logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 613 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w sytuacji, gdy podmiotem wnioskującym (w naszym przypadku) będzie gmina miejska, bezpośrednim realizatorem może być jednostka organizacyjna samorządu, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej? Jeżeli tak, to czy potrzebne jest pełnomocnictwo burmistrza miasta dla dyrektora MOPS w tym zakresie?

 

Temat: wnioskodawca, realizator projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Regulaminem naboru, realizatorem projektu jednostki samorządu terytorialnego, tj. powiatu i gminy może być odpowiednio powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. W takiej sytuacji potrzebne jest pełnomocnictwo wójta/burmistrza/prezydenta/starosty dla dyrektora jednostki do realizacji projektu.

Czy w konkursie ramach Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19). Nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 możliwe jest skorzystanie z podanych w piśmie forma wsparcia przez starostwo powiatowe jako urząd? Np. zakup przez powiat sprzętu niezbędnego do walki z epidemią – celem wykorzystania w urzędzie starostwa (np. maseczki, rękawiczki, sprzęt do dekontaminacji)?

 

Temat: grupa docelowa, uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Nabór organizowany jest w ramach Osi 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020, a uczestników projektu, zgodnie z Regulaminem naboru, stanowią:

- osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;

- podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Przy planowaniu działań należy zwrócić uwagę na fakt, że świadczone wsparcie na rzecz ww. uczestników projektu ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Biorąc pod uwagę powyższe, osoby zatrudnione w starostwie powiatowym nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz pracowników starosta powiatowego.

Czy w ramach zadania "Zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 dla podmiotów świadczących usługi zarówno w formach instytucjonalnych, jak i w społeczności lokalnej", kwalifikowalny będzie wydatek zakupu i przeprowadzenie testów dla: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktora reintegracji zawodowej (KIS) kierowcy przewożącego m.in. osoby niepełnosprawne, pracowników świadczeń rodzinnych, księgowości, kierownika ośrodka, opiekunek domowych? Nadmieniam, że wszystkie te osoby mają ze sobą bezpośredni, ciągły kontakt zawodowy.

 

Temat: formy wsparcia, działania projektowe

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Planując działania w ramach naboru należy mieć na uwadze, że formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wpisywać się we wskazany w Regulaminie naboru typ projektów, tj. realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, w tym zakup testów na obecność COVID-19, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona. Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór.

Czy za datę wpływu wniosku do IZ uważa się złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie LSI MAKS2, czy datę złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w systemie LSI MAKS2?

Temat: wniosek

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Zgodnie z Regulaminem naboru, za złożenie wniosku należy uznać wysłanie jego wersji elektronicznej w systemie MAKS 2, a następnie złożenie jego wersji papierowej wraz z załącznikami osobiście lub nadanie za pośrednictwem Poczty Polskiej nie później niż w dniu następnym po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej. Szczegółowe informacje w tej kwestii zostały zawarte w § 8 Regulaminu naboru.

Czy ostatnim rokiem wypełniania biznesplanu dla MSP (prognoza n+3) powinien być rok 2020, 2023 czy 2024?

Temat: biznesplan

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Jeśli za rok „n“ przyjmiemy 2019, to n+3 przypadnie na 2022 rok.

Który rok przyjąć jako rok "n" podczas wypełniania biznesplanu (część F)? Czy powinien być to rok 2019 (ostatni zamknięty rok obrotowy) czy rok 2020 (rok bieżący)?

Temat: biznesplan

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Należy przyjąć rok 2019.

Jak obliczać liczbę pracowników w następującej sytuacji: Prowadzę działalność gospodarczą. Działalność gospodarczą prowadzi także moja małżonka. Razem mamy spółkę cywilną. W niniejszym konkursie chciałbym złożyć jeden projekt na moją działalność gospodarczą, a drugi na spółkę cywilną. Czy jest to możliwe (brak wykluczenia ze względu na zasadę "jeden podmiot - jeden wniosek")? Jak w takiej sytuacji obliczać liczbę pracowników? Czy ze względu na powiązanie podmiotów pracownicy moi, małżonki oraz spółki podlegają sumowaniu na potrzeby kryterium merytorycznego punktowego nr 1?

Temat: zatrudnienie

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Zgodnie z podpowiedzią na pytanie 1 wyliczając stan zatrudnienia na potrzeby uzyskania punktów w ramach Kryterium merytorycznego (punktowego) nr 1, należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą (Wnioskodawcą) stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że Regulamin naboru w § 4 ust 13 wskazuje, iż „jeden wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie projektu, jeden raz w ramach ww. naboru“.

Czy na potrzeby wspomnianego kryterium pod uwagę bierzemy liczbę osób czy stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty?

Temat: zatrudnienie

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie.

W jaki sposób należy rozumieć definicję pracownika, wliczanego do kryterium merytorycznego punktowego nr 1? Czy pracownikami są wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę? Czy mogą być nimi także osoby zatrudnione na umowę zlecenie? Jeśli tak, to pod jakimi warunkami?

Temat: zatrudnienie

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Wyliczając stan zatrudnienia należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie. Jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji.

Do zatrudnienia wliczane są wszystkie etaty z wyłączeniem:

  • osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia,
  • osób wykonujących pracę nakładczą,
  • uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy,
  • pracownikow przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych.

Stan zatrudnienia weryfikowany jest na podstawie Oświadczenia (załącznik dodatkowy nr 5), którego wzór znajduje się w Instrukcji wypełniania załączników (...), z zastrzeżeniem, że na etapie oceny projektu Wnioskodawca może zostać poproszony o przedłożenie właściwej deklaracji ZUS potwierdzającej dane przedstawione w Oświadczeniu.

Czy w ramach powyższego konkursu można składać  wnioski o dofinansowanie na zakup doposażenia stanowisk pracy w pomiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, w tym. m.in. zakup: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów do dezynfekcji ciała i powierzchni dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta?

Temat: grupa docelowa, uczestnik projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Nabór organizowany jest w ramach Osi 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020, a uczestników projektu, zgodnie z Regulaminem naboru, stanowią:

- osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;

- podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Przy planowaniu działań należy zwrócić uwagę na fakt, że świadczone wsparcie na rzecz ww. uczestników projektu ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Biorąc pod uwagę powyższe, osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz pracowników Urzędu Miasta.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.