Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 450 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania wniosków? Aktualnie realizujemy projekty dofinansowane w ramach RPO, i z uwagi na prowadzone kontrole, mamy trudności w opracowaniu wniosku aplikacyjnego. Realizacja projektów jest dla nas bardzo ważna, z uwagi na zobowiązania do zachowania trwałości rezultatów projektów infrastrukturalnych - rewitalizacyjnych. Zmiana terminu, tj. przesunięcie terminu na składanie wniosków umożliwiłaby przygotowanie projektów w sposób rzetelny.

Temat: termin złożenia wniosku

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

IOK nie przewiduje przedłużenia terminu naboru. Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

- w formie elektronicznej, za pośrednictwem LSI MAKS2,od dnia 27.09.2019r. od godziny 0:00 do dnia 18.10.2019 r. do godziny 15:00,

- w formie papierowej,w dniach od 27.09.2019 r. do 18.10.2019 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 – w siedzibie IOK.

Pytanie dotyczy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu - czy w projekcie może być partnerem jednoosobowa działalność gospodarcza? Jakie ewentualnie warunki musi spełniać?

Temat: podmioty uprawnione

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Z uwagi na fakt, iż pytanie dotyczy stricte kryterium, które oceniane jest na etapie oceny merytorycznej, nie możemy udzielić bezpośredniej informacji.

Zgodnie z Podrozdziałem 3.3 Regulaminu konkursu podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w  rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów
  o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy  zastępczej  w rozumieniu przepisów
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Oznacza to, że warunki co do rodzaju podmiotu, mają zastosowanie zarówno do Wnioskodawcy, jak i Partnera.

Weryfikacja podmiotu z zakresu działalności w sferze pomocy i integracji społecznej odbywa się m.in. na podstawie całej treści wniosku i/lub zapisów statutowych podmiotu. Dlatego też na obecnym etapie nie jest to możliwe do zweryfikowania.

Ponadto należy zaznaczyć, że aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić wszystkie kryteria merytoryczne specyficzne obligatoryjne (wykaz kryteriów znajduje się w załączniku nr 8 do Regulaminu), w tym kryterium o treści:

„Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego”.

Czy w kontekście kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 4 „Ocenie podlega udokumentowane doświadczenie wnioskodawcy w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw, rozumiane jako objęcie usługami min. 10 przedsiębiorstw średniorocznie w ciągu ostatnich trzech lat (lub w przypadku gdy okres funkcjonowania jest krótszy – od momentu funkcjonowania) – mierzone zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis” – czy w przypadku projektu partnerskiego wystarczy, jak danym doświadczeniem wykaże się wyłącznie Wnioskodawca, czy są jakieś oczekiwania w danym zakresie również od Partnera?

Temat: kryterium specyficzne obligatoryjne , kryterium, kryterium merytoryczne

Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie wnioskodawca jako Lider musi wykazać się doświadczeniem w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw, rozumiane jako objęcie usługami  min. 10 przedsiębiorstw średniorocznie w ciągu ostatnich trzech lat (lub w przypadku gdy okres funkcjonowania jest krótszy – od momentu funkcjonowania) – mierzone zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis.

Natomiast partner musi wykazać udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług przynajmniej 1 przedsiębiorstwu.

Warunek dla lidera wynika z kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 4 „Wnioskodawca posiada doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw”.

Warunek dla partnera wynika konieczności spełnienia warunków ujętych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej „Pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty (…) posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie we wspieraniu firm.” Oznacza to, że partner musi wykazać jakiekolwiek doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw, niekoniecznie udokumentowane zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis.

Czy będzie liczyć się data stempla pocztowego (nadanie w placówce Poczty Polskiej), jeśli wniosek w wersji papierowej zostanie wysłany 20 września 2019 r.?

Temat: termin złożenia wniosku

Poddziałanie: 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Ełk


Tak, termin zostanie uznany za zachowany jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej zostanie nadany ostatniego dnia naboru wniosków (tj. 20.09.2019 r.) w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

W regulaminie (str. 19, pkt 3.4) wskazano, że zaleca się, aby projekt rozpoczął się do jednego miesiąca od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu, tj. od ok. miesiąca stycznia 2020 r. Czy jest to wymóg formalny? Czy wpływa to na wynik oceny merytorycznej, jeśli zostanie wskazany inny termin? Planujemy realizację działań w utworzonej placówce ECRS, aktualnie i na początku 2020 r. są tam realizowane działania, są zajęte pomieszczenia. Zależy nam na prawidłowej realizacji działań w projekcie, chcielibyśmy, aby projekt rozpoczął się później.

Temat: rozpoczęcie projektu

Poddziałanie: 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Ełk

Wskazanie w regulaminie konkursu terminu rozpoczęcia projektu „do jednego miesiąca od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu”, gdzie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na grudzień 2019 r. jest zaleceniem IOK. Nie jest to kryterium mające wpływ na ocenę wniosku. Niemniej jednak należy pamiętać, że rozpoczęcie realizacji projektu nie powinno być bardzo odległe od zaplanowanego terminu rozstrzygnięcia projektu. Termin realizacji projektu powinien być racjonalnie zaplanowany przede wszystkim pod kątem samej grupy docelowej, ich zdiagnozowanych problemów i wdrożenia działań zmierzających do zniwelowania występujących problemów.

We wniosku o dofinansowanie projektu, IOK zaleca również wskazanie uzasadnienia do przedstawionego okresu realizacji projektu, w sytuacji kiedy rozpoczęcie realizacji projektu będzie bardzo odległe od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku składania wniosku – typ 2, na działania w istniejących podmiotach, to czy konieczne jest zachowanie trwałości (str. 45 regulaminu, pkt 3.12) i czy należy wskazywać taką informację w pkt. 4.2 wniosku?

Temat: trwałość projektu

Poddziałanie: 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Ełk


Zgodnie z regulaminem konkursu, zachowanie trwałości rezultatów projektu w ramach 2 typu projektu dotyczy utworzenia nowych podmiotów (CIS, KIS oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), a nie podmiotów funkcjonujących.

W związku ze wskazanym obowiązkiem przedłożenia ekspertyzy przyrodniczej w przedmiotowym konkursie, proszę o informację, czy przedstawiono ramowy zakres dla wskazanego dokumentu (poza zapisem, że zakres musi być adekwatny do specyfiki projektu)? 

Temat: ekspertyza przyrodnicza, ekspertyza środowiskowa

Poddziałanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Informuję, że w dokumentacji konkursowej w ramach Działania  5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 nie określono ram wykonania ekspertyzy przyrodniczej (poza zapisem, że zakres musi być adekwatny do specyfiki projektu).

Należy mieć jednak na uwadze, iż ekspertyzy przyrodnicze mają na celu opisanie stanu środowiska naturalnego występującego na danym obszarze. Sporządza się je najczęściej wtedy, gdy planowana inwestycja może spowodować zagrożenia środowiskowe lub odbywać się będzie na terenach występowania gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów.

Kompleksowa ekspertyza przyrodnicza obejmuje swoim zasięgiem wszystkie parametry środowiskowe, od stanu zanieczyszczenia gleb czy wód, przez stan siedlisk przyrodniczych, aż po występujące gatunki organizmów żywych oraz te mogące występować potencjalnie. W wielu przypadkach sporządza się jednak uproszczone ekspertyzy, obejmujące swoim zakresem jedynie wybrane grupy organizmów. Przy tym należy zaznaczyć, że ekspertyza powinna być sporządzona w zakresie adekwatnym do specyfiki projektu.

Obowiązek wykonania ekspertyzy spoczywa na Wnioskodawcy, który zobowiązany jest do zachowania odpowiedniego stanu środowiska naturalnego i odpowiada za ewentualne szkody przyrodnicze.

Ekspertyza przyrodnicza często sporządzana jest przez kilku ekspertów zajmujących się poszczególnymi grupami organizmów, a w jej skład wchodzi opinia, m.in. ornitologa, teriologa czy botanika. Ważne, aby eksperci wykonujący prace terenowe posiadali odpowiednią wiedzę teoretyczną, jak również doświadczenie w pracy z daną grupą organizmów.

Dodatkowo należy wskazać, iż ekspertyza przyrodnicza powinna zawierać m.in.:

 • miejsce jej wykonania;
 • termin sporządzenia (ze szczegółowym uwzględnieniem okresów wegetacji roślin oraz aktywności zwierząt);
 • metodykę badań – jakimi metodami i narzędziami przeprowadzono ekspertyzę.

Oprócz wyników samej inwentaryzacji przyrodniczej, ekspertyza zwiera możliwe rozwiązania do zastosowania przez inwestora mające na celu minimalizację negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko. Eksperci opracowują harmonogram prac, który najmniej zaburzy porządek w środowisku oraz proponują wytyczne działań kompensacyjnych.

Ekspertyzę przyrodniczą należy dostarczyć najpóźniej na etapie oceny merytorycznej. Jej brak będzie skutkował negatywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z art. 53 Ustawy wdrożeniowej.

Czy w przypadku nierozstrzygniętych konkursów odnośnie ułatwienia dostępu do usług społecznych, możliwa będzie zmiana, (na etapie negocjacji bądź realizacji projektu) grupy docelowej dostosowanej do nowych wytycznych?

 

Temat: grupa docelowa, zmiana wytycznych

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Znowelizowane Wytyczne CT9 obowiązujące od dnia 31 lipca 2019 r. nie wprowadzają zmian w zakresie grupy docelowej. Doprecyzowane zostały jedynie warunki świadczenia poszczególnych form wsparcia, w tym ułatwianie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. Wsparcie w dalszym ciągu jest realizowane na rzecz osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozumianych zgodnie z definicją określoną w Słowniku pojęć tychże Wytycznych.

Czy w konkursie  nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/19 Wnioskodawca ma sugerować się nowymi wytycznymi, czy korzystać z poprzedniej wersji? W regulaminie istnieją zapisy mówiące, iż usługi opiekuńcze muszą być świadczone dla osób niesamodzielnych. Czy w takim przypadku grupą docelową muszą być osoby niesamodzielne, czy osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu? Czy nie objęcie wsparciem osób niesamodzielnych będzie skutkowało odrzuceniem projektu?

 

Temat: zmiana wytycznych

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Zmiany wprowadzone przez nowelizację Wytycznych CT9 obowiązują od dnia 31 lipca 2019 r., co oznacza, że do konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/19 zastosowanie mają poprzednie Wytyczne CT9.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w przypadku przywołanego pojęcia zmianie ulega jedynie nomenklatura, definicja tego pojęcia została nie zmieniona. Dlatego też, nie ma znaczenia, czy będą to osoby niesamodzielne, czy potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, jeżeli zostaną zachowane przesłanki określone w definicji.

Czy uczestnikami projektu mogą być obecni podopieczni ŚDS [Środowiskowego Domu Samopomocy]?

Temat: formy wsparcia, uczestnik projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Tak, jednakże należy pamiętać w szczególności, że wsparcie usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonym w społeczności lokalnej przez beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Więcej informacji na temat realizacji wsparcia w postaci usług opiekuńczych znajduje się w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020 w Podrozdziale 6.2 Usługi opiekuńcze i asystenckie w ramach PI 9iv.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w projekcie Wnioskodawca może rozszerzyć ofertę wsparcia świadczonego przez ŚDS dla dotychczasowych, jak również nowych podopiecznych o nowe usługi społeczne, które wychodzą poza aktualnie przyjęte formy działań tej placówki. Jednakże wsparcie takie będzie mogło być świadczone jedynie w godzinach, które nie będą zawierały się w standardowej (podstawowej) działalności ŚDS. Wsparcie takie powinno mieć charakter, zakres i sposób realizacji właściwy dla usług społecznych zdefiniowanych w Wytycznych CT9.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS