Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 608 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w ramach projektu można zakupić środek transportu?

Temat: wydatki kwalifikowalne, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


W ramach projektów złożonych w odpowiedzi na niniejszy konkurs nie ma możliwości zakupu środków transportu. Istnieje natomiast możliwość leasingu środka transportu i uwzględnienia rat leasingu we wniosku odpowiednio do długości jego wykorzystania w projekcie. Planując budżet projektu należy opierać się na Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Należy pamiętać, że wszelkie wydatki w projekcie powinny być powiązane z celem projektu i odpowiadać na zdiagnozowane problemy i potrzeby grupy docelowej. W oparciu o zapisy wniosku oceniania jest racjonalność danego wydatku.

Czy w ramach opieki wytchnieniowej można finansować zakup usług zewnętrznych w prywatnym domu opieki?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Kwestie związane z organizacją i sposobem finansowania opieki wytchnieniowej nie zostały określone w Regulaminie konkursu. Należy jednak zauważyć, że Wnioskodawca zobowiązany jest odpowiednio uzasadnić podejmowane działania oraz planowane na ten cel środki finansowe (metodologię wyliczenia kosztu, jego racjonalność). 

Czy w ramach projektu można finansować szkolenia dla kadry placówek wsparcia takich jak Kluby Seniora czy Dzienne Domy Pomocy?

Temat: kursy i szkolenia doskonalące, szkolenia, szkolenia kadry

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


W ramach projektów złożonych w odpowiedzi na niniejszy konkursu nie ma możliwości realizacji szkoleń kadry placówek wsparcia takich jak Kluby Seniora czy Dzienne Domy Pomocy.

Czy możliwe jest finasowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu skierowanego na wsparcie rodzin, bez konieczności tworzenia placówki wsparcia dziennego?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Podstawą określenia zasadności konkretnej formy wsparcia jest diagnoza grupy docelowej oraz wskazanie jej potrzeb. Biorąc pod uwagę organizację zajęć dla dzieci i młodzieży, zasadne jest korzystanie z funkcjonujących lokalnie świetlic, domów kultury i innej bazy lokalowej, a nie tworzenie nowych placówek. Wsparcie to powinno być zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Wnioskodawca zobowiązany jest odpowiednio uzasadnić podejmowane działania oraz sposób ich realizacji.

Czy w ramach projektu można tworzyć całodobowe ośrodki wsparcia, jeśli liczba miejsc nie przekracza 30?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W ramach projektów złożonych w odpowiedzi na ten konkurs nie ma możliwości tworzenia całodobowych ośrodków wsparcia.

Jak definiowane jest „miejsce zamieszkania” w przypadku realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych? Czy mogą one być realizowane w ośrodku wsparcia/ośrodku rehabilitacyjnym na terenie gminy, w której mieszka uczestnik projektu, czy tylko i wyłącznie w mieszkaniu/domu osoby objętej takim rodzajem wsparcia?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Specjalistyczne usługi opiekuńcze należą do kategorii usług społecznych świadczonych niestacjonarnie, tzn. świadczone są one poza placówkami stacjonarnymi. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca świadczenia usług zostały opisane w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Czy tworzona w ramach projektu wypożyczalnia sprzętów pielęgnacyjnych musi być przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób otrzymujących inne wsparcie w ramach projektu, czy dopuszczalne jest korzystanie z wypożyczalni przez osoby nie objęte innym wsparciem w projekcie?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z założeniami konkursu, uczestnicy projektu muszą być objęci co najmniej trzema różnymi i kompleksowymi formami wsparcia wpisującymi się w założenia konkursu i odpowiadającymi na zdiagnozowane problemy.

Czy w ramach projektu można zaplanować wyłącznie usługi wytchnieniowe dla opiekunów faktycznych?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z założeniami konkursu, uczestnicy projektu muszą być objęci co najmniej trzema różnymi i kompleksowymi formami wsparcia wpisującymi się w założenia konkursu i odpowiadającymi na zdiagnozowane problemy. Zaplanowanie w projekcie wyłącznie usługi wytchnieniowej dla opiekunów faktycznych nie spełni wymogu regulaminu, co będzie skutkowało negatywną oceną projektu (niespełnienie kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1).

Czy jeśli projekt jest komplementarny z programem rządowym Senior +, to czy wkład własny wnoszony przez JST do projektu EFS może pochodzić ze środków Senior+?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Zasady wnoszenia wkładu własnego określone zostały w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodnie z Wytycznymi, wkładem własnym NIE MOŻE BYĆ wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (zachodzi wówczas podwójne finansowanie).

Proszę o wyjaśnienie, w jakiej formie ma zostać przeprowadzona indywidualna diagnoza grupy docelowej? Czy ma ona zostać przeprowadzona na etapie rekrutacji do projektu czy dopiero po zakwalifikowaniu danej osoby/rodziny do udziału w projekcie jako pierwszy element wsparcia w ramach odrębnego zadania projektowego?

Temat: diagnoza grupy docelowej

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W pytaniu nie zostało wskazane jednoznacznie, o jaką diagnozę chodzi. Należy zwrócić uwagę, że czym innym jest diagnoza grupy docelowej na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie projektu, a czym innym indywidualna diagnoza uczestników projektu, która może stanowić np. pierwszą z form wsparcia w projekcie. Przy sporządzaniu wniosku o dofinasowanie należy przedstawiać diagnozę grupy docelowej w oparciu o załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu, tj. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS