logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w ramach konkursu w projekcie w formule partnerskiej, w roli Partnera może występować podmiot, który należy do sektora prywatnego, np. instytucja szkoleniowa? Innymi słowy, czy kryterium formalne spełni wniosek partnerski, w którym Liderem będzie podmiot wskazany w części 3.3 Regulaminu (str. 18), natomiast Partnerem będzie podmiot, który nie wpisuje się w ten katalog?

Czy składając wniosek w partnerstwie wszyscy Partnerzy muszą wpisywać się w katalog Podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie? Czy możliwe jest złożenie wniosku w partnerstwie gdzie Lider spełnia kryterium dostępu a Partner jest z sektora MŚP, spółką prawa handlowego? 

 

Temat: partnerstwo, podmioty uprawnione o dofinansowanie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Zgodnie z Podrozdziałem 3.3 Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22, podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w  rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy  zastępczej w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej.

Oznacza to, że warunki co do rodzaju podmiotu mają zastosowanie zarówno do Wnioskodawcy, jak i Partnera.

Czy w ww. konkursie obowiązuje kryterium merytoryczne: „Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazany w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”?

Temat: kryteria wyboru projektów

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk


Konkurs nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/21 nie jest konkursem, tzw. rewitalizacyjny, w związku z tym wspomniane w pytaniu kryterium nie dotyczy ww. konkursu.

Fundacja przewiduje w projekcie 5 formy wsparcia: Indywidualne diagnozy przez specjalistów, Indywidualne poradnictwo przez specjalistów, warsztaty społeczne, podniesienie umiejętności miękkich z następujących tematów: Autoprezentacja Radzenie sobie ze stresem, Trening asertywności i Integracja społeczna. Proszę o wskazanie czy szkolenia z podnoszenia umiejętności „miękkich” są właściwe? Czy w czasie trwania szkolenia z tych kompetencji miękkich Fundacja może wypłacić stypendium szkoleniowe dla uczestnika projektu za udział w do maks. 150 godzin?

 

Temat: szkolenia, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

 

Wskazane w pytaniu kwestie są przedmiotem oceny na etapie oceny merytorycznej wniosku, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie podpowiedzi. Należy jednak zauważyć, że podjęte w projekcie działania powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy grupy docelowej i wpisywać się w przewidziane w ramach konkursu formy wsparcia. Ponadto należy podkreślić, że stypendium szkoleniowe wypłacane jest za udział w szkoleniach zawodowych, a nie za udział w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich. Organizacja szkoleń zawodowych nie jest możliwa w ramach projektów składanych w niniejszym konkursie.

Regulamin przewiduje obowiązkowe partnerstwo z co najmniej 1 podmiotem lokalnym. Czy Fundacja może wejść w partnerstwo z OHP – Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP? Niniejsze partnerstwo zostanie uzasadnione we wniosku. Czy to jest odpowiedni partner?

 

Temat: partnerstwo, współpraca

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

 

Regulamin nie narzuca obowiązku zawiązania partnerstwa w rozumieniu ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach realizacji projektu w ww. konkursie. Obowiązkowe natomiast jest nawiązanie współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym działającym na obszarze realizacji projektu (zapisy te znajdują się na str. 28 Regulaminu konkursu). Podmiot, z jakim Wnioskodawca nawiąże współpracę, musi wpisywać się w powierzone mu w ramach projektu działania wynikające z założeń projektu i profilu działalności podmiotu. Zakres tej współpracy musi zostać wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu. Wybór podmiotu i zakres współpracy stanowi element oceny merytorycznej wniosku, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na wskazane powyżej pytanie.

Czy w przypadku realizacji w projekcie wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz warsztatów kompetencji społecznych, traktuje się to wsparcie jako „tworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych”? Czy jest w tym wypadku obligatoryjny fakt zapewnienia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu? Jeśli tak, jak zdefiniować „miejsce świadczenia usług społecznych” w przypadku wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz warsztatów kompetencji społecznych?

Temat: miejsce świadczenia usług, trwałość projektu, wskaźniki

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn


Zgodnie z załącznikiem nr 11 do Regulaminem konkursu, miejsce świadczenia usług społecznych to:

  • w przypadku usług świadczonych stacjonarnie: miejsce przeznaczone dla jednej osoby w danej placówce, ośrodku, świetlicy, mieszkaniu;
  • w przypadku usług świadczonych niestacjonarnie/w miejscu zamieszkania: osoba, która świadczy usługi.

Obowiązek zachowania trwałości dotyczy tylko usług opiekuńczych (oprócz usług świadczonych przez opiekunów faktycznych), usług asystenckich, mieszkań chronionych i wspomaganych oraz utworzonych miejsca w placówkach wsparcia dziennego (jest to zgodnie z Wytycznymi w zakresie włączenia społecznego oraz Regulaminem konkursu).


W pytaniu nie zostało szczegółowo wskazane, na czyją rzecz będzie świadczone wskazane poradnictwo i w jakiej formule. Jeśli jest ono świadczone na rzecz rodzin i nie jest elementem wskazanych wyżej form wsparcia objętych obowiązkiem trwałości, to nie zachodzi konieczność zapewnienia trwałości wskazanych w pytaniu form wsparcia. 

Czy w ramach konkursu RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/21 konieczne jest spełnienie kryteriów specyficznych (obligatoryjnych) zawartych w załączniku 9 do Regulaminu konkursu tj.:

a) Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego;

b) Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji” ?

 

Temat: kryteria wyboru projektów

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

 

W ramach konkursu konieczne jest spełnienie kryterium „Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego”.

Kryterium „Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”” nie dotyczy niniejszego konkursu, gdyż nie jest to konkurs rewitalizacyjny. Tak też należy wskazać wypełniając wniosek o dofinansowanie.

Czy partnerem w projekcie w w/w naborze może być podmiot będący jednoosobową działalnością gospodarczą?

Temat: partner, partnerstwo

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Regulamin nie określa formy prawnej podmiotu, z którym jest możliwe zawiązanie partnerstwa na potrzeby realizacji projektu w ramach konkursu. Należy mieć jednak na uwadze, że partnerstwo musi być utworzone zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, tj. m.in. może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Zasadność i prawidłowość utworzonego partnerstwa oceniania jest na etapie oceny merytorycznej projektu.

Czy w przypadku podmiotu (NGO), który zarejestrowany jest na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, jednak nie na terenie MOF Olsztyna, współpraca ta spełni w/w wymagania? Czy jednak wymagany jest podmiot zarejestrowany na terenie MOF Olsztyna?

Temat: współpraca

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, współpraca musi odbywać się z podmiotem lokalnym działającym na obszarze realizacji projektu. Należy przez to rozumieć, że podmiot ten co do zasady musi być ulokowany lokalnie, a jego obszar działalności powinien pokrywać się z obszarem realizacji projektu. Należy mieć jednak na uwadze, że kwestie dotyczące współpracy weryfikowane są w oparciu o zapisy wniosku i szczegółowe w tym kontekście uzasadnienia dotyczące doboru podmiotów, z którymi nawiązana jest współpraca.

Czy dobrze rozumiem, iż katalog określony w SzOOP (spełniający w/w zapisy dot. współpracy) to:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej); jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym; jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej; podmioty ekonomii społecznej?

Temat: współpraca

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Tak, wskazany katalog jest właściwy.

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do nawiązania oficjalnego partnerstwa z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem beneficjentów określonym w SzOOP), czy może to być współpraca, która nie wymusza oficjalnego partnerstwa?

Temat: partnerstwo, współpraca

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca nie jest zobligowany do nawiązania partnerstwa w rozumieniu ustawy wdrożeniowej na potrzeby realizacji projektu. Natomiast jest on zobowiązany do nawiązania współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym działającym na obszarze realizacji projektu. Zapis ten nie wymusza na Wnioskodawcy zawiązania oficjalnego partnerstwa z takim podmiotem. Fakt nawiązania tej współpracy należy ująć w zapisach wniosku o dofinansowanie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.