baner
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Proszę o wyjaśnienie kwestii w części 3.4 Regulaminu, tj. grupy docelowej konkursu i miejsca realizacji projektu. W ramach tego punktu jest jasno określone, że grupą docelową mogą stanowić osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku. Jako placówka Oratorium nasi podopieczni to osoby z różnych miejscowości, a działania projektowe kierujemy bezpośrednio wyłącznie do podopiecznych i osób z ich otoczenia, które mieszkają poza  Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, głównie z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. Jednak dział 3.4 określa również miejsce realizacji projektu. Czy należy to rozumieć dosłownie, że miejsce realizacji projektu powinno się znajdować również poza tym obszarem?

Temat: grupa docelowa, uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W rozdziale 3.4 wskazano, że uczestnicy projektu muszą zamieszkiwać poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku. Tak też należy dobierać grupę docelową. W opisie rekrutacji należy wskazać kryterium miejsca zamieszkania jako kryterium dostępu do projektu. W Regulaminie nie wskazano, że miejsca realizacji działań, dlatego też przy planowaniu działań w projekcie należy kierować się tylko miejscem zamieszkania uczestników projektu. Należy mieć jednak na uwadze, że projekt oceniany jest również pod kątem racjonalności działań i kosztów z tym związanych (np. kosztów dojazdu), więc planując działania w projekcie należy uwzględnić ich zasadność i racjonalność.

Jaka jest definicja rodziny wieloproblemowej?

Temat: uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Rodziny wieloproblemowe to rodziny, w których występuje więcej niż jeden problem społeczny, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wskazanych Regulaminie konkursu w definicji osób lub rodzin zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czy w konkursie można zaplanować zajęcia dla dzieci w wieku 0 – 4 (grupy zabawowe dla dzieci w wieku 0-4 lat)?

Jednym z typów projektów jest: „Usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań)”

Temat: uczestnicy projektu, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, w ramach konkursu można zaplanować zajęcia dla dzieci wpisujące się we wskazane w Regulaminie konkursu typy działań. Należy jednak pamiętać, że uczestnikami projektu mogą być osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem). Uczestnicy projektu powinni wpisywać się we wskazany w Regulaminie katalog osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto wsparcie na rzecz dzieci może odbywać się w ramach wsparcia całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Jak wnioskodawca powinien dokumentować, iż rodziny objęte projektem to rodziny naturalne zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo wychowawczymi, zagrożonymi odebraniem dziecka i umieszczeniem go w pieczy zastępczej? (dotyczy kryterium premiującego nr 1) Czy np. notatka służbowa pracownika socjalnego jest dokumentem wystarczającym?

Temat: uczestnicy projektu, kryterium fakultatywne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Spełnienie kryterium fakultatywnego, o którym mowa w pytaniu, weryfikowane jest podczas oceny merytorycznej na podstawie deklaratywnych zapisów treści wniosku. Należy w szczegółowy sposób w ramach dokonanej diagnozy grupy docelowej wskazać, że Wnioskodawca właśnie tę grupę zamierza objąć wsparciem. W ramach rekrutacji należy wskazać ww. kryterium jako kryterium dostępu do projektu i weryfikować je na podstawie dokumentów odpowiednich instytucji (np. OPS).

Czy wskaźnik: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu” może przyjąć wartość docelową 0? Wsparcie ma być kierowane do rodzin przeżywających trudności i do osób niesamodzielnych.

Temat: wskaźniki

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, wartość tego wskaźnika może w projekcie przyjąć wartość „0”, jeśli w ramach realizowanego wsparcie na rzecz grupy docelowej nie są podejmowane żadne działania wpisujące się w ten wskaźnik. Należy pamiętać, że we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć wszystkie wymienione w Regulaminie konkursu wskaźniki obligatoryjne, nawet jeśli projekt nie przewiduje ich spełnienia (wówczas należy wpisać wartość „0”).

Czy w ramach typu projektu: „Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami” mogą być realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze, zg. z zał. nr 1 do Wytycznych w obszarze włączenia społecznego?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, w ramach projektu jest możliwość realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Należy jednak pamiętać, że planowane do realizacji wsparcie musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy grupy docelowej oraz ze zidentyfikowanych potrzeb tej grupy.

GOK ma osobowość prawną (na podstawie wpisu do Rejestru instytucji kultury Gminy Budry. Określa to statut GOK:§ 2. 2. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 1 i posiada osobowość prawną), czy może być Partnerem Gminy w projekcie ?

Temat: partnerstwo

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkurs, w przypadku gminy, partnerem może być podległa mu jednostka budżetowa, która na podstawie odrębnych przepisów posiada osobowość prawną. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Podrozdziale 4.6 Partnerstwo ww. Regulaminu.

Jeśli wnioskodawcą jest gmina - realizatorem może być GOPS ?

Temat: realizator projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, w sytuacji, gdy Wnioskodawcą jest gmina, podmiotem realizującym projekt może być ośrodek pomocy społecznej.

Czy uczestnicy mogą  mieć już usługi w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej a my chcemy objąć je wsparciem  zwykłej usługi opiekuńczej oraz usługi specjalnej rehabilitacyjnej w ramach tego projektu?

Temat: formy wsparcia, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Możliwe jest objęcie uczestników projektu usługami opiekuńczymi, jeśli tak wynika z diagnozy ich problemów, deficytów i potrzeb. W pytaniu wskazane zostały dodatkowo usługi rehabilitacyjne, a należy pamiętać, że  zgodnie z Regulaminem, przedmiotem konkursu są wyłącznie usługi społeczne tzn. nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych.

Czy uczestnikiem projektu może być np. osoba niepełnosprawna, chora  ale jej dochód przekracza kryterium kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej jak i pomocy w ramach POPŻ?

Temat: grupa docelowa, uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Uczestnikami projektu mogą być osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujące się w wymienione w Regulaminie konkursu kategorie uczestników projektu i spełniające przesłani wskazane w ich definicjach.

Zgodnie z Regulaminem, uczestnikami projektu mogą być osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. W związku z tym kryterium dochodowe, będące podstawą do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej czy pomocy w ramach POPŻ, nie jest brane pod uwagę przy kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami do projektu.

Osoby chore są jedną z grup osób, które mogą być objęte wsparciem w ramach ustawy z 12 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z tym też spełniają przesłankę do bycia uczestnikami projektu. Należy jednak mieć na uwadze, że projekty powinny być skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, więc w diagnozie należy szczegółowo uzasadnić, że planowani do objęcia wsparciem uczestnicy projektu są w trudnej sytuacji życiowej. Jednocześnie ich stan zdrowia powinien umożliwiać udział w projekcie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.