Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 540 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy budowa parkingu z kostki brukowanej wraz z wymianą gruntu będą wydatkiem kwalifikowalnym?

 

Temat: budowa parkingu

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Tak. Budowa parkingu z kostki brukowanej wraz z wymianą gruntu stanowi wydatek kwalifikowalny.

Czy oświetlenie terenu np. lampy są wydatkiem kwalifikowalnym?

 

Temat: budowa nowego oświetlenia

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

 

Nie. Oświetlenie terenu np. lampy stanowią wydatek niekwalifikowalny.

Czy kompletna infrastruktura elektryczna wraz z przygotowaniem podłączenia budynku będzie wydatkiem kwalifikowalnym?

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Tak. Kwalifikują się koszty związane z infrastrukturą energetyczną, także przyłącze.

 

Dodatkowe kryteria:

 1. czy jako element inteligentnej specjalizacji regionalnej na działce docelowo może powstać chłodnia dla runa leśnego ?
 2. w związku z załącznikiem 12- Lista sprawdzająca do weryfikacji Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji - w przypadku Poddziałania 1.3.4 czy Program rewitalizacji jest obowiązkowym załącznikiem do dokumentacji projektowej? A jeśli tak, to czy chodzi o załącznik sporządzany przez gminę, na której będzie realizowany projekty czy też ma być on przygotowany przez Wnioskodawcę(i czy są jakieś wytyczne co do niego)?

Temat: dodatkowe kryteria

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

 1. Należy pamiętać, że w ramach poddziałania 1.3.4, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomoc może zostać udzielona tylko na tzw. inwestycję początkową. Uzbrajany/przygotowywany w ramach projektu teren, musi wiązać się z inwestycją początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]. W myśl powyższego artykułu „inwestycja początkowa” oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W związku z powyższym uzbrojenie/przygotowanie terenu musi być początkiem inwestycji, której rezultatem będzie utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowa istniejącego lub dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego.

Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie musi opisać i uzasadnić spełnienie powyższego warunku.

Weryfikacja, czy zakres projektu spełnia przesłanki inwestycji początkowej odbędzie się na etapie oceny merytorycznej projektu.

       b. Odpowiedź na pytanie została udzielona w temacie „załączniki do wniosku”.

Załączniki do wniosku:

 1.  czy Projekt budowalny jest załącznikiem obligatoryjnym, czy wystarczy projekt przyłączy?
 2.  czy w związku z długim czasem oczekiwania (ponad miesiąc) załącznik: "Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy" można złożyć w terminie późniejszym niż wniosek i tylko oświadczyć, że zostanie on dostarczony?
 3.  czy "Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji" jest załącznikiem obligatoryjnym?

Temat: załączniki do wniosku

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

 1. Projekt budowlany jest załącznikiem obligatoryjnym. Wnioskodawcy jako wymagany załącznik, w przypadku projektów przewidujących prace budowlane, powinni przedstawić wyciąg z projektu budowlanego, w postaci kopii stron dokumentacji zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami autorów oraz opis techniczny wraz z podstawowymi rzutami inwestycji. Ponadto, na żądanie IOK/ION, Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej projektu.
 2. Na etapie składania Wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie ma obowiązku dostarczenia kopii pozwolenia/pozwoleń na budowę. Dokument powinien zostać dostarczony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
 3. W konkursach, w których zgodność projektu z programem rewitalizacji nie jest obligatoryjna (w tym Poddziałanie 1.3.4), a jedynie premiowana jest jego zgodność z programem rewitalizacji, w przypadku opisania zgodności projektu z celami określonymi w programie rewitalizacji, Wnioskodawca również dostarcza wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu wyciąg z programu rewitalizacji tj. kopię aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz kopię listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (w przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji, jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”).

Jednocześnie informuję, że wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz ich szczegółowy opis znajduje się w Instrukcji wypełniania załączników (...) stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna do pobrania na stronie rpo.warmia.mazury.pl. w zakładce naboru nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/20

Koszty kwalifikowalne - w związku z faktem, że zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.3.4 kwalifikowalne w przypadku wydatku polegającego na robotach budowlanych jedynie zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie, niezbędny do realizacji inwestycji, czy kwalifikowalne będą następujące koszty:

 1. ogrodzenie terenu inwestycyjnego (działki, której dotyczy projekt)
 2. niezbędna infrastruktura techniczna np. oświetlenie, monitoring terenu, itp.?
 3. kompletna instalacja fotowoltaniczna

Temat: koszty kwalifikowalne

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Kosztem kwalifikowalnym w ramach poddziałania 1.3.4 mogą być jedynie działania związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych i obejmują one m.in.: uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu, wymiana ziemi), a także koszty związane z kompleksowym lub częściowym uzbrojeniem terenu (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowę lub modernizację układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

Wobec powyższego, zakres wskazany w Państwa pytaniu, nie może być przedmiotem projektu w ramach poddzialania 1.3.4.

Czy w ramach poddziałania 1.3.4 tereny inwestycyjne kwalifikowalnym kosztem mogłoby być stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny inwestycyjne?

 

Temat: koszty kwalifikowalne, plan zagospodarowania przestrzennego

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

 

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach Poddziałania 1.3.4 są koszty związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych i obejmują one m.in.: uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu, wymiana ziemi), a także koszty związane z kompleksowym lub częściowym uzbrojeniem terenu (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowie lub modernizacji układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa). Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny inwestycyjne nie wpisuje się w katalog kosztów możliwych do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.4.

Czy w ramach konkursu możliwe jest  kwalifikowanie kosztów systemów telemetrycznych w zakresie wody i  ścieków?

 

Temat: kwalifikowalność kosztów systemów telemetrycznych w zakresie wody i ścieków

Poddziałanie: 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

 

W ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-002/20 wspierane będą projekty umiejscowione na terenie aglomeracji od 2 do 10 tys. RLM , polegające na wsparciu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności projekty dotyczące:

• Budowy i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową).

• Budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (ze wsparcia w ramach tego konkursu wyłączono stacje uzdatniania wody).

Jeżeli systemy telemetryczne (jako inteligentne systemy zarządzania) w zakresie wody i ścieków są planowane do realizacji w połączeniu z budową lub modernizacją sieci wodociągowej/kanalizacyjnej i są wydatkiem niezbędnym do realizacji projektu, to mogłyby zostać uznane za koszty kwalifikowalne w ramach projektu po wykazaniu we wniosku o dofinansowanie niezbędności ww. zakresu rzeczowego do prawidłowej realizacji celów założonych w projekcie.

IZ zaznacza, że planowana inwestycja musi zawierać się w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie wraz z opracowanym na podstawie KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach (nie dotyczy następującego typu projektu: „Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi”.

Dodatkowo, projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane jedynie na tych obszarach aglomeracji, które zostały wcześniej wyposażone w system kanalizacji lub na odcinkach , gdzie budowie wodociągu towarzyszyło będzie tworzenie systemu kanalizacji.

Ostateczna ocena kwalifikowalności wydatków w ramach projektu zostanie dokonana w ramach prac Komisji Oceny Projektów.

Czy w ramach konkursu możliwe jest kwalifikowanie kosztu zakupu wodomierzy do systemów telemetrycznych?

Temat: zakup wodomierzy do systemów telemetrycznych

Poddziałanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność  informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych oraz Działanie 3.2 E-zdrowie (…)  kwalifikowalny jest wydatek związany  z zakupem sprzętu informatycznego, gdy jest on niezbędny do budowy/rozbudowy systemów świadczących e-usługi publiczne  (front-office). Zatem wydatki nie stanowiące sprzętu informatycznego  (np. wodomierze, aparatura kontrolno-pomiarowa itp.) stanowią wydatek niekwalifikowalny w projekcie. Wodomierze w każdym przypadku (czy to w przypadku gdy moduły zdalnego odczytu są zintegrowane z wodomierzem, czy podłączane do wodomierzy kablowo lub bezprzewodowo) stanowią koszt niekwalifikowalny. Urządzenia zintegrowane zawierające w sobie wodomierz i moduł zdalnego odczytu mogą być kwalifikowalne pod warunkiem wydzielenia kosztu wodomierza jako wydatku niekwalifikowalnego. Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że wydatki przedstawione  we wniosku są kwalifikowalne. Wobec powyższego na etapie sporządzenia zapytania ofertowego w ofercie i wzorze umowy z wykonawcą powinien zażądać wydzielenia poszczególnych elementów zamówienia.

W ramach inwestycji pragniemy dokonać wymiany okien i drzwi, modernizację instalacji c.w.u., wymianę opraw oświetleniowych, modernizację instalacji c.o. oraz zamontować instalację fotowoltaiczną obok budynku szpitala. Czy w związku z tym, że tak określone prace nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, wymagane jest posiadanie dokumentacji technicznej. Jeśli tak, to w jakiej formie? Czy ma to być projekt budowlany?

Temat: roboty budowlane, plan sytuacyjny, opis techniczny, projekt budowlany, pozwolenie na budowę

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Zgodnie z instrukcją wypełniania załączników „Wnioskodawcy jako wymagany załącznik, w przypadku projektów przewidujących prace budowlane, powinni przedstawić wyciąg z projektu budowlanego, w postaci kopii stron dokumentacji zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami autorów oraz opis techniczny wraz z podstawowymi rzutami inwestycji".

W przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, Wnioskodawca winien załączyć do dokumentacji aplikacyjnej krótki opis techniczny planowanych do realizacji prac w ramach projektu, zawierający szczegółowy zakres wraz z parametrami technicznymi oraz ilościami sztuk. Niezbędny jest również plan sytuacyjny z wykazanymi pomieszczeniami, w których prace te będą wykonane.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS