Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.5

Poddziałanie 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk. Konkurs nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/19

zakończony     od: 2019-09-27 do: 2019-10-18
Wyniki naboru

3 lutego 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs, w ramach którego 3 projekty uzyskały pozytywną ocenę i zostały wybrane do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Pyt. 1 Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania wniosków? Aktualnie realizujemy projekty dofinansowane w ramach RPO, i z uwagi na prowadzone kontrole, mamy trudności w opracowaniu wniosku aplikacyjnego. Realizacja projektów jest dla nas bardzo ważna, z uwagi na zobowiązania do zachowania trwałości rezultatów projektów infrastrukturalnych - rewitalizacyjnych. Zmiana terminu, tj. przesunięcie terminu na składanie wniosków umożliwiłaby przygotowanie projektów w sposób rzetelny.

IOK nie przewiduje przedłużenia terminu naboru. Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

- w formie elektronicznej, za pośrednictwem LSI MAKS2,od dnia 27.09.2019r. od godziny 0:00 do dnia 18.10.2019 r. do godziny 15:00,

- w formie papierowej,w dniach od 27.09.2019 r. do 18.10.2019 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 – w siedzibie IOK.


Pyt. 2 W Regulaminie (str. 22, pkt 3.4) wskazano, że zaleca się, aby projekt rozpoczął się do 3  miesięcy od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu tj. od ok. miesiąca lutego 2020 r.  Czy jest to wymóg formalny? Czy wpływa to na wynik oceny merytorycznej, jeśli zostanie wskazany inny termin? Planujemy realizację działań na infrastrukturze utworzonej w ramach projektów rewitalizacyjnych, aktualnie i na początku 2020 r. są tam już realizowane działania i projekty, co może utrudniać realizację nowych działań. Harmonogram ogłaszania konkursów nie przewiduje kolejnych konkursów w 2020 r.  Zależy nam na prawidłowej realizacji działań w projekcie, chcielibyśmy, aby projekt rozpoczął się w późniejszym terminie.

Wskazany w Regulaminie konkursu termin rozpoczęcia projektu „do 3 miesięcy od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu”, gdzie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na luty 2020 r. jest zaleceniem IOK. Nie jest to kryterium mające wpływ na ocenę wniosku. Nie mniej jednak należy pamiętać, że rozpoczęcie realizacji projektu nie powinno być bardzo odległe od zaplanowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu. Termin realizacji projektu powinien być racjonalnie zaplanowany przede wszystkim w kontekście specyfiki grupy docelowej, jej zdiagnozowanych potrzeb i wdrożenia działań zmierzających do zniwelowania występujących problemów.

We wniosku o dofinansowanie projektu IOK zaleca również wskazanie uzasadnienia do przedstawionego okresu realizacji projektu, w sytuacji kiedy rozpoczęcie jego realizacji będzie bardzo odległe od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Pyt. 3 Czy będzie liczyć się data stempla pocztowego (nadanie w placówce Poczty Polskiej), jeśli wniosek w wersji papierowej zostanie wysłany w ostatnim dniu naboru?

Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioski w wersji papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli ostatniego dnia naboru wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został w szczególności:

 1. nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
 2. złożony osobiście.


Pyt. 4 Czy trzeba wskazywać we wniosku i preferować w ramach grupy docelowej osoby i rodziny korzystające z PO PŻ.? W regulaminie konkursu w pkt 3.6.1 (str.23–24) nie wskazano, aby w ramach realizowanego projektu preferować osób i rodziny korzystające z programu PO PŻ. Natomiast już w pkt 3.7 Limity i Ograniczenia (str. 31) Regulaminu  wskazano, że preferowane do objęcia wsparciem są osoby i rodziny korzystające z PO PŻ. Proszę o wyjaśnienie, czy należy  preferować tę grupę i czy to będzie poddane ocenie?

Zgodnie z Regulaminem konkursu zgodność projektu z limitami i ograniczeniami podlega weryfikacji na etapie oceny merytorycznej, w ramach kryterium merytorycznego zerojedynkowego.

W związku z powyższym Wnioskodawca obligatoryjnie musi spełnić wszystkie limity i ograniczenia wskazane w Regulaminie, w tym limit: „Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ”.

Reasumując, preferencja ww. grupy w ramach danego konkursu jest obligatoryjna.

Pyt. 5 Czy istnieje możliwość wskazania w tylko jednym przypadku wskaźnika np. rezultatu bezpośredniego wartości docelowej? Pozostałe wskaźniki rezultatu bezpośredniego, produktu i horyzontalne zostałyby wskazane we wniosku, jednak bez przyporządkowanej wartości docelowej? I czy zatem przy poszczególnych zadaniach (np. 3 rodzaje zadań), można byłoby wskazać jeden i ten sam wskaźnik rezultatu bezpośredniego, któremu przypisano wartość docelową, np. wskaźnik „Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie”?

Zgodnie z Regulaminem konkursu wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu i wskaźniki horyzontalne należy obligatoryjnie wskazać w części 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki te powinny zostać wpisane w każdym wniosku o dofinansowanie projektu, jednakże wartości docelowe należy określić jedynie w przypadku wskaźników, które dotyczą danego projektu.

W związku z powyższym wskazują Państwo wartość docelową tylko w tych wskaźnikach, które realizujecie. Pozostałe (nierealizowane) wskaźniki należy obligatoryjnie wykazać we wniosku, przypisując im wartość docelową 0.

Jeśli chodzi o przypisywanie wskaźników do konkretnych zadań – zgodnie Regulaminem konkursu, w kolumnie 3 „Wskaźnik realizacji celu” należy dla każdego zadania przyporządkować odpowiednie wskaźniki (poprzez wybór wskaźnika z listy rozwijanej utworzonej ze wskaźników wymienionych w pkt. 3.2 wniosku). Określony wskaźnik może powtarzać się w ramach kilku zadań. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien do konkretnego zadania przypisać wszystkie wskaźniki (produktu i rezultatu), które realizuje i które merytorycznie odnoszą się do danego działania.


Pyt 6. Proszę o wyjaśnienie, czy należy zachować trwałość projektu, i tym samym odpowiednio uzasadnić to we wniosku, w przypadku wskazania wskaźnika rezultatu bezpośredniego „liczba wspartych w programie miejsc  świadczenia usług społecznych, istniejących po  zakończeniu programu” dotyczącego np. prowadzenia konsultacji i poradnictwa specjalistycznego lub asystentów rodziny?  W pkt. 3.9 Regulaminu (str. 37–38) wyraźnie wskazano że należy zachować trwałość w 3 przypadkach tj.: - miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych; - nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego; - miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych. Czy zatem w innych przypadkach nie ma zobowiązania do zachowania trwałości? I jak należy rozumieć ww. cyt. wskaźnik rezultatu bezpośredniego, jeżeli w Regulaminie (pkt 3.11.1, str. 39) wskazano moment pomiaru do 4 tygodni od zakończenia projektu?

Zgodnie z Regulaminem konkursu przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości:

 • miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych,
 • nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego,
 • miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych,

utworzonych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

W związku z powyższym tylko w sytuacji realizacji ww. działań Wnioskodawca jest zobligowany do zachowania trwałości rezultatów projektu i wypełnienia części 4.2 wniosku.


Jeśli chodzi o wskaźnik rezultatu Liczba wspartych w programie miejsc  świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu programu należy w nim wykazywać wszystkie wsparte miejsca (niezależnie od wymogu trwałości wynikającego z Wytycznych), które istnieją po zakończeniu finansowania w projekcie (moment weryfikacji – od zakończenia finansowania danego miejsca w ramach projektu).Oznacza to, że w danym miejscu jest świadczona usługa lub jest ono gotowe do przyjęcia osoby zainteresowanej usługą w momencie, gdy się zgłosi (w przypadku miejsc – osób świadczących usługi oznacza to, że dana osoba świadczy lub jest gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu swojego udziału w projekcie).

Wymóg trwałości nie wpływa na wykazywanie utworzonych miejsc w ramach wskaźnika (niezależnie, czy miejsce jest obwarowane wymogiem trwałości, czy nie – powinno być wykazane, jeśli istnieje w ciągu 4 tygodni od zakończenia finansowania).

Zaleca się, aby we wniosku, np. w opisie zadań, zawrzeć zapisy potwierdzające, iż dane miejsce świadczenia usługi będzie rzeczywiście istniało po zakończeniu projektu (np. grupa samopomocowa będzie spotykała się także po zakończeniu projektu). Należy pamiętać ze, wskaźnik ten mierzony jest do 4 tyg. W związku z tym pomiar wskaźnika może nastąpić np. w ciągu pierwszego tygodnia, a nawet dzień po zakończeniu projektu.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk.

Konkurs nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/19

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

TYP 1 projektu: Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy).

TYP 2 projektu: Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*.

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Termin, od którego można składać wnioski

27.09.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18.10.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej:

 • Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 
 • Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie: 27.09.2019 r. do 18.10.2019 r.

Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach projektów dołączyć trzeba:

 • Rekomendację Związku ZIT MOF Ełk.


Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 5.4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Usługi społeczne mogą być realizowane przez podmioty (wyżej wymienione) prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. Usługi zdrowotne należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020. Należy jednakże pamiętać, że przedmiotem konkursu są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1 projektu

Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 2. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji;
 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 4. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.);
 5. Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 6. Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 7. Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 8. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia;
 9. Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
 10. Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 11. Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 12. Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
 13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
 14. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 15. Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny;
 16. Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 17. Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 18. Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 19. Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 20. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);
 21. Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań);
 22. Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji np. terapia małżeńska i rodzinna, wczesne wsparcie w przypadku stanów depresyjnych i naruszenia równowagi psychicznej).

Typ 2 projektu

Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*.

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 759 091,20 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1. Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

    tel.: 89 512 55 42

    faks: 89 512 55 09

    e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77


Godziny pracy punktów:
poniedziałek  8:00–18:00,  wtorek–piątek 7:30–15:30

 

Dodatkowo na stronie internetowej funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem lub beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa

2019-08-27

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk. Konkurs nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.