Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 23.09.2019 r.

Pytanie

Czy w kontekście kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 4 „Ocenie podlega udokumentowane doświadczenie wnioskodawcy w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw, rozumiane jako objęcie usługami min. 10 przedsiębiorstw średniorocznie w ciągu ostatnich trzech lat (lub w przypadku gdy okres funkcjonowania jest krótszy – od momentu funkcjonowania) – mierzone zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis” – czy w przypadku projektu partnerskiego wystarczy, jak danym doświadczeniem wykaże się wyłącznie Wnioskodawca, czy są jakieś oczekiwania w danym zakresie również od Partnera?

Odpowiedź

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie wnioskodawca jako Lider musi wykazać się doświadczeniem w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw, rozumiane jako objęcie usługami  min. 10 przedsiębiorstw średniorocznie w ciągu ostatnich trzech lat (lub w przypadku gdy okres funkcjonowania jest krótszy – od momentu funkcjonowania) – mierzone zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis.

Natomiast partner musi wykazać udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług przynajmniej 1 przedsiębiorstwu.

Warunek dla lidera wynika z kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 4 „Wnioskodawca posiada doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw”.

Warunek dla partnera wynika konieczności spełnienia warunków ujętych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej „Pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty (…) posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie we wspieraniu firm.” Oznacza to, że partner musi wykazać jakiekolwiek doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw, niekoniecznie udokumentowane zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS