Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacja o zakończeniu naboru – 3.12.2018 r.

Informujemy, że w ramach naboru projekt Gminy Miejskiej Szczytno „Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPO WiM 2014–2020 – nie przeszedł pozytywnie weryfikacji warunków formalnych, w związku z czym zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS