Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zarząd województwa ogłosił konkursy z działań 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych oraz 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Prawie 30 milionów złotych przeznaczono na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących tworzenie nowoczesnej publicznej infrastruktury badawczej powiązanej z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo). Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych). Wnioski w konkursie nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/19 mogą składać uczelnie i jednostki naukowe w terminie od 28 czerwca do 31 lipca 2019 roku.

Na wsparcie przedsięwzięć, których celem jest ochrona bioróżnorodności przeznaczano ponad 44 miliony złotych. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty zakładające m.in.: ochronę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, realizację programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii, tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizację zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej). O dofinansowanie w konkursie nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-002/19 mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne w terminie od 8 lipca do 29 lipca 2019 roku.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS