konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 613 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy wkładem własnym finansowym powiatu mogą być środki, np. świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych zawodowych objętych wsparciem projektowym, np. pomoc psychologiczna, środki jakie powiat przeznacza na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Kwestie poruszone w pytaniu obejmują zagadnienia z zakresu oceny projektu, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Zasady wnoszenia wkładu własnego zostały szczegółowo określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy PCPR jako instytucja obsługująca petentów zarówno osoby niepełnosprawne jak i z pieczy zastępczej może uczestnik w projekcie i zapotrzebować środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji i dozowniki oraz zakupić i przeprowadzić  testy na obecność COVID dla pracowników bezpośrednio mających kontakt podopiecznymi (odbieranie dzieci ze środowiska do pieczy zastępczej, wizytacje w środowiskach rodzin zastępczych itd.) oraz zatrudnić osobę np, do pomocy psychologicznej?

Temat: formy wsparcia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Planując działania projektowe należy mieć na uwadze, że formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wpisywać się we wskazany w Regulaminie naboru typ projektów, tj. realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Należy mieć też na uwadze fakt, że działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, w tym zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, jaki i zakup testów na obecność COVID-19, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona (tj. np. pracą w terenie, w środowisku). Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór. Trzeba jednak wskazać, że liczba zakupionych testów jest ograniczona – 1 test na miesiąc na 1 pracownika bezpośrednio pracującego z podopiecznym w placówce.

Czy placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą otrzymać wsparcie w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń w formie dodatków dla pracowników w okresie X-XII tak jak w  domu pomocy społecznej i zatrudnić nowy personel?

Temat: formy wsparcia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Regulaminem naboru, dodatki do wynagrodzeń przeznaczone są dla pracowników już zatrudnionych w celu zatrzymania ich odpływu (w tym zwolnienia, urlopy itp.) i dotyczą tylko pracowników zatrudnionych w placówkach całodobowych (tj. również w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – osób bezpośrednio pracujących z podopiecznymi/pensjonariuszami. Jeśli pracownicy planowani do objęcia wsparciem w ramach tej formy, spełniają te wymogi, możliwe jest zaplanowanie dla nich dodatków do wynagrodzeń.

Ponadto w ramach projektu możliwe jest zatrudnianie nowego personelu do świadczenia usług w instytucjach i środowisku np. pielęgniarek/rzy, opiekunek/ów, rehabilitantów, opiekuna medycznego, pokojowej (w tym personelu z innych placówek, które nie pracuje z powodu ich zamknięcia, opiekunów, którzy powrócili z zagranicy). Należy mieć jednak na uwadze, że zatrudnienie nowego personelu jest możliwe tylko w okresie realizacji projektu (tj. przez 3 miesiące).

Planując wsparcie w projekcie należy pamiętać, że każde działanie powinno być szczegółowo uzasadnione. Na podstawie przedstawionej diagnozy, jak i uzasadnień pracownicy Instytucji Organizującej Nabór dokonają oceny wniosku o dofinansowanie.

Czy możliwy jest zakup środka trwałego o wartości przekraczającej 10% wartość zakupionych środków trwałych? Chcielibyśmy zakupić kiosk telemedyczny  (mobilny gabinet do samodzielnej diagnostyki przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Urządzenie daje również możliwość wideokonferencji pacjenta z lekarzem, celem omówienia wyników). Zgodnie z zapisami Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Cross-financing  wraz  z  zakupem  środków  trwałych  w  ramach  kosztów bezpośrednich projektu nie może przekroczyć 10% wydatków projektu.  Próg  10%  może  zostać  przekroczony  w  związku  z  wydatkami,  które  dotyczą racjonalnych  usprawnień  zdefiniowanych  w Wytycznych  w  zakresie  realizacji zasady  równości  szans  i  niedyskryminacji,  w  tym  dostępności  dla  osób z niepełnosprawnościami  oraz  zasady  równości  szans  kobiet  i  mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Temat: środki trwałe

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W zakresie zakupu środków trwałych należy stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Planując zakup środka trwałego należy wziąć pod uwagę 3-miesięczny okres trwania projektu. Racjonalność oraz zasadność zakupu, o którym mowa w pytaniu weryfikowane będzie przez Instytucję Ogłaszającą Nabór na etapie oceny merytorycznej. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby zakupu będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Ponadto należy mieć na uwadze, iż zakupiony sprzęt powinien służyć osobom przebywającym w placówkach opieki całodobowej oraz personelowi tych instytucji. Należy mieć też na uwadze fakt, że działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Czy takie jednostki jak:

  • Centrum Integracji Społecznej (pracownicy przygotowują posiłki dla osób przebywających na kwarantannie),
  • Straż Miejska (dostarczających posiłki do miejsca odbywania kwarantanny),
  • Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej (streetworkerzy, konstruktywne zajęcie wolnego czasu w miejscu zamieszkania oraz wolontariat w zakresie zakupów dla osób potrzebujących/narażonych na COVID) 

mogą być również objęte wsparciem? 

 

Temat: jednostki objęte wsparciem

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w naborze stanowią:

  • osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;
  • podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór.

 Planujemy, jako gmina złożyć wniosek w ramach ww. naboru. Czy możliwy jest jedynie zakup niezbędnego sprzętu (maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne…itd.) dla personelu MOPS (opiekunowie świadczący usługi w miejscu zamieszkania)?

 

Temat: personel MOPS

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Planując działania projektowe należy mieć na uwadze, że formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wpisywać się we wskazany w Regulaminie naboru typ projektów, tj. realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Należy mieć też na uwadze fakt, że działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, w tym zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona (tj. np. pracą w terenie, w środowisku). Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór.

Czy jeżeli planujemy zatrudnić na umowy zlecenie 2 asystentów rodziny, psychologa, pedagoga, coacha, mediatora, prawnika/doradcę obywatelskiego, którzy będą świadczyć poradnictwo specjalistyczne, wspierać naszych uczestników to wartość wskaźnika:
- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu powinna odpowiadać liczbie zatrudnionych osób (7)? Czy może być mniejsza?
Dodam, że planujemy, aby poradnictwo było "szyte na miarę", tzn. ilość konkretnych porad, a tym samym przepracowanych godzin przez poszczególnych specjalistów będzie różna.

Temat: wskaźniki, poradnictwo specjalistyczne

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Wskaźnik przedstawiony przez Wnioskodawcę w zapytaniu dotyczy utworzenia (czyli nowych dotychczas nieistniejących - powstałych ze środków projektu) miejsc świadczenia usług społecznych o określonym rodzaju. Tak więc, jeżeli zaplanowano w projekcie wsparcie o tożsamym zakresie, należy to odnotować w tym wskaźniku. Przy czym należy zwrócić uwagę, że aby miejsca te mogły być wykazane, muszą one istnieć do 4 tygodni od zakończenia projektu (w przypadku kadry oznaczałoby to konieczność kontynuowania zatrudnienia). W przeciwnym wypadku nie należy takich miejsc wykazywać.

Miejsce świadczenia usługi społecznej należy rozumieć w tym przypadku zgodnie z definicją wskaźnika zawartą Regulaminie konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/20 (czyli w przypadku poradnictwa specjalistycznego będą to osoby prowadzące to wsparcie - nie ma znaczenia forma zaangażowania do projektu, o ile odrębne przepisy nie określają inaczej).

Czy jeżeli planujemy zatrudnić 2 asystentów rodziny na umowy zlecenie, którzy w ramach projektu będą wspierać osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, aby ich opiekunowie faktyczni mogli uczestniczyć w warsztatach lub spotkaniach w projekcie lub odpocząć, załatwić inne sprawy, to wartość wskaźników:
- liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu
- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu powinna odpowiadać liczbie zatrudnionych opiekunów (2)? Czy może być mniejsza?

 

Temat: wskaźniki, opieka wytchnieniowa

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Należy przenalizować nazewnictwo specjalistów, których Wnioskodawca planuje zaangażować do projektu (asystenci rodziny) pod kątem zakresu czynności, które będą przez nich realizowane. Wskazany w pytaniu zakres ich obowiązku świadczy o realizacji tzw. opieki wytchnieniowej (definicja w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020). Wśród zadań asystenta rodziny wskazanych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie występuje opieka wytchnieniowa. W przypadku zaangażowania opiekunów do świadczenia opieki wytchnieniowej obowiązuje trwałość. Tym samym wskaźniki o których mowa w pytaniu będą obowiązywać.

W ramach projektu 1.3.5 schemat B, typ 2 Postępowania/Zamówienia w projekcie należy wskazać rodzaj postępowania/zamówienia w ramach którego będą nabywane środki w projekcie. Czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania ofertowego przed złożeniem wniosku, czy tylko w ramach ww. punktu wskazujemy sposób, w jaki później będziemy dokonywać dostawy usług/produktów nabywanych w ramach projektu?

 

Temat: postępowanie ofertowe

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do stosowania ustawy PZP udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności. We wniosku o dofinansowanie określić należy tryb wyboru, tj. zgodnie z zasadą konkurencyjności, natomiast wybór wykonawcy może nastąpić już po złożeniu wniosku, w trakcie realizacji projektu.

Jak rozumiana jest praca „przy łóżkach”?  W DPS zatrudnieni są również kierownicy mieszkań, pracownicy socjalni, terapeuci. Pracownicy ci mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

 

Temat: praca „przy łóżkach”

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Praca „przy łóżkach” oznacza osoby, które mają bezpośredni kontakt z podopiecznymi DPS np. opiekunki, terapeuci etc. O tym, który z pracowników ma bezpośredni kontakt z podopiecznymi powinien zadecydować kierownik DPS.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.