Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Ponieważ podmiot udzielający pomocy ma obowiązek poinformować o rodzaju pomocy publicznej, której udziela wraz z podaniem numeru programu pomocowego, na podstawie którego pomoc jest udzielana – proszę o te dane – bez nich nie ma możliwości weryfikacji limitów pomocy.

 

Temat: pomoc publiczna

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

W działaniu 13.1 pomoc udzielana jest wyłącznie w formie pomocy de minimis. Wobec tego obowiązek, o którym mowa w pytaniu, nie ma zastosowania w przypadku wsparcia udzielanego w ramach naboru nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22.

Czy możliwe jest aplikowanie o pomoc publiczną w tym konkursie i zachowanie 90% dofinansowania, czy też liczymy wtedy dofinansowanie zgodnie z mapą pomocy regionalnej?

 

Temat: pomoc publiczna

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

NIE. W działaniu 13.1 pomoc udzielana jest wyłącznie w formie pomocy de minimis. Wobec tego nie jest możliwe aplikowanie o pomoc publiczną w ramach naboru.

Czy udzielane wsparcie ma formę pomocy de minimis czy publicznej?

 

Temat: pomoc publiczna, de minimis

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

W działaniu 13.1 pomoc udzielana jest wyłącznie w formie pomocy de minimis. Informacja na ten temat znajduje się w Regulaminie naboru, a także Zasadach kwalifikowalności wydatków, będących załącznikiem do Regulaminu.

Czy biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których NIE wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki, również mogą brać udział w projekcie?

Temat: partner, partnerzy, biblioteka

Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury

TAK. Zgodnie z Regulaminem konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • instytucje kultury;
  • jednostki administracji rządowej;
  • państwowe jednostki budżetowe;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Ponadto zgodnie z definicją wskaźnika zawartą w Umowie Partnerstwa 2014–2020 (Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej) instytucja kultury, to zakład o charakterze publicznym zajmujący się upowszechnianiem kultury, może być zarówno państwowy, jak i samorządowy. Przybiera różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji. Zasady organizacji instytucji kultury reguluje ustawa z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W związku z powyższym, biblioteka będąca instytucją kultury może być beneficjentem/ partnerem/ realizatorem w projekcie.

Do kiedy można zaplanować realizację projektu?

 

Temat: okres realizacji projektu

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

Końcowa data kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 to 31 grudnia 2023 r. Tym samym, należy tak zaplanować okres realizacji projektu, ażeby ostatni wydatek w ramach projektu został poniesiony maksymalnie do tego dnia.

Czy wprowadzając nowa branże do przedsiębiorstwa na moment składania wniosku o dofinansowanie należy zaktualizować dokument rejestrowy o nowe, dodatkowe PKD?

 

Temat: PKD

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

Jeżeli wnioskodawca planuje wprowadzić nowy produkt/usługę, a wiąże się to z nową, dotychczas nieprowadzoną działalnością, w momencie rozpoczęcia działalności w nowej branży, należy wprowadzić do dokumentów rejestrowych kod PKD związany z nową działalnością.

Nie jest to jednak wymagane, na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czy zakup gotowej konstrukcji - zadaszenia tarasu jest uznany za wydatek kwalifikowalny?

 

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

Nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Kwalifikowalność wskazanego w pytaniu „zadaszenia tarasu”, będzie uzależniona od tego, czy będzie to odrębny środek trwały, czy też element, który zwiększy wartość istniejącego już w jednostce środka trwałego.

Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności dla działania 13.1, kosztem kwalifikowalnym jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia do oferty nowego produktu i/lub usługi lub niezbędnych do wprowadzenia zmian w realizowanych procesach operacyjnych, wytwórczych, usługowych, sprzedażowych. Definicja środka trwałego, została określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i stanowi ona, iż środki trwałe – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej ustawy, to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej; zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy.

Zakupiony w ramach projektu środek trwały, powinien być ujęty w Ewidencji Środków Trwałych jednostki, jako odrębna pozycja.

Zakupiony w ramach projektu środek trwały będzie co do zasady kwalifikowalny, o ile spełni definicję środka trwałego i zostanie ujęty w Ewidencji Środków Trwałych jednostki jako odrębna pozycja.

Czy zakup pomostu pływającego jest wydatkiem kwalifikowalnym?

 

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

TAK. Wskazane w pytaniu środki trwałe nie znajdują się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w Zasadach kwalifikowalności wydatków określonych dla działania 13.1, wobec tego, co do zasady, mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie.

Należy jednocześnie pamiętać, iż w ramach działania 13.1 kwalifikowalny jest jedynie zakup gotowych środków trwałych. Wszelkie prace budowlane i montażowe, stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie.

Ponadto, należy zaznaczyć, że zakup środków trwałych musi być związany z umożliwieniem/ułatwieniem działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy Dodatkowo, należy mieć na względzie, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien uzasadnić problemy, deficyty, potrzeby, zagrożenia jakie występują w związku ze szczególnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii lub reżimu sanitarnego oraz wskazać jakie zmiany, wpływające na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy planuje wprowadzić i ich związek ze zidentyfikowanymi problemami. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie, o ile jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu.

Ocena, czy wskazany w pytaniach zakres wpisuje się w przedmiot wsparcia w ramach działania 13.1, odbędzie się na etapie oceny projektu po analizie danych przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej.

Czy gokarty są uznane za wydatkiem kwalifikowalny?

 

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

TAK. Wskazane w pytaniu środki trwałe nie znajdują się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w Zasadach kwalifikowalności wydatków określonych dla działania 13.1, wobec tego, co do zasady, mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie.

Należy jednocześnie pamiętać, iż w ramach działania 13.1 kwalifikowalny jest jedynie zakup gotowych środków trwałych. Wszelkie prace budowlane i montażowe, stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie.

Ponadto, należy zaznaczyć, że zakup środków trwałych musi być związany z umożliwieniem/ułatwieniem działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy Dodatkowo, należy mieć na względzie, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien uzasadnić problemy, deficyty, potrzeby, zagrożenia jakie występują w związku ze szczególnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii lub reżimu sanitarnego oraz wskazać jakie zmiany, wpływające na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy planuje wprowadzić i ich związek ze zidentyfikowanymi problemami. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie, o ile jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu.

Ocena, czy wskazany w pytaniach zakres wpisuje się w przedmiot wsparcia w ramach działania 13.1, odbędzie się na etapie oceny projektu po analizie danych przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej.

Czy żaglówka, łódka, motorówka może być wydatkiem kwalifikowalnym?

 

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

TAK. Wskazane w pytaniu środki trwałe nie znajdują się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w Zasadach kwalifikowalności wydatków określonych dla działania 13.1, wobec tego, co do zasady, mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie.

Należy jednocześnie pamiętać, iż w ramach działania 13.1 kwalifikowalny jest jedynie zakup gotowych środków trwałych. Wszelkie prace budowlane i montażowe, stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie.

Ponadto, należy zaznaczyć, że zakup środków trwałych musi być związany z umożliwieniem/ułatwieniem działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia
epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy Dodatkowo, należy mieć na względzie, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien uzasadnić problemy, deficyty, potrzeby, zagrożenia jakie występują w związku ze szczególnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii lub reżimu sanitarnego oraz wskazać jakie zmiany, wpływające na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy planuje wprowadzić i ich związek ze zidentyfikowanymi problemami. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie, o ile jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu.

Ocena, czy wskazany w pytaniach zakres wpisuje się w przedmiot wsparcia w ramach działania 13.1, odbędzie się na etapie oceny projektu po analizie danych przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.