Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nabór nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/19

zakończony     od: 2019-02-18 do: 2019-07-08
Wyniki naboru

8 października 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia III rundy konkursu, w ramach której 4 projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

24 lipca 2019 r. została rozstrzygnięta II runda konkursu, w ramach której 1 projekt uzyskał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

24 czerwca 2019 r. została rozstrzygnięta I runda konkursu, w ramach której 7 projektów uzyskało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

Komunikaty

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu polegającej na aktualizacji załącznika nr 3 – wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Główne zmiany umowy wynikają m.in. z dostosowania zapisów do RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poprzez dodanie załącznika nr 10: „Wzór zawiadomienia  o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych”.

Zmiany obowiązują od 04 czerwca 2019 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 11.1.1, Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/19, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie: Czy aby spełnić zapisy pkt. 5.4. Wymaganie załączniki do wniosku o dofinansowanie, wystarczające jest załączenie uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 15)? - Projekt nie jest uwzględniony w liście projektów kluczowych, ani uzupełniających, ale jest zgodny z celami określonymi w programie rewitalizacji.

Odpowiedź 1:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM 11.01.01-IZ.00-28-001/19 w przypadku projektu, który nie został uwzględniony w programie rewitalizacji (ani na liście kluczowych projektów ani uzupełniających), do wersji papierowej należy dołączyć:

 • kopię aktualnej Uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz
 • oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji.

Natomiast właściwa analiza zgodności projektu z programem rewitalizacji nastąpi na etapie oceny merytorycznej.

 

Pytanie 2:

Czy w odniesieniu do projektu stanowiącego przedsięwzięcie rewitalizacyjne wynikające z  lokalnego planu rewitalizacji miasta Biskupiec wnioskodawcą danego projektu musi być sama Gmina, czy, jeżeli realizacja projektu planowana jest w partnerstwie Gminy i regionalnego NGO (NGO z siedzibą spoza terenu Gminy Biskupiec) to wnioskodawcą może być dane NGO, a Gmina może przy realizacji projektu wystąpić w roli partnera projektu?

Działania projektowe zaplanowane na obszarze rewitalizacji – Gminy Biskupiec. Uczestnikami projektu będą osoby, zamieszkujące na obszarze Gminy.

Odpowiedź 2:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że Wnioskodawcą projektu rewitalizacyjnego, społecznego nie musi być sama Gmina. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez inny podmiot (np. fundację, stowarzyszenie) , który będzie Wnioskodawcą, zaś partnerem w projekcie może być wówczas dana Gmina.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

 

Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/19 ma charakter otwarty,

Konkurs rewitalizacyjny + CITTASLOW

 

Nabór wniosków będzie się odbywał w ramach III rund w następujących terminach:

Runda I: od 18.02.2019 r. do 04.03.2019 r.

Runda II: od 15.04.2019 r. do 06.05.2019 r.

Runda III: od 10.06.2019 r. do 08.07.2019 r

 

TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

 

TYP 2 projektu: Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem WTZ.

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

 1. w nowo utworzonych podmiotach,
 2. w istniejących podmiotach.

Termin, od którego można składać wnioski

I runda: 18.02.2019 r.; II runda: 15.04.2019 r.; III runda: 10.06.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

I runda: 4.03.2019 r.; II runda: 6.05.2019 r.; III runda: 8.07.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I runda: czerwiec 2019 r.; II runda: sierpień 2019 r.; III runda: październik 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2  funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie:

Runda I: od 18.02.2019 r. do 04.03.2019 r.

Runda II: od 15.04.2019 r. do 06.05.2019 r.

Runda III: od 10.06.2019 r. do 08.07.2019 r.

 

Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu dołączyć trzeba:

 1. Wyciąg z programu rewitalizacji, tj.:
 • kopia aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz
 • kopia listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub oświadczenie gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 15 do Regulaminu) – w przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.


Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 5.4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

TYP 1 i TYP 2

Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1 projektu:

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Do instrumentów/usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

 • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • staży,
 • praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • kursy i szkolenia zawodowe.

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia,
 • promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

 

TYP 2  projektu

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem odbywać się będzie:

 • w nowo utworzonych podmiotach,
 • w istniejących podmiotach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

TYP 1 projektu •85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – dla projektów OPS i PCPR; •95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla pozostałych podmiotów publicznych i podmiotów niepublicznych; •85% wydatków kwalifikowalnych - w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. TYP 2 projektu •95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; •85% wydatków kwalifikowalnych - w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 549 368,04 złotych, w tym na projekty Cittaslow: 8 663 393,45 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 4.06.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

2. Punktów informacyjnych:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Dodatkowo, na stronie internetowej funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 4.06.2019 r.

2019-06-04

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-01-11

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nabór nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS