Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 353 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Na stronie 52 regulaminu konkursu widnieje zapis, że Wnioskodawca dokonuje wyboru wskaźników horyzontalnych z listy wskaźników produktu jeśli je realizuje i są adekwatne do przedmiotu realizowanego konkursu.

Dalej, na stronie 54 regulaminu konkursu jest uwaga, że nie jest konieczne wskazywanie wartości docelowych tych wskaźników na etapie przygotowywania wniosku.

Czy wobec tego wybór tych wskaźników jest obligatoryjny?

Czy wnioskodawca, który na etapie przygotowywania wniosku nie zna wartości docelowych wskaźników, ale uwzględnił je we wniosku ( wpisując wartość docelową 0 musi powiązać te wskaźniki z planowanymi zadaniami?

Temat: osoby z niepełnosprawnościami, wskaźniki horyzontalne , wskaźniki produktu i rezultatu

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19: „W sytuacji realizacji projektu, który wpływać będzie na realizację wskaźników horyzontalnych wyszczególnionych powyżej, konieczne jest ich monitorowanie na etapie wdrażania projektu. Nie jest konieczne natomiast wskazywanie wartości docelowych tych wskaźników na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że na etapie wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowe tych wskaźników mogą przybrać wartość ,,0”. Natomiast na etapie realizacji projektu powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika. Biorąc pod uwagę specyfikę wskaźników horyzontalnych zaleca się, aby zamieszczać je wszystkie we wniosku o dofinansowanie (nawet z wartością docelową równą 0 - zwłaszcza w przypadku wskaźnika dotyczącego racjonalnych usprawnień) i wykazywać ich osiągnięcie, o ile sytuacje zawarte w definicjach wskaźników zaistnieją w projekcie.” (str.54).

Oznacza to, że Wnioskodawca powinien wybrać wszystkie wskaźniki horyzontalne, na które będzie wpływać realizacja projektu. Ponadto, IZ zaleca każdorazowo wpisanie w treść wniosku o dofinansowanie projektu wskaźnika horyzontalnego „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami”, z wartością docelową „0”. Doświadczenie IZ wskazuje na to, że wartość docelowa wskaźników horyzontalnych: „Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]” oraz „Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) [szt.]” często możliwa jest do określenia na etapie przygotowywania wniosku, dlatego też warto rozważyć ich wskazanie. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie zna wartości docelowych wskaźników horyzontalnych, ich wartość może wynosić „0”. Uwzględnione w treści wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki horyzontalne należy powiązać z planowanymi zadaniami.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19 dostępnym na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce ww. konkursu oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 - 12.00.

Szkoła, zgodnie z diagnozą, planuje realizację wsparcia dla uczniów wg Modelu I uzupełnionego o typ 4.

W ramach planowanych działań poza obligatoryjnymi wynikającymi z Modelu I, szkoła zdiagnozowała potrzebę wsparcia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych matematyczno - przyrodniczych. Jednocześnie zaplanowano te zajęcia z wykorzystaniem e zasobów, co też wynika z diagnozy . Czy w związku z powyższymi planami kwalifikowalny co do zasady będzie zakup 3 tablic ( monitorów interaktywnych). Szkoła zgodnie z wnioskami z diagnozy w zakresie wyposażenia nie posiada wystarczającej liczby sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć z wykorzystaniem e - zasobów.

Dodatkowo spełnione są warunki opisane w poniższej uwadze z regulaminu konkursu.

Czy doposażenie może obejmować jedynie środki trwałe?

 

UWAGA ! Z uwagi na uzupełnienie wsparcia w Modelu I (1 typu projektów) 4 typem projektów, doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej szkół/placówek kształcenia zawodowego w środki trwałe na rzecz realizacji 4 typu projektów może pojawić się tylko w uzasadnionych przypadkach związanych

z bezpośrednim uczestnictwem ucznia/słuchacza w danej formie wsparcia, tj. w sytuacji gdy realizacja wsparcia służącego kształtowaniu jego kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, nie byłaby możliwa bez zakupu odpowiedniego doposażenia.

Potrzeba ww. doposażania musi być odpowiednio uzasadniona, przy czym zasadność i racjonalność zakupów w ramach projektu, w tym środków trwałych oraz na potrzeby realizacji działań przewidzianych w 4 typie każdorazowo będzie weryfikowana podczas prac Komisji Oceny Projektów.

Temat: kompetencje kluczowe, typ 4, umiejętności uniwersalne

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Zgodnie z przytoczonym przez Państwa zapisem Regulaminu konkursu, z uwagi na uzupełniający charakter 4 typu projektów w stosunku do Modelu I (1 typ projektów), doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej szkół/placówek kształcenia zawodowego w środki trwałe na rzecz realizacji 4 typu projektów może pojawić się jedynie w uzasadnionych przypadkach związanych z bezpośrednim uczestnictwem ucznia/słuchacza w danej formie wsparcia, tj. w sytuacji gdy realizacja wsparcia służącego kształtowaniu jego kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, nie byłaby możliwa bez zakupu odpowiedniego doposażenia. O ile zatem, w kontekście planowanego wsparcia (w tym potencjalnej liczby uczestników oraz czasu przeznaczonego na jego realizację) przeprowadzenie w szkole planowanych zajęć w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych nie jest możliwe w innej formie, niż z wykorzystaniem ww. sprzętu, Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość dokonania przedmiotowego zakupu, o ile jego potrzeba wynika z charakteru ww. zajęć oraz indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły, a także posiadanego przez nią wyposażenia (w tym przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia). Należy jednak pamiętać, że potrzeba ww. doposażania musi być odpowiednio uzasadniona w treści wniosku, natomiast zasadność i racjonalność zakupów w ramach projektu, w tym środków trwałych na potrzeby realizacji działań przewidzianych w 4 typie każdorazowo będzie weryfikowana podczas prac Komisji Oceny Projektów w relacji nakład-rezultat (w tym w odniesieniu do planowanej ilości zakupów). Jeżeli zatem, zakres oraz specyfika planowanych zajęć wskazuje na możliwość ich przeprowadzenia z wykorzystaniem tylko jednego rzutnika, za nieuzasadnione uznaje się dokonywanie zakupu większej ilości ww. sprzętu.

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Regulaminem niniejszego konkursu, w części VII wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż „zakup wyposażenia/ doposażenia przedstawiony we wniosku uwzględnia inwentaryzację posiadanego wyposażenia (sprzęt i/lub materiały dydaktyczne). Ponadto, wcześniej dokonane zakupy wyposażenia, w szczególności finansowane ze środków wspólnotowych, nie powielają się z wyposażeniem/ doposażeniem przewidzianym w ramach projektu”.

Planując zatem w budżecie projektu wydatki związane z zakupami w ramach środków trwałych należy zwrócić również uwagę na obowiązujące w przedmiotowym konkursie kryterium specyficzne obligatoryjne, zgodnie z którym „projekty związane z zakupami w ramach środków trwałych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe będą finansowane wyłącznie, jeśli po zakończeniu realizacji projektu będą przekazane szkołom/placówkom prowadzącym kształcenie zawodowe, w których realizowany był projekt, na ich działalność statutową”.

Czy na etapie planowania projektu można podać nazwę konkretnego egzaminu językowego (np. Cambridge Key / TELC / Aptis), który zostanie wykupiony dla uczestników/czek kursów językowych w celu uzyskania bezstronnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na danym poziomie?

Temat: egzamin językowy, szkolenia

Poddziałanie: 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji językowych mogą uzyskać dofinansowanie m.in.  o ile wsparcie obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się nabyciem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji na określonym poziomie biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) a nabycie efektów uczenia się zweryfikowane jest w ramach egzaminu (walidacji) i potwierdzone certyfikatem. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym sektorze lub branży. Zatem we wniosku o dofinansowanie nie ma konieczności podawania nazwy konkretnego egzaminu językowego. Rodzaj zaplanowanego egzaminu będzie wynikał z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy. Jeżeli w jej wyniku wnioskodawca zdiagnozuje potrzebę przeprowadzenia konkretnego egzaminu językowego może jego koszt zaplanować w budżecie projektu jednocześnie uzasadniając go we wskazanym we wniosku polu.

Dokument, którego dotyczy pytanie: Zgodnie z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zamieszczoną dla konkursu RPWM.05.03.00-IZ.00-28-002/18 wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów wymaganych w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy realizacja projektu nie wiąże się z naruszeniem zakazów z zakresu ochrony gatunkowej, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia IOK/ION Oświadczenia o braku oddziaływania projektu na gatunki i ich siedliska o znaczeniu krajowym oraz gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze o znaczeniu dla Wspólnoty (zaznaczając w nim odpowiednią opcję) wraz z ekspertyzą przyrodniczą sporządzoną w zakresie adekwatnym do specyfiki projektu.
W związku ze wskazanym obowiązkiem przedstawienia ekspertyzy środowiskowej proszę o przedstawienie informacji czy w zakresie przedmiotowego konkursu przedstawiono ramowy zakres dla wskazanego dokumentu (poza zapisem, że zakres musi być adekwatny do specyfiki projektu)?

Temat: ekspertyza przyrodnicza, ekspertyza środowiskowa, ramowy zakres dokumentu

Poddziałanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Informuję, iż w dokumentacji konkursowej w ramach Działania  5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie określono ram wykonania ekspertyzy przyrodniczej (poza zapisem, że zakres musi być adekwatny do specyfiki projektu).

Należy mieć jednak na uwadze, iż ekspertyzy przyrodnicze mają na celu opisanie stanu środowiska naturalnego występującego na danym obszarze. Sporządza się je najczęściej wtedy, gdy planowana inwestycja może spowodować zagrożenia środowiskowe lub odbywać się będzie na terenach występowania gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów.

Kompleksowa ekspertyza przyrodnicza obejmuje swoim zasięgiem wszystkie parametry środowiskowe, od stanu zanieczyszczenia gleb czy wód, przez stan siedlisk przyrodniczych, aż po występujące gatunki organizmów żywych oraz te mogące występować potencjalnie. W wielu przypadkach sporządza się jednak uproszczone ekspertyzy, obejmujące swoim zakresem jedynie wybrane grupy organizmów. Przy tym należy zaznaczyć, iż ekspertyza powinna być sporządzona w zakresie adekwatnym do specyfiki projektu.

Obowiązek wykonania ekspertyzy spoczywa na Wnioskodawcy, który zobowiązany jest do zachowania odpowiedniego stanu środowiska naturalnego i odpowiada za ewentualne szkody przyrodnicze.

Ekspertyza przyrodnicza często sporządzana jest przez kilku ekspertów zajmujących się poszczególnymi grupami organizmów, a w jej skład wchodzi opinia m.in. ornitologa, teriologa czy botanika. Ważne, aby eksperci wykonujący prace terenowe posiadali odpowiednią wiedzę teoretyczną, jak również doświadczenie w pracy z daną grupą organizmów.

Dodatkowo należy wskazać, iż ekspertyza przyrodnicza powinna zawierać m.in.:

- miejsce jej wykonania;

- termin sporządzenia (ze szczegółowym uwzględnieniem okresów wegetacji roślin oraz aktywności zwierząt);

- metodykę badań – jakimi metodami i narzędziami przeprowadzono ekspertyzę.

Oprócz wyników samej inwentaryzacji przyrodniczej, ekspertyza zwiera możliwe rozwiązania do zastosowania przez inwestora mające na celu minimalizację negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko. Eksperci opracowują harmonogram prac, który najmniej zaburzy porządek w środowisku, oraz proponują wytyczne działań kompensacyjnych.

Czy w konkursie RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 partnerem (nie wnioskodawcą) może być spółka z .o.o.?

Temat: partner, partnerzy, partnerstwo

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Partnerem w tym konkursie może być każdy podmiot, który wpisuje się w katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

Zgodnie z Podrozdziałem 3.3 Regulaminu konkursu podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Przy czym zapis „na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej” w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie oznaczał umowę ustanawiającą taką spółkę.

Niemniej jednak, należy zaznaczyć, że kwestia poruszona w zapytaniu stanowi przedmiot oceny merytorycznej, w związku z czym odpowiedź przedstawiona powyżej ma jedynie charakter informacyjny. Właściwa ocena projektu będzie możliwa dopiero po zapoznaniu się przez oceniających z treścią całego projektu.

„Proszę o informację, czy w przypadku inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków wydatkiem kwalifikowalnym jest nadzór przyrodniczy nad inwestycją?

W związku z możliwością zasiedlania budynku przez gatunki chronione, tego typu obowiązek wynika z Prawa ochrony przyrody. Pytanie dotyczy Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat A). Konkurs nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 oraz naboru https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4560/dzialanie-41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-konkurs-rpwm040100-iz00-28-00218 (w sytuacji, gdy inwestycja obejmuje montaż instalacji na dachu budynku)”.

Temat: prawo ochrony przyrody, termomodernizacji budynków, wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

W przypadku, gdy katalog wydatków wymienionych w załączniku do umowy -  Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach  Osi Priorytetowej 4 Efektywność Energetyczna Działanie  4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -  2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie zawiera określonego rodzaju wydatku,  to aby mógł on zostać uznany za kwalifikowalny musi spełnić kryteria określone w dokumentach, wskazanych w § 1 pkt. 53 wzoru umowy o dofinasowanie:

„Wydatki kwalifikowalne” – wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym, Rozporządzeniem KE nr 215/2014, Rozporządzeniem nr 1301/2013, jak również w rozumieniu ustawy wdrożeniowej i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2014 -2020 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z zasadami obowiązującymi w ramach systemu realizacji Programu, o którym mowa w ustawie wdrożeniowej.

Ponadto, zasady kwalifikowalności wydatków zostały określone w dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Jednocześnie należy pamiętać, iż kosztami kwalifikowalnymi może zostać wydatek, który przyczyni się do realizacji projektu. Każdy koszt będzie oceniany pod kątem zasadności, racjonalności oraz adekwatności, m.in. na podstawie przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej przy udziale ekspertów w ramach Komisji Oceny Projektów (na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż dany koszt jest niezbędny do realizacji projektu).

W związku, iż Instytucja Organizująca Konkurs nie ma pełnej wiedzy w zakresie dotyczącym pytania w odniesieniu do planowanego projektu, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Na str. 17 i 71 RK widnieje zapis: „Stawek jednostkowych nie stosuje się do projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.”, a na str. 17 dodatkowo: „W przypadku, gdy w jednym kursie językowym w ramach projektu będą brały udział osoby pełnosprawne i niepełnosprawne należy dla osób pełnosprawnych założyć stawki jednostkowe, a dla osób niepełnosprawnych kwoty rynkowe.”

Projekt dedykowany to projekt skierowany tylko dla osób z niepełnosprawnościami, co w dalszych zapisach nie znajduje odzwierciedlenia. Powyższy zapis jednocześnie wyprowadza duże komplikacje w konstrukcji budżetu dla wnioskodawcy oraz spowoduje trudności dla IOK, a mianowicie: w przypadku gdy w projekcie założymy grupy szkoleniowe np. od 8 do 12 osób (w zależności od zebrania danej grupy szkoleniowej z danego obszaru) to zależnie od liczby grup (które na etapie tworzenia wniosku są trudne do przewidzenia) nie jesteśmy w stanie oszacować konkretnej liczby godzin szkoleniowych dla wykładowców i liczby godzin dla kosztu wynajmu sal szkoleniowych. Np. przy 4 grupach 12 osobowych (48 osób) liczba godzin szkolenia językowego w ramach 1 modułu 60 godzinnego, liczba godzin dla wykładowcy i na sale to 240 godz. A np. dla 6 grup 8 osobowych (również 48 osób) liczba godzin szkoleniowych to już 360. Oczywiście w zależności od liczby chętnych z danego obszaru liczba grup może ulegać zmianie przy tej samej ilości uczestników. Wprowadza to duże problemy w ustaleniu ogólnego kosztu dla danej liczby osób objętych szkoleniem. Jeszcze większe problemy spowodują grupy mieszane, gdzie w jednej grupie będą osoby pełnosprawne (stawka jednostkowa) i osoby niepełnosprawne (koszty rzeczywiście rozliczane). Problem dodatkowy to ustalenie kosztu rynkowego na sale, wykładowcę, wody dla uczestników, egzaminy i testy wewnętrzne, zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy i organizacja szkolenia w przypadku os. niepełnosprawnych dla danej osoby, gdzie pozostali uczestnicy (nie wiedząc z góry ile osób niepełnosprawnych będzie w danej grupie mieszanej z pełnosprawnymi) są objęci stawką jednostkową i z niej w jakiejś części będzie finansowany poszczególny koszt szkolenia językowego. Przecież wykładowca i sala jest kosztem za całą grupę szkoleniową, a nie za poszczególne osoby w grupie, co dodatkowo komplikuje ustalenie kosztu rynkowego dla poszczególnej osoby. Tym samym dochodzi problem ile osób niepełnosprawnych będzie w poszczególnej grupie szkoleniowej, co nie jest możliwe do ustalenia z góry. Czy zatem poszczególny koszt (sala, wykładowca itd.)ma być dla osób niepełnosprawnych wydzielony z kosztu stawki jednostkowej 741,61 zł. w poszczególnych proporcjach? Czy może osoby niepełnosprawne mają być objęte szkoleniem w osobnych grupach szkoleniowych? - to ułatwi konstrukcje budżetu. Jednocześnie chciałbym nadmienić, że zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wydzielenie grup stricte dla os. niepełnosprawnych jest czystą dyskryminacją tych osób. W projektach EFS osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak osoby pełnosprawne i nie można ich w żaden sposób dyskryminować np. poprzez kursy w osobnych salach. Ponadto kursy razem z innymi osobami powodują przełamywanie barier i lęków mentalnych takich osób i nie czują się oni wtedy dyskryminowani ze względu na swoje ograniczenia zdrowotne.

Chciałbym nadmienić , iż podobny problem pojawił się w konkursie RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 w woj. lubuskim, gdzie powodowało to liczne problemy dla wnioskodawców i monity do IOK, co w konsekwencji doprowadziło do zmiany Regulaminu Konkursu, wprowadzając stawki jednostkowe dla wszystkich uczestników projektu bez segregacji na os. pełnosprawne i niepełnosprawne.

Temat: projekt, projekt dedykowany

Poddziałanie: 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

Wnioskodawca zobligowany jest na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie do przeprowadzenia diagnozy i określenia liczby i rodzaju kursów oraz ile osób weźmie w nich udział. Zatem na etapie konstrukcji budżetu projektu posiada konkretne dane pozwalające na oszacowanie liczby godzin szkoleniowych, wynajmu sal czy liczebności grup szkoleniowych, a także posiada informacje o potencjalnych osobach z niepełnosprawnościami zainteresowanych udziałem w projekcie. Może więc oszacować ilość stawek jednostkowych oraz wydatki ponoszone rzeczywiście dotyczące szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami, których kalkulacje opisuje w uzasadnieniu wniosku.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Głównym celem standardów dostępności jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z ich efektów.

Standardy uwzględniają potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi. Należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy w projekcie pojawią się osoby z niepełnosprawnościami czy nie, projekt musi odpowiadać ww. standardom. Należy pamiętać, że nawet, jeśli projekt nie jest wprost skierowany do osób z niepełnosprawnością, jego rozwiązania powinny zapewnić równy dostęp osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności szczególnie poprzez:

- dostęp na każdym etapie realizacji projektu

- koncepcję uniwersalnego projektowania

- mechanizm racjonalnych usprawnień.

IOK rekomenduje stosowanie w pierwszej kolejności koncepcji uniwersalnego projektowania tak, aby umożliwić dostęp do projektu wszystkim (w miarę możliwości) osobom z niepełnosprawnościami bez potrzeby dalszej adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Mechanizm racjonalnych usprawnień może być natomiast stosowany w drugiej kolejności, jako zmiany lub dostosowania organizowane indywidualnie dla poszczególnych osób z konkretnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zapisy dotyczące wyłączenia rozliczania stawkami jednostkowymi w przypadku osób z niepełnosprawnościami wynikają z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Nie ma możliwości rozliczania szkoleń prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji językowych stawkami jednostkowymi w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Na str. 17 RK widnieje zapis: „Szkolenia i inne formy w obszarze ICT oraz zarządzania projektem (planowania i osiągania celów) mogą uzyskać dofinansowanie, o ile spełniają łącznie poniższe wymogi:

 • W przypadku kwalifikacji(…)
 • W przypadku kompetencji(…)

Powyższy obowiązek dotyczy wyłącznie kursów prowadzących do uzyskania kompetencji.

Nie ma potrzeby definiowania etapów dla kursów ICT i zarządzania projektem, które umożliwiają uzyskanie kwalifikacji.

Pierwszy zapis definiuje konieczność spełnienia łącznie zakresu kwalifikacji oraz kompetencji, a dalsze zapisy wykluczają spełnienie zakresu kwalifikacji przy kursach prowadzących do uzyskania wyłącznie kompetencji. Zatem obydwa zapisy się wykluczają.

Czy projekt, który w zakresie ICT kończyć się będzie egzaminem kwalifikacyjnym wraz z wydaniem certyfikatu, to wymagana jest również konieczność zapisów we wniosku dot. nabycia kompetencji przez uczestnika kursu zanim przystąpi do egzaminu certyfikacyjnego?

Temat: łączne wymogi, wymogi

Poddziałanie: 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

W zależności od przeprowadzanej diagnozy Wnioskodawca może realizować:

1.  tylko kursy ICT i zarządzania projektem , które  będą prowadziły do uzyskania kwalifikacji (uczestnik uzyska certyfikat),

albo

2. tylko kursy ICT i zarządzania projektem , które  będą prowadziły  do nabycia kompetencji (uczestnik uzyska dokument zawierający wyszczególnione efekty uczenia się, zgodnie z IV etapami: Zakres, Wzorzec, Ocena, Porównanie),

albo

3.  dwa „rodzaje” ww. kursów, czyli kursy ICT i zarządzania projektem ,które będą prowadziły do uzyskania kwalifikacji oraz kursy, które będą prowadziły do nabycia kompetencji.

Przytoczony zapis z Regulaminu konkursu odnosi się do sytuacji, w której Wnioskodawca w ramach projektu będzie realizował kursy, które będą prowadziły tylko do uzyskania kwalifikacji oraz kursy, które będą prowadziły tylko do nabycia kompetencji (3 przykład).

I w takim przypadku Wnioskodawca musi spełnić łącznie wymogi wynikające z zapisów Regulaminu konkursu, czyli

 • W przypadku kwalifikacji(…)
 • W przypadku kompetencji(…)

Zatem, gdy kursy zakończą się  egzaminem kwalifikacyjnym wraz z wydaniem certyfikatu, nie jest  wymagany  zapis we wniosku dot. nabycia kompetencji przez uczestnika kursu.

Uczestnik, który  zakończył kurs prowadzący do nabycia  kwalifikacji, ale nie zdał egzaminu i nie otrzymał certyfikatu nie nabywa kompetencji. Nie zostanie wykazany w obligatoryjnym  wskaźniku rezultatu „Liczba osób z grup defaworyzowanych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu”.

Na str. 14 RK widnieje zapis: „W ramach konkursu wybierane będą podmioty, które będą organizowały kursy/szkolenia z zakresu języków obcych, ICT i zarządzania projektem oraz egzaminy potwierdzające uzyskane kwalifikacje i kompetencje. Wsparcie jest ukierunkowane na te kwalifikacje i kompetencje, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy (tzw. makropopyt) i zostały określone w RPO WiM 2014-2020.(…)”

 • Jak należy rozumieć pojęcie makropopyt ? Czy projekt ma być ukierunkowany na potrzeby mieszkańców i to oni maja stanowić podmiot/centralny punkt projektu i sami decydować na jaki kurs/szkolenie chcą się udać i w jakim zakresie? Chodzi o to czy mogą wybrać zakres kursu (ICT poziom A/B/C, języki ang.,franc.,niem. poziom A1/A2/B1/B2/C1/C2) i czy mogą przystąpić do kilku kursów? Czy raczej preferowane będą projekty, które najbardziej będą odpowiadać na potrzeby pracodawców w danym zakresie językowym/ICT i to oni (zapotrzebowanie pracodawców na umiejętności potencjalnych pracowników na danym obszarze) i ich potrzeby będą podmiotem w konkursie? Zapytanie wynika z charakteru konkursu, czy ma to być projekt popytowy czy też wynikający z potrzeb pracodawców (ograniczenie rodzajów kursów dla danego regionu).
 • Czy po ukończeniu kursu uczestnicy mogą osiągnąć poziomy językowe tzw. połówkowe czyli A1 lub A2 lub B2 lub B2 lub C1 lub C2 czy muszą to być pełne poziomy A1 i A2 lub B1 i B2 lub C1 i C2 dla każdego uczestnika?
 • Czy zaliczony egzamin językowy TELC jest traktowany jako uzyskanie kwalifikacji?
 • Czy zaliczony egzamin TIK ECCC jest traktowany jako uzyskanie kwalifikacji?

Temat: makropopyt, poziom językowy

Poddziałanie: 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

Makropopyt został zdiagnozowany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i należy go rozumieć jako zdiagnozowany niesatysfakcjonujący poziom uczestnictwa w kształceniu w zakresie kompetencji kluczowych, który dotyka w szczególności osoby z grup defaworyzowanych, w tym z wykształceniem co najwyżej średnim oraz osób powyżej 50 roku życia. Stąd interwencja przewidziana w ramach PI 10iii skierowana zostanie do tej właśnie grupy. Zarówno w opinii pracodawców, jak i pracowników szczególnie brak umiejętności takich jak znajomość języków obcych, czy obsługi komputera poważnie ogranicza szanse na rynku pracy, bez względu na branżę czy region. Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób dorosłych z grup defaworyzowanych, tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się, a nie odpowiadać na potrzeby pracodawców.

Projekt ma być ukierunkowany na potrzeby mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, a zakres przewidzianego do realizacji wsparcia w ramach projektu ma wynikać z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy. To z diagnozy ma wynikać, ile osób będzie uczestniczyło w poszczególnych kursach. Istnieje możliwość wzięcia udziału uczestnika projektu w kilku różnych kursach, przy czym należy pamiętać, że średni koszt przypadający na jednego uczestnika nie przekracza kwoty 6300 PLN (kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 2).

Po ukończeniu kursu uczestnicy mogą osiągać poziom biegłości  językowej po każdej części np. A1, A2 itd.

Egzaminy  TELC uznawane są jako uzyskanie kwalifikacji.

Egzaminy  TIK ECCC uznawane są jako uzyskanie kwalifikacji.

Czy na inwestycję polegającą na budowie pompy ciepła jest wymagana Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?

Temat: deklaracja, pompy ciepła

Poddziałanie: 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

W odpowiedzi na przedstawione pytanie, należy zauważyć, iż zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20214-2020 (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18) w przypadku montażu powietrznej pompy ciepła nie jest wymagana Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

Inaczej sprawa ma się z innymi rodzajami pomp ciepła (np. gruntowymi). W ich przypadku Wnioskodawca powinien dostarczyć ww. dokumenty.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS