wskaźników do ich rozliczenia, w tym dokumenty, jakie mogą służyć do potwierdzenia ich wykonania.

W swoim zapytaniu Wnioskodawca przedstawił szereg wątpliwości dotyczących określania kwot ryczałtowych i wskaźników potwierdzających ich rozliczenie, jak również poruszył kwestie związane z rozliczaniem takiego projektu na etapie jego realizacji. W celu usystematyzowania odpowiedzi IOK, tak aby dotyczyła ona najważniejszych zagadnień, koniecznym jest podsumowanie i streszczenie zapytania Wnioskodawcy do kwestii następujących:

1. Jak prawidłowo określić wskaźnik do rozliczenia kwoty ryczałtowej?

Aby przedstawić prawidłowy sposób określania wskaźników do rozliczenia kwot ryczałtowych należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że poszczególne zadania w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi powinny dotyczyć jak najmniejszej liczby form wsparcia (np. jedno zadanie jedna forma wsparcia). W przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi jeżeli Wnioskodawca w jednym zadaniu uwzględni np. dwie formy wsparcia, natomiast na etapie realizacji projektu okaże się, że zrealizowana została tylko jedna z dwóch, wówczas cała kwota ryczałtowa (zarówno za zrealizowaną, jak i niezrealizowaną formę wsparcia) zostanie uznana za nie kwalifikowalną.

Wiedząc już jak prawidłowo określać zadania w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi, należy skupić się na prawidłowym określaniu wskaźników do rozliczenia takiego projektu. Wskaźnik do rozliczenia kwoty ryczałtowej powinien konkretnie odnosić się do danego zadania i w największym stopniu obrazować jego wykonanie. Wskaźnik do rozliczenia kwoty ryczałtowej nie powinien być zbyt ogólny. Dlatego też należy szczegółowo przeanalizować, czego dotyczy określone w projekcie zadanie i określić taki wskaźnik, który będzie precyzyjnie obrazował, co zostało w nim wykonane. W związku z tym, niezasadnym będzie dla zadania, które dotyczy wyjazdów rodzinnych, określanie wskaźnika o nazwie „liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych zajęciach dla dorosłych i dzieci”. Taki wskaźnik nie pokazuje, czego dotyczy zadanie

Przykładowo (należy pamiętać jedno zadanie/kwota ryczałtowa – jeden wskaźnik):

Zadanie:

Wyjazdy integracyjne dla rodzin

Nazwa wskaźnika:

Liczba wyjazdów integracyjnych dla rodzin

Liczba osób, które uczestniczyły w wyjazdach integracyjnych dla rodzin.

Czy projektodawca w projekcie ryczałtowym może przewidzieć wskaźniki godzinowe? Dla przykładu: „Liczba godzin zrealizowanych zajęć X”. Wskaźniki dla rozliczenia kwot ryczałtowym winny być wskaźnikami produktu, a powyższy wskaźnik spełnia tę definicję.

Temat: wskaźniki, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wskaźnik do rozliczenia kwoty ryczałtowej powinien konkretnie odnosić się do danego zadania i w największym stopniu obrazować jego wykonanie. Należy więc przeanalizować, czego dotyczy zadanie/kwota ryczałtowa i na tej podstawie określić wskaźnik do rozliczenia.

Przykład z materiału informacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (dostęp: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/material-informacyjny-dotyczacy-stosowania-kwot-ryczaltowych-w-projektach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj/, s. 9):

Przykład 4:

Zadanie/Kwota ryczałtowa:
Wizyty studyjne 30 uczestników projektu

Nazwa wskaźnika:
Osobodni (wskaźnik kalkulowany w następujący sposób: liczba uczestników wszystkich wizyt studyjnych x łączna liczba dni wszystkich wizyt).

Projektodawca planuje w ramach projektu ryczałtowego jednorazowe zorganizowanie 2-dniowych zajęć wyjazdowych w hotelu. Z doświadczenia wiemy, że wśród uczestników projektu mogą znaleźć się osoby dorosłe, które z uwagi na świadomość własnych ograniczeń obawiają się wyjeżdżać do tego typu miejsc i nie będą chciały uczestniczyć w wyjeździe.

Czy w związku z tym oraz wobec faktu, że istnieje możliwość określenia różnych liczb uczestników projektu uczestniczących w danego rodzaju zajęciach/zadaniach, Projektodawca może zaplanować, że w wyjeździe weźmie udział np. 30 osób (przy łącznej liczbie UP wynoszącej 38), co zapiszemy jako wartość docelowa wskaźnika dla rozliczenia kwoty ryczałtowej. Do tego przyjmiemy wartość pośrednią wskaźnika na wypadek zdarzeń chorób, zajęć zawodowych czy zdarzeń losowych, np. na poziomie 20 osób.

Temat: wskaźniki, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wnioskodawca powinien zwrócić uwagę, że do jednego zadania/kwoty ryczałtowej można przypisać wyłącznie jeden wskaźnik. Dlatego też przy określaniu wartości docelowej wskaźnika należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób został skalkulowany szczegółowy budżet projektu dla tego zadania. Należy więc skorelować poszczególne elementy wniosku o dofinansowanie projektu ze sobą. W gestii Wnioskodawcy pozostaje, kto i ile osób weźmie udział w danej formie wsparcia. Wartość pośrednia określona dla wskaźnika, jak również jej uzasadnienie, będą weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.

W związku ze zmianą regulaminu konkursu oraz załącznika nr 10 Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej proszę o wyjaśnienie, jaki dokument będzie potwierdzał osiągnięcie wskaźnika dot. efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnika "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)".

W załączniku dot. Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej obowiązującym podczas I rundy niniejszego konkursu oraz we wcześniejszych konkursach w ramach Poddziałania 11.1.1 była zawarta m.in. informacja "Efektywność zatrudnieniową należy uznać za spełnioną:
a) w przypadku stosunku pracy gdy uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na 1/2 etatu.

 (...)
b) w przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli pracę jest spełnienie dwóch przesłanek:

- umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, a w przypadku kilku umów cywilnoprawnych łączny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum trzy miesiące oraz
- wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę".
 

W obecnie obowiązującym załączniku dot. pomiaru efektywności zatrudnieniowej powyższych zapisów nie ma, czy oznacza to, że wskaźnik efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnik "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)" będą uznane za osiągnięte nawet jeśli umowa zostanie zawarta na kilka dni?

Temat: wskaźnik efektywności społecznej, wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w jednej z poniższych sytuacji:

a) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;

b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie;

c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli dalszą aktywizację zawodową, w tym w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;

d) jako uczestnicy CIS lub KIS w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego;

e) jako osoby zatrudnione w ZAZ lub uczestniczące w WTZ w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w PS.

W związku z powyższym dokumentami źródłowymi do pomiaru wskaźnika będą dokumenty potwierdzające zaistnienie ww. sytuacji. W przypadku podjęcia pracy przez uczestnika projektu zgodnie z Regulaminem konkursu dokumentami źródłowymi będą: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna lub wyciąg z KRS, jednakże wymogi dotyczące czasu trwania umowy oraz jej wartości zostały zniesione.

Natomiast do wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) wliczamy wyłącznie osoby, które podjęły zatrudnienie. Zgodnie z Regulaminem konkursu jako źródło pomiaru do wskaźnika wystarczy oświadczenie uczestnika o podjęciu pracy.

Pytanie: Wnioskodawca, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w trakcie aplikowania o dotację z UE, zwraca się z pytaniem dotyczącym przeprowadzenia postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla wydatków powyżej 50 000 zł netto.

Proszę o informację, czy jeżeli zamieszczono zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, na które wpłynęła 1 oferta, która została wybrana przez Zamawiającego, jednak Wykonawca odstąpił od wykonania usługi i podpisania umowy z Zamawiającym, czy możliwe jest wyłonienie wykonawcy z tzw. "wolnej ręki" przy utrzymaniu wszystkich wymagań i warunków z zapytania ofertowego, czy też istnieje konieczność ponownego zamieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności? W ramach projektu będzie zakup oraz instalacja pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.


Odpowiedź: Opisana sytuacja nie uprawnia do udzielenia zamówienia w trybie „z wolnej ręki”. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, zasady konkurencyjności nie stosuje się w okolicznościach wymienionych w sekcji 6.5 pkt. 7 lit a-d, oraz można nie stosować w okolicznościach wymienionych w sekcji 6.5 pkt 8 lit a-l.

Żaden z ww. zapisów nie zezwala na udzielenie zamówienia z wolej ręki w sytuacji, gdy wybrany wykonawca uchylił się od zawarcia umowy. Dlatego, w ocenie Instytucji Zarządzającej, w takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Temat: kwalifikowalność, zasada konkurencyjności

Poddziałanie: 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Pytanie: Wnioskodawca, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w trakcie aplikowania o dotację z UE, zwraca się z pytaniem dotyczącym przeprowadzenia postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla wydatków powyżej 50 000 zł netto.

Proszę o informację, czy jeżeli zamieszczono zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, na które wpłynęła 1 oferta, która została wybrana przez Zamawiającego, jednak Wykonawca odstąpił od wykonania usługi i podpisania umowy z Zamawiającym, czy możliwe jest wyłonienie wykonawcy z tzw. "wolnej ręki" przy utrzymaniu wszystkich wymagań i warunków z zapytania ofertowego, czy też istnieje konieczność ponownego zamieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności? W ramach projektu będzie zakup oraz instalacja pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.


Odpowiedź: Opisana sytuacja nie uprawnia do udzielenia zamówienia w trybie „z wolnej ręki”. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, zasady konkurencyjności nie stosuje się w okolicznościach wymienionych w sekcji 6.5 pkt. 7 lit a-d, oraz można nie stosować w okolicznościach wymienionych w sekcji 6.5 pkt 8 lit a-l.

Żaden z ww. zapisów nie zezwala na udzielenie zamówienia z wolej ręki w sytuacji, gdy wybrany wykonawca uchylił się od zawarcia umowy. Dlatego, w ocenie Instytucji Zarządzającej, w takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jeśli organizacja pozarządowa ma wynajęte pomieszczenia i na bazie tych pomieszczeń chce prowadzić zajęcia w ramach projektu, to czy te pomieszczenia może wycenić jako wkład własny do projektu.

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Zgodnie z "Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020" wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Tak więc, zgodnie z przytoczoną definicją nie ma znaczenia czy środki finansowe wniesione do projektu przez Wnioskodawcę jako wkład finansowy pochodzą z jego własnych zasobów, czy też strony trzeciej.

Dalej ww. Wytyczne (Podrozdział 6.10 pkt 4 lit. g) wskazują, że jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji). Tak więc, jeżeli wskazane powyżej wymogi zostaną zachowane, wniesienie wkładu własnego do projektu w postaci sal szkolnych przez podmiot trzeci będzie możliwe.

Kryterium specyficznego fakultatywnego nr 6, które odnosi się do komplementarności działań. Czy projekt musi być komplementarny z innym projektem tego samego wnioskodawcy, czy jest możliwość udowodnienia komplementarności z projektem realizowanym przez inne podmioty?

Temat: kryteria specyficzne fakultatywne, kryterium

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Komplementarność działań oraz wzajemne uzupełnianie się projektów ma za zadanie zwiększenie wsparcia skierowanego do osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie jego skuteczności.

W myśl przedmiotowego kryterium Działania realizowane w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne powinny zatem wpisywać się w przemyślaną i logiczną ścieżkę wsparcia uczestników projektów zrealizowanych lub realizowanych w ramach Osi priorytetowych 2 lub 10. Przykładem takiej komplementarności jest sytuacja, w której osoby zagrożone wykluczeniem społecznym biorące udział w projektach aktywizujących społecznie i zawodowo, mają zapewnioną opiekę dla swoich dzieci w ramach punktu przedszkolnego dofinansowanego ze środków finansowanych z Osi priorytetowej 2.

Nie ma wymogu, aby projekty wzajemnie się uzupełniające były realizowane przez tego samego Wnioskodawcę. Do spełnienia kryterium, a co za tym idzie uzyskania przez projekt dodatkowych punktów najważniejsze jest wykazanie komplementarności projektów.

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest gmina, na jakim poziomie jest wkład własny? Jeśli Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, na jakim poziomie jest wkład własny?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W ramach konkursu istnieje możliwość składania wniosków na dwa typy projektów. Poziomy wymaganych wkładów własnych różnią się w zależności od typu projektu, w ramach którego będzie realizowany projekt.

Zgodnie z Regulaminem konkursu:

1. Dla 1 typu projektu minimalny wkład własny wynosi:

 • 15% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu – dla projektów OPS i PCPR.
 • 5% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu − dla pozostałych podmiotów publicznych i  podmiotów niepublicznych;
 • W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

2 . Dla typu 2 projektu minimalny wkład własny wynosi:

 • 5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu;
 • W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawcą w ramach 1 typu projektu jest gmina, wymagany wkład własny wynosi 5%, jednakże jeśli Wnioskodawcą jest gmina zaś jednostką realizującą projekt jest ośrodek pomocy społecznej, wówczas wymagany wkład własny wynosi 15%. W przypadku, gdy w ramach 1 typu projektu Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa wymagany wkład własny wynosi 5%.

W ramach 2 typu projektu wymagany wkład własny zarówno dla gminy jak i organizacji pozarządowej wynosi 5%.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu II tury to październik 2019. Czy możemy rozpocząć realizację projektu od września 2019 r., ryzykując, że możemy nie otrzymać dofinansowania, jednak w przypadku otrzymania, wydatki poniesione przez rozstrzygnięciem konkursu będą kwalifikowały się do dofinansowania? 

 

Temat: koszty kwalifikowalne, kwalifikowalność, ryzyko własne

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym


Wnioskodawca może na własne ryzyko rozpocząć realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, gdy spełniają wymagania określone w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020".

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS