Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 14.11.2018 r.

Pytanie:

„Proszę o informację, czy w przypadku inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków wydatkiem kwalifikowalnym jest nadzór przyrodniczy nad inwestycją?

W związku z możliwością zasiedlania budynku przez gatunki chronione, tego typu obowiązek wynika z Prawa ochrony przyrody. Pytanie dotyczy Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat A). Konkurs nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 oraz naboru https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4560/dzialanie-41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-konkurs-rpwm040100-iz00-28-00218 (w sytuacji, gdy inwestycja obejmuje montaż instalacji na dachu budynku)”.

Odpowiedź:

W przypadku, gdy katalog wydatków wymienionych w załączniku do umowy -  Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach  Osi Priorytetowej 4 Efektywność Energetyczna Działanie  4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -  2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie zawiera określonego rodzaju wydatku,  to aby mógł on zostać uznany za kwalifikowalny musi spełnić kryteria określone w dokumentach, wskazanych w § 1 pkt. 53 wzoru umowy o dofinasowanie:

„Wydatki kwalifikowalne” – wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym, Rozporządzeniem KE nr 215/2014, Rozporządzeniem nr 1301/2013, jak również w rozumieniu ustawy wdrożeniowej i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2014 -2020 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z zasadami obowiązującymi w ramach systemu realizacji Programu, o którym mowa w ustawie wdrożeniowej.

Ponadto, zasady kwalifikowalności wydatków zostały określone w dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Jednocześnie należy pamiętać, iż kosztami kwalifikowalnymi może zostać wydatek, który przyczyni się do realizacji projektu. Każdy koszt będzie oceniany pod kątem zasadności, racjonalności oraz adekwatności, m.in. na podstawie przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej przy udziale ekspertów w ramach Komisji Oceny Projektów (na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż dany koszt jest niezbędny do realizacji projektu).

W związku, iż Instytucja Organizująca Konkurs nie ma pełnej wiedzy w zakresie dotyczącym pytania w odniesieniu do planowanego projektu, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS