Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 15.05.2019 r.

Pytanie

W związku z tym, iż w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych w słowniku terminologicznym nie funkcjonuje definicja „organizacji/instytucji, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe", proszę o informację, czy w gronie beneficjentów mogą się znaleźć jednostki samorządu terytorialnego, które jako beneficjenci są dopuszczone 1 typie projektów.

Proszę o szczegółową informację, co Państwo rozumiecie pod pojęciem „organizacji/instytucji, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe”.


Odpowiedź

Do organizacji/ instytucji zaliczają się wszystkie podmioty, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe (działalność statutowa tych podmiotów musi być związana z działaniami edukacyjno-oświatowymi).

Jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące szkoły realizują za ich pośrednictwem zadania z zakresu edukacji i oświaty, dlatego są one podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu z zakresu podziałania 9.3.3.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na warunki ubiegania się o dofinansowanie w tym konkursie. Jednym z podstawowych wymogów jest np. popisanie co najmniej 20 porozumień ze szkołami, które będą odwiedzane przez mobilne pracownie dydaktyczne. Potencjalni wnioskodawcy powinni także mieć opracowany w porozumieniu z dyrektorami szkół Program edukacyjny w zakresie działalności mobilnej pracowni dydaktycznej. Program ten powinien być zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS