logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.1

Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa. Konkurs nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19

zakończony     od: 2019-04-25 do: 2019-07-15
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie. Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu z kwoty 5 399 739,26 EURO do 5 452 514,96 EURO, co w PLN (po kursie przeliczeniowym EUR/PLN na poziomie 4,2629 z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywane jest zwiększenie) stanowi zwiększenie z 23 018 548,49 PLN do 23 243 526,02 PLN ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z § 6 ust. 9 Regulaminu konkursu istnieje możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów  w konkursie jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu, o ile dostępne są środki w działaniu lub poddziałaniu.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązuje od 25 listopada 2019 r., czyli od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

5 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację wzoru umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu.

Przyczyną zmian są:

 • rekomendacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odnośnie dodania elementów do wzoru oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
 • odejście od formy oświadczenia dla niektórych kategorii osób (których dane są przetwarzane w ramach realizacji projektu) oraz nadania mu charakteru klauzuli informacyjnej, przekazywanej w sposób umożliwiający wykazanie, że została ona skutecznie dostarczona do podmiotów danych. Ponadto zachowanie formy oświadczenia jako sposobu realizacji obowiązku informacyjnego będzie odnosić się wyłącznie do beneficjenta, partnera beneficjenta oraz uczestników projektu. Natomiast w stosunku do innych kategorii podmiotów, których dane są przetwarzane na potrzeby badania kwalifikowalności wydatków, obowiązek informacyjny będzie realizowany w sposób elastyczny w formie przekazywania informacji (z koniecznością wykazania, że stosowna informacja została dostarczona do podmiotu danych) na podstawie rekomendacji Inspektora Danych Osobowych urzędu oraz zgody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
 • uzgodnienia pomiędzy departamentem Polityki Regionalnej, departamentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego w kwestii terminu na wyrażenie sprzeciwu wobec zamiaru dalszego powierzenia danych beneficjenta.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez zarząd i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późń. zm.), nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

24 czerwca 2019 r. zostało zaktualizowane ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu w zakresie wydłużenia terminu naboru wniosków dofinansowanie projektów.

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 01.07.2019 r. do 15.07.2019 r.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu i Ogłoszenie o konkursie pozostają bez zmian.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 24.06.2019 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

21  maja 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu w zakresie wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 27.05.2019 r. do 01.07.2019 r.

W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie) z listopada 2019 r. na grudzień 2019 r.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu i Ogłoszenie o konkursie pozostają bez zmian.
 
Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 21.05.2019 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

Konkurs numer RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19

Termin, od którego można składać wnioski

25 kwietnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 lipca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101
  lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380,
  w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie konkursu – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Powyższe czynności należy dokonać w terminie od dnia otwarcia do dnia zamknięcia naboru włącznie, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana w godzinach od 8:00 do 16:00 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. przedsiębiorstwa;
 4. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia);
 5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 6. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

 • Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę/ rozbudowę/ modernizację: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania; składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów (z wyłączeniem budowy/ rozbudowy/ modernizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia).
 • Działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.

W obszarze gospodarki odpadami komunalnymi warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz w załącznikach do Regulaminiu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

23 297 715,01 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 25.11.2019 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (24.06.2019 r. – 24.11.2019 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (21.05.2019 r. – 23.06.2019 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 6.11.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminiu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych z naborem prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 89 52 19 696, 89 52 19 684, 89 52 19 689, 89 52 19 697 oraz 89 52 19 389 lub drogą elektroniczną, e-mail: naborysrodowisko@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 25.11.2019 r.

2019-11-22

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-11-06

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-06-25

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-05-21

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-03-21

Wytyczne ministerialne

2019-03-21

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa. Konkurs nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.