Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

4,7 miliona złotych na rewitalizację

Zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku.

Dofinansowanie można uzyskać na zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji, czyli na: przebudowę, modernizację lub adaptację istniejących obiektów wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów, zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych oraz budowę lub przebudowę dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego. O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 4,7 mln zł. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014–2020 (Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku - ZIT bis). Wnioski można składać od 30 września do 31 października.

W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (MOF Ełk) wchodzą 2 samorządy – Miasto Ełk i Gmina Ełk. Przedsięwzięcia w formule ZIT bis w MOF Ełk są realizowane w oparciu o Strategię Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS