Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nowy załącznik do regulaminu konkursu – 25.03.2019 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu polegającej na dodaniu załącznika nr 9 „Zasad obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich”.

Zasady stanowią uszczegółowienie zapisów § 6 ust. 2 wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz punktu 10 w podrozdziale 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 – wskazujących, że IZ RPO WiM 2014–2020 może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez beneficjenta obowiązków w zakresie zarządzania projektem. Zmiana wynika także z praktycznych aspektów pracy na wzorze umowy o dofinansowanie projektu – wypracowany taryfikator stawek stosowanych przy obniżeniu kosztów pośrednich jasno i precyzyjnie wskazuje zarówno dla beneficjenta, jak IZ RPO zasady oraz konkretne wartości obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w ramach danej kategorii naruszenia. 

Zmiany obowiązują od 25 marca 2019 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Zasady obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich

2019-03-20

Uzasadnienie zmian

2019-03-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.