Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 29.10.2018 r.

Pytanie 1

Ile egzemplarzy wniosku oraz załączników do niego składamy do Urzędu w wersji papierowej? W regulaminie konkursu par. 8  pkt. 3 mówi o jednym egzemplarzu w formie papierowej, natomiast strona 6 Instrukcji wypełniania wniosku mówi o dwóch egzemplarzach wniosku w wersji papierowej. Do którego zapisu należy się stosować?

Odpowiedź 1

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do IZ w jednym egzemplarzu.

 

Pytanie 2

Czy jeśli planujemy 3 inwestycje w 3 różnych lokalizacjach i nie mamy kompletnej dokumentacji technicznej, to czy na etapie oceny formalnej możemy zrezygnować z danej lokalizacji?

Odpowiedź 2

Informuję, iż na dzień złożenia wniosku, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletnej dokumentacji technicznej. W przypadku jej braku na etapie weryfikacji warunków formalnych będzie wzywany do przedłożenia uzupełnień w tym zakresie. Brak przedłożenia niezbędnej dokumentacji technicznej będzie skutkował pozostawieniem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia.

Należy zauważyć, iż dokumentacja techniczna jest niezbędna do oceny wniosku, gdyż to ona determinuje zakres rzeczowy projektu i przekłada się na realizację założonych wskaźników. Tym samym, jest podstawą do przedstawienia informacji o projekcie.

Ponadto należy zauważyć, iż IOK dopuszcza możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”, pod warunkiem, że na moment złożenia wniosku projekt taki posiada pełną dokumentację techniczną.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS