Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.5.2

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19

zakończony     od: 2019-03-29 do: 2019-05-13
Wyniki naboru

Zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 34 267 071 EUR co stanowi 161 997 578,15 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu gdzie 1 EURO = 4,7275 PLN.

Zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 36 418 927,79 EURO co stanowi 171 817 217,53 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu gdzie 1 EURO =4,7178 PLN.

Zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 36 641 728,12 EURO, co stanowi 168 020 644,29 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu, gdzie 1 EURO = 4,5855 PLN.

Zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 zmianie uległa kwota alokacji. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 34 905 204,62 euro co stanowi 163 673 995,11 złotych [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[1] Wartość w złotych została określona według kursu gdzie 1 euro =4,6891 zł.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, tj. kwota alokacji wynosi: 34 590 159,99  EURO co stanowi 158 267 277,02 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu gdzie 1 EURO =4,5755 PLN.

Komunikat
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 w ramach RPO WiM 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, tj. kwota alokacji, wynosi: 30 562 376,16 EURO, co stanowi 138 970 180,62 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu, gdzie 1 EURO = 4,5471 PLN.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy  Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 tj. kwota alokacji wynosi:  27 552 703,93 EURO co stanowi 123 174 362,92 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym rozstrzygnięto konkurs, tj. 29.09.2020 r., gdzie 1 EURO = 4,4705 PLN.

Komunikaty

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż zgodnie § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy  Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 tj. kwota alokacji wynosi:  26 325 278,92 EURO co stanowi 113 525 132, 81 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym rozstrzygnięto konkurs, tj. 28.02.2020 r., gdzie 1 EURO = 4,3124 PLN.

Komunikat z dnia 19.12.2019 r.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy  Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 tj. kwota alokacji wynosi:  15 308 688,92 EURO co stanowi 66 151 906,56 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym rozstrzygnięto konkurs, tj. 30.11.2019 r., gdzie 1 EURO =4,3212 PLN.

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19  Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, Działanie 1.5  Nowoczesne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z października 2019 roku na grudzień 2019 roku. Przyczyną zmiany terminu jest duża liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w w/w konkursie.

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy /poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

29 marca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

13 maja 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w Sekretariacie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114) w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy Sekretariatu).

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego Maks 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”. Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 należy wysłać najpóźniej w terminie zamknięcia naboru, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana do godziny 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP
  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie /budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). W ramach niniejszego poddziałania wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe działania mogą obejmować:

  • dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu,
  • zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania),
  • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu,
  • Modernizacja/ przebudowa, budowa obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Przykładowy katalog produktów/ usług/ zawodów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach niniejszego poddziałania stanowi załącznik do SZOOP.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Preferowane będą także projekty grup przedsiębiorstw oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna Gospodarka oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 866 800,73 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2019-02-27

Ogłoszenie

2019-02-22

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.