Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.3

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Nabór pozakonkursowy nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-01-07 do: 2019-04-30
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o wydłużeniu terminu oceny formalno-merytorycznej z 50 dni do 60 dni. Wydłużenie terminu wynika ze złożoności projektu. 

Zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu naboru wydłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej nie wymaga zmiany Regulaminu.

Informujemy o zmianie terminu weryfikacji warunków formalnych z regulaminowych 50 dni do 80 dni.

Informujemy o wynikającej ze złożoności projektu zmianie terminu weryfikacji warunków formalnych z 50 dni do 65 dni.

Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu naboru wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych nie wymaga zmiany Regulaminu.

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosku o dofinansowanie z 31.01.2019 r. do 30.04.2019 r. Wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć (wersję elektroniczną należy wysłać w systemie LSI MAKS2) do dnia zamknięcia naboru włącznie, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tj. do godz. 15:30.

Zgodnie z § 7 ust. 9 Regulaminu naboru w przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A.) nie później niż w dniu zakończenia naboru, tj. 30.04.2019 r. – decyduje data nadania.

W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru z II kwartału 2019 r. na III kwartał 2019 r.

Informacje

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Nabór nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

7 stycznia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 kwietnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosku

  1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
  2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w wezwaniu - decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 należy wysłać najpóźniej w terminie określonym w wezwaniu Instytucji Organizującej Nabór, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę. Wnioskodawcą w przedmiotowym naborze jest Uniwersytet Warszawski.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

Interwencja obejmie uzgodnione przedsięwzięcie zawarte w planie strategicznym Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia zgodnie z poniższym zakresem wsparcia:

Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym eliminacja gatunków inwazyjnych (obcych) wraz z inwestowaniem w obiekty budowlane oraz wyposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej o znaczeniu ponadlokalnym przyczyniających się do czynnej ochrony różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych i lądowych oraz realizacja programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii (w tym potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) – z wyłączeniem spotów telewizyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny wniosków.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 212 652,85 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu naboru i oceny projektów

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych z naborem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 52 19 389, 89 52 19 697, 89 52 19 689, 89 52 19 684  lub drogą elektroniczną na e‑mail: naborysrodowisko@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2019-01-03

Wytyczne ministerialne

2019-01-03

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Nabór pozakonkursowy nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.