Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 384 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy możemy w ramach tego dofinansowania wybrać sobie jakiegoś partnera zagranicznego?

Temat: partner zagraniczny

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Partner musi spełniać takie same wymogi jak Wnioskodawca, czyli może posiadać oddział na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jeśli nie posiada siedziby na tym terenie. W przypadku zakupu usług szkoleniowych, muszą one obejmować wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie/oddziale zlokalizowanym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Czy wybrani partnerzy/dostawcy muszą albo powinni być z województwa warmińsko-mazurskiego?

Temat: wybór partnera/dostawcy

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Partnerzy w projekcie powinni spełniać takie same wymogi jak Wnioskodawca. Oznacza to, że partner może posiadać oddział na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jeśli nie posiada siedziby na tym terenie. W przypadku zakupu usług szkoleniowych, muszą one obejmować wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie/oddziale zlokalizowanym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wykonawcy/dostawcy powinni zostać wybrani zgodnie z zasadami wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Nie ma wymogu, ażeby wykonawcy/dostawcy usług byli z województwa warmińsko-mazurskiego.

Jak wygląda proces wyboru dostawcy? Czy musimy robić przetargi? Jak tak to kiedy bo we wniosku jest pole na wpisanie już zdefiniowanych partnerów?

Temat: wybór wykonawcy/dostawcy usług

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Na wstępie należy odróżnić partnera od wykonawcy/dostawca usługi. Partnerem jest MŚP, które wspólnie z Beneficjentem będzie realizowało projekt, polegający na zakupie następujących usług:

  1. Usługi doradcze i informacyjne
  2. Usługi szkoleniowe
  3. Usługi związane z internacjonalizacją:
  • Udział w targach
  • Udział w misjach gospodarczych i wyjazdach biznesowych

Jeden projekt może obejmować zakup wszystkich ww. usług.

Wykonawcą/dostawcą jest podmiot, który zostanie wybrany przez Beneficjenta do kompleksowej realizacji usług będących przedmiotem projektu. Wybór wykonawcy powinien się odbyć zgodnie z zasadami wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy jest jakaś lista konkretnych usług/szkoleń, na które można wykorzystać dofinansowanie?

Temat: katalog usług/szkoleń

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Nie wskazano konkretnego katalogu usług. Przedmiotem projektu w ramach poddziałania 1.3.5 jest zakup usługi (szkoleniowej, doradczej lub związanej z udziałem w wydarzeniach), która będzie odpowiadała na faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu konkretnego problemu/ zagadnienia związanego z rozwojem firmy.

Czy możemy przystąpić do konkursu, jako Elbląski oddział naszej spółki z siedzibą główną w Warszawie, Elbląg jest naszym oddziałem od samego początku istnienia naszej działalności i tak naprawdę większa cześć naszej firmy znajduje się i działa w naszym oddziale w Elblągu?

Głównym właścicielem jest spółka matka spoza Polski, której właścicielami ponad 70% udziałów są mieszkańcy na stale mieszkający w województwie warmińsko – mazurskim.

Temat: siedziba/oddział firmy

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” dla  Poddziałania 1.3.5 – „Usługi objęte projektem muszą dotyczyć działalności beneficjenta prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.” Wnioskodawca może posiadać oddział na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jeśli nie posiada siedziby na tym terenie.

Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku zakupu usług szkoleniowych, muszą one obejmować wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie/oddziale zlokalizowanym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W jaki sposób Wnioskodawca powinien przeprowadzić postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi w ramach poddziałania 1.3.5, w przypadku rozpoczęcia procedury przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? W jaki sposób i czy w ogóle należy upubliczniać zapytania ofertowe? Oczywiście przy założeniu, że projekt będzie dofinasowany w formie pomocy de minimis, bez konieczności spełnienia efektu zachęty.

Temat: Wybór wykonawcy, wydatki kwalifikowalne, zapytanie ofertowe

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wskazują, iż „w przypadku wszczęcia postępowania przed ogłoszeniem konkursu ocena, czy stopień upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający do uznania wydatku za kwalifikowalny, należy do instytucji ogłaszającej nabór wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym lub pozakonkursowym” (sekcja 6.5.2 pkt. 15). W związku z powyższym, każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

Co do zasady, sposób upublicznienia powinien dawać rękojmię dotarcia do jak najszerszego grona potencjalnych oferentów. Upublicznienie może polegać na zamieszczeniu zapytania ofertowego (spełniającego wymogi określone w wytycznych) na stronie internetowej Wnioskodawcy lub ewentualnie np. na innym portalu przeznaczonym do publikacji takich zamówień. Dodatkowo, można również rozesłać zapytania do znanych potencjalnych wykonawców, oczywiście mając na uwadze zasadę równego traktowania wykonawców.

Jednocześnie należy pamiętać, iż przeprowadzenie postępowania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie musi być uzasadnione specyfiką projektu, nie może być prowadzone celem uniknięcia obowiązku zamieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności.

W związku z opracowywaniem studium wykonalności, analiza finansowa projektu proszę o weryfikację sposobu wyliczania wartości rezydualnej projektu.

W instrukcji do sporządzania SW (luty 2019) podano następujący sposób wyliczania wartości rezydualnej: „wartość rezydualna wyliczana jest w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia zgodnie z wzorem:

RV=〖FCF〗_n/i

Powyższy wzór został umieszczony również w arkuszu kalkulacyjnym do przeprowadzenia analizy finansowej. Definicja wskazana w Instrukcji do sporządzania SW wskazuje, że wartość rezydualna to bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia. Wskazana definicja jest zgodna z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych… Nie mniej jednak wzór dla tak zdefiniowanej wartości rezydualnej w Wytycznych określono w następujący sposób:

Wskazany w Instrukcji oraz umieszczony w arkuszu kalkulacyjnym wzór wskazuje, że wartość rezydualną należy wyliczyć jako różnicę przychodów operacyjnych w ostatnim roku okresu odniesienia i kosztów operacyjnych i odtworzeniowych w okresie odniesienia podzieloną na przyjętą stopę dyskonta (np. 4%).

Wskazane wyżej wzory są rozbieżne pomimo, że definicja wskazana w Wytycznych i Instrukcji jest tożsama – wartość rezydualna wyliczana jest w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych wygenerowanych przez projekt z pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia.

Rozbieżności we wzorach dotyczą głównie:

  • Wzór wskazany w Instrukcji: należy wziąć pod uwagę wyłącznie przepływy z ostatniego roku okresu analizy, dyskontować należy przez stopę procentową
  • Wzór wskazany w Wytycznych: należy wziąć pod uwagę sumę przepływów pieniężnych w okresie życia ekonomicznego po zakończeniu okresu odniesienia, dyskontować należy przez współczynnik dyskontujący  

Pomimo identycznej definicji wzory na wyliczenie wartości rezydualnej nie są tożsame, co więcej w znacznym stopniu się różnią i dają rozbieżne wyliczenia co do wyliczenia wartości rezydualnej. Bardzo proszę o weryfikację i udzielenie odpowiedzi w jaki sposób wyliczyć wartość rezydualną:

  • Czy zastosować definicję wartości rezydualnej podaną w Instrukcji i Wytycznych z zastosowaniem wzoru wskazanego w Wytycznych
  • Czy zastosować wzór podany w Instrukcji i arkuszu excel do analizy finansowej?

Zaznaczam, że wyniki wliczeń dla obu wzorów znacznie od siebie odbiegają. Istotne jest zatem, który wzór na wyliczenie wartości rezydualnej mamy zastosować do jej wyliczenia.

Temat: wartość rezydualna

Poddziałanie: 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

W przedmiotowym konkursie wartość rezydualna rozumiana wynika z definicji podanej w Instrukcji wypełniania studium wykonalności i Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, natomiast przy wyliczaniu jej wartości należy zastosować wzór wskazany w powyższych Wytycznych.

Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19

W ramach planowanego projektu adresatami działań będą osoby niesamodzielne w wieku 60+. W związku z tym, czy wskaźnik rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu” jest w tej sytuacji wskaźnikiem obligatoryjnym?

 

Temat: rewitalizacja, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wskaźnik ten ma charakter wyłącznie informacyjny – oznacza to, że przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu należy wykazać go, jednakże nie trzeba deklarować w nim wartości docelowej.

Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19


Czy grupa docelowa bezpośrednich odbiorców musi być zrekrutowana z danego obszaru rewitalizacyjnego, gdzie jest realizowany projekt EFRR? Czy mogą to być osoby z innych obszarów rewitalizacyjnych, nie związanych z danym obszarem, w którym realizowany jest projekt infrastrukturalny?

Temat: rewitalizacja


Co do zasady, miejscem realizacji projektu miękkiego powinien być obszar wskazany we właściwym Programie rewitalizacji, przy czym nie ma konieczności, aby był to obszar, na którym realizowany jest projekt twardy. Należy jednakże wziąć również pod uwagę zapisy właściwego Programu rewitalizacji, który kwestię tę może doprecyzowywać.

Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19


Pytanie 1
Czy projekt „miękki” musi być ściśle powiązany z projektem EFRR z danego obszaru rewitalizacyjnego?

Temat: komplementarność, rewitalizacja

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Projekt społeczny rewitalizacyjny („projekt miękki”) powinien być, co do zasady, powiązany z projektem infrastrukturalnym rewitalizacyjnym („projekt twardy”). Stopień powiązania obu projektów (ich komplementarność wobec siebie) jest jednakże kwestią indywidualną i uzależnioną od ich specyficznych uwarunkowań. W związku z czym zagadnienie to jest elementem oceny merytorycznej projektu, która będzie możliwa dopiero w momencie otrzymania od Wnioskodawcy niezbędnych dokumentów. Ponadto należy zwrócić uwagę, że powiązanie obu projektów (jeśli dotyczy) powinno być również określone we właściwym Programie rewitalizacji.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS