Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu i zaaktualizowana lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania – 5.10.2018 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 5.10.2018 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju w zakresie:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18,tj. kwota alokacji wynosi:  6 272 750,03 EURO, co stanowi   26 834 197,35 PLN[1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs i obowiązuje od 05.10.2018 r.

 


[1]Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zwiększono alokację na konkurs, tj 27.09.2018 r., gdzie 1 EUR =  4,2779 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 5.10.2018 r.

2018-10-05

Lista wybranych wniosków – 5.10.2018 r.

2018-10-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS