Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu i zaaktualizowana lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania – 23.11.2018 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 22.11.2018 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju w zakresie:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18, tj. kwota alokacji wynosi:  9 772 750,03 EURO, co stanowi 42 322 848,55 PLN[1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

_________________

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym  zwiększono alokację na konkurs, tj. 30.10.2018 r., gdzie 1 EUR =  4,3307 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 22.11.2018 r.

2018-11-23

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji nr 6 – 22.11.2018 r.

2018-11-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS