Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.3.2

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat A). Konkurs nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18

zakończony     od: 2018-10-29 do: 2019-01-23
Wyniki naboru

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa 28 kwietnia 2020 r.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia z sierpnia 2019 roku na wrzesień 2019 roku. Przyczyną zmiany terminu jest kumulacja obowiązków związanych z równoczesną obsługą 3 naborów.

Zgodnie z § 7 ust. 4, zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu nie wymaga zmiany regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

„Proszę o informację, czy w przypadku inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków wydatkiem kwalifikowalnym jest nadzór przyrodniczy nad inwestycją?

W związku z możliwością zasiedlania budynku przez gatunki chronione, tego typu obowiązek wynika z Prawa ochrony przyrody. Pytanie dotyczy Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat A). Konkurs nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 oraz naboru https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4560/dzialanie-41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-konkurs-rpwm040100-iz00-28-00218 (w sytuacji, gdy inwestycja obejmuje montaż instalacji na dachu budynku)”.

Odpowiedź:

W przypadku, gdy katalog wydatków wymienionych w załączniku do umowy -  Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach  Osi Priorytetowej 4 Efektywność Energetyczna Działanie  4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -  2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie zawiera określonego rodzaju wydatku,  to aby mógł on zostać uznany za kwalifikowalny musi spełnić kryteria określone w dokumentach, wskazanych w § 1 pkt. 53 wzoru umowy o dofinasowanie:

„Wydatki kwalifikowalne” – wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym, Rozporządzeniem KE nr 215/2014, Rozporządzeniem nr 1301/2013, jak również w rozumieniu ustawy wdrożeniowej i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2014 -2020 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z zasadami obowiązującymi w ramach systemu realizacji Programu, o którym mowa w ustawie wdrożeniowej.

Ponadto, zasady kwalifikowalności wydatków zostały określone w dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Jednocześnie należy pamiętać, iż kosztami kwalifikowalnymi może zostać wydatek, który przyczyni się do realizacji projektu. Każdy koszt będzie oceniany pod kątem zasadności, racjonalności oraz adekwatności, m.in. na podstawie przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej przy udziale ekspertów w ramach Komisji Oceny Projektów (na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż dany koszt jest niezbędny do realizacji projektu).

W związku, iż Instytucja Organizująca Konkurs nie ma pełnej wiedzy w zakresie dotyczącym pytania w odniesieniu do planowanego projektu, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat A).

Konkurs nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18

Termin, od którego można składać wnioski

29 października 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

23 stycznia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego Maks 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie będzie skierowane m.in. na:

1. głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:

 • ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE (tylko w zakresie części wspólnych budynków);
 • wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej
 • instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

2. audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulamin konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

47 646 666,66 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 30.10.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

lub

e-mail: bpeir@warmia.mazury.pl, tel.: 89 521 96 47, 89 521 96 18, 89 521 96 72, 89 521 96 46, 89 521 93 71, 89 521 93 88, 89 521 96 76, 89 521 96 71.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 30.10.2018 r.

2018-10-31

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-09-27

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat A). Konkurs nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS