logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy partner w projekcie musi być (rozumiem, że będzie to miało przełożenie na punktację wniosku), ale czytałam też, że ma spełniać taki partner jakieś kryteria? W regulaminie był odnośnik do: ustawy wdrożeniowej, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, SzOOP. Czy to musi być jakiś ośrodek lub organizacja społeczna?

Temat: partner, współpraca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Należy zauważyć, że czym innym jest partnerstwo, którego nawiązanie regulują wymienione w Regulaminie konkursu dokumenty i akty prawne, a czym innym współpraca. Nawiązanie partnerstwa nie jest obligatoryjne w ramach konkursu, a w razie jego nawiązania, nie jest ono dodatkowo punktowane. Poprawność nawiązanego partnerstwa weryfikowana jest na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.

"Co najmniej 50% rodzin objętych wsparciem w projekcie stanowią rodziny wielodzietne, w których jest co najmniej troje dzieci."- czy dobrze rozumiem, że lepiej oceniane- widziane będą projekty dla rodzin? 

Temat: kryterium fakultatywne, ocena projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wskazane w pytaniu kryterium jest kryterium specyficznym fakultatywnym, a to znaczy, że przy jego spełnieniu projekt uzyskuje dodatkowe 10 punktów, co wpływa na całkowitą sumę uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej i jego usytuowanie na liście rankingowej. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o definicję tego kryterium.

"Projekt zakłada przejście od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności." czy chodzi o realizację opieki na miejscu u beneficjenta? Czy to warunek który będzie miał wpływ na pozytywne rozpatrzenie dokumentacji?

Temat: kryterium fakultatywne, ocena projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wskazane w pytaniu kryterium jest kryterium specyficznym fakultatywnym, a to znaczy, że przy jego spełnieniu projekt uzyskuje dodatkowe 10 punktów, co wpływa na całkowitą sumę uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej i jego usytuowanie na liście rankingowej. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o definicję tego kryterium.

"Projekt jest w 100% skierowany do rodzin naturalnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo wychowawczymi, zagrożonymi odebraniem dziecka i umieszczeniem go w pieczy zastępczej. " Czy takie rodzinne projekty będą wyżej oceniane?

Temat: kryterium fakultatywne, ocena projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wskazane w pytaniu kryterium jest kryterium specyficznym fakultatywnym, a to znaczy, że przy jego spełnieniu projekt uzyskuje dodatkowe 15 punktów, co wpływa na całkowitą sumę uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej i jego usytuowanie na liście rankingowej. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o definicję tego kryterium.

"Realizujesz swój projekt we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym. Czy wskazałeś zakres tej współpracy we wniosku o dofinansowanie projektu.". Czy jest to obowiązkowe? Czy współpraca z podmiotem jest tu rozumiana jako partnerstwo?

Temat: limity, współpraca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wskazany limit mówi o współpracy a nie partnerstwie w rozumieniu zapisów ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z jego definicją, Wnioskodawca musi podjąć współpracę z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem beneficjentów określonym w SzOOP) działającym na obszarze realizacji projektu.

Czy zapis " kluczowym zadaniem projektu są działania tak, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej rozdzielaniu dziecka z rodziną i kierowaniu go do pieczy zastępczej. Czy we wniosku o dofinansowanie czytelnie to przedstawiłeś?"

Dotyczy tylko rodzin czy też osób, które byłyby zrekrutowane do projektu? Czy chodzi o zabezpieczenie osób przed umieszczeniem ich w opiece instytucjonalnej?

Temat: limity, piecza zastępcza

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Limit ten mówi o tym, że planując wsparcie na rzecz rodzin zagrożonych odebraniem dziecka należy uwzględnić działania prewencyjne mająca na celu zapobieganie umieszczaniu dzieci w opiece instytucjonalnej (pieczy zastępczej). Należy tak planować wsparcie na rzecz tej grupy objętej projektem (jeśli właśnie tę grupę Wnioskodawca planuje objąć wsparciem), aby spełnić ten limit. Weryfikacja jego spełnienia odbędzie się na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.

W regulaminie konkursu jest informacja na str. 21 w części 3.4.1 pkt. 3, że w przypadku osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, Wnioskodawca zobowiązany jest do weryfikacji ich statusu na rynku pracy, na podstawie dostarczonego przez uczestnika projektu zaświadczenia z właściwej instytucji publicznej. Jeżeli osoba bezrobotna pozostaje w rejestrze osób bezrobotnych PUP, to oczywiście ta instytucja wystawi takie zaświadczenie. A jaka instytucja powinna wystawić takie zaświadczenie osobie nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej niepozostającej w rejestrze urzędu pracy?

W załączniku nr 8 Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia na str. 18-19 w tabeli Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE znajduje się opis kryterium nr 1, które brzmi:

"Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%:
• osoby powyżej 50 roku życia albo,
• kobiety albo,
• osoby młode poniżej 30 roku życia albo,
• osoby posiadające najniższe wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne) albo,
• osoby z niepełnosprawnościami".
W kolumnie "Opis znaczenia kryterium" znajduje się informacja: "Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania".

W związku z tym pytanie dot. niniejszego kryterium brzmi: Czy jesteśmy zobowiązani do objęcia w projekcie w 100% jednej z w/w grup, tzn. czy grupa docelowa musi być jednorodna, czy możemy jednak wskazać, że kryterium nas nie dotyczy i wsparciem obejmiemy różne osoby, w tym nienależące do żadnej z w/w wymienionych grup (np. pełnosprawnego mężczyznę w wieku 40 lat z wykształceniem ponadgimnazjalnym), ale oczywiście spełniające definicję osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym?
Jeżeli możliwe jest objęcie wsparciem grupy niejednorodnej, to w której części wniosku o dofinansowanie informację, że kryterium naszego projektu nie dotyczy, należy umieścić? W systemie MAKS2 w części 4.7. Kryteria wyboru projektów - nie ma w/w kryterium obligatoryjnego na liście.

 Na tej liście nie ma też kryterium nr 8 ("Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji"), a które znajduje się w załączniku nr 8. Czy to kryterium także jesteśmy zobligowani spełnić, tzn, że grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”? Czy zgodnie z zapisem w kolumnie "Opis znaczenia kryterium" (o treści: "Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania"), możemy wskazać, że kryterium nas nie dotyczy?

Temat: kryteria merytoryczne, zaświadczenie

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W przypadku osób nieaktywnych zawodowo, takie zaświadczenie można dostać np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” wskazany jest pełen katalog kryteriów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.

Kryterium, o którym mowa powyżej nie zostało uwzględnione w Regulaminie konkursu ani w załączniku nr 6 do Regulaminu „KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU KONKURSOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020”, w związku z powyższym nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie.

 

Jedynym z kryteriów merytorycznych – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE „Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”.

Czy to kryterium obowiązuje w niniejszym konkursie, czy musi być spełnione we wszystkich projektach? 

 

Temat: kryterium merytoryczne

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” wskazany jest pełen katalog kryteriów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.

Kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 1 o brzmieniu: „Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji” nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie. Jest to konkurs typu „inny” (ogólny).

Kryterium, o którym mowa powyżej nie zostało uwzględnione w Regulaminie konkursu ani w załączniku nr 6 do Regulaminu „KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU KONKURSOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020”.

Czy spośród wskazanej grupy docelowej, którą w 100% mają stanowić m.in. kobiety, osoby 50+ itd., czy z tego katalogu należy wybrać tylko jedną z tych grup, czy też w ramach rekrutacji część uczestników to mogą być osoby 50+, a część przykładowo kobiety?

 

Temat: kryterium merytoryczne

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” wskazany jest pełen katalog kryteriów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.

Kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 1 o brzmieniu: „Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%:

  • osoby powyżej 50 roku życia albo,
  • kobiety albo,
  • osoby młode poniżej 30 roku życia albo,
  • osoby posiadające najniższe wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne) albo,
  • osoby z niepełnosprawnościami”

nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie.

Kryterium, o którym mowa powyżej nie zostało uwzględnione w Regulaminie konkursu ani w załączniku nr 6 do Regulaminu „KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU KONKURSOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020”.

W załączniku nr 8 Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia na str. 18-19 w tabeli Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE znajduje się opis kryterium nr 1, które brzmi:

"Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%:

• osoby powyżej 50 roku życia albo,

• kobiety albo,

• osoby młode poniżej 30 roku życia albo, • osoby posiadające najniższe wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne) albo,

• osoby z niepełnosprawnościami".

W kolumnie "Opis znaczenia kryterium" znajduje się informacja:

"Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania".

W związku z tym pytanie dot. niniejszego kryterium brzmi: Czy jesteśmy zobowiązani do objęcia w projekcie w 100% jednej z w/w grup, tzn. czy grupa docelowa musi być jednorodna, czy możemy jednak wskazać, że kryterium nas nie dotyczy i wsparciem obejmiemy różne osoby, w tym nienależące do żadnej z w/w wymienionych grup (np. pełnosprawnego mężczyznę w wieku 40 lat z wykształceniem ponadgimnazjalnym), ale oczywiście spełniające definicję osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym?

Jeżeli możliwe jest objęcie wsparciem grupy niejednorodnej, to w której części wniosku o dofinansowanie informację, że kryterium naszego projektu nie dotyczy, należy umieścić? W systemie MAKS2 w części 4.7. Kryteria wyboru projektów - nie ma w/w kryterium obligatoryjnego na liście.

 

Na tej liście nie ma też kryterium nr 8 ("Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji"), a które znajduje się w załączniku nr 8. Czy to kryterium także jesteśmy zobligowani spełnić, tzn., że grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”? Czy zgodnie z zapisem w kolumnie "Opis znaczenia kryterium" (o treści: "Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania"), możemy wskazać, że kryterium nas nie dotyczy?

 

Temat: kryteria merytoryczne, grupa docelowa projektu

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” wskazany jest pełen katalog kryteriów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.

Kryterium, o którym mowa powyżej nie zostało uwzględnione w Regulaminie konkursu ani w załączniku nr 6 do Regulaminu „KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU KONKURSOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020”, w związku z powyższym nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.