Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 451 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Dla 1 Typu projektu IOK zaleca liczbę godzin na poziomie minimum 40 godzin - czy to jest zalecenie czy obowiązek?

Temat: liczba godzin dydaktycznych, kursy dla nauczycieli

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Wskazana w opisie działania 1.1 liczba minimum 40 godzin dydaktycznych w ramach kursów dla nauczycieli jest liczbą zalecaną, w związku z czym możliwa jest realizacja form doskonalenia nauczycieli w mniejszym wymiarze godzin.

W regulaminie konkursu są wskazane wskaźniki dla każdego typu projektu. Czy w przypadku realizacji wszystkich typów wskaźniki należy podawać oddzielnie dla każdego typu?

Temat: wskaźniki, wskaźniki produktu i rezultatu, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

W Regulaminie konkursu na str. 48-49 wskazane zostały obligatoryjne wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu. Dla większej czytelności zostały one przedstawione w podziale na typy projektów. Są to wskaźniki wybierane w generatorze wniosków z listy rozwijanej. W przypadku realizacji w projekcie wszystkich typów projektów należy wybrać jeden raz z listy rozwijanej dany wskaźnik obligatoryjny (określony w Regulaminie konkursu), ale jego wartość docelowa powinna uwzględniać sumę wartości osiągniętych w ramach wszystkich typów projektów łącznie. Oddzielnie dla każdego typu projektu Wnioskodawca może wpisać wskaźniki własne, jeśli wskaźniki wskazane w Regulaminie konkursu nie dają możliwości pełnego monitorowania zakresu wszystkich zaplanowanych w projekcie działań.

Diagnoza potwierdza konieczność kształcenia umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów na zajęciach z matematyki i języka angielskiego - w ramach 1 typu projektu. W szkole jest 2 nauczycieli matematyki i 2 nauczycieli język angielskiego.
Czy w związku z tym 30 % nauczycieli czyli ok 10 nauczycieli ze szkoły musi wziąć udział w doskonaleniu umiejętności w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych zgodnie z kryterium obligatoryjnym nr 8 ?
W ramach projektu z uczniami pracować będzie jedynie 4 nauczycieli. Pozostali nauczyciele będą mogli wykorzystywać nabyte kompetencje w trakcie realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Czy to jest prawidłowe założenie? Czy faktycznie obowiązkowo 30 % nauczycieli musi brać udział w doskonaleniu nawet jeśli nie będą oni prowadzić wsparcia dla uczniów w projekcie?

Temat: podnoszenie kompetencji nauczycieli

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Tak, zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 8 „Organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty zobligowany jest do objęcia wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji w ramach każdego realizowanego typu projektu min. 30% nauczycieli z każdej szkoły/placówki systemu oświaty objętej projektem.” Min. 30% nauczycieli musi zostać objętych wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji nawet jeśli nie będą oni prowadzić zajęć dla uczniów w projekcie.

Pytanie dotyczy kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 8 (w odniesieniu do 2 typu projektu – metoda eksperymentu): „Organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty zobligowany jest do objęcia wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji w ramach każdego realizowanego typu projektu min. 30% nauczycieli z każdej szkoły/placówki systemu oświaty objętej projektem”.


Jaka jest szersza definicja nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych? Dla przykładu, szkoła zatrudnia:

  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – 10 osób
  • nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 20 osób

Czy, aby spełnić to kryterium, Wnioskodawca na potrzeby 2 typu projektu, odsetek 30% nauczycieli, którzy muszą wziąć udział w tym typie projektu oblicza z 20 nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, czy z 30 nauczycieli (20 nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych + 10 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej)?

Temat: nauczyciel

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

 

Należy mieć na uwadze, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, tj. nauczający w klasach I–III szkoły podstawowej również nauczają elementów matematyczno-przyrodniczych. Niemniej jednak nie należy ich od razu traktować jako nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. O tym, czy nauczycieli tych należy wliczać do ogólnej liczby nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych świadczy ich udział lub brak ich udziału w projekcie.

Dla przykładu, jeżeli Wnioskodawca zamierza w szkole/placówce systemu oświaty realizować 2 typ projektu i wsparciem planuje objąć tylko i wyłącznie uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, a co za tym idzie nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, to wyliczając limit min. 30% nauczycieli z tej szkoły powinien podać liczbę nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych objętych wsparciem w każdej szkole/placówce systemu oświaty oraz liczbę nauczycieli uczących w szkole/placówce systemu oświaty przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Jednak jeśli w projekcie Wnioskodawca planuje objąć wsparciem zarówno uczniów klas I–III oraz  klas IV–VIII szkoły podstawowej, a co za tym idzie nauczycieli nauczających przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w tych klasach (jak również nauczycieli elementów przyrodniczych w odniesieniu do nauczania wczesnoszkolnego), to wyliczając limit min. 30% nauczycieli z tej szkoły powinien podać liczbę nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej objętych wsparciem w każdej szkole/placówce systemu oświaty oraz liczbę nauczycieli uczących w szkole/placówce systemu oświaty przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Powyższe podejście jest wyjściem naprzeciw szkołom/placówkom systemu oświaty, które prowadzą nauczanie tylko i wyłącznie w ramach edukacji wczesnoszkolnej, tj. klas I–III szkoły podstawowej.

Gdyby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej nie można było potraktować jako nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, to szkoła/placówka systemu oświaty prowadząca tylko i wyłącznie nauczanie w ramach edukacji wczesnoszkolnej nie mogłaby realizować projektu w ramach 2 typu projektu.

Przedstawione powyżej podejście stanowi jedynie podejście w zakresie 2 typu projektu, gdzie pod uwagę brani są jedynie nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


W odniesieniu do 1 oraz 3 typu projektu do liczby nauczycieli uczących w każdej szkole/placówce systemu oświaty w ramach wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole należy uwzględnić również nauczycieli edukacji wczesnoszkolnych, tj. klas I–III.

Czy w przypadku, kiedy w ramach diagnozy są wskazania do prowadzenia doskonalenia nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych można zaplanować to działanie w ramach 1 typu projektu i czy należy w tym przypadku również zaplanować prowadzenie zajęć z uczniami w ramach projektu?

Temat: doskonalenie nauczycieli

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Kryterium fakultatywne, o którym wspomniano w pytaniu to: „Wnioskodawca podejmie działania służące nabyciu kompetencji i/lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych, pedagogiki specjalnej oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach lub placówkach systemu oświaty”.

W ramach tego kryterium będą premiowane projekty, które zakładają między innymi doskonalenie nauczycieli w zakresie wspomnianych kompetencji wychowawczych.

Kryterium to jest kryterium przypisanym do 1 typu projektu, a dokładnie do działania 1.3. Znaczy to, że aby można było objąć nauczycieli wsparciem w zakresie kompetencji wychowawczych, obligatoryjnie w projekcie należy założyć realizację działania 1.3 tj. Indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty.

Należy dodatkowo pamiętać o tym, iż działanie 1.3 realizowane w projekcie jest wyłącznie jako uzupełnienie działań 1.1 (Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy) i 1.2 (Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy), czyli aby można było realizować działanie 1.3, to obligatoryjnie w projekcie muszą być realizowane działanie 1.1 oraz 1.2.

Jednocześnie planując objęcie wsparciem nauczyciela w zakresie kompetencji wychowawczych należy mieć na uwadze, iż tak jak odpowiedziałam powyżej wpisuje się on w realizację działania 1.3, którego realizacja musi być zgodna z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu (str. 27-30).

Jeśli projekt w ramach działania 1.3 skierowany jest do uczniów klas IV-VIII i/lub uczniów z niepełnosprawnością z klas I-VIII szkoły podstawowej to obligatoryjnie w projekcie muszą być realizowane Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mające na celu całościowe wsparcie szkoły lub placówki systemu oświaty, które obejmują co najmniej:

- doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji;

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych,  edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania  pomocy dydaktycznych w pracy;

- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Określenie co najmniej oznacza, iż trzy wymienione wyżej warunki kompleksowych programów wspierających szkołę lub placówkę systemu oświaty muszą być obligatoryjnie uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu w każdej szkole/placówce systemu oświaty objętej wsparciem w projekcie w ramach kompleksowych programów wspierających.

Uwzględniając powyższe, dopuszcza się możliwość rezygnacji z powyższego wymogu pod warunkiem, że Wnioskodawca zapewni realizację co najmniej jednego z tych działań poza projektem. Działaniem, które obligatoryjnie musi zostać uwzględnione w projekcie jest „wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty”. W tej sytuacji Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia we wniosku (w pkt. 3.1), wskazującego jednoznacznie, które z działań (doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty i/lub przygotowanie nauczycieli) oraz w jakim okresie będzie realizował poza projektem.

Wsparcie uczniów w zakresie indywidualizacji będzie wymagało współpracy z rodzicami w zakresie świadczenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli projekt w ramach działania 1.3 skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej to  w klasach tych można realizować tylko i wyłącznie Samodzielne działania wspierające proces indywidualizacji w szkole lub placówce systemu oświaty w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, które mogą obejmować:

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy i/lub

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Realizacja samodzielnych działań wspierających proces indywidualizacji ukierunkowana może być jedynie na przygotowanie nauczycieli i/lub wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W ramach tej formy realizacji działania 1.3 nie ma możliwości realizacji doposażenia szkoły lub placówki systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, podręczniki szkolne, materiały dydaktyczne.

Realizacja wsparcia dla nauczycieli i/lub uczniów w ramach samodzielnych działań wspierających proces indywidualizacji musi być zgodna z warunkami określonymi dla kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia indywidualizacji pracy oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Czy w ramach konkursu 2.2.1 możliwy jest zakup stolików uczniowskich niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami oraz szaf do przechowywania zaplanowanego doposażenia do prowadzenia zajęć w ramach Typu 1 oraz Typu 2?

Szkoła jest w trakcie tworzenia nowych pracowni przedmiotowych i w tym momencie nie ma w salach odpowiedniego wyposażenia. Stoliki są niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem dokupionego doposażenia oraz zapewniają możliwość właściwego użytkowania dokupionego sprzętu.

Temat: wyposażenie pracowni

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Wydatki w zakresie doposażenia/wyposażenia pracowni przedmiotowych mogą zostać poniesione w ramach 2 i 3 typu projektu, zgodnie z działaniami w tych typach projektów. W ramach 2 typu projektu można doposażać pracownie przeznaczone do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, a w ramach 3 typu projektu – pracownie do nauczania kompetencji informatycznych.

W ramach 1 typu projektu możliwy jest zakup sprzętu, wyposażenia, mebli, ale tylko wtedy gdy wydatki te są niezbędne do przeprowadzenia zajęć zaplanowanych w ramach 1 typu projektu i wynikają z diagnozy potrzeb. Zgodnie z informacją wskazaną na str. 18 Regulaminu konkursu, w ramach 1 typu projektu może zostać doposażona pracownia językowa, może zostać zakupione wyposażenie/doposażenie do realizacji kompleksowych programów wspierających szkołę lub placówkę systemu oświaty (działanie 1.3 dot. indywidualizacji) lub też inne materiały/pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach 1 typu projektu. W związku z powyższym, w ramach 1 typu projektu można kupić stoliki i szafy niezbędne do prowadzenia zajęć w pracowni językowej, nie można natomiast kupować stolików i szaf, które byłyby wykorzystywane w pracowniach przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych czy informatycznych. Stoliki i szafy mogą zostać zakupione w ramach tego typu projektu, w ramach którego tworzona jest dana pracownia, pod warunkiem, że potrzeba ich zakupu wynika z diagnozy potrzeb.

Dodatkowo Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnienie dla wszystkich wydatków w projekcie w zakresie ich niezbędności zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu str. 68.

W Regulaminie konkursu 2.2.1 jest zapis: Należy mieć na uwadze, iż 1 typ projektu nie jest nastawiony bezpośrednio na doposażenie szkół/placówek systemu oświaty. Jednakże w ramach 1 typu projektu, pomimo braku odrębnego działania ukierunkowanego na doposażenie/wyposażenie szkoły/placówki systemu oświaty, możliwa jest realizacja wyposażenia/doposażenia bazy dydaktycznej i naukowej szkoły lub placówki systemu oświaty w ramach limitu środków trwałych oraz cross-financingu.

W ramach 1 typu, możliwe jest m.in.: doposażenie pracowni językowej w sprzęt i pomoce dydaktyczne, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych edukacyjnych i możliwości psycho-fizycznych w zakresie realizacji kompleksowych programów wspierających szkołę lub placówkę systemu oświaty oraz zakup materiałów/pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach 1 typu projektu.:

Środek trwały jest od kwoty 10 000,01–12 301,00 brutto. Planujemy zakup wyposażenia powyżej tej kwoty 10000,01 netto (środek trwały), ale też przewidziano np. pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć poniżej tej kwoty. Czy takie koszty można ująć w budżecie, jeśli nie jest to środek trwały? I czy wtedy wchodzi to też do tego limitu środków trwałych?

Temat: środki trwałe

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Pozycja, która jest o wartości poniżej 10 000,00 zł netto nie stanowi środka trwałego i w związku z tym nie wchodzi w limit środków trwałych. W limit środków trwałych wlicza się tylko i wyłącznie środki trwałe, których wartość początkowa jest powyżej 10.000,01 zł netto.

W ramach 1 typu projektu możliwe jest doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkoły/placówki systemu oświaty pod warunkiem, iż są one niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach 1 typu projektu i wynikają z diagnozy potrzeb. Mając na względzie powyższe w ramach 1 typu możliwy jest również zakup materiałów/pomocy dydaktycznych poniżej kwoty 10 000,00 zł netto pod warunkiem, iż są one niezbędne do przeprowadzenia zajęć zaplanowanych w ramach 1 typu projektu.

Dodatkowo zwracam uwagę, na fakt, iż Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnienie dla wszystkich wydatków w projekcie w zakresie ich niezbędności zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu str. 68.

Szkoła prowadzi kształcenie wyłącznie w klasach 1–3 (brak nauczania przedmiotowego). Czy w związku z tym, możliwa jest realizacja w niej typu projektu 2? Obligatoryjnym działaniem w tym typie jest doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki, jednak szkoła nie prowadzi kształcenia przedmiotowego, które zaczyna się w czwartej klasie.

Temat: typy projektu, wsparcie nauczyciela i ucznia

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

W klasach 1–3 szkoły podstawowej również możliwa jest realizacja 2 typu projektu, tj. tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Obligatoryjnymi działaniami w tym typie projektu jest wsparcie nauczyciela i ucznia.

Wsparcie nauczyciela dotyczy doskonalenia ukierunkowanego na prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i obejmuje wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Określenie „w tym” (użyte w nazwie działania 2.2) oznacza, że grupa nauczycieli objęta tą formą wsparcia jest szersza niż tylko nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i matematyki. W związku z tym wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele klas 1–3, którzy nie są nauczycielami konkretnych przedmiotów, tylko nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, jednak nauczają elementów przyrodniczych. Nauczyciele klas 1–3 objęci wsparciem w ramach 2 typu projektu muszą wykorzystywać nabyte umiejętności/kompetencje/kwalifikacje do prowadzenia eksperymentów podczas zajęć z uczniami.

Jest taki zapis w regulaminie: W związku ze zdiagnozowanymi problemami grupy docelowej możliwe jest profilowanie interwencji poprzez łączenie typów projektu.
Czy ten zapis oznacza, że w przypadku zdiagnozowanych problemów można łączyć np. dwa typy projektu tj. typ 1 i typ 2 i prowadzić zajęcia dla uczniów które będą rozwijały kompetencje kluczowe  i umiejętności uniwersalne np. w zakresie matematyki i będą prowadzone metodami aktywizującymi oraz metodą eksperymentu? To samo dotyczy możliwości łączenia szkoleń dla nauczycieli, które będą obejmowały zakres z typu 1 i typu 2? Z założeniem, że wszystkie pozostałe części danego typu projektu będą spełnione.

Temat: typy projektu, łączenie typów projektu

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Łączenie dwóch typów projektu tj. typu 1 i typu 2 jest możliwe, jednakże należy zachować przejrzystość realizacji zadań w ramach poszczególnych typów. Wnioskodawca jest zobowiązany do organizacji oddzielnych zajęć dla uczniów, które wpisują się w I typ oraz II typ projektu.
Powyższe dotyczy również szkoleń dla nauczycieli co oznacza, iż nie można przeszkolić nauczycieli w ramach tego samego szkolenia, spełniając warunki dla obu typu projektu. Musza być to oddzielne szkolenia dla obu typów.

Ze względu na zalecenia IOK co do zaangażowania rodziców w zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach typu 1 czy można ponosić koszty w ramach projektu na realizację działań skierowanych w tym zakresie do rodziców?

Temat: doradztwo, doradztwo zawodowe, zajęcia dla rodziców

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Istnieje możliwość poniesienia kosztów w ramach projektu w związku z zaangażowaniem rodziców w zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach typu1. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS