Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 588 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

W regulaminie konkursu jest informacja na str. 21 w części 3.4.1 pkt. 3, że w przypadku osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, Wnioskodawca zobowiązany jest do weryfikacji ich statusu na rynku pracy, na podstawie dostarczonego przez uczestnika projektu zaświadczenia z właściwej instytucji publicznej. Jeżeli osoba bezrobotna pozostaje w rejestrze osób bezrobotnych PUP, to oczywiście ta instytucja wystawi takie zaświadczenie. A jaka instytucja powinna wystawić takie zaświadczenie osobie nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej niepozostającej w rejestrze urzędu pracy?

W załączniku nr 8 Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia na str. 18-19 w tabeli Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE znajduje się opis kryterium nr 1, które brzmi:

"Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%:
• osoby powyżej 50 roku życia albo,
• kobiety albo,
• osoby młode poniżej 30 roku życia albo,
• osoby posiadające najniższe wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne) albo,
• osoby z niepełnosprawnościami".
W kolumnie "Opis znaczenia kryterium" znajduje się informacja: "Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania".

W związku z tym pytanie dot. niniejszego kryterium brzmi: Czy jesteśmy zobowiązani do objęcia w projekcie w 100% jednej z w/w grup, tzn. czy grupa docelowa musi być jednorodna, czy możemy jednak wskazać, że kryterium nas nie dotyczy i wsparciem obejmiemy różne osoby, w tym nienależące do żadnej z w/w wymienionych grup (np. pełnosprawnego mężczyznę w wieku 40 lat z wykształceniem ponadgimnazjalnym), ale oczywiście spełniające definicję osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym?
Jeżeli możliwe jest objęcie wsparciem grupy niejednorodnej, to w której części wniosku o dofinansowanie informację, że kryterium naszego projektu nie dotyczy, należy umieścić? W systemie MAKS2 w części 4.7. Kryteria wyboru projektów - nie ma w/w kryterium obligatoryjnego na liście.

 Na tej liście nie ma też kryterium nr 8 ("Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji"), a które znajduje się w załączniku nr 8. Czy to kryterium także jesteśmy zobligowani spełnić, tzn, że grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”? Czy zgodnie z zapisem w kolumnie "Opis znaczenia kryterium" (o treści: "Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania"), możemy wskazać, że kryterium nas nie dotyczy?

Temat: kryteria merytoryczne, zaświadczenie

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W przypadku osób nieaktywnych zawodowo, takie zaświadczenie można dostać np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” wskazany jest pełen katalog kryteriów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.

Kryterium, o którym mowa powyżej nie zostało uwzględnione w Regulaminie konkursu ani w załączniku nr 6 do Regulaminu „KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU KONKURSOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020”, w związku z powyższym nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie.

 

Jedynym z kryteriów merytorycznych – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE „Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”.

Czy to kryterium obowiązuje w niniejszym konkursie, czy musi być spełnione we wszystkich projektach? 

 

Temat: kryterium merytoryczne

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” wskazany jest pełen katalog kryteriów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.

Kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 1 o brzmieniu: „Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji” nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie. Jest to konkurs typu „inny” (ogólny).

Kryterium, o którym mowa powyżej nie zostało uwzględnione w Regulaminie konkursu ani w załączniku nr 6 do Regulaminu „KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU KONKURSOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020”.

Czy spośród wskazanej grupy docelowej, którą w 100% mają stanowić m.in. kobiety, osoby 50+ itd., czy z tego katalogu należy wybrać tylko jedną z tych grup, czy też w ramach rekrutacji część uczestników to mogą być osoby 50+, a część przykładowo kobiety?

 

Temat: kryterium merytoryczne

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” wskazany jest pełen katalog kryteriów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.

Kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 1 o brzmieniu: „Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%:

  • osoby powyżej 50 roku życia albo,
  • kobiety albo,
  • osoby młode poniżej 30 roku życia albo,
  • osoby posiadające najniższe wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne) albo,
  • osoby z niepełnosprawnościami”

nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie.

Kryterium, o którym mowa powyżej nie zostało uwzględnione w Regulaminie konkursu ani w załączniku nr 6 do Regulaminu „KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU KONKURSOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020”.

W załączniku nr 8 Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia na str. 18-19 w tabeli Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE znajduje się opis kryterium nr 1, które brzmi:

"Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%:

• osoby powyżej 50 roku życia albo,

• kobiety albo,

• osoby młode poniżej 30 roku życia albo, • osoby posiadające najniższe wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne) albo,

• osoby z niepełnosprawnościami".

W kolumnie "Opis znaczenia kryterium" znajduje się informacja:

"Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania".

W związku z tym pytanie dot. niniejszego kryterium brzmi: Czy jesteśmy zobowiązani do objęcia w projekcie w 100% jednej z w/w grup, tzn. czy grupa docelowa musi być jednorodna, czy możemy jednak wskazać, że kryterium nas nie dotyczy i wsparciem obejmiemy różne osoby, w tym nienależące do żadnej z w/w wymienionych grup (np. pełnosprawnego mężczyznę w wieku 40 lat z wykształceniem ponadgimnazjalnym), ale oczywiście spełniające definicję osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym?

Jeżeli możliwe jest objęcie wsparciem grupy niejednorodnej, to w której części wniosku o dofinansowanie informację, że kryterium naszego projektu nie dotyczy, należy umieścić? W systemie MAKS2 w części 4.7. Kryteria wyboru projektów - nie ma w/w kryterium obligatoryjnego na liście.

 

Na tej liście nie ma też kryterium nr 8 ("Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji"), a które znajduje się w załączniku nr 8. Czy to kryterium także jesteśmy zobligowani spełnić, tzn., że grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”? Czy zgodnie z zapisem w kolumnie "Opis znaczenia kryterium" (o treści: "Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do przyznania dofinansowania"), możemy wskazać, że kryterium nas nie dotyczy?

 

Temat: kryteria merytoryczne, grupa docelowa projektu

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” wskazany jest pełen katalog kryteriów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym– projekty konkursowe.

Kryterium, o którym mowa powyżej nie zostało uwzględnione w Regulaminie konkursu ani w załączniku nr 6 do Regulaminu „KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKTU KONKURSOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020”, w związku z powyższym nie ma zastosowania w przedmiotowym konkursie.

W regulaminie konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 jest informacja na str. 21 w części 3.4.1 pkt. 3, że w przypadku osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, Wnioskodawca zobowiązany jest do weryfikacji ich statusu na rynku pracy, na podstawie dostarczonego przez uczestnika projektu zaświadczenia z właściwej instytucji publicznej. Jeżeli osoba bezrobotna pozostaje w rejestrze osób bezrobotnych PUP, to oczywiście ta instytucja wystawi takie zaświadczenie.  A jaka instytucja powinna wystawić takie zaświadczenie osobie nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej niepozostającej w rejestrze urzędu pracy?

Temat: status na rynku pracy

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W przypadku osób nieaktywnych zawodowo, takie zaświadczenie można dostać np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy projekt może zakładać zakup dla uczestników środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem COVID?

Temat: stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe, COVID-19, koronawirus

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z Regulaminem konkursu, rozstrzygnięcie konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 planowane jest na kwiecień 2021 r., należy stwierdzić, że:

  • na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, Projektodawca nie będzie posiadał wiedzy nt. sytuacji epidemicznej w Polsce, w II kwartale 2021 r. W związku z powyższym ujęcie zakupu środków ochrony osobistej w budżecie projektu, skutkować będzie trudnością w ocenie budżetu pod kątem niezbędności poniesienia takich wydatków w odniesieniu do celu realizacji projektu;
  • w przypadku pojawienia się konieczności zakupu środków ochrony osobistej dla uczestników projektu (ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV -2), można sfinansować ich zakup z oszczędności powstałych na etapie realizacji projektu.

Jaka obowiązuje obecnie wysokość stypendium stażowego i szkoleniowego?

Temat: stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe, COVID-19, koronawirus

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

  1. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe[1], które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[2], jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie[3] – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, chyba że w danym miesiącu nie występuje 20 dni roboczych i odbywanie stażu w mniejszej liczbie godzin stażowych jest niezawinione ze strony uczestnika i podmiotu przyjmującymi na staż[4].
  2. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku.

 


[1] W uzasadnionych przypadkach uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z otrzymania stypendium stażowego w projekcie. Beneficjent jest zobowiązany do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnika projektu w sytuacji rezygnacji ze stypendium.

[2] Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[3] W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. Ponadto, wskazany minimalny wymiar godzinowy nie ma zastosowania w odniesieniu do staży realizowanych na stanowiskach pracy, dla których przewidziano krótszy czas pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

[4] Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych w całości przez płatnika, tj. podmiot kierujący na staż.

Proszę o wyjaśnienie, gdyż definicja beneficjenta w konkursach np. 11.1.1 lub 11.2.3  jest dla mnie niejasna. Chodzi  mi o osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Czy beneficjentem może być wyłącznie osoba fizyczna prowadząca firmę na podstawie odrębnych przepisów. Czy może  beneficjentem może być każdy przedsiębiorca np. normalnie zarejestrowany w ceidg (nie na podstawie jakichś odrębnych przepisów). Czy wymóg aby działalność beneficjenta dot. sfery pomocy i integracji społecznej itd...dotyczy też osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

Temat: wnioskodawca, beneficjent

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powyższe pytanie dotyczy  konkursów ogłaszanych w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014−2020.

O dofinansowanie projektu w ramach tego Poddziałania mogą ubiegać się następujące podmioty:

Wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W związku z powyższym Wnioskodawcą może zostać wyłącznie podmiot, który prowadzi działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.  Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu, chyba że prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową (w ww. sferze).

Należy nadmienić jednocześnie, iż jednym z obligatoryjnych kryteriów merytorycznych specyficznych dla tego Poddziałania jest posiadanie przez Wnioskodawcę lub Partnera co najmniej 12-miesięcznego doświadczenia w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Zwracam się z pytaniem odnośnie kryteriów premiujących: kryterium nr 2 w Modelu I i w Modelu II i kryterium nr 4 w Modelu III - czy w przypadku projektu łączącego wszystkie modele łącznie za kryteria te można uzyskać maksymalnie 15 punktów czy maksymalnie 5 punktów ?

Temat: punkty

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Zgodnie z założeniami konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 i nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 w przypadku kompleksowej realizacji wsparcia, polegającej na realizacji więcej niż jednego Modelu w projekcie, w ramach kryterium specyficznego fakultatywnego nr 2 w Modelu I i Modelu II oraz nr 4 w Modelu III dopuszcza się możliwość sumowania jedynie zadeklarowanej ilości porozumień, o ile w przypadku Modelu I oraz Modelu III są to porozumienia dodatkowe (tj. wykraczają poza zakres porozumień zawieranych w celu spełniania kryteriów specyficznego obligatoryjnego nr 1 w Modelu I oraz nr 1 w Modelu III), zaś w Modelu II wskazano jakiekolwiek porozumienie (np. zawarte pomiędzy szkołą, a pracodawcą na rzecz rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym polegającej na umożliwieniu dokształcania pracownikom przedsiębiorstw). Nie oznacza to jednak możliwości sumowania liczby punktów możliwej do zdobycia za spełnienie ww. kryterium w związku z realizacja więcej niż jednego Modelu - punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium przyznawane są bowiem na poziomie całego projektu.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

Pytanie odnośnie kryterium:

„Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność o charakterze edukacyjnym realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt”.

Czy wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo, instytucja szkoleniowa posiadająca wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, a Partnerem Organ Prowadzący szkołę objętą wsparciem?

Temat: model III

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Jak wskazano w przytoczonym kryterium specyficznym obligatoryjnym wymaganym w przypadku realizacji Modelu III w ramach 1 typu projektów możliwe jest, aby Wnioskodawcą było przedsiębiorstwo prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt. Weryfikacja przedmiotowego kryterium będzie się odbywała na podstawie pkt. 4.7.1 wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK” oraz informacji pozyskanych w inny sposób przez KOP (np. strona internetowa danego podmiotu, KRS, CEIDG). Jak Państwo wskazują są instytucją szkoleniową posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, a co za tym idzie zapewne  posiadają Państwo odpowiedni rodzaj działalności edukacyjnej, co będzie przedmiotem weryfikacji ww. kryterium na etapie prac Komisji Oceny Projektów.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS