Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.4

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne. Konkurs nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-02-28 do: 2019-03-29
Wyniki naboru

10.09.2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienił Regulamin konkursu i Ogłoszenie o konkursie.

Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach konkursu z kwoty 6 721 000,00 EURO do 7 718 668,76 EURO, co w PLN po kursie przeliczeniowym EUR/PLN na poziomie 4,3809 z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywane jest zwiększenie, stanowi zwiększenie z 28 919 118,80 PLN do 33 814 715,97 PLN ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (33 469 900,76 PLN) oraz budżetu państwa (344 815,21 PLN).

Zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu istnieje możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu, o ile dostępne są środki w działaniu lub poddziałaniu.

Zmiany obowiązują od 10.09.2019 r. i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Etapy oceny projektów
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Proszę o informację w temacie, czy i jakie elementy oświetlenia nieruchomości realizowane w ramach sieci elektro – energetycznej jako uzbrojenie terenu stanowią koszt kwalifikowalny?

Odpowiedź 1: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach Poddziałania 1.3.4 są koszty związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych i obejmują one m.in.: uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu, wymiana ziemi), a także koszty związane z kompleksowym lub częściowym uzbrojeniem terenu (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza). Przez uzbrojenie terenu rozumiemy rozprowadzenie sieci wewnątrz terenu inwestycyjnego. Montaż oświetlenia, w jakimkolwiek zakresie, wiąże się z rozpoczęciem konkretnej inwestycji, która powstanie na uzbrojonym terenie, co nie może być przedmiotem projektu w ramach poddziałania 1.3.4.

Pytanie 2: Inwestycja jest uzależniona od doprowadzenia mediów spoza terenu działki, którą posiadamy (od istniejącego podejścia). Czy kwalifikowalny jest wydatek na utworzenie takiego przyłącza i doprowadzenie mediów do posiadanej nieruchomości?

Posiadamy zgody i pozwolenia na doprowadzenie mediów do własnej działki.

Odpowiedź 2: Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej, warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. spełnienie kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) pn. „Zapewnienie dostępu do niezbędnej infrastruktury drogowej i mediów”. Zgodnie z definicją wskazanego kryterium, w przypadku gdy beneficjentem jest przedsiębiorstwo lub specjalna strefa ekonomiczna – realizacja projektu uwarunkowana jest dostępem do terenu inwestycyjnego niezbędnej infrastruktury drogowej oraz mediów (w tym m.in. energia elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna). W przypadku mediów warunek zostaje spełniony gdy:

 • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci – gdy przyłączenie nieruchomości wymaga tylko budowy przyłączy, lub
 • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci wraz z projektem umowy planowanej do zawarcia z przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem danych mediów, gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu – gdy przyłączenie nieruchomości wymaga budowy sieci.

Powyższe oznacza, że warunkiem, który należy spełnić aby uzyskać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.4 jest posiadanie dostępu do mediów, co oznacza doprowadzenie wszelkich sieci do granic działki (na koszt własny Wnioskodawcy).

Uzbrojenie terenu w ramach poddziałania 1.3.4 rozumiane jest jako rozprowadzenie sieci wewnątrz terenu inwestycyjnego.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie co oznacza określenie: „bezpośrednie położenie przy drodze ekspresowej/ krajowej” w opisie kryterium „Dostępność transportowa”. Odległość nie większa niż 50 km dotyczy terminalu przeładunkowego drogowego, kolejowego, drogowo-kolejowego, lotniska, portu morskiego, śródlądowego, centra logistycznego.

Natomiast, czy bezpośrednie położenie przy drodze ekspresowej/krajowej, również jest rozumiane jako odległość nie większa niż 50 km?


Odpowiedź 1

Bezpośrednie położenie przy drodze ekspresowej określić jako graniczenie terenu inwestycyjnego z pasem drogi ekspresowej wraz z dostępem do tej drogi zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 14 Ustawy z dnia 27marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Definicja „dostępu” z Ustawy:

Dostęp do drogi publicznej”− należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.

Definicja pasa drogowego została określona w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) - „wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą”.

Pytanie 1:

Czy kwalifikowalne będzie wykonanie pali pozwalających uzyskać nośność gruntu?

 

Odpowiedź 1:

W ramach poddziałania 1.3.4 nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne inne metody stabilizacji i wzmacniania gruntów pod przyszłą budowę obiektów np. palowanie czy studnie fundamentowe.

Wskazane powyżej metody stabilizacji gruntu są już rozpoczęciem konkretnej inwestycji i wpisują się w zakres robót fundamentowych, co nie może być przedmiotem projektu w ramach poddziałania 1.3.4.

 

Pytanie 2:

Czy kwalifikowalne będzie wykonanie odwiertów w celach grzewczych oraz w celach uzyskanie dostępu do wody?

 

Odpowiedź 2:

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej, warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. spełnienie kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) pn. „Zapewnienie dostępu do niezbędnej infrastruktury drogowej i mediów”. Zgodnie z definicją wskazanego kryterium,  w przypadku gdy beneficjentem jest przedsiębiorstwo lub specjalna strefa ekonomiczna – realizacja projektu uwarunkowana jest dostępem do terenu inwestycyjnego niezbędnej infrastruktury drogowej oraz mediów (w tym m.in. energia elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna). W przypadku mediów warunek zostaje spełniony gdy:

 • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci – gdy przyłączenie nieruchomości wymaga tylko budowy przyłączy, lub
 • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci wraz z projektem umowy planowanej do zawarcia z przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem danych mediów, gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu - gdy przyłączenie nieruchomości wymaga budowy sieci.

Mając na uwadze powyższe, wybudowanie studni głębinowej może stać się wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie tylko w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn nie będzie możliwe przyłączenia działki do sieci wodociągowej miejskiej (gminnej itp.). Jednak zasadność jej wybudowania będzie elementem ewentualnej analizy projektu przez eksperta z dziedziny budowlanej, podczas jego oceny.

Ponadto wykonanie odwiertów w celach grzewczych oraz w celach uzyskania dostępu do wody nie może być kosztem kwalifikowalnym w poddziałaniu 1.3.4

 

Pytanie 3:

Czy w przypadku przeznaczenia inwestycji w części (mniejszej np. 20%) na cele mieszkalne można składać wniosek? Jak kwalifikować wydatki? W proporcji?

 

Odpowiedź 3:

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej, w ramach projektów nie będą kwalifikowane inwestycje przeznaczone na funkcje mieszkalne lub mieszkalno-usługowe, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz inwestycje związane wyłącznie z budową infrastruktury drogowej.

Ponadto, zgodnie z definicją Kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) pn. Przeznaczenie terenu inwestycyjnego, „ocenie podlega czy inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzją, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przeznaczona pod działalność produkcyjną lub usługową, z wyłączeniem inwestycji w wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe. Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje przeznaczone na funkcje mieszkalne lub mieszkalno-usługowe oraz inwestycje związane z budową infrastruktury drogowej poza terenem inwestycyjnym”.

Wobec powyższego, przygotowanie/uzbrojenie terenu inwestycyjnego, będzie możliwe tylko w przypadku, gdy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wynikało, że działka leży na terenie przeznaczonym pod działalność produkcyjną lub usługową.

Powyższe oznacza, że nie jest możliwe finansowanie inwestycji, która choćby w najmniejszym stopniu była przeznaczona na cele mieszkalne.

Informacje

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach konkursu poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne.
Na spotkaniu do Państwa dyspozycji będą pracownicy Biura Projektów Przedsiębiorczość, którzy odpowiedzą na pytania związane z ubieganiem się o środki dostępne w konkursie.


W konkursie wsparcie skierowane jest do:

 • przedsiębiorstw MŚP,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • specjalnych stref ekonomicznych (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP).

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego
 • uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych,
 • uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

 

Termin i miejsce spotkania

21 marca 2019 roku w godzinach 9.00–14.00

 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 22

 

Warunki uczestnictwa:

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 19 marca 2019 roku, do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne.

Konkurs nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 marca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380.

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00

Wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego Maks 2, używając funkcji: „wyślij wniosek” z zastrzeżeniem,  że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Przedsiębiorstwa (MŚP)
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

 1. utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego,
 2. uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych,
 3. uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa)

Wśród terenów objętych poddziałaniem będą także obszary powojskowe – nie pozostające w zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi, a także tereny poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie.

Powyższym działaniom towarzyszyć będą mogły działania promocyjne służące upowszechnieniu wiedzy o dostępności infrastruktury (wyłącznie jako komponent projektu inwestycyjnego).

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto preferowane będą projekty przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia wynikające z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast i komplementarne do realizowanych w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji oraz działań finansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

28 919 118,80 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 10.09.2019 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktów: poniedziałek  8:00–18:00,  wtorek–piątek 7:30–15:30

 

lub

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

lub

Tel. 89 521 96 36

89 521 93 97

89 521 96 26

89 521 96 06

89 521 96 41

89 521 96 92

         89 521 96 54

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 10.09.2019 r.

2019-09-12

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2019-01-21

Wytyczne ministerialne

2019-01-21

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne. Konkurs nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS