Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.2

Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - subregion ełcki

zakończony     od: 2016-05-27 do: 2016-06-06
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie w ramach Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe. 

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 29. roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących w subregionie ełckim.

Termin, od którego można składać wnioski

27 maja 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

6 czerwca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn

I piętro, pokój 116

w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00
od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2).

oraz

w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz wniosku) - osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od 27 maja 2016 r. do 6 czerwca 2016 r.

 

Procedurę składania wniosków znajdziesz w regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia uwzględniające instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej.

Projekty w zakresie aktywizacji zawodowej obejmują wszystkie niezbędne dla danego uczestnika formy pomocy mające na celu poprawę jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskanie zatrudnienia, w tym:

  1. Wsparcie polegające na określeniu drogi rozwoju zawodowego, tj. identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję), doradztwo i poradnictwo zawodowe, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb, lub pomoc w znalezieniu pracy, czyli pośrednictwo pracy,
  2. Wsparcie umiejętności miękkich w formie szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze, mające na celu zlikwidowanie barier uniemożliwiających wejście na rynek pracy,
  3. Wsparcie ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie nowych umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji lub zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, w tym staże i praktyki zawodowe, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w Załączniku nr 5 do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 895 257,15 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 1 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 4 do regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,
    ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
  • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65

mailowo pod adresem: k.dobrenko@up.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.