Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.1.2

Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (schemat A). Konkurs nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22

zakończony     od: 2022-04-04 do: 2022-05-05
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Zgodnie z regulaminem zwiększyliśmy kwotę alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie po dokonaniu jego rozstrzygnięcia.

Zmiana w regulaminie została wprowadzona podstawie Uchwały zwiększającej kwotę alokacji do kwoty 5 830 025,19 zł. Zmiana obowiązuje od 29.08.2022 r.
 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Jeżeli miejscem prowadzenia działalności kulturalnej jest zabytkowy park, to czy środkiem trwałym kwalifikowanym mogą być dwa kontenery morskie służące jako magazyny dla sprzętu wykorzystywanego do działalności stowarzyszenia?

Odpowiedź: Zadane pytanie jest zbyt ogólne, aby móc udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wspomniane kontenery morskie, pełniące funkcję magazynu, przyczynią się do unowocześnienia działalności kulturalnej, pozwolą na wprowadzenie nowej oferty kulturalnej lub utrzymanie istniejącej. Dodatkowo, ważną kwestią jest także informacja o lokalizacji kontenerów, gdyż wspomniano, że przedmiotowy park jest zabytkowy. Dopiero dokładna weryfikacja dokumentacji projektowej pozwoli na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wyżej wymienione informacje są zbyt ogólne.

 

Pytanie 2: W konkursie RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 wnioski mogą otrzymać punkty za gotowość do realizacji, tj. za ogłoszone postępowania przetargowe / upublicznienie zaproszeń do składania ofert (w trybie konkurencyjnym) na cały zakres rzeczowy określony we wniosku.

We wniosku planujemy zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia, z których część ze względu na ich charakter i wartość będzie musiała być udzielona w postępowaniu krajowym zgodnie z ustawą Pzp, część zgodnie z zasadą konkurencyjności, a reszta wg rozeznania rynku lub przepisów regulaminu wewnętrznego. Przy czym tylko dwa z wymienionych trybów (postępowanie krajowe i zasada konkurencyjności) mają charakter konkurencyjny. Zarówno rozeznanie rynku, jak i regulamin wewnętrzny jednostki przewidują dla zamówień o wartości do 20 000 zł netto tryb niekonkurencyjny (np. analizę rynku na podstawie cenników internetowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do wybranych potencjalnych wykonaców).

Jak w kontekście przytoczonego powyżej warunku dot. oceny wniosków traktować zakres zamówień, które będą udzielane w trybach niekonkurencyjnych? Jak udokumentować gotowość do realizacji projektu w tym zakresie?

Odpowiedź: W przypadku trybów niekonkurencyjnych niezbędne jest udokumentowanie wszczęcia procedury w danej procedurze, tj.

- w rozeznaniu rynku (według obowiązującej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności…) będzie to udokumentowanie rozpoczęcia dokonywania rozeznania rynku, m. in. poprzez pozyskanie cen/cenników ze stron internetowych lub upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta, lub udokumentowanie skierowania zapytań o cenę z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd.

- w zakresie zamówień o wartości poniżej 20 tys. zł – udokumentowanie rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy w sposób wybrany przez Beneficjenta wynikający np. z wewnętrznych regulaminów (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności… nie wskazują procedury wyboru w tym przypadku).

 

Pytanie 3: Czy zakup licencji na filmy do projekcji w kinie prowadzonym przez instytucję kultury jest możliwy do dofinansowania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 instytucje kultury mogą uzyskać wsparcie na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej.

Mając na uwadze, że prawa do filmów nabyte na podstawie umowy licencyjnej należą do wartości niematerialnych i prawnych, to możliwe jest dofinansowanie ich zakupu w ramach ww. konkursu, jednak wyłącznie jako przedsięwzięcia, którego realizacja umożliwi włączenie nowej/utrzymanie istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych województwa.

Należy pamiętać, że w przypadku pobierania opłat projekt będzie realizowany z pomocą publiczną.

Pytanie 1Pomysłem Wnioskodawcy jest zakup wyposażenia do studia telewizyjnego. Dodatkowo Wnioskodawca chciałby, by było to studio mobilne, które może być zainstalowane w odpowiedniej wielkości busie (samochodzie transportowym, przystosowanym do tego wyposażenia i funkcjonowania). Czy zakup takiego auta będzie wydatkiem kwalifikowalnym do projektu?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami konkursu pkt 1.2 Zasada kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 13 do umowy o dofinansowanie projektu) koszty związane z zakupem środków transportu (np. pojazdów, przyczep, łodzi) stanowią koszt wydatków niekwalifikowalnych. Zgodnie z grupą 7 Środki Transportu, rodzaj 743 Samochody specjalne w Klasyfikacji Środków Trwałych tj. radiowe wozy transmisyjne, wozy operatorskie i filmowe.

 

Pytanie 2: Proszę o wyjaśnienie definicji kryterium Efektywność kosztowa zwiększenia o 1 osobę oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach. Czy biorąc pod uwagę koszt jednostkowy wskaźnika produktu - ma to być wskaźnik produktu "wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin..."  czy wskaźnik rezultatu "liczba osób korzystających z obiektów.."? Czy jest możliwość otrzymania od Państwa wzoru wyliczeń na podstawie przykładowych danych?

Odpowiedź: Do wyliczenia efektywności kosztowej należy wziąć pod uwagę wskaźnik „wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne”.

Do wyliczenia efektywności kosztowej należy wziąć następujące dane:

Efektywność kosztowa = kwota dofinansowania / wartość wskaźnika wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne

 

Pytanie 3: Czy wskaźnik produktu taki jak "wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin" oraz wymienione wskaźniki rezultatu mogą być zrealizowane do 12 miesięcy od zakończenia projektu?

Odpowiedź: Wskaźniki rezultatu w projekcie mogą zostać zrealizowane maksymalnie do 12 miesięcy od daty finansowego zakończenia realizacji projektu. W przypadku wskaźnika „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiącego atrakcje turystyczne” na koniec realizacji projektu badany jest prognozowany w analizie popytu wzrost odwiedzających poprzez realizację projektu. Natomiast realizacja oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcie poziomu odwiedzających na zakładanym poziomie badane są przez Instytucję Zarządzającą do 12 miesięcy od zakończenia finansowego realizacji projektu, tak jak w przypadku wskaźników rezultatu.

 

Pytanie 4: Czy jest obowiązkowo wymagane opracowanie studium wykonalności projektu przy ubieganiu się o środki na instytucje kultury?

Odpowiedź: Tak.

 

Pytanie 5: Proszę o potwierdzenie, iż poniższe załączniki nie są obligatoryjne w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • dokument potwierdzający wpis budynku do rejestru zabytków, lub dokument potwierdzający wpis budynku do ewidencji zabytków (budynek nie posiada wpisu do rejestru zabytków),
 • uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków - jeśli nie dołączono pozwolenia na budowę, lub pozwolenie na budowę nie zawiera zapisów odnoszących się do uzgodnień z Konserwatorem Zabytków (zakres projektu nie wymaga pozwolenia na budowę ani uzgodnień – wyłącznie wyposażenie),
 • dokumenty potwierdzające objęcie danego terenu ochroną Konserwatora Zabytków (j.w.),
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inny dokument potwierdzający przeznaczenie danego terenu.

Odpowiedź: W przypadku projektów polegających wyłącznie na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej oraz nie ma ingerencji w bryłę budynku, która jest zabytkiem/objęta ochroną konserwatorską nie należy składać powyższych dokumentów do wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli jednak projekt zakłada jakieś prace budowlane/adaptacyjne/remontowe (jako wydatek niekwalifikowalny) należy wówczas dostarczyć ww. załączniki w zależności od charakteru projektu.

Pytanie 1. Czy biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których NIE wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki, również mogą brać udział w projekcie?

Odpowiedź: TAK. Zgodnie z Regulaminem konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje kultury;
 • jednostki administracji rządowej;
 • państwowe jednostki budżetowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Ponadto zgodnie z definicją wskaźnika zawartą w Umowie Partnerstwa 2014–2020 (Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej) instytucja kultury, to zakład o charakterze publicznym zajmujący się upowszechnianiem kultury, może być zarówno państwowy, jak i samorządowy. Przybiera różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji. Zasady organizacji instytucji kultury reguluje ustawa z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W związku z powyższym, biblioteka będąca instytucją kultury może być beneficjentem/ partnerem/ realizatorem w projekcie.

 

Pytanie 2. Czy biblioteka, dla której organem prowadzącym jest JST, może być objęta wsparciem w ramach projektu w gminie, w której nie funkcjonują centra kultury lub domy kultury?

Odpowiedź: TAK. Biblioteka, dla której organem prowadzącym jest JST, może zostać objęta wsparciem, jeżeli  zgodnie ze swoim statutem może prowadzić działalność kulturalną i posiadać osobowość prawną. W przypadku, gdy biblioteka nie ma osobowości prawnej, Wnioskodawcą musi być JST.


Pytanie 3. Czy w projekcie można zaplanować niezbędne prace adaptacyjne/remontowe/ budowlane?

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z typem projektu wsparcie może zostać udzielone na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej. W związku z powyższym, wszelkie koszty dot. prac adaptacyjnych/remontowych/ budowlanych będą uznane za wydatki niekwalifikowalne.

 

Pytanie 4. Czy w przypadku, kiedy dom kultury ma swoje jednostki terenowe w postaci, np. świetlic wiejskich lub filie, to czy je również może wyposażać w ramach projektu w kwalifikowalne sprzęty?

Odpowiedź 4: TAK. Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi włączenie nowej/utrzymanie istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych województwa, a wydatki w ramach projektu będą służyły dostosowaniu instytucji kultury do nowoczesnej działalności kulturalnej. Jeżeli wnioskodawca (dom kultury) planuje złożenie wniosku w celu dofinansowania, np. świetlicy wiejskiej lub innych filii, a projekt będzie spełniał wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu, to jest to jak najbardziej możliwe.


Pytanie 5. Czy można zakupić sprzęt typu infokiosk do domów kultury?

Odpowiedź 5: TAK. Zgodnie z zapisami konkursu pkt 1.2 Zasad kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 13 do umowy o dofinansowanie projektu) koszty związane z zakupem sprzętu/systemu multimedialnego stanowią koszt kwalifikowalny.


Pytanie 6. Czy ramach przedmiotowego konkursu można zaplanować zakup i wykonanie aplikacji mobilnej, która będzie pełniła funkcję „lokalnego przewodnika” dla osób zwiedzających określony obszar? W aplikacji byłyby zaznaczone trasy zwiedzania, zamieszczone najważniejsze informacje nt. zabytków, czy miejsc kultury, czy zdjęcia, krótkie nagrania głosowe z opisem zwiedzanych miejsc.

Odpowiedź: TAK. Zgodnie z zapisami konkursu pkt 1.2 Zasad kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 13 do umowy o dofinansowanie projektu) wydatki na zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, aplikacji i usług z tym związanych w celu dostosowania instytucji kultury do nowoczesnej działalności stanowią koszt kwalifikowalny.

 

Pytanie 7. Proszę o odpowiedź, czy w treści budżetu jest możliwość łączenia wydatków w komplety i czy konieczne jest rozpisywanie  pozycji na poszczególne składowe wraz ze wskazaniem liczby i ceny jednostkowej każdego sprzętu?

Odpowiedź: TAK. Należy jednak pamiętać, że Wnioskodawca powinien wykazać w sposób szczegółowy podkategorie kosztu wchodzące w skład wybranego przez niego zadania (kategorii kosztu). W zależności od charakteru projektu oraz wydatków zaplanowanych do poniesienia dla każdej podkategorii kosztu należy wskazać liczbę sztuk lub kompletów (jeżeli dotyczy np.: zakupionego sprzętu/wyposażenia) oraz podać wysokość kwoty przewidzianej na ten cel.


Pytanie 8. Jaki jest maksymalny końcowy termin finansowej realizacji projektów w ramach niniejszego konkursu?

Odpowiedź: 31.12.2023 r. to maksymalny końcowy termin finansowy realizacji projektu.

 

Pytanie 9. Czy jeden Wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie?

Odpowiedź 9: TAK. Nie ma limitu wniosków, które może złożyć jeden Wnioskodawca.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo działanie 6.1 Infrastruktura kultury poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (schemat A).

Konkurs nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22

Termin, od którego można składać wnioski

4 kwietnia 2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

5 maja 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2022 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 używając funkcji: „wyślij wniosek” z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje kultury;
 • jednostki administracji rządowej;
 • państwowe jednostki budżetowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 239 733,71 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 29.08.2022 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 44, 89 521 96 92, 89 521 96 57, 89 521 96 48, 89 521 96 61 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.kultura@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 29.08.2022 r.

2022-08-29

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2022-02-25

Wytyczne ministerialne

2022-02-25

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (schemat A). Konkurs nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.