Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.6

Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe. Konkurs nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-11-30 do: 2018-12-31
Wyniki naboru

24 października 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej, zaktualizowaną w zakresie zwiększenia kwoty dofinansowania i wartości ogółem we wnioskach.

W związku z tym przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania) w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu.

Informujemy, że 16 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej, zaktualizowaną w zakresie zwiększenia kwoty dofinansowania i wartości ogółem we wnioskach.

W związku z tym przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania) w ramach KOP dla konkursu.

Informujemy, że 25 marca 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania, wraz z informacją o składzie Komisji Oceny Projektów.

Komunikaty

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu polegającej na dodaniu załącznika nr 9 „Zasad obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich”.

Zasady stanowią uszczegółowienie zapisów § 6 ust. 2 wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz punktu 10 w podrozdziale 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 – wskazujących, że IZ RPO WiM 2014–2020 może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez beneficjenta obowiązków w zakresie zarządzania projektem. Zmiana wynika także z praktycznych aspektów pracy na wzorze umowy o dofinansowanie projektu – wypracowany taryfikator stawek stosowanych przy obniżeniu kosztów pośrednich jasno i precyzyjnie wskazuje zarówno dla beneficjenta, jak IZ RPO zasady oraz konkretne wartości obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w ramach danej kategorii naruszenia. 

Zmiany obowiązują od 25 marca 2019 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.

Aktualizacja jest wynikiem zakończenia prac nad kształtem ww. wzoru. Główne zmiany w umowie wynikają m.in.:

 • z dostosowania zapisów do RODO („Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”)
 • uchylenia dyrektywy 95/46/WE „Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014–2020” w zakresie uregulowania kwestii upoważnień,
 • „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 w zakresie dostosowania zapisów dotyczących wprowadzania danych personelu projektu”
 • z dotychczasowych doświadczeń oraz praktycznego stosowania postanowień ww. umowy.

Zmiana obowiązuje od 12 marca 2019 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

18 stycznia 2019 r. została zakończona weryfikacja warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs, w związku z dokonaniem ponownej weryfikacji warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji warunków formalnych. W załączeniu publikujemy listę wniosków, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu.

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 21 stycznia 2019 r.

Etapy oceny projektów

Informujemy, że 22 lutego 2019 r. został zakończony etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18.

W załączeniu opublikowano listę wniosków, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Proszę o informację czy kryterium specyficzne obligatoryjne nr 7 dotyczące liczby złożonych wniosków dotyczy także partnerów, tj. czy jeden podmiot może być partnerem w kilku wnioskach? Czy podmiot, który w jednym wniosku występuje jako wnioskodawca, może być w drugim jako partner?

Odpowiedź:

Przedmiotowe kryterium dotyczy wyłącznie Wnioskodawców, nie dotyczy Partnerów. Oznacza to, że dany podmiot jako Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Ten sam podmiot może być Partnerem w innym wniosku czy nawet w kilku innych wnioskach. Dopuszczalne jest więc by podmiot „A” był Wnioskodawcą we wniosku „X”, a jednocześnie Partnerem we wnioskach „Y” i „Z”.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.

Konkurs nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18.

Termin, od którego można składać wnioski

30 listopada 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 grudnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) (m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 703 z późn zm.) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP);
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Usługi rozwojowe dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.

Pomoc dla MŚP będzie realizowana w ramach Warmińsko-Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych (WA-MA FUR System), który gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usługi rozwojowej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy.

Wsparcie dla MŚP będzie przekazywane za pośrednictwem operatorów środków EFS. Wyłonieni w drodze konkursu beneficjenci (operatorzy środków) będą zobowiązani do organizacji obsługi MŚP wg następującego schematu:

 1. Rekrutacja MŚP;
 2. Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz asysta w wyborze najkorzystniejszej usługi w systemie BUR;
 3. Udzielenie wsparcia (podpisanie umowy określającej warunki udzielenia wsparcia);
 4. Monitoring realizacji usługi rozwojowej wraz z prawidłowym jej rozliczeniem w systemie BUR (ocena usługi);
 5. Rozliczenie udzielonego wsparcia finansowego.

Dystrybucja środków EFS będzie dokonywana w oparciu o system refundacji połączony z promesą.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

52 987 731,80 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 12.03.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: lpielblag@warmia.mazury.pl, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: lpielk@warmia.mazury.pl, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

W przypadku pytań merytorycznych związanych z konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 55 w środę w godz. 10.00–12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00–10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2.

 

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 25.03.2019 r.

2019-03-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-03-07

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-10-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.