Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.3

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-02-18 do: 2019-07-08
Wyniki naboru

28 października 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia III rundy konkursu, w ramach której 5 projektów uzyskało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

26 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu, w której 3 projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

24 czerwca 2019 r. została rozstrzygnięta I runda konkursu, w ramach której 3 projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Komunikaty

Informujemy o aktualizacji załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu – wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Główne zmiany umowy wynikają m.in. z dostosowania zapisów do RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poprzez dodanie załącznika nr 10 – wzoru zawiadomienia  o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zmiany obowiązują od 04 czerwca 2019 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informacje
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

W ramach konkursu rewitalizacyjnego 8.1. Powiat A złożył dwa projekty, które dotyczyły realizacji inwestycji w Powiatowym Szpitalu w A. W tym samym konkursie projekty złożył także Szpital Długoterminowy w B. Projekty zostały wpisane do programów rewitalizacji odpowiednio miasta A i B. Do programów tych wpisano także projekty tzw. „miękkie”: 1. „Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta A” w programie rewitalizacji A i „Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta B” w programie rewitalizacji B, które będą komplementarne do projektów inwestycyjnych i złożone zostaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w A.

Czy prawidłowym postępowaniem będzie jeżeli zostanie złożony przez PCPR jeden projekt "miękki" dla Powiatu A (obejmujący dwa projekty z 8.1.) i dla Szpitala Długoterminowego w B, pn.: „Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta A i B”?

 

Odpowiedź:

Co do zasady, projekt rewitalizacyjny społeczny wynikający z danego programu rewitalizacji powinien stanowić oddzielne przedsięwzięcie, które nie będzie łączone z projektami wynikającymi z innych programów rewitalizacji. Wynika to z faktu, że rewitalizacja dotyczy konkretnych obszarów, które mają specyficzne uwarunkowania. Dlatego też, trudno jest uznać za zasadne powiązywanie dwóch projektów (nawet o tożsamej tematyce) wynikających z różnych programów rewitalizacji.

Dodatkowo zwrócić uwagę trzeba na to, że B jest miastem należącym do Sieci Miast Cittaslow, natomiast A nie należy do tego stowarzyszenia. Przedsięwzięcia wynikające z Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow finansowane są z odrębnej alokacji aniżeli zwykłe projekty rewitalizacyjne. Łączenie tych alokacji na poziomie konkursu nie jest jednakże możliwe.

Ponadto IOK zwraca uwagę na fakt, że w Programie rewitalizacji B, na liście uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zostały wskazane trzy projekty o tematyce zbliżonej do projektu przedstawionego w pytaniu (poz. w tabeli 7, 10 i 11 – w programie nie ma projektu o wskazanym w pytaniu tytule), nie mniej jednak żadnego z nich nie będzie realizował PCPR.

W związku z przedstawioną powyżej argumentacją IOK zaleca, aby nie łączyć dwóch projektów rewitalizacyjnym społecznych, które określone zostały w dwóch różnych programach rewitalizacji.

Pytanie 1
Czy projekt „miękki” musi być ściśle powiązany z projektem EFRR z danego obszaru rewitalizacyjnego?

Odpowiedź 1
Projekt społeczny rewitalizacyjny („projekt miękki”) powinien być, co do zasady, powiązany z projektem infrastrukturalnym rewitalizacyjnym („projekt twardy”). Stopień powiązania obu projektów (ich komplementarność wobec siebie) jest jednakże kwestią indywidualną i uzależnioną od ich specyficznych uwarunkowań. W związku z czym zagadnienie to jest elementem oceny merytorycznej projektu, która będzie możliwa dopiero w momencie otrzymania od Wnioskodawcy niezbędnych dokumentów. Ponadto należy zwrócić uwagę, że powiązanie obu projektów (jeśli dotyczy) powinno być również określone we właściwym Programie rewitalizacji.


Pytanie 2
Czy grupa docelowa bezpośrednich odbiorców musi być zrekrutowana z danego obszaru rewitalizacyjnego, gdzie jest realizowany projekt EFRR? Czy mogą to być osoby z innych obszarów rewitalizacyjnych, nie związanych z danym obszarem, w którym realizowany jest projekt infrastrukturalny?

Odpowiedź 2
Co do zasady, miejscem realizacji projektu miękkiego powinien być obszar wskazany we właściwym Programie rewitalizacji, przy czym nie ma konieczności, aby był to obszar, na którym realizowany jest projekt twardy. Należy jednakże wziąć również pod uwagę zapisy właściwego Programu rewitalizacji, który kwestię tę może doprecyzowywać.


Pytanie 3
W ramach planowanego projektu adresatami działań będą osoby niesamodzielne w wieku 60+. W związku z tym, czy wskaźnik rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu” jest w tej sytuacji wskaźnikiem obligatoryjnym?

Odpowiedź 3
Wskaźnik ten ma charakter wyłącznie informacyjny – oznacza to, że przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu należy wykazać go, jednakże nie trzeba deklarować w nim wartości docelowej.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie zapisu zamieszczonego w Regulaminie konkursu:

"Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien posiadać następujące cechy:

1. Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien wynikać z programu rewitalizacji;

2. Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien obejmować wyłącznie osoby z obszaru rewitalizacji (wskazanego w programie rewitalizacji);

3. Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien pozostawać w ścisłym powiązaniu z projektem finansowanych z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji;

4. Okres realizacji projektu rewitalizacyjnego (społecznego) powinien być powiązany z komplementarnym projektem infrastrukturalnym (patrz podrozdział 3.4 Regulaminu);

5. Projekt powinien być wskazany w oświadczeniu Wnioskodawcy o złożeniu/realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, jako projekt wynikający z programu rewitalizacji i komplementarny do projektu infrastrukturalnego realizowanego ze środków EFRR."

Co w przypadku jeżeli projekt nie jest komplementarny z projektem miękkim składanym w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19? Czy taki projekt zostanie pozytywnie oceniony?

 

Odpowiedź:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że konkurs RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 jest konkursem o charakterze rewitalizacyjnym. Wnioski o dofinansowanie projektów składane w konkursie stanowić muszą przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z lokalnych programów rewitalizacji miast. Konkurs uwzględnia również przedsięwzięcia uzgodnione i zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW. W związku z powyższym w ogłaszanym konkursie została wydzielona oddzielna alokacja na „projekty rewitalizacyjne”, które wynikają z Ponadlokalnych Programów Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. Środki te co do zasady zostały dedykowane gminom, które skupione są w sieci miast Cittaslow.

 

1. Projekt rewitalizacyjny społeczny powinien wynikać z programu rewitalizacji. Projekt miękki powinien stanowić odpowiedź na potrzeby wskazane w programie rewitalizacji. Działania muszą wynikać z lokalnych programów rewitalizacji miast (niezależnie czy będą związane z konkretną rewitalizowaną infrastrukturą czy też ogólnie z rewitalizowanym terenem).

 

2. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19, grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, a także otoczenie tych osób. Osoby będące otoczeniem uczestników projektu muszą również spełniać wymogi dotyczące miejsca zamieszkania. Osoby wchodzące w skład grupy docelowej oraz ich otoczenie powinny zamieszkiwać wyłącznie obszar rewitalizacji danego miasta.

 

3. Projekt „miękki” powinien pozostawać w ścisłym powiązaniu z projektem finansowanych z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji. Projekt infrastrukturalny związany z rewitalizacją obszarów wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji miast powinien być wsparty działaniami społecznymi skierowanymi do mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Wnioskodawca aplikujący o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na rewitalizację obszarów wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji miast zobligowany jest do podjęcia działań społecznych skierowanych do mieszkańców terenów rewitalizowanych.

 

4. Okres realizacji projektu rewitalizacyjnego (społecznego) powinien być powiązany z komplementarnym projektem infrastrukturalnym (patrz podrozdział 3.4 Regulaminu);

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 planując okres realizacji projektu rewitalizacyjnego „miękkiego” należy mieć na uwadze:

 • w przypadku przedsięwzięć dofinansowanych ze środków EFRR w ramach Osi 8 RPO WiM 2014–2020, w których zakłada się stworzenie bazy dla projektów „miękkich” – w takim przypadku projekt społeczny finansowany z EFS powinien rozpocząć się przed ostatecznym zakończeniem lub po zakończeniu projektu finansowanego z EFRR, tak aby umożliwić jego realizację z wykorzystaniem powstałej infrastruktury;
 • realizacja projektu finansowanego z EFS powinna rozpocząć się najpóźniej w terminie do 1 roku od zakończenia rzeczowej realizacji projektu infrastrukturalnego, określonego w umowie o dofinansowanie projektu, ponadto projekt finansowany z EFS nie powinien zakończyć się wcześniej niż projekt infrastrukturalny;
 • projekt społeczny finansowany z EFS może być również realizowany np.: równolegle z projektem EFRR, o ile oba projekty uzupełniają się i tworzą spójną całość, gwarantującą rozpoczęcie procesu rewitalizacji wyznaczonego obszaru.

W konkursie nie określono minimalnego ani maksymalnego okresu realizacji projektu. Oznacza to, że można dowolnie określić horyzont czasowy realizacji projektu, pamiętając oczywiście o racjonalności zaplanowanych zadań w harmonogramie realizacji projektu (np.: względem projektu z EFRR).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaleca, aby we wniosku o dofinansowanie projektu, wskazać uzasadnienie do przedstawionego okresu realizacji projektu, w sytuacji kiedy okres realizacji projektu „miękkiego” będzie bardzo odległy od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu. IOK dopuszcza aplikowanie o środki finansowe z EFS w przypadku niezakończenia jeszcze działań projektowych infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Osi 8 RPO WiM 2014–2020.  

 

5. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020 w ramach konkursu RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 zgodnie z zapisami regulaminu konkursu powinien złożyć wyciąg z programu rewitalizacji, tj.:

•          kopie aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz

•          kopie listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 13 do Regulaminu – w przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.

W ww. oświadczeniu Gmina, która uchwala program potwierdza, że złożony projekt wynika z jego postanowień.

W ramach konkursu rewitalizacyjnego RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 składane projekty społeczne „miękkie” powinny wynikać z lokalnych programów rewitalizacji miast, w tym także programów rewitalizacji miast skupionych w sieci miast Cittaslow. Projekty społeczne współfinansowane ze środków EFS powinny być komplementarne do projektów rewitalizacyjnych infrastrukturalnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Ocena komplementarności złożonego w ramach konkursu projektu nastąpi na etapie oceny merytorycznej konkursu.

Pytanie:

Czy w planowanym na luty konkursie rewitalizacyjnym z 11.2.3 RPO będzie przewidziany obowiązek partnerstwa z gminą, na terenie której realizowany jest proces rewitalizacyjny?

Moje pytanie sprowadza się do ustalenia, czy gmina taka musi być beneficjentem lub partnerem, czy też może być tylko związana z projektem nieformalnie, jako np. podmiot współpracujący z liderem, którym jest np. organizacja pozarządowa?

 

Odpowiedź:

W zaplanowanym na luty konkursie z Poddziałania 11.2.3 RPO nie będzie ogólnego obowiązku partnerstwa, tylko wymóg realizacji projektu z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem Beneficjentów określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej) działającym na obszarze realizacji projektu. Zakres tej współpracy będzie musiał zostać wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Nie mniej jednak w przypadku projektów miękkich, które stanowią odpowiedź na potrzeby wskazane w programie rewitalizacji – wynikają z tego programu (niezależnie czy będą związane z konkretną infrastrukturą czy też nie), powinny być one zbieżne z zaplanowanymi w tym programie przedsięwzięciami i ich założeniami (w tym z podmiotami określonymi jako realizatorzy projektu). W związku z powyższym należy wskazać, że kształt „projektu rewitalizacyjnego” będzie w głównej mierze zależny od zapisów danego programu rewitalizacji. Przy czym to w jakim stopniu faktycznie złożony „projekt rewitalizacyjny” powinien być zbieżny z postanowieniami programu rewitalizacji uzależnione jest od różnych przesłanek. Podsumowując, jeżeli w programie rewitalizacji wskazano, że dany projekt (przedsięwzięcie) zakłada udział gminy, np. jako Beneficjenta lub Partnera, to wymóg ten powinien być co do zasady zachowany.

Dodatkowo należy podkreślić, że w ogłaszanym konkursie została wydzielona oddzielna alokacja na „projekty rewitalizacyjne”, które wynikają z Ponadlokalnych Programów Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. Środki te zostały dedykowane dla gmin, które należą do sieci miast Cittaslow. Co do zasady w takim przypadku to gmina będzie Wnioskodawcą, chyba że w programie rewitalizacji wskazano inaczej lub inaczej wynika z odrębnych porozumień.

Pytanie:
Proszę o udzielenie informacji na poniższe pytania dotyczące konkursu RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19:

 1.        Czy budynek, w którym planujemy utworzenie Klubu Seniora lub Dziennego Domu Seniora musi znajdować się na obszarze objętym rewitalizacją?
 2.        Czy budynek, w którym planujemy utworzenie Klubu Seniora lub Dziennego Domu Seniora musi być ujęty w planie rewitalizacji i być powiązany z projektem infrastrukturalnym?
 3.        Czy w projekcie możemy tworzyć lub rozwijać mieszkania chronione/wspomagane?
 4.        Czy w okresie trwałości projektu uczestnicy projektu mogą mieszkać poza obszarem objętym rewitalizacją?
 5.        Czy można objąć wsparciem osoby spoza obszaru rewitalizacji? Czy może być to otoczenie tych, osób, ale z poza obszaru rewitalizacji?

 

Odpowiedź:

 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że konkurs RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 jest konkursem otwartym rewitalizacyjnym. W ramach konkursu składane projekty społeczne powinny być projektami komplementarnymi do projektów infrastrukturalnych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (str. 25) projekty powinny być przede wszystkim realizowane na obszarze rewitalizacji, wskazanym w programie rewitalizacji. W związku z powyższym budynek, w którym planowane  jest utworzenie Klubu Seniora lub Dziennego Klub Seniora powinien być zlokalizowany na obszarze  rewitalizacji miasta. Miejscem realizacji wszystkich form wsparcia w ramach projektu co do zasady powinien być obszar wskazany w programie rewitalizacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację działań projektowych zlokalizowanych poza obszarem rewitalizacji, jeśli służy on (bezpośrednio przyczynia się do) realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Takie przypadki wymagają uzasadnienia i wskazania siły powiązań zaplanowanych działań oraz efektywności oddziaływania projektu rewitalizacyjnego.
 2. Co do zasady, projekty składane na konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 powinny wynikać z właściwych programów rewitalizacji – co m.in. oznacza, że powinny zostać uwzględnione w programie rewitalizacji na liście „podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych” lub „przedsięwzięć uzupełniających”.
  Z reguły również projekty rewitalizacyjne społeczne są powiązane z konkretną infrastrukturą. W takim przypadku ocenie podlegało będzie to czy założenia projektu stanowią element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, uzupełniającego działania infrastrukturalne (może to być remont jakiegoś budynku w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji/użyteczności) o działania wspierające aktywizację społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. utworzenie Klubu Seniora w budynku, który został wyremontowany w projekcie infrastrukturalnym).
  Natomiast w przypadku projektów rewitalizacyjnych niezwiązanych z infrastrukturą oceniane będzie czy projekt stanowi element przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji (czy projekt odpowiada m.in. potrzebom określonym w programie rewitalizacji).
 3. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (str. 21, punkt k i f) jedną z zaproponowanych możliwych form wsparcia w ramach  zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych/wspomaganych. Zaproponowany katalog możliwych form wsparcia w Regulaminie konkursu ma charakter otwarty, tzn. w przypadku gdy z przeprowadzonej diagnozy uczestników projektu wynika, że zastosowania wymagają inne formy wsparcia niż te określone w Regulaminie konkursu to IOK dopuszcza ich zastosowanie. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że wsparcie uczestników projektu musi odbywać się zgodnie z Wytycznymi w zakresie włączenie społecznego oraz prawodawstwem krajowym.     
 4. Celem głównym projektów realizowanych w ramach Poddziałania 11.2.3 powinno być ułatwienie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. W okresie trwałości projektu Wnioskodawca powinien umożliwić skorzystanie z usług społecznych osobom bez względu na to czy spełniają kryteria właściwe dla grupy docelowej czy też nie (dotyczy to również kryterium miejsca zamieszkania).
 5. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19, grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, a także otoczenie tych osób. Osoby będące otoczeniem uczestników projektu muszą również spełniać wymogi dotyczące miejsca zamieszkania obszaru rewitalizacji. Osoby wchodzące w skład grupy docelowej projektu oraz ich otoczenie powinny zamieszkiwać wyłącznie obszar rewitalizacji danego miasta. W związku z powyższym nie ma możliwości w ramach tego konkurs objęcia wparciem osób zamieszkujących poza obszarem rewitalizacji danego miasta, dotyczy to uczestników projektu oraz ich otoczenia.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19

Typy projektów:

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy),

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*.

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Termin, od którego można składać wnioski

I runda konkursu: 18.02.2019 r.; II runda konkursu: 15.04.2019 r.; III runda konkursu: 10.06.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

I runda konkursu: 04.03.2019 r.; II runda konkursu: 06.05.2019 r.; III runda konkursu: 08.07.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I runda konkursu: czerwiec 2019 r.; II runda konkursu: sierpień 2019 r.; III runda konkursu: październik 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć następujące załączniki:

 1. Wyciąg z programu rewitalizacji, tj.:
  1. Kopia aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz
  2. Kopia listy planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub Oświadczenie gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 13 do Regulaminu) – przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do podmiotów takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, jak i miejsca realizacji projektu znajdują się w podrozdział 3.3 i 3.5 Regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 2. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie Konferencji Grupy Rodzinnej, czy Terapii skierowanej na rozwiązania, mediacji;
 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 4. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystenta rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodzin, mediator, itp.);
 5. Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in. przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 6. Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 7. Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 8. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in. żywienia i higienicznego trybu życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego, podziału zadań w rodzinie;
 9. Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi/ osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej członków rodziny);
 10. Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 11. Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 12. Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
 13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
 14. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 15. Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny, w tym m.in. wspólne wyjazdy rodzinne;
 16. Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 17. Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań  z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 18. Usługi wolontariacie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 19. Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora, „mini świetlice”, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy), ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 20. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);
 21. Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań,
 22. Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji np. terapia małżeńska i rodzinna, wczesne wsparcie w przypadku stanów depresyjnych i naruszenia równowagi psychicznej).

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

• 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; • 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 034 046,90 złotych – w tym na projekty Cittaslow: 5 017 023,45 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 4.06.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje o konkursie można uzyskać od Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  pod numerem tel. 89 512-55-26 oraz przez e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Ogólne informacje na temat zasad stosowanych podczas procesu wyboru projektów, wyjaśnień w kwestii konkursu, interpretacji postanowień Regulaminu, a także udzielania konsultacji Wnioskodawcom, można uzyskać od pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Elblągu i Ełku. Wystarczy zgłosić się do jednego z Punktów Informacyjnych, do których kontakt znajduje się poniżej:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 4.06.2019 r.

2019-06-07

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-01-16

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS