Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 2 typ projektów (15-30 lat)

zakończony     od: 2016-04-29 do: 2016-05-18
Wyniki naboru

19 września 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/16.

 

W ramach konkursu 3 projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Informacje

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, iż w Regulaminie konkursu na str. 30, w punkcie 2.4 „Termin, miejsce i forma składania wniosku o dofinansowanie”, w zapisie wystąpiła omyłka pisarska dotycząca dni tygodnia, w których należy składać wnioski o dofinansowanie w formie papierowej.

 

Jest:

„od dnia 29.04.2016 do dnia 18.05.2016 (piątek – wtorek), w godzinach od 8:00 do 15:00 – wnioski w o dofinansowanie w formie papierowej w siedzibie IOK, w punkcie przyjmowania wniosków tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

ul. Głowackiego 17,

10-447 Olsztyn

Pokój 212“.

 

Powinno być:

„od dnia 29.04.2016 do dnia 18.05.2016 (poniedziałek - piątek), w godzinach od 8:00 do 15:00 – wnioski w o dofinansowanie w formie papierowej w siedzibie IOK, w punkcie przyjmowania wniosków tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

ul. Głowackiego 17,

10-447 Olsztyn

Pokój 212“.

 

Zmiana Regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz nie wpływa niekorzystnie na ich sytuację.

Sprostowanie dotyczy opisu koperty przy składaniu wniosku o dofinansowanie w formie papierowej.

Etapy oceny projektów

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 2 typ projektów.

 

Uczestnikami projektów zgłaszanych w konkursie mogą być jedynie osoby w wieku od 15 do 30 lat.

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 maja 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30 września 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

 

  • w przypadku podmiotów, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) położona jest na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Ełku (tj. na terenie gminy wiejskiej Ełk i mieście Ełk) mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Ełku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej;

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem odbywać się będzie:

a) w nowoutworzonych podmiotach,

b) w istniejących podmiotach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 włączenie społeczne oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% (z Europejskiego Funduszu Społecznego 85% oraz 10% z budżetu państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17,  10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 512 54 82,
89 512 54 83,
89 512 54 85,
89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony
55 620 09 13,
55 620 09 14,
55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:
87 734 11 09,
87 734 11 10,
87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-03-29

Załącznik nr 1 Wniosek o dofinansowanie projektu

2016-03-29

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-03-29

Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-03-29

Załącznik nr 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-03-29

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-03-29

Załącznik nr 6 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-03-29

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-03-29

Załącznik nr 8 Kryteria wyboru projektów wymogi formalne

2016-03-29

Załącznik nr 9 Kryteria wyboru projektów kryteria formalne

2016-03-29

Załącznik nr 10 Kryteria wyboru projektów kryteria merytoryczne

2016-03-29

Załącznik nr 11 Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych

2016-03-29

Załącznik nr 12 Metodologa pomiaru wskaźnika efektywności

2016-03-29

Załącznik nr 13 - Wykaz z "Analizy problemów społecznych województwa warmińsko - mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej"

2016-03-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.