Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 540 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy działanie dotyczące zabezpieczenia miejsc ewakuacji jest skierowane do osób objętych działaniami pomocy społecznej (pracownicy i podopieczni)?

Temat: miejsce ewakuacji

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Planując działania dotyczące zabezpieczenia miejsc ewakuacji należy mieć na uwadze przepisy prawa powszechnie obowiązujące w ww. kwestii. Ponadto działania planowe do realizacji w ramach wniosku nie mogą powielać się z działaniami, które wynikają z obowiązku zabezpieczenia miejsc ewakuacji.

Czy w ramach naboru z Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19) grupą docelową mogą być pensjonariusze sanatorium?

Temat: grupa docelowa

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Należy podkreślić, iż nabór organizowany jest w ramach Podziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. W związku z powyższym wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pensjonariusze sanatorium nie stanowią odbiorców wsparcia w rozumieniu Regulaminu naboru. 

Czy w ramach naboru z Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19). Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby wymagające całodobowej opieki? Czy mogą być również włączone osoby objęte usługami opiekuńczymi przez OPS?

Temat: grupa docelowa

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Regulaminem naboru grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w naborze stanowią:

  • osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;
  • podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Osoby objęte usługami opiekuńczymi przez OPS mogą stanowić odbiorców wsparcia.

 

Czy z ramienia gminy miejskiej może być skierowane wsparcie dla Miejskiego Ośrodka Sportu wskazanego przez Wojewodę na punkt kwarantanny w zakresie zabezpieczenia właściwych warunków w Pawilonie Sportowym, np. tapczany oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom poprzez doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią?

Temat: Miejskie Ośrodek Sportu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Należy podkreślić, iż nabór organizowany jest w ramach Podziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. W związku z powyższym wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Placówka o której mowa w pytaniu (Miejski Ośrodek Sportu wskazany przez Wojewodę na punkt kwarantanny) nie stanowi miejsca kwarantanny wyłącznie dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mając na uwadze powyższe ww. podmiot nie stanowi odbiorcy wsparcia.

Czy z ramienia gminy miejskiej może być skierowane wsparcie dla: pracowników MOPS tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, Klubu Integracji Społecznej i Klubu "Senior+" oraz administracji placówki w zakresie doposażenia stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią  w celu ciągłości realizacji zadań pomocy społecznej. Placówka zajmuje się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz prowadzi ośrodek wsparcia - Klub "Senior+". Pomoc świadczona nie jest całodobowo.

Temat: odbiorca wsparcia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Regulaminem naboru uczestników projektu stanowią:

  • osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;
  • podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Przy planowaniu działań należy zwrócić uwagę na fakt, że świadczone wsparcie na rzecz ww. uczestników projektu ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona. Mając na uwadze powyższe zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku.

Pracownicy stanowiący administrację placówki nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz ww. pracowników.

Czy samorząd terytorialny tj. powiat pisze projekt w imieniu gmin powiatu, czy też każda gmina  może wnioskować samodzielnie - w wcześniejszych informacjach i diagnozach potrzeb informacja od Państwa była taka że tylko powiat może podmiotem tego projektu?

Temat: wnioskodawca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Regulaminem naboru, Wnioskodawcą może być jednostka samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego, tzn. zarówno powiat, jak i gmina.

Czy wkładem własnym mogą być wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej - którzy bezpośrednio pracują z mieszkańcami DPS, którzy otrzymują dodatek do wynagrodzenia?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Kwestie poruszone w pytaniu obejmują zagadnienia z zakresu oceny projektu, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Zasady wnoszenia wkładu własnego zostały szczegółowo określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy wkładem własnym finansowym powiatu mogą być środki, np. świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych zawodowych objętych wsparciem projektowym, np. pomoc psychologiczna, środki jakie powiat przeznacza na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Kwestie poruszone w pytaniu obejmują zagadnienia z zakresu oceny projektu, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Zasady wnoszenia wkładu własnego zostały szczegółowo określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy PCPR jako instytucja obsługująca petentów zarówno osoby niepełnosprawne jak i z pieczy zastępczej może uczestnik w projekcie i zapotrzebować środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji i dozowniki oraz zakupić i przeprowadzić  testy na obecność COVID dla pracowników bezpośrednio mających kontakt podopiecznymi (odbieranie dzieci ze środowiska do pieczy zastępczej, wizytacje w środowiskach rodzin zastępczych itd.) oraz zatrudnić osobę np, do pomocy psychologicznej?

Temat: formy wsparcia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Planując działania projektowe należy mieć na uwadze, że formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wpisywać się we wskazany w Regulaminie naboru typ projektów, tj. realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Należy mieć też na uwadze fakt, że działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, w tym zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, jaki i zakup testów na obecność COVID-19, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona (tj. np. pracą w terenie, w środowisku). Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór. Trzeba jednak wskazać, że liczba zakupionych testów jest ograniczona – 1 test na miesiąc na 1 pracownika bezpośrednio pracującego z podopiecznym w placówce.

Czy placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą otrzymać wsparcie w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń w formie dodatków dla pracowników w okresie X-XII tak jak w  domu pomocy społecznej i zatrudnić nowy personel?

Temat: formy wsparcia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Regulaminem naboru, dodatki do wynagrodzeń przeznaczone są dla pracowników już zatrudnionych w celu zatrzymania ich odpływu (w tym zwolnienia, urlopy itp.) i dotyczą tylko pracowników zatrudnionych w placówkach całodobowych (tj. również w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – osób bezpośrednio pracujących z podopiecznymi/pensjonariuszami. Jeśli pracownicy planowani do objęcia wsparciem w ramach tej formy, spełniają te wymogi, możliwe jest zaplanowanie dla nich dodatków do wynagrodzeń.

Ponadto w ramach projektu możliwe jest zatrudnianie nowego personelu do świadczenia usług w instytucjach i środowisku np. pielęgniarek/rzy, opiekunek/ów, rehabilitantów, opiekuna medycznego, pokojowej (w tym personelu z innych placówek, które nie pracuje z powodu ich zamknięcia, opiekunów, którzy powrócili z zagranicy). Należy mieć jednak na uwadze, że zatrudnienie nowego personelu jest możliwe tylko w okresie realizacji projektu (tj. przez 3 miesiące).

Planując wsparcie w projekcie należy pamiętać, że każde działanie powinno być szczegółowo uzasadnione. Na podstawie przedstawionej diagnozy, jak i uzasadnień pracownicy Instytucji Organizującej Nabór dokonają oceny wniosku o dofinansowanie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS