Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.5

Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii. Konkurs nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-03-29 do: 2019-05-06
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Komunikat o rozpoczęciu prac Komisji Oceny Projektu 24.07.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii.

 

Termin, od którego można składać wnioski

29 marca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

6 maja 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00

Wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym).

Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego Maks 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 16:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji;
 • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE;
 • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji;
 • budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej, wyłącznie jako element uzupełniający projektu;
 • budowa lub przebudowa sieci ciepłowniczych i chłodniczych.

Dopuszczalne są projekty do 1 MW włącznie mocy dotyczącej energii elektrycznej.

2. Preferowane do dofinansowania będą projekty:

 • wykorzystujące odnawialne źródła energii;
 • uwzględniające wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO);
 • wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 849 803,74 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr telefonów: 89 52 19 685, 89 52 19 655, 89 52 19 691, 89 52 19 683, 89 52 19 639, 89 52 19 688, 89 52 19 687, 89 52 19 653, 89 52 19 391, 89 52 19 662, 89 52 19 693 lub drogą elektroniczną na e-mail: nabory.energetyka@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2019-02-22

Wytyczne ministerialne

2019-02-22

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii. Konkurs nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS