logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Pierwsze pytanie dotyczy możliwości wzięcia w leasing środka transportu, do przewozu osób niepełnosprawnych /samochód do 9 osób z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych/. Beneficjentem będzie gmina X natomiast realizatorem będzie GOPS, gmina może organizować taki transport  na mocy ustawy i zadań własnych natomiast GOPS w swoich działaniach nie ma takiego zapisu. Czy w takim wypadku brany jest pod uwagę beneficjent czyli gmina nie gops? Czy zapis o organizowaniu transportu musi być w statucie. Czy gmina  może zlecić jednostce podległej np. Gminny Zakład Komunalny realizację takiej usługi samochodem wziętym w lezing? Czy Zakład Komunalny może być podmiotem lokalnym  czy wpisuje się w SzOOP?

Temat: formy wsparcia, leasing

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Beneficjent tj. gmina, w przypadku omówionym w pytaniu, jest stroną umowy o dofinansowanie i na nim ciąży obowiązek prawidłowej realizacji projektu, w tym wzięcie w leasing środka transportu. Potrzeba realizacji transportu musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie, statut nie jest w tej sytuacji brany pod uwagę. Należy mieć na uwadze, że wydatki w formie leasingu powinny być szczegółowo uzasadnione, a ich sposób i forma wykorzystania w projekcie powinien być zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz przepisami krajowymi. Należy ponadto podkreślić, że katalog podmiotów wskazanych w SzOOP dotyczy Wnioskodawcy/Partnerów, a nie podmiotów, którym zleca się zadania.

W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS wskazano, że „Elementem oceny potencjału finansowego jest analiza planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z Budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich – z rocznymi łącznymi obrotami wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzedni zamknięty rok obrotowy. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż rok kalendarzowy (12 miesięcy), należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa."

Proszę o wyjaśnienie w świetle przedstawionych zapisów z instrukcji czy wartość wydatków w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa niż wartość obrotów wnioskodawcy za poprzedni zamknięty rok obrotowy? Czy w przypadku wyższych wydatków od wartości obrotów wniosek zostanie negatywnie oceniony na etapie oceny formalnej?

Temat: potencjał finansowy, kryteria wyboru projektów

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wnioskodawca/Partnerzy są zobowiązani wykazać potencjał finansowy umożliwiający realizację projektu i zabezpieczający jego płynność finansową. Jak zostało wskazane w pytaniu, potencjał finansowy jest wyliczany poprzez porównanie rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich – z rocznymi łącznymi obrotami wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzedni zamknięty rok obrotowy. Jeśli Wnioskodawca wykaże potencjał finansowy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, wówczas na etapie oceny merytorycznej otrzymuje 2 punkty w ramach kryterium merytorycznego punktowego „Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem”. W ramach tego kryterium analizowany jest także potencjał kadrowy, techniczny, opis kadry zewnętrznej i sposób zarzadzania projektem. Łącznie w ramach tego kryterium można zdobyć maksymalnie 10 punktów, natomiast, aby spełnić kryterium należy zdobyć minimalnie 6 punktów.

W jaki sposób kwalifikujemy osoby do Grupy Docelowej lub otoczenia? Czy dzieci uczestników projektu, korzystające ze wsparcia w postaci np. uczestnictwa w zajęciach świetlic środowiskowych kwalifikują się jako grupa docelowa, czy jako otoczenie? Czy współmałżonek alkoholika, otrzymujący wsparcie w ramach projektu w postaci poradnictwa psychologicznego jest kwalifikowany jako grupa docelowa, czy otoczenie? Czy w kontekście tego, iż kwota wsparcia na jedną osobę może wynosić maksymalnie 10 000 zł, a minimalna kwota dofinansowania projektu wyrażona w PLN musi przekroczyć równowartość 100 000,00 EUR (tj. 455 650 zł dofinansowania, 536058,82 zł wartość projektu) minimalna liczba uczestników projektu jest równa 536 058,82 zł / 10 000 zł = 54 uczestników? Czy do tej sumy uczestników wliczają się osoby z głównej grupy docelowej i otoczenia?

Temat: grupa docelowa, uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Kwalifikacja osób biorących udział w projekcie odbywa się na podstawie diagnozy grupy docelowej. W zależności od tego, kogo Wnioskodawca planuje objąć wsparciem, tak dokonywana jest klasyfikacja do grupy docelowej lub do otoczenia. Należy zauważyć, że zgodnie z Regulaminem konkursu, działania w projekcie mogą być skierowane do osób lub rodzin i obejmować co najmniej trzy różne formy wsparcia. W przypadku objęcia wsparciem całych rodzin, należy mieć na względzie, że muszą to być rodziny wieloprobelmowe (należy to przedstawić w diagnozie). Wszyscy członkowie rodziny traktowani są wówczas jako grupa docelowa, czyli kwota 10 000 zł liczona jest na każdego członka rodziny.

Działania projektowe w głównej mierze skierowane będą dla dzieci i młodzieży (usługi opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy) z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Czy rodzice/rodzic takich dzieci mogą być ujęci jako otoczenie uczestników? Do rodziców również skierowane zostanie wsparcie, jednak będzie one nakierowane na pomoc uczestnikom projektu ze strony rodziny w rozwijaniu rozwoju osobistego ich dzieci. Były by to zajęcia uczące rodziców, jak wesprzeć dziecko, oraz zajęcia wzmacniające więzi między członkami rodziny.

Temat: grupa docelowa, uczestnik projektu, uczestnicy projektu, grupa docelowa projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Należy zauważyć, że uczestnikami projektu mogą być osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem). Zgodnie z Regulaminem konkursu osobami lub rodzinami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są:

  • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
  • osoby, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  • osoby z niepełnosprawnością lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami – członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
  • osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
  • osoby korzystające z PO PŻ.

W związku z powyższym należy przeanalizować założenia projektu pod kątem doboru grupy docelowej. Zasadnym jest, aby wsparciem w projekcie objąć całe rodziny, a to znaczy, żeby rodziców traktować jako uczestników projektu i również dla nich zaplanować odpowiedni katalog form wsparcia.

Czy wkładem własnym może być wkład pieniężny w kategorii kosztów pośrednich?

Temat: koszty pośrednie, wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wkład własny pieniężny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich projektu.

Beneficjentem jest gmina X, która będzie realizować projekt współpracy z ośrodkiem kultury. Czy w takiej sytuacji beneficjent (gmina) będzie realizował swój projekt, korzystając z umowy na wzór kontraktu socjalnego, w którym stronami będą odpowiednio: gmina X, z której strony działa pani Y (koordynator) oraz osoba zawierająca umowę na wzór kontraktu socjalnego (uczestnik projektu/rodzina uczestnika projektu)?

Temat: usługi społeczne, umowa na wzór kontraktu socjalnego

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z zapisami Regulaminu, podmioty nie będące Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizują projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego. W przedstawionym przypadku stronami ww. umowy będą odpowiednio gmina i uczestnik projektu.

Czy w ramach przedmiotowego projektu jest możliwe kontynuowanie działań, realizowanych w ramach poprzednich edycji konkursów w ramach poddziałania 11.2.3? Czy wsparciem w projekcie mogą być objęte miejsca utworzone w poprzednich edycjach konkursu, przy jednoczesnym założeniu utworzenia dodatkowych nowych miejsc w ramach obecnej edycji?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Tak, w ramach konkursu można realizować projekty będące kontynuacją poprzednich. Należy jednak racjonalnie planować wydatki w projekcie tak, aby nie dublowały np. zakupów już zrealizowanych w ramach projektu poprzedniego.

Zapisy regulaminu dotyczące sposobu rozliczania projektu są niespójne. W punkcie 4. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU widnieje zapis, iż „Biorąc pod uwagę, że przedmiotowy konkurs ogłoszony jest na projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi, to Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnienie dla wszystkich wydatków w projekcie w zakresie ich niezbędności”. Natomiast w punkcie 4.1 UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA PROJEKTU podpunkt 2. zawarto informację, iż „Kwoty ryczałtowe – w ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi. Oznacza to, że do realizacji zostaną dopuszczone wyłącznie projekty, w których wartość dofinansowania wyrażona w PLN przekroczy równowartość 100 000,00 EUR. W wyniku zastosowania kwot ryczałtowych projekt zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej z powodu niespełnienia kryterium merytorycznego.” Wobec powyższego proszę uprzejmie o wskazanie ostatecznego, obowiązującego Wnioskodawców sposobu rozliczania projektu oraz o informację, czy kwota dofinansowania, przewidziana w budżecie projektu musi przekraczać równowartość 100 000,00 EUR.

Temat: kwoty ryczałtowe, wartość wsparcia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


W punkcie 4. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU błędnie występuje wskazany w pytaniu zapis. Niniejszy konkurs dedykowany jest projektom „dużym”, tzn. kwota dofinansowania przewidziana w budżecie projektu musi przekraczać równowartość 100 000,00 EUR. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na nieścisłość zapisów, zostaną one poprawione poprzez usunięcie zdania z Rozdziału 4 Regulaminu.

Czy w kontekście zapisów regulaminu – „Wnioskodawca może sfinansować działania pozwalające tym osobom (z niepełnosprawnościami) na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (…) np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania” – jest możliwość sfinansowania ze środków projektowych udogodnień komunikacyjnych, uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynkach będących w posiadaniu Wnioskodawcy?

Temat: niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami, likwidacja barier architektonicznych, usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością, dostępność

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


W pytaniu nie zostało precyzyjnie wskazane, o jakie udogodnienia chodzi. Należy zauważyć, że w ramach projektu możliwe jest poniesienie do 10% dofinansowania unijnego projektu na takie wydatki, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami (tzw. cross-financing). Możliwe jest m.in. dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, w tym poniesienie wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres, ale tylko w miejscu odbywania się zajęć w ramach projektu.

Czy w świetle zapisu regulaminu – „W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, Wnioskodawca umożliwia finansowanie usług zdrowotnych, jako uzupełnienia usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych (…)” – możliwe jest sfinansowanie zarówno profilaktyki dla uczestników projektu, leków nierefundowanych przez inne źródła, czy też indywidualne usługi dietetyka dla osób, które wymagają specjalistycznej diety (np. cukrzycy, osoby otyłe). Czy tak zaplanowane usługi i wsparcie może stanowić przedmiot projektu, jeżeli Wnioskodawca zapewni jego komplementarność z planowanymi do realizacji usługami społecznymi? Realizacja ww. form wsparcia w wielu przypadkach jest niezbędna, do zapewnienia kompleksowości pomocy uczestnikom projektu, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W regulaminie nie widnieją wyłączenia w tym zakresie.

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach projektów nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych, a przedmiotem konkursu są wyłącznie usługi społeczne. W związku z tym nie ma np. możliwości finansowania czy refundowanie leków. Istnieje natomiast możliwość realizacji usług mających na celu poprawę funkcjonowania osób wymagających wsparcia, np. w ramach realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia. Należy jednak pamiętać, że Wszelkie działania zaplanowane w projekcie powinny być powiązane z celem projektu i odpowiadać na zdiagnozowane problemy i potrzeby grupy docelowej. Zasadność i poprawność doboru form wsparcia weryfikowana jest na podstawie zapisów całego wniosku na etapie oceny merytorycznej m.in. w oparciu o przytoczone zapisy Regulaminu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.