Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana wzoru umowy – 22.10.2019

22.10.2019 r. zarząd województwa podjął decyzję w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 14 do regulaminu konkursu.

Przyczyną zmian jest:

 • rekomendacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odnośnie dodania elementów do wzoru oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
 • odejście od formy oświadczenia dla niektórych kategorii osób (których dane są przetwarzane w ramach realizacji projektu) oraz nadania mu charakteru klauzuli informacyjnej, przekazywanej w sposób umożliwiający wykazanie, że została ona skutecznie dostarczona do podmiotów danych. Ponadto, zachowanie formy oświadczenia, jako sposobu realizacji obowiązku informacyjnego będzie odnosić się wyłącznie do beneficjenta, partnera beneficjenta oraz uczestników projektu. Natomiast, w stosunku do innych kategorii podmiotów, których dane są przetwarzane na potrzeby badania kwalifikowalności wydatków, obowiązek informacyjny będzie realizowany w sposób elastyczny w formie przekazywania informacji (z koniecznością wykazania, że stosowna informacja została dostarczona do podmiotu danych) na podstawie rekomendacji Inspektora Danych Osobowych tutejszego Urzędu oraz zgody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
 • ustalenie terminu na wyrażenie sprzeciwu wobec zamiaru dalszego powierzenia danych beneficjenta.

Wprowadzone zmiany do Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu polegają na aktualizacji zapisów:

 • § 1 Definicje, pkt 4 „Dane osobowe”,
 • § 12 Generowanie dochodu,
 • § 24 Ochrona danych osobowych: ust. 11 pkt 2, ust. 16, ust. 29, ust. 36, ust. 37, ust. 38, ust. 41 i ust. 42,
 • § 27 Zmiany w umowie, ust. 1 pkt 6,
 • § 32 poprzez wskazanie nowych załączników, które powyższą aktualizację zostają wprowadzone do wzoru umowy:
  •  Wzór oświadczenia beneficjenta dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
  •  Wzór oświadczenia partnera beneficjenta dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
  •  Wzór oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
  •  Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu,
  •  Wzór zawiadomienia o zamiarze powierzenia przetwarzania danych  osobowych.

Zmiany obowiązują od 22.10.2019 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez zarząd województwa i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Wzór umowy – obowiązuje od 22.10.2019 r.

2019-10-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.