Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 334 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Jakie koszty kwalifikowalne mogą zostać ujęte w ramach "koszty uczestnictwa 1-3 pracowników Beneficjenta"? Co mam rozumieć pod sformułowaniem koszty uczestnictwa?

 

Temat: koszty uczestnictwa

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

 

W przypadku projektu związanego z udziałem Beneficjenta w międzynarodowych targach, kosztem kwalifikowalnym jest zakup od wykonawcy zewnętrznego kompleksowej usługi organizacji udziału w imprezie. Katalog kosztów jakie kwalifikują się do wsparcia (w ramach kompleksowej usługi) znajduje się w dokumentacji konkursowej (załącznik pn. „Zasady kwalifikowalności wydatków 1.3.5”). Są to koszty budowy i obsługi  stoiska  wystawowego podczas  uczestnictwa  przedsiębiorstwa  w  danych  targach i obejmują m.in. koszty dojazdu, zakwaterowania, przejazdu, wyżywienia Beneficjenta i/lub jego pracowników, którzy będą odpowiedzialni za obsługę stoiska na imprezie targowej. Przy czym kwalifikowalny jest udział 1-3 osób. Koszt udziału każdej następnej osoby należy pokryć ze środków własnych Beneficjenta.

Jeśli dorośli mają zajęcia 4-godzinne, przewiduję serwis kawowy. W tym czasie zapewniamy również opiekę nad osobami zależnymi. Czy dla nich też możemy przewidzieć serwis kawowy?

Temat: serwis kawowy, uczestnik projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, dla osób zależnych też można przewidzieć serwis kawowy (na analogicznych zasadach, jak dla uczestników projektu).

Jeśli Wnioskodawca w ramach jednego wniosku o dofinansowanie planuje wyjazd na 4 imprezy targowe, to czy kwalifikowalne są koszty budowy stoiska wystawienniczego na każdy z tych 4 targów, czy tylko na jedne?

 

Temat: koszty kwalifikowalne, liczba imprez

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

 

Jeśli każda z 4 imprez będzie wymagała budowy odrębnego stoiska i będzie to wynikało z umowy z wykonawcą – nie ma przeciwskazań co do kwalifikowalności.

Mam okno życia, jeszcze nie działa, ale czy uzyskam pieniądze na zatrudnienie pracownika 1 do opieki nad oknem życia drugi do opieki na stołówce?

Temat: okno życia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Działania przewidziane w projekcie powinny wpisywać się w założenia konkursu. Zapisy wniosku o dofinansowanie projektu w tym zakresie będą szczegółowo weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.

Przykład dotyczący okna życia nie wpisuje się w założenia konkursu. W związku z tym nie będzie można uzyskać dofinansowania na zatrudnienie takiego pracownika w ramach projektu. Natomiast, w przypadku opieki na stołówce, Wnioskodawca powinien podać bardziej konkretne informacje (charakter tej opieki – tj. czy będzie świadczona w ramach np. warsztatów/zajęć/spotkań, które miałyby odbywać się na stołówce; kim dokładniej miałaby się opiekować ta osoba), ponieważ, na podstawie przedstawionych informacji, nie ma możliwości zweryfikowania tej kwestii.

Czy istnieje limit środków trwałych dla realizacji samego III modelu - otwarcie nowego kierunku i doposażenie - ze wstępnego kosztorysu wychodzi, że koszty związane z doposażeniem będą stanowić ok 70% wartości całego projektu realizowanego jedynie w modelu III, z czego 50 % to środki trwałe? Czy takie założenie jest uprawnione?

Temat: limit cross-financingu, limit środków trwałych

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

W zakresie limitu cross-financingu i środków trwałych w przypadku realizacji Modelu III, zgodnie z Regulaminem konkursu str. 52 -53 realizując projekt w ramach Modelu III należy wyodrębnić zadanie Doposażenie, w którym wartość środków trwałych może wynosić 100% wartości tego zadania (w tym cross-financing). Wartość natomiast środków trwałych w pozostałych zadaniach może stanowić do 10% (w tym cross-financing) wartości ogółem projektu pomniejszonej o wartość zadania Doposażenie (w tym cross-financing). Ponadto w ramach wyodrębnionego zadania Doposażenie nie wszystkie wydatki muszą spełniać definicję środka trwałego lub cross-financingu. Ważne jest także, iż limit cross-financingu w całym projekcie nie może łącznie przekroczyć 8,5 % wartości projektu. IOK zachęca do zapoznania się z przykładem zamieszczonym na str. 53 Regulaminu konkursu, który odnosi się do przykładowego projektu w ramach Modelu III zawierającego wyodrębnione zdanie Doposażenie i bazuje na przykładowych danych liczbowych.

Czy kwalifikowalny jest zakup od Wnioskodawcy przedmiotu badania przez podmiot wykonujący dla Wnioskodawcy usługę doradczą? W jaki sposób powinno odbyć się przekazanie przedmiotu badania do wykonawcy usługi doradczej?

Ponadto informuje, iż koszty wyprodukowania przedmiotu badania są duże.

 

Temat: zakup przedmiotu badania

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

 

W ramach projektu to Wnioskodawca zakupuje usługę doradczą, która przyczyni się do jego wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w studium wykonalności/ biznes planie w jaki sposób nabycie usługi/ usług rozwiąże konkretny problem/ zagadnienie związane z rozwojem firmy i wzmocni jego pozycję konkurencyjną i/lub przyczyni się do jego rozwoju. Wobec powyższego nie może być kwalifikowalny zakup od Wnioskodawcy jakiejkolwiek usługi.

Czy liczba partnerów wskazana we wniosku inwestycyjnym musi być równa liczbie partnerów wskazanej we wniosku rewitalizacyjnym, tzw. „miękkim”?

Uzasadnienie do pytania: Na etapie opracowania wniosku inwestycyjnego wskazano, że liczba partnerów w projekcie „miękkim” wynosić będzie 6 – po 2 z różnych sektorów – pozarządowego, samorządowego i niepublicznych/publicznych instytucji rynku pracy. Między wnioskiem inwestycyjnym a rewitalizacyjnym  minął długi około dwuletni okres czasu – Wnioskodawca planuje zostawić partnerów z różnych sektorów, niemniej jednak ich liczba obecnie wydaje się być zawyżona.

 

Temat: partnerzy, rewitalizacja

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Po przeanalizowaniu zapisów Regulaminu konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18, w opinii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (IOK), liczba partnerów wskazana we „wniosku inwestycyjnym” nie musi być równa liczbie partnerów we „wniosku rewitalizacyjnym miękkim”. Kryteria wyboru projektów w ramach ww. konkursu odnoszą się wyłącznie do koncepcji całego projektu społecznego i jego zgodności z założeniami właściwego programu rewitalizacji. Nie mniej jednak, IOK rekomenduje, aby przeanalizować zapisy umowy o dofinansowanie projektu (zawartej na podstawie „wniosku inwestycyjnego”), pod kątem ewentualnych zobowiązań Wnioskodawcy w omawianym zakresie.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może złożyć projekt dotyczący prac budowlanych na działkach, których jest współwłaścicielem (posiada 1/2 udziałów we własności działek)? Drugim współwłaścicielem jest osoba fizyczna, która wyraża zgodę na realizację prac?

 

Temat: współwłasność terenu

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Zgodnie z SzOOP warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego poddziałania jest uregulowane prawo własności do terenów objętych projektem (własność lub użytkowanie wieczyste). Wnioskodawca będący współwłaścicielem terenu w ocenie Departamentu EFRR posiada wymagany tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. Należy jednak mieć na uwadze, że wszelkie prace na terenie objętym współwłasnością wymagają zgody współwłaściciela.

Czy w ramach kosztów kwalifikowanych projektu możemy ująć koszt rat leasingowych nieruchomości z przeznaczeniem na przedszkole?

Jeśli tak, to czy są jakieś limity lub wytyczne odnośnie tej formy dysponowania lokalem?

Temat: rata leasingowa

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17 kwalifikowalna jest tylko część kapitałowa raty leasingowej, zaś wydatkiem niekwalifikowalnym będą inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu (w szczególności marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe).  Należy  również wziąć pod uwagę, że zgodnie z rozdz.  6.12.3 pkt 9)  Umowy Partnerstwa 2014-2020:  ,,w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcową datę kwalifikowalności wydatków, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są, z wyjątkiem rozwiązania, o którym mowa w pkt 9, wyłącznie raty leasingowe, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie oraz faktycznie zapłacone w tym okresie.’’ Zapisy odnośnie leasingu są zamieszczone w ww. dokumencie.

Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie pobytu w mieszkaniu treningowym dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Czy możliwe jest w ramach kosztów bezpośrednich sfinansowanie trenera oraz kosztów użytkowania mieszkania, kosztów zużycia mediów?

 

Temat: formy wsparcia, usługi społeczne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Co do zasady w ramach tego konkursu będzie można sfinansować pobyt np. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu treningowym. Należy jednakże, zwrócić szczególną uwagę, że wsparcie w ramach projektu powinno odpowiadać potrzebom uczestnika projektu (tj. wynikać z diagnozy osoby lub rodziny) oraz być zgodne z standardem świadczenia określonego rodzaju usługi społecznej (w tym przypadku mieszkania treningowego). Kwestia ta będzie podlegała szczegółowej analizie na etapie oceny merytorycznej projektu.

Wydatki związane z zaangażowaniem personelu merytorycznego do projektu (tj. takiego, który świadczy wsparcie bezpośrednio dla uczestników projektu) będzie mogło zostać pokryte z kosztów bezpośrednich. Kwestia wygląda analogicznie w przypadku kosztów użytkowania mieszkania treningowego i związanych z tym opłat (mediów). Kwestia racjonalności i rynkowości poszczególnych wydatków w ramach budżetu będzie przedmiotem oceny merytorycznej projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS