Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.1

Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw. Konkurs nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-05-27 do: 2019-06-25
Wyniki naboru
Komunikaty

22.10.2019 r. zarząd województwa podjął decyzję w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 14 do regulaminu konkursu.

Przyczyną zmian jest:

 • rekomendacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odnośnie dodania elementów do wzoru oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
 • odejście od formy oświadczenia dla niektórych kategorii osób (których dane są przetwarzane w ramach realizacji projektu) oraz nadania mu charakteru klauzuli informacyjnej, przekazywanej w sposób umożliwiający wykazanie, że została ona skutecznie dostarczona do podmiotów danych. Ponadto, zachowanie formy oświadczenia, jako sposobu realizacji obowiązku informacyjnego będzie odnosić się wyłącznie do beneficjenta, partnera beneficjenta oraz uczestników projektu. Natomiast, w stosunku do innych kategorii podmiotów, których dane są przetwarzane na potrzeby badania kwalifikowalności wydatków, obowiązek informacyjny będzie realizowany w sposób elastyczny w formie przekazywania informacji (z koniecznością wykazania, że stosowna informacja została dostarczona do podmiotu danych) na podstawie rekomendacji Inspektora Danych Osobowych tutejszego Urzędu oraz zgody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
 • ustalenie terminu na wyrażenie sprzeciwu wobec zamiaru dalszego powierzenia danych beneficjenta.

Wprowadzone zmiany do Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu polegają na aktualizacji zapisów:

 • § 1 Definicje, pkt 4 „Dane osobowe”,
 • § 12 Generowanie dochodu,
 • § 24 Ochrona danych osobowych: ust. 11 pkt 2, ust. 16, ust. 29, ust. 36, ust. 37, ust. 38, ust. 41 i ust. 42,
 • § 27 Zmiany w umowie, ust. 1 pkt 6,
 • § 32 poprzez wskazanie nowych załączników, które powyższą aktualizację zostają wprowadzone do wzoru umowy:
  •  Wzór oświadczenia beneficjenta dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
  •  Wzór oświadczenia partnera beneficjenta dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
  •  Wzór oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
  •  Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu,
  •  Wzór zawiadomienia o zamiarze powierzenia przetwarzania danych  osobowych.

Zmiany obowiązują od 22.10.2019 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez zarząd województwa i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy, że termin przewidziany w regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków ulega wydłużeniu o kolejne 10 dni.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu – zmianie uległ termin weryfikacji warunków formalnych w konkursie. Z uwagi na duże obciążenie Instytucji Organizującej Konkurs związane z kumulacją konkursów, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków wymaga wydłużenia o kolejne 10 dni, tj. z 110 dni na 120 dni od dnia zamknięcia naboru.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulega zmianie.

Zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych perspektywie finansowej 2014–2020, nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy, że termin przewidziany w regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków ulega wydłużeniu o 20 dni.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/19 – zmianie uległ termin weryfikacji warunków formalnych w konkursie. Z uwagi na duże obciążenie Instytucji Organizującej Konkurs związane z kumulacją konkursów, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 20 dni, tj. z 80 dni na 100 dni od dnia zamknięcia naboru.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulega zmianie.

Zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych perspektywie finansowej 2014–2020, nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie

Czy w kontekście kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 4 „Ocenie podlega udokumentowane doświadczenie wnioskodawcy w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw, rozumiane jako objęcie usługami min. 10 przedsiębiorstw średniorocznie w ciągu ostatnich trzech lat (lub w przypadku gdy okres funkcjonowania jest krótszy – od momentu funkcjonowania) – mierzone zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis” – czy w przypadku projektu partnerskiego wystarczy, jak danym doświadczeniem wykaże się wyłącznie Wnioskodawca, czy są jakieś oczekiwania w danym zakresie również od Partnera?

Odpowiedź

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie wnioskodawca jako Lider musi wykazać się doświadczeniem w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw, rozumiane jako objęcie usługami  min. 10 przedsiębiorstw średniorocznie w ciągu ostatnich trzech lat (lub w przypadku gdy okres funkcjonowania jest krótszy – od momentu funkcjonowania) – mierzone zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis.

Natomiast partner musi wykazać udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług przynajmniej 1 przedsiębiorstwu.

Warunek dla lidera wynika z kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 4 „Wnioskodawca posiada doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw”.

Warunek dla partnera wynika konieczności spełnienia warunków ujętych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej „Pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty (…) posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie we wspieraniu firm.” Oznacza to, że partner musi wykazać jakiekolwiek doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw, niekoniecznie udokumentowane zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis.

Pytanie 1:

„W ramach konkursu pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponujące profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów biznesu oraz posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie we wspieraniu firm.”

Jak rozumiecie Państwo wyspecjalizowane podmioty działające na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z woj. warmińsko-mazurskiego? Czy dla uznania kryterium za spełnione będzie wystarczająca działalność w obszarze aktywizacji osób bez pracy i współpraca w tym zakresie z lokalnymi przedsiębiorcami, trwająca od 2010 roku?

Odpowiedź 1:

Przede wszystkim, podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 musi być Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB), Zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej (SZOOP) IOB to osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub równoważnym dokumencie, posiadające własną bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP. Do zadań instytucji otoczenia biznesu można zaliczyć: wspieranie przedsiębiorczości, ułatwianie rozpoczynania działalności gospodarczej, pomoc nowotworzonym przedsiębiorcom. Priorytetowe przedsięwzięcia podejmowane przez IOB to podnoszenie jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach poprzez szkolenia i doradztwo, wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, tworzenie sieci współpracy (m.in. klastry) i animacji środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw, a także zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania.

Ponadto, IOB musi wykazać się udokumentowanym doświadczeniem w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw, rozumiane jako objęcie usługami  min. 10 przedsiębiorstw  średniorocznie w ciągu ostatnich trzech lat (lub w przypadku gdy okres funkcjonowania jest krótszy – od momentu funkcjonowania) – mierzone zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis.

 

Pytanie 2:

Czym musi wykazać się podmiot by uznać kryterium za spełnione?

Odpowiedź 2:

Wnioskodawca zapewnia, że usługi inkubowanym przedsiębiorstwom będą świadczyć trenerzy biznesu o co najmniej 2-letnim stażu pracy lub doświadczeniu przy świadczeniu podobnych usług (w Oświadczeniu, którego wzór znajduje się w Instrukcji wypełniania załączników, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu).

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Konkurs nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

27 maja 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

25 czerwca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00–16.00
Wtorek–piątek 7.30–15.30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek” z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15.30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytucje otoczenia biznesu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponujące profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów biznesu oraz posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie we wspieraniu firm.

Inkubacja wspierana w ramach niniejszego poddziałania opierać się będzie na wspieraniu firm w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym np. udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (w tym niezbędne media) lub usługa tzw. „wirtualnego biura”, usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, szkolenia, lub inne uzasadnione z punktu widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa /przedsiębiorstw). Przyjęte standardy świadczenia usługi powinny być zgodne z dostępnymi standardami. Wsparcie zostanie przeznaczone na świadczenie ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców w celu podnoszenia standardu, a także utrzymania podmiotów na rynku, podnoszenia ich konkurencyjności i rozwoju.

Dopuszcza się również wsparcie inwestycji zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury (pomieszczeń, obiektów) do specyficznych potrzeb przedsiębiorców, pod warunkiem, że będą to niewielkie, niezbędne i właściwie uzasadnione zmiany w infrastrukturze technicznej (potocznie zwanej „mediami”),  zlokalizowanej w budynku i budowlanej obiektów, które będą mogły być stosunkowo łatwo adaptowalne do potrzeb kolejnych użytkowników lub usunięte.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

58 164 523,30 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 22.10.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel.89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

lub

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

lub

Tel. 89 521 96 36

89 521 93 97

89 521 96 26

89 521 96 06

89 521 96 41

        89 521 96 54

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 22.10.2019 r.

2019-10-23

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-04-18

Wytyczne ministerialne

2019-04-18

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw. Konkurs nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS