logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Klauzula RODO

Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji e-mail jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@warmia.mazury.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  •  art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO zgodnie z art. 140 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r., w celu realizacji i rozliczenia projektu w ramach Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/104/14 z 24.06.2014 r., w tym w celach udzielania informacji dotyczących Funduszy Europejskich, sprawozdawczych, kontrolnych i archiwizacyjnych,
  • art. 6 ust. 1 lit. a – w celu realizacji spotkań i wydarzeń, gdzie wyrazili Państwo zgodę na uczestnictwo. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, organy i instytucje, w tym Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz specjalistyczne podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach POPT 2014–2020.

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji ww. projektu i dalej przez okres 10 lat od dnia jego zakończenia zgodnie z przepisami o archiwum zakładowym i archiwach i Instrukcją Kancelaryjną. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody.

Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie w formie ustnej lub pisemnej.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.