konferencja
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.3

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19

aktualny     od: 2019-02-18 do: 2019-07-08
Informacje
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie zapisu zamieszczonego w Regulaminie konkursu:

"Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien posiadać następujące cechy:

1. Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien wynikać z programu rewitalizacji;

2. Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien obejmować wyłącznie osoby z obszaru rewitalizacji (wskazanego w programie rewitalizacji);

3. Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien pozostawać w ścisłym powiązaniu z projektem finansowanych z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji;

4. Okres realizacji projektu rewitalizacyjnego (społecznego) powinien być powiązany z komplementarnym projektem infrastrukturalnym (patrz podrozdział 3.4 Regulaminu);

5. Projekt powinien być wskazany w oświadczeniu Wnioskodawcy o złożeniu/realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, jako projekt wynikający z programu rewitalizacji i komplementarny do projektu infrastrukturalnego realizowanego ze środków EFRR."

Co w przypadku jeżeli projekt nie jest komplementarny z projektem miękkim składanym w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19? Czy taki projekt zostanie pozytywnie oceniony?

 

Odpowiedź:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że konkurs RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 jest konkursem o charakterze rewitalizacyjnym. Wnioski o dofinansowanie projektów składane w konkursie stanowić muszą przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z lokalnych programów rewitalizacji miast. Konkurs uwzględnia również przedsięwzięcia uzgodnione i zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW. W związku z powyższym w ogłaszanym konkursie została wydzielona oddzielna alokacja na „projekty rewitalizacyjne”, które wynikają z Ponadlokalnych Programów Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. Środki te co do zasady zostały dedykowane gminom, które skupione są w sieci miast Cittaslow.

 

1. Projekt rewitalizacyjny społeczny powinien wynikać z programu rewitalizacji. Projekt miękki powinien stanowić odpowiedź na potrzeby wskazane w programie rewitalizacji. Działania muszą wynikać z lokalnych programów rewitalizacji miast (niezależnie czy będą związane z konkretną rewitalizowaną infrastrukturą czy też ogólnie z rewitalizowanym terenem).

 

2. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19, grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, a także otoczenie tych osób. Osoby będące otoczeniem uczestników projektu muszą również spełniać wymogi dotyczące miejsca zamieszkania. Osoby wchodzące w skład grupy docelowej oraz ich otoczenie powinny zamieszkiwać wyłącznie obszar rewitalizacji danego miasta.

 

3. Projekt „miękki” powinien pozostawać w ścisłym powiązaniu z projektem finansowanych z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji. Projekt infrastrukturalny związany z rewitalizacją obszarów wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji miast powinien być wsparty działaniami społecznymi skierowanymi do mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Wnioskodawca aplikujący o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na rewitalizację obszarów wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji miast zobligowany jest do podjęcia działań społecznych skierowanych do mieszkańców terenów rewitalizowanych.

 

4. Okres realizacji projektu rewitalizacyjnego (społecznego) powinien być powiązany z komplementarnym projektem infrastrukturalnym (patrz podrozdział 3.4 Regulaminu);

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 planując okres realizacji projektu rewitalizacyjnego „miękkiego” należy mieć na uwadze:

 • w przypadku przedsięwzięć dofinansowanych ze środków EFRR w ramach Osi 8 RPO WiM 2014–2020, w których zakłada się stworzenie bazy dla projektów „miękkich” – w takim przypadku projekt społeczny finansowany z EFS powinien rozpocząć się przed ostatecznym zakończeniem lub po zakończeniu projektu finansowanego z EFRR, tak aby umożliwić jego realizację z wykorzystaniem powstałej infrastruktury;
 • realizacja projektu finansowanego z EFS powinna rozpocząć się najpóźniej w terminie do 1 roku od zakończenia rzeczowej realizacji projektu infrastrukturalnego, określonego w umowie o dofinansowanie projektu, ponadto projekt finansowany z EFS nie powinien zakończyć się wcześniej niż projekt infrastrukturalny;
 • projekt społeczny finansowany z EFS może być również realizowany np.: równolegle z projektem EFRR, o ile oba projekty uzupełniają się i tworzą spójną całość, gwarantującą rozpoczęcie procesu rewitalizacji wyznaczonego obszaru.

W konkursie nie określono minimalnego ani maksymalnego okresu realizacji projektu. Oznacza to, że można dowolnie określić horyzont czasowy realizacji projektu, pamiętając oczywiście o racjonalności zaplanowanych zadań w harmonogramie realizacji projektu (np.: względem projektu z EFRR).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaleca, aby we wniosku o dofinansowanie projektu, wskazać uzasadnienie do przedstawionego okresu realizacji projektu, w sytuacji kiedy okres realizacji projektu „miękkiego” będzie bardzo odległy od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu. IOK dopuszcza aplikowanie o środki finansowe z EFS w przypadku niezakończenia jeszcze działań projektowych infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Osi 8 RPO WiM 2014–2020.  

 

5. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020 w ramach konkursu RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 zgodnie z zapisami regulaminu konkursu powinien złożyć wyciąg z programu rewitalizacji, tj.:

•          kopie aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz

•          kopie listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 13 do Regulaminu – w przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.

W ww. oświadczeniu Gmina, która uchwala program potwierdza, że złożony projekt wynika z jego postanowień.

W ramach konkursu rewitalizacyjnego RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 składane projekty społeczne „miękkie” powinny wynikać z lokalnych programów rewitalizacji miast, w tym także programów rewitalizacji miast skupionych w sieci miast Cittaslow. Projekty społeczne współfinansowane ze środków EFS powinny być komplementarne do projektów rewitalizacyjnych infrastrukturalnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Ocena komplementarności złożonego w ramach konkursu projektu nastąpi na etapie oceny merytorycznej konkursu.

Pytanie:

Czy w planowanym na luty konkursie rewitalizacyjnym z 11.2.3 RPO będzie przewidziany obowiązek partnerstwa z gminą, na terenie której realizowany jest proces rewitalizacyjny?

Moje pytanie sprowadza się do ustalenia, czy gmina taka musi być beneficjentem lub partnerem, czy też może być tylko związana z projektem nieformalnie, jako np. podmiot współpracujący z liderem, którym jest np. organizacja pozarządowa?

 

Odpowiedź:

W zaplanowanym na luty konkursie z Poddziałania 11.2.3 RPO nie będzie ogólnego obowiązku partnerstwa, tylko wymóg realizacji projektu z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem Beneficjentów określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej) działającym na obszarze realizacji projektu. Zakres tej współpracy będzie musiał zostać wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Nie mniej jednak w przypadku projektów miękkich, które stanowią odpowiedź na potrzeby wskazane w programie rewitalizacji – wynikają z tego programu (niezależnie czy będą związane z konkretną infrastrukturą czy też nie), powinny być one zbieżne z zaplanowanymi w tym programie przedsięwzięciami i ich założeniami (w tym z podmiotami określonymi jako realizatorzy projektu). W związku z powyższym należy wskazać, że kształt „projektu rewitalizacyjnego” będzie w głównej mierze zależny od zapisów danego programu rewitalizacji. Przy czym to w jakim stopniu faktycznie złożony „projekt rewitalizacyjny” powinien być zbieżny z postanowieniami programu rewitalizacji uzależnione jest od różnych przesłanek. Podsumowując, jeżeli w programie rewitalizacji wskazano, że dany projekt (przedsięwzięcie) zakłada udział gminy, np. jako Beneficjenta lub Partnera, to wymóg ten powinien być co do zasady zachowany.

Dodatkowo należy podkreślić, że w ogłaszanym konkursie została wydzielona oddzielna alokacja na „projekty rewitalizacyjne”, które wynikają z Ponadlokalnych Programów Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. Środki te zostały dedykowane dla gmin, które należą do sieci miast Cittaslow. Co do zasady w takim przypadku to gmina będzie Wnioskodawcą, chyba że w programie rewitalizacji wskazano inaczej lub inaczej wynika z odrębnych porozumień.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19

Typy projektów:

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy),

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*.

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Termin, od którego można składać wnioski

I runda konkursu: 18.02.2019 r.; II runda konkursu: 15.04.2019 r.; III runda konkursu: 10.06.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

I runda konkursu: 04.03.2019 r.; II runda konkursu: 06.05.2019 r.; III runda konkursu: 08.07.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I runda konkursu: czerwiec 2019 r.; II runda konkursu: sierpień 2019 r.; III runda konkursu: październik 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć następujące załączniki:

 1. Wyciąg z programu rewitalizacji, tj.:
  1. Kopia aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz
  2. Kopia listy planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub Oświadczenie gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 13 do Regulaminu) – przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do podmiotów takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, jak i miejsca realizacji projektu znajdują się w podrozdział 3.3 i 3.5 Regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 2. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie Konferencji Grupy Rodzinnej, czy Terapii skierowanej na rozwiązania, mediacji;
 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 4. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystenta rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodzin, mediator, itp.);
 5. Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in. przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 6. Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 7. Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 8. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in. żywienia i higienicznego trybu życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego, podziału zadań w rodzinie;
 9. Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi/ osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej członków rodziny);
 10. Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 11. Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 12. Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
 13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
 14. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 15. Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny, w tym m.in. wspólne wyjazdy rodzinne;
 16. Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 17. Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań  z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 18. Usługi wolontariacie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 19. Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora, „mini świetlice”, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy), ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 20. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);
 21. Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań,
 22. Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji np. terapia małżeńska i rodzinna, wczesne wsparcie w przypadku stanów depresyjnych i naruszenia równowagi psychicznej).

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

• 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; • 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 034 046,90 złotych – w tym na projekty Cittaslow: 5 017 023,45 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje o konkursie można uzyskać od Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  pod numerem tel. 89 512-55-26 oraz przez e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Ogólne informacje na temat zasad stosowanych podczas procesu wyboru projektów, wyjaśnień w kwestii konkursu, interpretacji postanowień Regulaminu, a także udzielania konsultacji Wnioskodawcom, można uzyskać od pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Elblągu i Ełku. Wystarczy zgłosić się do jednego z Punktów Informacyjnych, do których kontakt znajduje się poniżej:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2019-01-16

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS