Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.4

Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

zakończony     od: 2019-04-05 do: 2019-04-15
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – konkurs numer RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/19 (Oś 10, Działanie 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014–2020).

Konkurs otwarty, w ramach którego zaplanowano dwie rundy naboru wniosków, przy czym organizacja II rundy uzależniona będzie od dostępności alokacji po rozstrzygnięciu I rundy. Informacja o stopniu wykorzystania środków w wyniku rozstrzygnięcia I rundy zostanie podana do publicznej wiadomości, a nabór w ramach kolejnej rundy zostanie ogłoszony co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. Planowane terminy naborów określono w Regulaminie konkursu.

 

Termin, od którego można składać wnioski

5.04.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15.04.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

I piętro, pokój 117 – Punkt Przyjmowania Korespondencji

w poniedziałki w godzinach: 8.00–16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30–15.30

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać w terminie od 5 do 15 kwietnia 2019 r. za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2)

oraz

w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz) – osobiście, kurierem lub pocztą niezwłocznie po złożeniu wersji elektronicznej.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.4 Regulaminu konkursu

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), przy czym w konkursie zawęziliśmy grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu do wnioskodawców, którzy:

  • utworzą lub prowadzą żłobek,
  • utworzą lub prowadzą klub dziecięcy.

Miejsca opieki mogą być tworzone również u dziennych opiekunów, natomiast z uwagi na ich status, jako osób fizycznych, nie mogą oni występować w konkursie w roli wnioskodawców. W takiej roli występować mogą podmioty, które zatrudniają dziennych opiekunów (gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna (obligatoryjnie)
  2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (fakultatywnie)
  3. Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3, będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobami, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub osobami przebywającymi na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy Kodeks pracy (fakultatywnie)

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.3 Regulaminu konkursu

 

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 629 200,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
  • telefonicznie pod numerem 89 522 79 65
  • mejlowo: d.kalski@up.gov.pl

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS