Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.3.2

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

zakończony     od: 2016-04-29 do: 2016-05-30
Wyniki naboru
Komunikaty
Wyniki naboru
Komunikaty

13 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję wydłużenia o 30 dni kalendarzowych terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych wniosków oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z grudnia 2016 r. na styczeń 2017 r.

7 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję wydłużenia o 30 dni kalendarzowych terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych wniosków oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z listopada 2016 r. na grudzień 2016 r. w ramach konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.


Powyższe uwarunkowane jest dużą liczbą wniosków przypadającą na poszczególnych ekspertów, obszerną dokumentacją i trudną tematyką projektów, a także obowiązkiem doręczania Wnioskodawcom pism wzywających do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W związku z tym termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap oceny formalno-merytorycznej nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 30 dni kalendarzowych tj. z 60 dni na 90 dni kalendarzowych, natomiast termin rozstrzygnięcia konkursu należy przesunąć z listopada 2016 r. na grudzień 2016 r.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Etapy oceny projektów

Informujemy, że zaktualizowaliśmy listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych.

 

Poniżej lista wniosków oraz treść komunikatu.

Komunikaty

26 września 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.

W związku z brakiem wystarczającej liczby kandydatów na ekspertów w dziedzinie Termomodernizacja (Ekspert ds. termomodernizacji) umieszczonych w zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wykazie kandydatów na ekspertów, Instytucja Zarządzająca nie miała możliwości powołania Komisji Oceny Projektów po zakończeniu etapu weryfikacji wymogów formalnych, tj. po 6 września 2016 r. Komisja Oceny Projektów została powołana po uzyskaniu zgłoszeń od kandydatów na ekspertów z dziedziny Budownictwo i prawo budowlane, posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do wydania opinii w zakresie wszelkich działań związanych z termomodernizacją. Powołanie KOP nastąpiło 14 września 2016 r.

Mając na uwadze, że weryfikacji w ramach kryteriów merytorycznych podlegać będą 24 projekty, w których zawartych jest 105 budynków posiadających obszerną dokumentację techniczną, konkurs nie zostanie rozstrzygnięty we wrześniu 2016 r. Termin rozstrzygnięcia wymaga przesunięcia na listopad 2016 r.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Poniżej zamieszczamy komunikat o rozpoczęciu prac Komisji Oceny Projektów.

 

19 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ-00-28-001/16.

Wydłużono etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 95 dni kalendarzowych liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków w konkursie. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków o dofinansowanie, skomplikowanej tematyki, obszernej dokumentacji oraz złożoności projektów.

Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków informujemy, że zapis zawarty w § 4 pkt 14 regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/16 wskazuje, iż ze wsparcia wyłączone są projekty uzgodnione z Instytucją Zarządzającą RPO WiM wchodzące w skład zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ-00-28-001/16 , Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.5 lipca 2016 r. Zarząd zatwierdził  też aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ-00-28-001/16 , Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.
Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest aktualizacja  Regulaminu Komisji Oceny Projektów, który określa organizację, tryb oraz zasady pracy Komisji Oceny Projektów (KOP), uwzględniając miejsce dokonywania oceny jako siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Urząd).
Aktualizacja Regulaminu KOP dotyczy zmiany technicznej sposobu oceny wniosków o dofinansowanie przez ekspertów, dopuszczając możliwość elektronicznej weryfikacji wniosków, a więc dokonywanie oceny przez ekspertów poza siedzibą Urzędu.
Wprowadzenie ww. zapisu w Regulaminie KOP umożliwi szybszą weryfikację wniosków na etapie oceny formalno-merytorycznej. W związku z powyższym zmianie ulega § 7 Regulaminu KOP, tj. „Miejsce dokonywania oceny” poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:
„Dopuszcza się dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej Ekspertowi przez Sekretarza KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta oraz Oświadczenia o braku powiazań między Ekspertami w wersji papierowej . Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP”.

Przedmiotowe zmiany w zakresie Regulaminu KOP nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.
Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 05.07.2016 r

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych.

Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach poddziałania 4.3.2 efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.

 

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 maja 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie instytucji organizującej nabór. Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe; 
  • wspólnoty mieszkaniowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na m.in.:

a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również Odnawialnych Źródeł Energii OZE (tylko w zakresie części wspólnych budynków);

c) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej;

d) instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

e) audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 576 790,41 złotych (w tym 32 791 265,18 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 785 525,23 zł ze środków budżetu państwa)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  - wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

Lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram

Telefony:

89 521 96 18
89 521 96 48
89 521 96 44
89 521 96 46
89 521 96 47
89 521 96 35

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

Pytania i odpowiedzi z 6.05.2016 r.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-09-29

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-07-19

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-03-29

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-03-29

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-03-29

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-03-29

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników - wersja edytowalna

2016-04-04

Załącznik nr 1 do Instrukcji

2016-03-29

Załącznik nr 1 do Instrukcji - Instrukcja sporządzania studium wykonalności - wersja edytowalna

2016-04-04

Załącznik nr 2 do Instrukcji - Analiza finansowo-ekonomiczne - wersja edytowalna

2016-03-29

Załącznik nr 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-03-29

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-03-29

Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-03-29

Załącznik nr 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych

2016-03-29

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-03-29

Załącznik nr 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-03-29

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych

2016-03-29

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-03-29

Załącznik nr 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów

2016-03-29

Załącznik nr 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych

2016-03-29

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-03-29

Załącznik nr 15 Lista sprawdzająca w zakresie spójności i poprawności

2016-03-29

Załącznik nr 16 Lista sprawdzająca do oceny strategii niskoemisyjnej

2016-03-29

Załącznik nr 17 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-03-29

Załącznik nr 18 Wzór listy sprawdzającej do umowy

2016-03-29

Załącznik nr 19 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-03-29

Załącznik nr 20 Wzór aneksu do umowy

2016-03-29

Załącznik nr 21 Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności

2016-03-29

Załącznik nr 22 Instrukcja zabezpieczenia umowy

2016-03-29

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2016-03-29

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-03-29

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów

2016-03-29

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

2016-03-29

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2016-03-29

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

2016-03-29

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

2016-03-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-03-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

2016-03-29

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych

2016-03-29

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-03-29

Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-03-29

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji

2016-03-29

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych

2016-03-29

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

2016-03-29

Wytyczne dotyczące rewitalizacji

2016-03-29

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante

2016-03-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.