baner
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Do kiedy muszą zakończyć się projekty w ramach konkursu Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg?

Temat: data zakończenia projektów

Poddziałanie: 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg

 

Żadne kryterium obowiązujące w ramach konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20 nie narzuca Wnioskodawcy do kiedy musi zakończyć się projekt, w związku z czym zastosowanie ma data graniczna kwalifikowalności wydatków dla Programu, określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. 31 grudnia 2023 r.

Czy przewidujecie Państwo wydłużenie terminu składnia wniosków w sprawie przestąpienia do ww. projektu?

Temat: wydłużenie terminu składnia wniosków

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W chwili obecnej Instytucja Organizująca Nabór nie przewiduje wydłużenia terminu składania wniosków w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20. Zgodnie z Regulaminem wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2 do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00,
  • w formie papierowej jako przesyłka nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Należy podkreślić, iż wydłużenie terminu skłania wniosków następuje w przypadku wyjątkowych utrudnień, uniemożliwiających składanie wniosków o dofinansowanie projektu. W chwili obecnej ww. przesłanki nie występują.

W ramach projektu planujemy wsparcie podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz podmiotów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W przypadku zakupu środka trwałego czy możemy do organizacji pozarządowej przekazać środek trwały na podstawie umowy użyczenia?

Temat: środek trwały

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Przekazanie środka trwałego do organizacji pozarządowej, o której mowa w pytaniu, powinno nastąpić na postawie dokumentów rachunkowo księgowych obowiązujących w danej jednostce. 

Czy podmioty prowadzone przez organizacje pozarządowe mogą ponosić wydatki  w projekcie (wydatki na wynagrodzenia)?

Temat: wynagrodzenia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Przedstawione pytanie jest zbyt ogólne. Nie przedstawiono jakich podmiotów prowadzonych przez organizacje pozarządowe dotyczy przedstawiona kwestia. W związku z powyższy nie ma możliwości zweryfikowania możliwości ponoszenia wydatków przez podmioty, o których mowa w pytaniu.

W ramach projektu planujemy wsparcie podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz podmiotów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Czy w §3 pkt. 4 umowy o dofinansowanie wszystkie te podmioty będą wskazane jako jednostki realizujące projekt?

Temat: jednostka organizacyjna Gminy

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

§3 pkt. 4 umowy o dofinansowanie dotyczy sytuacji, w której projekt realizowany będzie przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta. Wówczas w ww. części umowy wskazuje się jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pozostającą w strukturze organizacyjnej Beneficjenta.

Czy jednostka wskazana do realizacji projektu (MOPS) może zakupiony sprzęt i środki zabezpieczające przed COVID przekazać innym jednostkom podległym Wnioskodawcy (Gmina Miejska) protokołem przekazania? Czy realizującym zakupy
i przekazującym musi być wnioskodawca?

Temat: zakup sprzętu i środków zabezpieczających przed COVID

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zakupiony sprzęt i środki zabezpieczające przed COVID zakupione dla podmiotu, który został określony we wniosku o dofinansowanie jako odbiorca wsparcia następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Podmiotem realizującym zakupy i przekazującym jest Wnioskodawca.

Czy wkładem własnym może być wydatek w postaci dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze, poniesiony wcześniej – przed okresem realizacji projektu?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Nie ma możliwości uznania za kwalifikowalne w projekcie wydatków poniesionych przed okresem realizacji projektu. Wkład własny do projektu ponoszony jest wyłącznie w okresie realizacji projektu.

Czy osoby dodatkowo zatrudnione należy wykazać we wskaźniku liczby osób objętych pomocą?

Temat: wskaźnik liczby osób objętych wsparciem

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Należy wskazać, iż zatrudnienie dodatkowego pracownika w placówce nie jest wykazywane we wskaźniku „Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19”. Ww. wskaźnik dotyczyć będzie pracowników w tym również nowo zatrudnionych, którzy skorzystają z oferowanego w projekcie wparcia np. środków ochrony osobistej.   

Czy jeśli chcemy zatrudnić z zewnątrz na umowę zlecenie osobę od zamówień publicznych to, czy musimy ogłaszać konkurs, czy możemy wybrać osobę, która wcześniej już prowadziła dla innych instytucji pomocy społecznej przetargi?

Temat: zamówienia publiczne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Należy podkreślić, iż działania w projekcie mają mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii. W związku z powyższym nie ma możliwości zatrudnienia pracownika, o którym mowa w pytaniu w ramach kosztów bezpośrednich.    

Czy w projekcie jako wkład własny mogą być wynagrodzenia pracowników DPS, Placówek opiekuńczo-wychowawczych? Jeśli jest taka możliwość, czy wtedy DPS oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze występują w roli partnera?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W ramach projektu wynagrodzenia pracowników podmiotów tj. DPS, placówki opiekuńczo-wychowawcze nie mogą stanowić wkładu własnego.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.