Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ oraz 4 typ). Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-01-23 do: 2019-02-18
Wyniki naboru

23.09.2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę rankingową wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.

11.06.2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19.

Komunikaty

23 kwietnia 2019 r. zakończyliśmy etap oceny merytorycznej w ramach konkursu, w wyniku której 65 projektów zostało skierowanych do negocjacji. W załączeniu lista projektów, które spełniły wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji. Obecnie trwa wysyłka pism informujących o wyniku oceny merytorycznej wszystkich Wnioskodawców, zarówno pozytywnych (zaproszenie na negocjacje), jak i negatywnych.

Informujemy o zmianie regulaminu konkursu polegającej na:

 • aktualizacji załącznika nr 5 tj. wzoru umowy o dofinansowanie projektu,
 • aktualizacji zapisów rozdziału 7 regulaminu Konkursu  – dodanie do listy załącznika nr 9 (Zasady obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich).

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 23 kwietnia 2019r.  i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu polegającej na dodaniu załącznika nr 9 „Zasad obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich”.

Zasady stanowią uszczegółowienie zapisów § 6 ust. 2 wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz punktu 10 w podrozdziale 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 – wskazujących, że IZ RPO WiM 2014–2020 może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez beneficjenta obowiązków w zakresie zarządzania projektem. Zmiana wynika także z praktycznych aspektów pracy na wzorze umowy o dofinansowanie projektu – wypracowany taryfikator stawek stosowanych przy obniżeniu kosztów pośrednich jasno i precyzyjnie wskazuje zarówno dla beneficjenta, jak IZ RPO zasady oraz konkretne wartości obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w ramach danej kategorii naruszenia. 

Zmiany obowiązują od 25 marca 2019 r. tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Etapy oceny projektów

21 marca 2019 r. została zakończona weryfikacja warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs. W załączeniu lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 21 marca 2019 r.

Informacje

Przedstawiamy wykaz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie w poprzednich konkursach oraz zestawienie najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami – zestawienie to będzie aktualizowane w okresie ogłoszenia i naboru wniosków w ramach konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Czy w opisie potencjału kadrowego - kadry zarządzającej oraz potencjału kadry merytorycznej można posługiwać się nazwiskami osób czy jedynie opisem doświadczenia i stanowiskiem/funkcją osoby w projekcie?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, w punkcie 4.5 wniosku o dofinansowanie należy przedstawić kadrę, która dopiero zostanie zaangażowana do projektu. Opisując zatem kadrę zarządzającą oraz merytoryczną należy wskazać planowaną funkcję (stanowisko) w projekcie, wymagane kompetencje i doświadczenie, zakres obowiązków, wymiar czasu pracy oraz formę zatrudnienia/zaangażowania w projekcie. O ile to możliwe, należy również podać syntetyczną informację o doświadczeniu zawodowym istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Należy mieć również na uwadze, że w przypadku kadry zewnętrznej wykazywane są osoby, które Wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować. W takich przypadkach może obowiązywać konkurencyjna procedura wyboru (Zasada konkurencyjności lub Ustawa Prawo Zamówień Publicznych). W przypadku zatem stanowisk planowanych do obsadzenia, w opisie kompetencji i doświadczenia kadry zarządzającej i merytorycznej należy wskazać wymagane oczekiwania na etapie rekrutacji. Mając na uwadze powyższe, dokonując opisu potencjału kadrowego w projekcie nie należy posługiwać się nazwiskami konkretnych osób.

 

Pytanie 2:

Co zrobić w przypadku, kiedy 3 pozyskane oferty na kurs są droższe niż analogiczny kurs uwzględniony w cenniku? A cena z cennika nie jest proponowana przez żadnego wykonawcę co wynika również z analizy stron www

Odpowiedź 2:

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19 – Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków (grudzien2018 r.) określa przykładowe, najczęściej występujące koszty w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  We wstępie do powyższego dokumentu określono, że:

„3. Stawki ujęte w katalogu są stawkami średnimi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji itp.

4. W przypadku przekroczenia ww. stawki Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.”

Oznacza to, że przekroczenie stawek zawartych w Zestawieniu standardu wymaga dodatkowego uzasadnienia kosztu.

 

Pytanie 3:

Pytanie dotyczy partycypacji finansowej pracodawców w kosztach organizacji stażu.

Kryterium specyficzne fakultatywne pierwsze brzmi:

Projekt zakłada partycypację finansową pracodawców w wymiarze co najmniej 5% w kosztach organizacji i prowadzenia stażu zawodowego.

W przykładowych pytaniach i odpowiedziach jest przykład omówiony na dodatku dla opiekuna stażu 500 zł z czego 400 zł z projektu a 100 zł od pracodawcy. Czy to oznacza ,że koszt organizacji i prowadzenia stażu należy rozumieć jako koszt po stronie pracodawcy i od tego liczyć 5% czy szerzej – np. koszt stypendium dla ucznia , koszt organizacji stażu- dojazdy, odzież itp. oraz koszt wynagrodzenia opiekuna stażu co przykładowo może dać 3000 zł i od tej całości należy liczyć 5%?

Odpowiedź 3:

W myśl Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, do kosztów organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w ramach których będzie ponoszona 5% partycypacja finansowa pracodawców należy zaliczyć „m. in. koszty wskazane w pkt 14 lit. c, g oraz j”, a więc koszt stypendium stażowego, koszt organizacji stażu (np. koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp.), jak również wynagrodzenie opiekuna staży. Mając na uwadze powyższe 5% partycypacji finansowej pracodawców należy liczyć od całości wydatków związanych z realizacja stażu zawodowego.

Pytanie nr 1:

Szkoła, zgodnie z diagnozą, planuje realizację wsparcia dla uczniów wg Modelu I uzupełnionego o typ 4.

W ramach planowanych działań poza obligatoryjnymi wynikającymi z Modelu I, szkoła zdiagnozowała potrzebę wsparcia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych matematyczno - przyrodniczych. Jednocześnie zaplanowano te zajęcia z wykorzystaniem e zasobów, co też wynika z diagnozy . Czy w związku z powyższymi planami kwalifikowalny co do zasady będzie zakup 3 tablic ( monitorów interaktywnych). Szkoła zgodnie z wnioskami z diagnozy w zakresie wyposażenia nie posiada wystarczającej liczby sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć z wykorzystaniem e - zasobów.

Dodatkowo spełnione są warunki opisane w poniższej uwadze z regulaminu konkursu.

Czy doposażenie może obejmować jedynie środki trwałe?

 

UWAGA ! Z uwagi na uzupełnienie wsparcia w Modelu I (1 typu projektów) 4 typem projektów, doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej szkół/placówek kształcenia zawodowego w środki trwałe na rzecz realizacji 4 typu projektów może pojawić się tylko w uzasadnionych przypadkach związanych

z bezpośrednim uczestnictwem ucznia/słuchacza w danej formie wsparcia, tj. w sytuacji gdy realizacja wsparcia służącego kształtowaniu jego kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, nie byłaby możliwa bez zakupu odpowiedniego doposażenia.

Potrzeba ww. doposażania musi być odpowiednio uzasadniona, przy czym zasadność i racjonalność zakupów w ramach projektu, w tym środków trwałych oraz na potrzeby realizacji działań przewidzianych w 4 typie każdorazowo będzie weryfikowana podczas prac Komisji Oceny Projektów.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z przytoczonym przez Państwa zapisem Regulaminu konkursu, z uwagi na uzupełniający charakter 4 typu projektów w stosunku do Modelu I (1 typ projektów), doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej szkół/placówek kształcenia zawodowego w środki trwałe na rzecz realizacji 4 typu projektów może pojawić się jedynie w uzasadnionych przypadkach związanych z bezpośrednim uczestnictwem ucznia/słuchacza w danej formie wsparcia, tj. w sytuacji gdy realizacja wsparcia służącego kształtowaniu jego kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, nie byłaby możliwa bez zakupu odpowiedniego doposażenia. O ile zatem, w kontekście planowanego wsparcia (w tym potencjalnej liczby uczestników oraz czasu przeznaczonego na jego realizację) przeprowadzenie w szkole planowanych zajęć w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych nie jest możliwe w innej formie, niż z wykorzystaniem ww. sprzętu, Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość dokonania przedmiotowego zakupu, o ile jego potrzeba wynika z charakteru ww. zajęć oraz indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły, a także posiadanego przez nią wyposażenia (w tym przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia). Należy jednak pamiętać, że potrzeba ww. doposażania musi być odpowiednio uzasadniona w treści wniosku, natomiast zasadność i racjonalność zakupów w ramach projektu, w tym środków trwałych na potrzeby realizacji działań przewidzianych w 4 typie każdorazowo będzie weryfikowana podczas prac Komisji Oceny Projektów w relacji nakład-rezultat (w tym w odniesieniu do planowanej ilości zakupów). Jeżeli zatem, zakres oraz specyfika planowanych zajęć wskazuje na możliwość ich przeprowadzenia z wykorzystaniem tylko jednego rzutnika, za nieuzasadnione uznaje się dokonywanie zakupu większej ilości ww. sprzętu.

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Regulaminem niniejszego konkursu, w części VII wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż „zakup wyposażenia/ doposażenia przedstawiony we wniosku uwzględnia inwentaryzację posiadanego wyposażenia (sprzęt i/lub materiały dydaktyczne). Ponadto, wcześniej dokonane zakupy wyposażenia, w szczególności finansowane ze środków wspólnotowych, nie powielają się z wyposażeniem/ doposażeniem przewidzianym w ramach projektu”.

Planując zatem w budżecie projektu wydatki związane z zakupami w ramach środków trwałych należy zwrócić również uwagę na obowiązujące w przedmiotowym konkursie kryterium specyficzne obligatoryjne, zgodnie z którym „projekty związane z zakupami w ramach środków trwałych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe będą finansowane wyłącznie, jeśli po zakończeniu realizacji projektu będą przekazane szkołom/placówkom prowadzącym kształcenie zawodowe, w których realizowany był projekt, na ich działalność statutową”.

 

Pytanie nr 2:

Na stronie 52 regulaminu konkursu widnieje zapis, że Wnioskodawca dokonuje wyboru wskaźników horyzontalnych z listy wskaźników produktu jeśli je realizuje i są adekwatne do przedmiotu realizowanego konkursu.

Dalej, na stronie 54 regulaminu konkursu jest uwaga, że nie jest konieczne wskazywanie wartości docelowych tych wskaźników na etapie przygotowywania wniosku.

Czy wobec tego wybór tych wskaźników jest obligatoryjny?

Czy wnioskodawca, który na etapie przygotowywania wniosku nie zna wartości docelowych wskaźników, ale uwzględnił je we wniosku ( wpisując wartość docelową 0 musi powiązać te wskaźniki z planowanymi zadaniami?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19: „W sytuacji realizacji projektu, który wpływać będzie na realizację wskaźników horyzontalnych wyszczególnionych powyżej, konieczne jest ich monitorowanie na etapie wdrażania projektu. Nie jest konieczne natomiast wskazywanie wartości docelowych tych wskaźników na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że na etapie wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowe tych wskaźników mogą przybrać wartość ,,0”. Natomiast na etapie realizacji projektu powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika. Biorąc pod uwagę specyfikę wskaźników horyzontalnych zaleca się, aby zamieszczać je wszystkie we wniosku o dofinansowanie (nawet z wartością docelową równą 0 - zwłaszcza w przypadku wskaźnika dotyczącego racjonalnych usprawnień) i wykazywać ich osiągnięcie, o ile sytuacje zawarte w definicjach wskaźników zaistnieją w projekcie.” (str.54).

Oznacza to, że Wnioskodawca powinien wybrać wszystkie wskaźniki horyzontalne, na które będzie wpływać realizacja projektu. Ponadto, IZ zaleca każdorazowo wpisanie w treść wniosku o dofinansowanie projektu wskaźnika horyzontalnego „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami”, z wartością docelową „0”. Doświadczenie IZ wskazuje na to, że wartość docelowa wskaźników horyzontalnych: „Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]” oraz „Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) [szt.]” często możliwa jest do określenia na etapie przygotowywania wniosku, dlatego też warto rozważyć ich wskazanie. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie zna wartości docelowych wskaźników horyzontalnych, ich wartość może wynosić „0”. Uwzględnione w treści wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki horyzontalne należy powiązać z planowanymi zadaniami.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19 dostępnym na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce ww. konkursu oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 - 12.00.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ projektów oraz 4 typ projektów).

Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

23 stycznia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 lutego 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu.

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są:

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych,
 • podmioty zgodnie ze Strategią ZIT bis Elbląg (obszar ZIT bis Elbląg tworzą następujące gminy: Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Tolkmicko, Gmina Milejewo, Gmina Młynary oraz Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),
 • podmioty, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie,
 • podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),
 • podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy
  z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 703, z późn. zm.,) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP),
 • podmioty, co do których ogłoszono upadłość, znajdujące się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące dwa typy projektów:

1 typ projektów: programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi). W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację trzech modeli projektów:

MODEL I

Model obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-b):

 1. zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem,
 2. realizacja staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań (a, b) o:

 • wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba, w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza,
 • tworzenie klas patronackich,
 • organizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

MODEL II

Model zakłada:

 1. wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże lub praktyki w przedsiębiorstwach),
 2. wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Działania przewidziane w punkcie b) Modelu II mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w punkcie a) Modelu II.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość realizacji działań na rzecz rozwoju współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami z otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez umożliwienie pracownikom przedsiębiorstw uzyskania przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

MODEL III

Model zakłada:

 1. wprowadzenie nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) i/lub
 2. unowocześnienie/dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację metod i treści kształcenia, przy jednoczesnym doposażeniu/wyposażeniu bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Przedmiotowy Model zakłada obligatoryjnie wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże lub praktyki w przedsiębiorstwach).

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość tworzenia klas patronackich.

 

4 typ projektów: Kształtowanie u uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).

Wsparcie w ramach 4 typu projektów może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w Modelu I 1 typu projektów, przy założeniu, że spełnione zostaną jego obligatoryjne elementy, tj. punkt a), b) Modelu I. Jednocześnie, działania związane z kształtowaniem u uczniów/słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy muszą być poprzedzone diagnozą ucznia/słuchacza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem, co powinno stanowić uzupełnienie diagnozy ucznia/słuchacza wskazanej w punkcie a) Modelu I.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 654 188,65 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 84

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 55 w poniedziałki w godz. 10.00-12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków  aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 (całodobowo).

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 23.04.2019 r.

2019-04-23

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (25.03.2019 r. – 22.04.2019 r.)

2019-03-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-12-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.