Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 457 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Jak należy rozumieć zapis: „(...) mogą być organizowane wycieczki/wyjazdy edukacyjne, które stanowią wyłącznie uzupełnienie treści merytorycznych realizowanych zajęć. Opis wycieczek/wyjazdów musi wskazywać na ścisłe powiązanie z zajęciami (...)”?

Na czym powinno polegać powiązanie, o którym Państwo piszą w dokumentacji? Z jakimi zajęciami należy powiązać wycieczki planowane w projekcie? Czy chodzi tu o zajęcia dodatkowe, realizowane na terenie placówki, finansowane w ramach projektu? Czy możliwe jest zaplanowanie w projekcie wycieczek edukacyjnych, rozwijających umiejętności uniwersalne oraz kompetencje przyrodnicze (podczas zajęć w Planetarium lub Centrum Nauki) dla np. wszystkich uczniów klas trzecich, nawet jeśli pośród nich znajdą się uczniowie, którzy nie biorą udziału w żadnych innych zajęciach realizowanych w ramach projektu?

Temat: wyjazdy edukacyjne, wycieczki

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów


Uzupełnieniem zajęć merytorycznych mogą być organizowane wycieczki/wyjazdy edukacyjne. Opis wycieczek/wyjazdów musi wskazywać na ścisłe powiązanie z zajęciami, tzn. że realizując zajęcia z języka angielskiego możliwa jest np. organizacja warsztatów kulturowych w języku angielskim dla uczniów. Możliwe jest zaplanowanie w projekcie wycieczek edukacyjnych, rozwijających umiejętności uniwersalne oraz kompetencje przyrodnicze np. do Planetarium lub Centrum Nauki, o ile są elementem uzupełniającym zajęcia edukacyjne dla uczniów. Dlatego też w wycieczkach biorą udział uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

Czy w ramach 1 typu projektu, który polega na kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych np. matematyczno-przyrodniczych można zakupić pomoce dydaktyczne np. do zajęć z fizyki lub chemii? Nie jest tworzona nowa pracownia przedmiotowa. Pomoce dydaktyczne są niezbędne do prowadzenia ciekawych zajęć dla uczniów w ramach projektu.

Temat: pomoce dydaktyczne

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

W ramach 1 typu projektu, który polega na kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych np. matematyczno-przyrodniczych można zakupić pomoce dydaktyczne np. do zajęć z fizyki lub chemii jako doposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia ciekawych zajęć dla uczniów w ramach projektu.

Czy wyjazdy zagraniczne (np. warsztaty językowe dla uczniów) są kwalifikowalne w ramach 1 typu projektu?

Temat: warsztaty, warsztaty językowe, wyjazdy zagraniczne

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Wyjazdy zagraniczne  (np. warsztaty językowe dla uczniów ) mogą być uznane za kwalifikowalne w ramach 1 typu projektu pod warunkiem uznania ich jako niezbędne do realizacji celu projektu.

Każdorazowo przedmiotowa kwestia będzie wymagała uzasadnienia ze strony Wnioskodawcy i będzie podlegała wnikliwej ocenie na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy w ramach 1 typu projektu, który ma rozwijać u uczniów umiejętności uniwersalne (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, rozwiązywanie problemów) można zakładać formy wsparcia, które nie rozwijają jednocześnie kompetencji matematyczno-przyrodniczych np. zajęcia teatralne?

Temat: umiejętności uniwersalne

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „w ramach 1 typu projektu wsparcie ukierunkowane jest przede wszystkim na kształcenie umiejętności uniwersalnych (umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy) oraz transferowalnych, tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Kształtowanie ww. umiejętności (jednej lub kilku) jest obowiązkowe w ramach wszystkich zajęć realizowanych w ramach 1 typu projektu i musi stanowić trzon tych zajęć. Kształtowanie kompetencji kluczowych stanowi jedynie uzupełnienie ww. umiejętności i odbywa się jedynie przy okazji rozwijania umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych. To kształtowanie umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych stanowi podstawę realizacji 1 typu projektu. Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie projektu informacji, które umiejętności uniwersalne oraz w jaki sposób będą kształtowane na zaplanowanych zajęciach.”

Czy posiadanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań pozwala zaliczyć ucznia do grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi lub edukacyjnymi?

Temat: potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów – opinia

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne – to indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Pytanie dotyczące kryterium strategicznego nr 1. W jaki sposób należy zdiagnozować posiadanie przez ucznia szczególnych uzdolnień, które zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9.08.2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy zaliczyć do katalogu specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ? Czy za wystarczający fakt posiadanych uzdolnień można potraktować świadectwo z wyróżnieniem (czerwonym paskiem), albo jeszcze węziej w zakresie danego wsparcia ocenę celującą lub bardzo dobrą z danego przedmiotu?

Temat: potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów – diagnoza

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne – to indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dla 1 Typu projektu IOK zaleca liczbę godzin na poziomie minimum 40 godzin - czy to jest zalecenie czy obowiązek?

Temat: liczba godzin dydaktycznych, kursy dla nauczycieli

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Wskazana w opisie działania 1.1 liczba minimum 40 godzin dydaktycznych w ramach kursów dla nauczycieli jest liczbą zalecaną, w związku z czym możliwa jest realizacja form doskonalenia nauczycieli w mniejszym wymiarze godzin.

W regulaminie konkursu są wskazane wskaźniki dla każdego typu projektu. Czy w przypadku realizacji wszystkich typów wskaźniki należy podawać oddzielnie dla każdego typu?

Temat: wskaźniki, wskaźniki produktu i rezultatu, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

W Regulaminie konkursu na str. 48-49 wskazane zostały obligatoryjne wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu. Dla większej czytelności zostały one przedstawione w podziale na typy projektów. Są to wskaźniki wybierane w generatorze wniosków z listy rozwijanej. W przypadku realizacji w projekcie wszystkich typów projektów należy wybrać jeden raz z listy rozwijanej dany wskaźnik obligatoryjny (określony w Regulaminie konkursu), ale jego wartość docelowa powinna uwzględniać sumę wartości osiągniętych w ramach wszystkich typów projektów łącznie. Oddzielnie dla każdego typu projektu Wnioskodawca może wpisać wskaźniki własne, jeśli wskaźniki wskazane w Regulaminie konkursu nie dają możliwości pełnego monitorowania zakresu wszystkich zaplanowanych w projekcie działań.

Diagnoza potwierdza konieczność kształcenia umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów na zajęciach z matematyki i języka angielskiego - w ramach 1 typu projektu. W szkole jest 2 nauczycieli matematyki i 2 nauczycieli język angielskiego.
Czy w związku z tym 30 % nauczycieli czyli ok 10 nauczycieli ze szkoły musi wziąć udział w doskonaleniu umiejętności w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych zgodnie z kryterium obligatoryjnym nr 8 ?
W ramach projektu z uczniami pracować będzie jedynie 4 nauczycieli. Pozostali nauczyciele będą mogli wykorzystywać nabyte kompetencje w trakcie realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Czy to jest prawidłowe założenie? Czy faktycznie obowiązkowo 30 % nauczycieli musi brać udział w doskonaleniu nawet jeśli nie będą oni prowadzić wsparcia dla uczniów w projekcie?

Temat: podnoszenie kompetencji nauczycieli

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Tak, zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 8 „Organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty zobligowany jest do objęcia wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji w ramach każdego realizowanego typu projektu min. 30% nauczycieli z każdej szkoły/placówki systemu oświaty objętej projektem.” Min. 30% nauczycieli musi zostać objętych wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji nawet jeśli nie będą oni prowadzić zajęć dla uczniów w projekcie.

Pytanie dotyczy kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 8 (w odniesieniu do 2 typu projektu – metoda eksperymentu): „Organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty zobligowany jest do objęcia wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji w ramach każdego realizowanego typu projektu min. 30% nauczycieli z każdej szkoły/placówki systemu oświaty objętej projektem”.


Jaka jest szersza definicja nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych? Dla przykładu, szkoła zatrudnia:

  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – 10 osób
  • nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 20 osób

Czy, aby spełnić to kryterium, Wnioskodawca na potrzeby 2 typu projektu, odsetek 30% nauczycieli, którzy muszą wziąć udział w tym typie projektu oblicza z 20 nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, czy z 30 nauczycieli (20 nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych + 10 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej)?

Temat: nauczyciel

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

 

Należy mieć na uwadze, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, tj. nauczający w klasach I–III szkoły podstawowej również nauczają elementów matematyczno-przyrodniczych. Niemniej jednak nie należy ich od razu traktować jako nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. O tym, czy nauczycieli tych należy wliczać do ogólnej liczby nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych świadczy ich udział lub brak ich udziału w projekcie.

Dla przykładu, jeżeli Wnioskodawca zamierza w szkole/placówce systemu oświaty realizować 2 typ projektu i wsparciem planuje objąć tylko i wyłącznie uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, a co za tym idzie nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, to wyliczając limit min. 30% nauczycieli z tej szkoły powinien podać liczbę nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych objętych wsparciem w każdej szkole/placówce systemu oświaty oraz liczbę nauczycieli uczących w szkole/placówce systemu oświaty przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Jednak jeśli w projekcie Wnioskodawca planuje objąć wsparciem zarówno uczniów klas I–III oraz  klas IV–VIII szkoły podstawowej, a co za tym idzie nauczycieli nauczających przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w tych klasach (jak również nauczycieli elementów przyrodniczych w odniesieniu do nauczania wczesnoszkolnego), to wyliczając limit min. 30% nauczycieli z tej szkoły powinien podać liczbę nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej objętych wsparciem w każdej szkole/placówce systemu oświaty oraz liczbę nauczycieli uczących w szkole/placówce systemu oświaty przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Powyższe podejście jest wyjściem naprzeciw szkołom/placówkom systemu oświaty, które prowadzą nauczanie tylko i wyłącznie w ramach edukacji wczesnoszkolnej, tj. klas I–III szkoły podstawowej.

Gdyby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej nie można było potraktować jako nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, to szkoła/placówka systemu oświaty prowadząca tylko i wyłącznie nauczanie w ramach edukacji wczesnoszkolnej nie mogłaby realizować projektu w ramach 2 typu projektu.

Przedstawione powyżej podejście stanowi jedynie podejście w zakresie 2 typu projektu, gdzie pod uwagę brani są jedynie nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


W odniesieniu do 1 oraz 3 typu projektu do liczby nauczycieli uczących w każdej szkole/placówce systemu oświaty w ramach wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole należy uwzględnić również nauczycieli edukacji wczesnoszkolnych, tj. klas I–III.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS