Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.3.3

Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Nabór nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-002/18

zakończony     od: 2018-12-06 do: 2018-12-31

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych , Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje.

Nabór nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-002/18

Termin, od którego można składać wnioski

6 grudnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 grudnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosku

  1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101,
    lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
  2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 należy wysłać najpóźniej w terminie zamknięcia naboru włącznie, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę. Wnioskodawcą w przedmiotowym naborze jest Gmina Miejska Szczytno.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane projekty na inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje, tj. budowa obiektów popularyzujących naukę i innowacje wraz z montażem stanowisk, ekspozycji oraz wyposażenia specjalistycznego i zabezpieczeniem koniecznej infrastruktury ICT (komputery, serwery).

Interwencja skierowana zostanie na budowę unikatowych, niedostępnych dotychczas dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego obiektów popularyzujących naukę i innowacje (dzięki którym możliwa będzie realizacja nowoczesnych usług edukacyjnych poza systemem szkolnictwa, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie).

W powstałych dzięki wsparciu z EFRR instytucjach, edukacja odbywać się będzie głównie poprzez nauczanie eksperymentalne. Nowe usługi (takie jak pokazy naukowe, interaktywne wykłady, pikniki, festyny naukowe, zajęcia i seminaria prowadzone dla grup szkolnych, rodzin z dziećmi) realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i technik multimedialnych. Podejmowane działania musza być skierowane na pobudzanie zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, ICT, językami obcymi, kształtowaniu właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) i wspieraniu wyboru ścieżki edukacyjnej związanej z naukami ścisłymi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 563 882,86 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się   w § 13 Regulaminu naboru

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. (89) 52 19 634, (89) 52 19 645, (89) 52 19 373, (89) 52 19 392, (89) 52 19 629 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.ispoleczna@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-12-04

Wytyczne ministerialne

2018-12-05

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Nabór nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-002/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS