Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 540 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Proszę o wyjaśnienie czy kupując zestawy komputerowe dla szkoły, gdzie wartość jednego zestawu nie przekracza 10 000 zł netto jesteśmy zobligowani przy kryterium:

„Projekty związane z zakupami w ramach środków trwałych w szkołach i placówkach systemu oświaty będą finansowane wyłącznie, jeśli po zakończeniu realizacji projektu będą przekazane szkołom/placówkom systemu oświaty prowadzącym kształcenie ogólne, w których realizowany był projekt, na ich działalność statutową”. Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu odznaczyć - "Nie dotyczy", ponieważ koszt jednego zestawu nie przekracza kwoty 10 000 netto i nie jest to środek trwały?

Planujemy zakupić kilka zestawów komputerowych, które będą zakwalifikowane jako zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie w  środki wartościowe, wartość 1 szt. pojedynczego zestawu nie przekroczy kwoty 10 tys. zł.,  Zamawiającym będzie JRP - Szkoła Podstawowa. 

Temat: zakup komputerów, zakup poniżej 10 tys. zł

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Przywołane przez Państwa w pytaniu kryterium specyficzne obligatoryjne nr 5 „Projekty związane z zakupami w ramach środków trwałych w szkołach i placówkach systemu oświaty będą finansowane wyłącznie, jeśli po zakończeniu realizacji projektu będą przekazane szkołom/placówkom systemu oświaty prowadzącym kształcenie ogólne, w których realizowany był projekt, na ich działalność statutową” dotyczy jak sama jego nazwa wskazuje środków trwałych tj. środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 PLN netto. Zakup środków trwałych o wartości równej lub niższej niż 10 000,00 PLN nie podlega limitom i kryterium Wnioskodawcę nie dotyczy (str. 69).

W sytuacji jeśli w projekcie nie przewidziano zakupów w ramach środków trwałych to kryterium to Wnioskodawcę nie dotyczy i tak jak wskazano w pytaniu należy w tej sytuacji odznaczyć check-box „NIE DOTYCZY” w pkt. 4.7.1 wniosku o dofinansowanie projektu.

Proszę o informację od jakiej daty wydatki są kwalifikowalne w tym konkursie, czy można we wniosku ująć koszt studiów podyplomowych, za które już zapłacono w grudniu br pierwszą ratę ?

Temat: okres realizacji projektu, okres kwalifikowalności wydatków

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 3 okres realizacji projektu rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lipca 2020 r. i jest nie dłuższy niż do 30 czerwca 2022 r. Oznacza to, że wszystkie działania w projekcie mogą być realizowane tylko w okresie między 1 lipca 2020 r. a 30 czerwca 2022 r. Jeśli studia podyplomowe dla nauczycieli będą realizowane poza ww. okresem, takie działanie (jak i koszty na nie poniesione) zostanie uznane za niekwalifikowalne. Natomiast kwalifikowalne będą koszty, poniesione nawet w grudniu 2019 r., jeśli dotyczą one działania, którego realizacja rozpocznie się 1 lipca 2020 r. albo później (a zakończy się najpóźniej 30 czerwca 2022 r.).

Proszę o informację, czy prawidłowe będzie zaplanowanie, aby rekrutacja uczniów do udziału w wycieczkach dotyczyła w pierwszej kolejności tych, którzy już są objęci wsparciem w projekcie w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowanych na terenie Szkoły (z tematyki powiązanej z tematyką wycieczki), a w drugiej kolejności (dla uzupełnienia grup wycieczkowych) – zaproszenie kierowane byłoby również do innych uczniów tej Szkoły?

Takie podejście pozwoli na szerszy dostęp uczniów do projektu, objęcie wsparciem projektowym większej liczby uczniów Szkoły i szerszy rozwój ich kompetencji. Ponadto pozwoli nie wykluczyć z projektu tych uczniów, którzy ze względów logistycznych czy organizacyjnych nie są w stanie brać udziału w zajęciach dodatkowych pozostając po lekcjach na terenie Szkoły.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wycieczki np. do Planetarium lub Centrum Nauki i udział w warsztatach, seansach organizowanych w takich miejscach, nie wymaga wcześniejszego przygotowania ucznia podczas zajęć pozalekcyjnych finansowanych z projektu, lecz stanowi istotny element dla rozwoju kompetencji i umiejętności każdego dziecka, nawet wówczas, jeśli nie weźmie ono wcześniej udziału w innych zajęciach projektowych.

Ze względów logistycznych i finansowych racjonalne będzie ponadto zorganizowanie transportu na wycieczkę autokarem – a więc w przypadku umożliwienia udziału w wycieczce wyłącznie uczniom biorącym już wcześniej udział w projekcie w zajęciach powiązanych z tematyką wycieczki: pozostałyby wolne, niewykorzystane miejsca.

Temat: rekrutacja, wyjazdy edukacyjne, wycieczki, rekrutacja na wycieczki

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 „w ramach kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych mogą być organizowane wycieczki/wyjazdy edukacyjne, które stanowią wyłącznie uzupełnienie treści merytorycznych realizowanych zajęć”.

Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje na konieczność połączenia wycieczek/wyjazdów edukacyjnych z realizowanymi zajęciami w ramach projektu. Zapis ten wskazuje na brak możliwości realizacji wyjazdów/wycieczek edukacyjnych dla uczniów, którzy nie biorą udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

W związku z powyższym założenie dwukrotnej rekrutacji oddzielnej dla realizowanych w projekcie zajęć oraz drugiej na wyjazdy/wycieczki edukacyjne jest sprzeczne z założeniami przedmiotowego konkursu.

Jak należy rozumieć zapis: „(...) mogą być organizowane wycieczki/wyjazdy edukacyjne, które stanowią wyłącznie uzupełnienie treści merytorycznych realizowanych zajęć. Opis wycieczek/wyjazdów musi wskazywać na ścisłe powiązanie z zajęciami (...)”?

Na czym powinno polegać powiązanie, o którym Państwo piszą w dokumentacji? Z jakimi zajęciami należy powiązać wycieczki planowane w projekcie? Czy chodzi tu o zajęcia dodatkowe, realizowane na terenie placówki, finansowane w ramach projektu? Czy możliwe jest zaplanowanie w projekcie wycieczek edukacyjnych, rozwijających umiejętności uniwersalne oraz kompetencje przyrodnicze (podczas zajęć w Planetarium lub Centrum Nauki) dla np. wszystkich uczniów klas trzecich, nawet jeśli pośród nich znajdą się uczniowie, którzy nie biorą udziału w żadnych innych zajęciach realizowanych w ramach projektu?

Temat: wyjazdy edukacyjne, wycieczki

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów


Uzupełnieniem zajęć merytorycznych mogą być organizowane wycieczki/wyjazdy edukacyjne. Opis wycieczek/wyjazdów musi wskazywać na ścisłe powiązanie z zajęciami, tzn. że realizując zajęcia z języka angielskiego możliwa jest np. organizacja warsztatów kulturowych w języku angielskim dla uczniów. Możliwe jest zaplanowanie w projekcie wycieczek edukacyjnych, rozwijających umiejętności uniwersalne oraz kompetencje przyrodnicze np. do Planetarium lub Centrum Nauki, o ile są elementem uzupełniającym zajęcia edukacyjne dla uczniów. Dlatego też w wycieczkach biorą udział uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

Czy w ramach 1 typu projektu, który polega na kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych np. matematyczno-przyrodniczych można zakupić pomoce dydaktyczne np. do zajęć z fizyki lub chemii? Nie jest tworzona nowa pracownia przedmiotowa. Pomoce dydaktyczne są niezbędne do prowadzenia ciekawych zajęć dla uczniów w ramach projektu.

Temat: pomoce dydaktyczne

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

W ramach 1 typu projektu, który polega na kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych np. matematyczno-przyrodniczych można zakupić pomoce dydaktyczne np. do zajęć z fizyki lub chemii jako doposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia ciekawych zajęć dla uczniów w ramach projektu.

Czy wyjazdy zagraniczne (np. warsztaty językowe dla uczniów) są kwalifikowalne w ramach 1 typu projektu?

Temat: warsztaty, warsztaty językowe, wyjazdy zagraniczne

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Wyjazdy zagraniczne  (np. warsztaty językowe dla uczniów ) mogą być uznane za kwalifikowalne w ramach 1 typu projektu pod warunkiem uznania ich jako niezbędne do realizacji celu projektu.

Każdorazowo przedmiotowa kwestia będzie wymagała uzasadnienia ze strony Wnioskodawcy i będzie podlegała wnikliwej ocenie na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy w ramach 1 typu projektu, który ma rozwijać u uczniów umiejętności uniwersalne (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, rozwiązywanie problemów) można zakładać formy wsparcia, które nie rozwijają jednocześnie kompetencji matematyczno-przyrodniczych np. zajęcia teatralne?

Temat: umiejętności uniwersalne

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „w ramach 1 typu projektu wsparcie ukierunkowane jest przede wszystkim na kształcenie umiejętności uniwersalnych (umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy) oraz transferowalnych, tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Kształtowanie ww. umiejętności (jednej lub kilku) jest obowiązkowe w ramach wszystkich zajęć realizowanych w ramach 1 typu projektu i musi stanowić trzon tych zajęć. Kształtowanie kompetencji kluczowych stanowi jedynie uzupełnienie ww. umiejętności i odbywa się jedynie przy okazji rozwijania umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych. To kształtowanie umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych stanowi podstawę realizacji 1 typu projektu. Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie projektu informacji, które umiejętności uniwersalne oraz w jaki sposób będą kształtowane na zaplanowanych zajęciach.”

Czy posiadanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań pozwala zaliczyć ucznia do grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi lub edukacyjnymi?

Temat: potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów – opinia

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne – to indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Pytanie dotyczące kryterium strategicznego nr 1. W jaki sposób należy zdiagnozować posiadanie przez ucznia szczególnych uzdolnień, które zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9.08.2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy zaliczyć do katalogu specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ? Czy za wystarczający fakt posiadanych uzdolnień można potraktować świadectwo z wyróżnieniem (czerwonym paskiem), albo jeszcze węziej w zakresie danego wsparcia ocenę celującą lub bardzo dobrą z danego przedmiotu?

Temat: potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów – diagnoza

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne – to indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dla 1 Typu projektu IOK zaleca liczbę godzin na poziomie minimum 40 godzin - czy to jest zalecenie czy obowiązek?

Temat: liczba godzin dydaktycznych, kursy dla nauczycieli

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Wskazana w opisie działania 1.1 liczba minimum 40 godzin dydaktycznych w ramach kursów dla nauczycieli jest liczbą zalecaną, w związku z czym możliwa jest realizacja form doskonalenia nauczycieli w mniejszym wymiarze godzin.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS