Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.3.3

Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Konkurs nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-05-31 do: 2019-07-01
Wyniki naboru
Pytania i odpowiedzi

Pytanie

W związku z tym, iż w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych w słowniku terminologicznym nie funkcjonuje definicja „organizacji/instytucji, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe", proszę o informację, czy w gronie beneficjentów mogą się znaleźć jednostki samorządu terytorialnego, które jako beneficjenci są dopuszczone 1 typie projektów.

Proszę o szczegółową informację, co Państwo rozumiecie pod pojęciem „organizacji/instytucji, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe”.


Odpowiedź

Do organizacji/ instytucji zaliczają się wszystkie podmioty, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe (działalność statutowa tych podmiotów musi być związana z działaniami edukacyjno-oświatowymi).

Jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące szkoły realizują za ich pośrednictwem zadania z zakresu edukacji i oświaty, dlatego są one podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu z zakresu podziałania 9.3.3.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na warunki ubiegania się o dofinansowanie w tym konkursie. Jednym z podstawowych wymogów jest np. popisanie co najmniej 20 porozumień ze szkołami, które będą odwiedzane przez mobilne pracownie dydaktyczne. Potencjalni wnioskodawcy powinni także mieć opracowany w porozumieniu z dyrektorami szkół Program edukacyjny w zakresie działalności mobilnej pracowni dydaktycznej. Program ten powinien być zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje.

Konkurs nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

31 maja 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

1 lipca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w jednym egzemplarzu (oryginał) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/innym nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Organizacje /instytucje, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  • Mobilne pracownie dydaktyczne wspierające w sposób nowoczesny, innowacyjny realizacje podstawy programowej (szkół w zakresie kształcenia ogólnego) w dziedzinach: matematyka, przyroda, fizyka, chemia, astronomia.

Mobilne pracownie dydaktyczne utworzone zostaną w ramach 3 obszarów tematycznych: fizyczno-astronomiczna lub matematyczna lub chemiczno-przyrodnicza.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu; 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 221 250,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe Informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

nabory.ispoleczna@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin

k.szylin@warmia.mazury.pl

Nikodema Więsyk

n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Sylwia Banach

s.banach@warmia.mazury.pl

Katarzyna Templin

k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska

a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 29

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 93 92

 

Punkty Informacyjne funduszy europejskich:

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2019-04-24

Wytyczne ministerialne

2019-04-30

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Konkurs nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS