Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.2.1

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw. Konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19

zakończony     od: 2019-11-25 do: 2019-12-06
Wyniki naboru

Komunikat

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż zgodnie § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  wynosi: 1.364.236,22 EURO co stanowi 6.098.818,02 PLN*  ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

*Wartość w PLN została określona według kursu gdzie 1 EURO = 4,4705 PLN.

Komunikaty

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje o wydłużeniu  do czerwca 2020 r. (pierwotny termin: maj 2020 r.) orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Przyczyną zmiany jest wydłużenie terminu na złożenie uzupełnień w ramach oceny formalno-merytorycznej z 7 dni na 21 dni.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 25.03.2020 r. zmianie uległ regulamin konkursu w zakresie § 11 ust. 20 dotyczącym terminu na złożenie uzupełnień przez Wnioskodawców. Termin został wydłużony z 7dni do 21 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie:

W przypadku konieczności uzupełnienia lub poprawienia projektu Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia poprawionej dokumentacji w ciągu 21 dni licząc od dnia następującego po dniu wysłania drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie pisma, informującego o konieczności złożenia uzupełnienia lub poprawienia projektu.

Wydłużenie terminu na złożenie uzupełnień merytorycznych spowodowane jest występującym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utrudnionym kontaktem z wieloma podmiotami w celu zebrania i dostarczenia wyjaśnień na etapie oceny merytorycznej wniosków w dotychczasowym terminie 7 dni.

 

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy /poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw.

Konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19

Termin, od którego można składać wnioski

25 listopada 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

6 grudnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w Sekretariacie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy Sekretariatu).

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, Lokalny System Informatyczny). Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 należy wysłać najpóźniej w terminie zamknięcia naboru, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana do godziny 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa (MŚP i duże);
  • Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże;
  • Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Działalność wnioskodawcy (w tym także partnerów) musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału wnioskodawcy  (w tym także partnerów) musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Warunek nie będzie spełniony w przypadku prowadzenia działalności/lokalizacji siedziby lub oddziału w tzw. wirtualnym biurze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
  2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie, walidację nowych lub ulepszonych produktów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalanie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt nie jest jeszcze określony), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

Wsparcie nie obejmuje produkcji masowej ani działalności  handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji)[1]. Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane.

W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

 

[1] Projekty kończące się etapem pierwszej produkcji będą musiały obejmować co najmniej dwa wcześniejsze poziomy gotowości technologicznej (TRL’s) wg definicji przyjętych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (poz. 91) w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna Gospodarka oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności i został szczegółowo opisany w § 6 Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 754 600,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 25.03.2020 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

 

Pytania i odpowiedzi

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 25.03.2020 r.

2020-03-31

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-10-25

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw. Konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS