Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.2.1

Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19

planowany     od: 2019-12-16 do: 2020-01-07
Komunikaty

Aktualizacja załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu, tj. wzoru umowy o dofinansowanie projektu, jest wynikiem zakończenia prac nad kształtem ww. wzoru. Główne zmiany wzoru umowy wynikają z zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie potrzeby zapewnienia właściwego zarządzania projektem i przestrzegania zapisów wniosku o dofinansowanie projektu  w zakresie zapewnienia koordynatora projektu oraz zaleceń w zakresie zapewnienia jakości realizacji projektów ryczałtowych. Zmiany wynikają także z dotychczasowych doświadczeń oraz praktycznego stosowania postanowień ww. umowy.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 2 grudnia 2019r.  i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy, że podmioty zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg 1 będą miały możliwość ubiegania się o środki EFS na realizację wszystkich 3 typów projektów w planowanym na III kwartał 2020 roku konkursie w ramach poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

----------------------------------------------
1 Obszar ZIT bis Elbląg tworzą następujące gminy: Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Tolkmicko, Gmina Milejewo, Gmina Młynary oraz Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary).

Informacje
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Czy w ramach konkursu 2.2.1 możliwy jest zakup stolików uczniowskich niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami oraz szaf do przechowywania zaplanowanego doposażenia do prowadzenia zajęć w ramach Typu 1 oraz Typu 2?

Szkoła jest w trakcie tworzenia nowych pracowni przedmiotowych i w tym momencie nie ma w salach odpowiedniego wyposażenia. Stoliki są niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem dokupionego doposażenia oraz zapewniają możliwość właściwego użytkowania dokupionego sprzętu.

Odpowiedź 1:

Wydatki w zakresie doposażenia/wyposażenia pracowni przedmiotowych mogą zostać poniesione w ramach 2 i 3 typu projektu, zgodnie z działaniami w tych typach projektów. W ramach 2 typu projektu można doposażać pracownie przeznaczone do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, a w ramach 3 typu projektu – pracownie do nauczania kompetencji informatycznych.

W ramach 1 typu projektu możliwy jest zakup sprzętu, wyposażenia, mebli, ale tylko wtedy gdy wydatki te są niezbędne do przeprowadzenia zajęć zaplanowanych w ramach 1 typu projektu i wynikają z diagnozy potrzeb. Zgodnie z informacją wskazaną na str. 18 Regulaminu konkursu, w ramach 1 typu projektu może zostać doposażona pracownia językowa, może zostać zakupione wyposażenie/doposażenie do realizacji kompleksowych programów wspierających szkołę lub placówkę systemu oświaty (działanie 1.3 dot. indywidualizacji) lub też inne materiały/pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach 1 typu projektu. W związku z powyższym, w ramach 1 typu projektu można kupić stoliki i szafy niezbędne do prowadzenia zajęć w pracowni językowej, nie można natomiast kupować stolików i szaf, które byłyby wykorzystywane w pracowniach przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych czy informatycznych. Stoliki i szafy mogą zostać zakupione w ramach tego typu projektu, w ramach którego tworzona jest dana pracownia, pod warunkiem, że potrzeba ich zakupu wynika z diagnozy potrzeb.

Dodatkowo Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnienie dla wszystkich wydatków w projekcie w zakresie ich niezbędności zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu str. 68.

 

Pytanie 2:
Czy w przypadku, kiedy w ramach diagnozy są wskazania do prowadzenia doskonalenia nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych można zaplanować to działanie w ramach 1 typu projektu i czy należy w tym przypadku również zaplanować prowadzenie zajęć z uczniami w ramach projektu?

Odpowiedź 2:
Kryterium fakultatywne, o którym wspomniano w pytaniu to: „Wnioskodawca podejmie działania służące nabyciu kompetencji i/lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych, pedagogiki specjalnej oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach lub placówkach systemu oświaty”.

W ramach tego kryterium będą premiowane projekty, które zakładają między innymi doskonalenie nauczycieli w zakresie wspomnianych kompetencji wychowawczych.

Kryterium to jest kryterium przypisanym do 1 typu projektu, a dokładnie do działania 1.3. Znaczy to, że aby można było objąć nauczycieli wsparciem w zakresie kompetencji wychowawczych, obligatoryjnie w projekcie należy założyć realizację działania 1.3 tj. Indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty.

Należy dodatkowo pamiętać o tym, iż działanie 1.3 realizowane w projekcie jest wyłącznie jako uzupełnienie działań 1.1 (Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy) i 1.2 (Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy), czyli aby można było realizować działanie 1.3, to obligatoryjnie w projekcie muszą być realizowane działanie 1.1 oraz 1.2.

Jednocześnie planując objęcie wsparciem nauczyciela w zakresie kompetencji wychowawczych należy mieć na uwadze, iż tak jak odpowiedziałam powyżej wpisuje się on w realizację działania 1.3, którego realizacja musi być zgodna z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu (str. 27-30).

Jeśli projekt w ramach działania 1.3 skierowany jest do uczniów klas IV-VIII i/lub uczniów z niepełnosprawnością z klas I-VIII szkoły podstawowej to obligatoryjnie w projekcie muszą być realizowane Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mające na celu całościowe wsparcie szkoły lub placówki systemu oświaty, które obejmują co najmniej:

- doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji;

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych,  edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania  pomocy dydaktycznych w pracy;

- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Określenie co najmniej oznacza, iż trzy wymienione wyżej warunki kompleksowych programów wspierających szkołę lub placówkę systemu oświaty muszą być obligatoryjnie uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu w każdej szkole/placówce systemu oświaty objętej wsparciem w projekcie w ramach kompleksowych programów wspierających.

Uwzględniając powyższe, dopuszcza się możliwość rezygnacji z powyższego wymogu pod warunkiem, że Wnioskodawca zapewni realizację co najmniej jednego z tych działań poza projektem. Działaniem, które obligatoryjnie musi zostać uwzględnione w projekcie jest „wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty”. W tej sytuacji Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia we wniosku (w pkt. 3.1), wskazującego jednoznacznie, które z działań (doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty i/lub przygotowanie nauczycieli) oraz w jakim okresie będzie realizował poza projektem.

Wsparcie uczniów w zakresie indywidualizacji będzie wymagało współpracy z rodzicami w zakresie świadczenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli projekt w ramach działania 1.3 skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej to  w klasach tych można realizować tylko i wyłącznie Samodzielne działania wspierające proces indywidualizacji w szkole lub placówce systemu oświaty w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, które mogą obejmować:

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy i/lub

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Realizacja samodzielnych działań wspierających proces indywidualizacji ukierunkowana może być jedynie na przygotowanie nauczycieli i/lub wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W ramach tej formy realizacji działania 1.3 nie ma możliwości realizacji doposażenia szkoły lub placówki systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, podręczniki szkolne, materiały dydaktyczne.

Realizacja wsparcia dla nauczycieli i/lub uczniów w ramach samodzielnych działań wspierających proces indywidualizacji musi być zgodna z warunkami określonymi dla kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia indywidualizacji pracy oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Pytanie 1

Szkoła prowadzi kształcenie wyłącznie w klasach 1–3 (brak nauczania przedmiotowego). Czy w związku z tym, możliwa jest realizacja w niej typu projektu 2? Obligatoryjnym działaniem w tym typie jest doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki, jednak szkoła nie prowadzi kształcenia przedmiotowego, które zaczyna się w czwartej klasie.

Odpowiedź 1

W klasach 1–3 szkoły podstawowej również możliwa jest realizacja 2 typu projektu, tj. tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Obligatoryjnymi działaniami w tym typie projektu jest wsparcie nauczyciela i ucznia.

Wsparcie nauczyciela dotyczy doskonalenia ukierunkowanego na prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i obejmuje wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Określenie „w tym” (użyte w nazwie działania 2.2) oznacza, że grupa nauczycieli objęta tą formą wsparcia jest szersza niż tylko nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i matematyki. W związku z tym wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele klas 1–3, którzy nie są nauczycielami konkretnych przedmiotów, tylko nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, jednak nauczają elementów przyrodniczych. Nauczyciele klas 1–3 objęci wsparciem w ramach 2 typu projektu muszą wykorzystywać nabyte umiejętności/kompetencje/kwalifikacje do prowadzenia eksperymentów podczas zajęć z uczniami.


Pytanie 2

W Regulaminie konkursu 2.2.1 jest zapis: Należy mieć na uwadze, iż 1 typ projektu nie jest nastawiony bezpośrednio na doposażenie szkół/placówek systemu oświaty. Jednakże w ramach 1 typu projektu, pomimo braku odrębnego działania ukierunkowanego na doposażenie/wyposażenie szkoły/placówki systemu oświaty, możliwa jest realizacja wyposażenia/doposażenia bazy dydaktycznej i naukowej szkoły lub placówki systemu oświaty w ramach limitu środków trwałych oraz cross-financingu.

W ramach 1 typu, możliwe jest m.in.: doposażenie pracowni językowej w sprzęt i pomoce dydaktyczne, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych edukacyjnych i możliwości psycho-fizycznych w zakresie realizacji kompleksowych programów wspierających szkołę lub placówkę systemu oświaty oraz zakup materiałów/pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach 1 typu projektu.:

Środek trwały jest od kwoty 10 000,01–12 301,00 brutto. Planujemy zakup wyposażenia powyżej tej kwoty 10000,01 netto (środek trwały), ale też przewidziano np. pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć poniżej tej kwoty. Czy takie koszty można ująć w budżecie, jeśli nie jest to środek trwały? I czy wtedy wchodzi to też do tego limitu środków trwałych?

Odpowiedź 2

Pozycja, która jest o wartości poniżej 10 000,00 zł netto nie stanowi środka trwałego i w związku z tym nie wchodzi w limit środków trwałych. W limit środków trwałych wlicza się tylko i wyłącznie środki trwałe, których wartość początkowa jest powyżej 10.000,01 zł netto.

W ramach 1 typu projektu możliwe jest doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkoły/placówki systemu oświaty pod warunkiem, iż są one niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach 1 typu projektu i wynikają z diagnozy potrzeb. Mając na względzie powyższe w ramach 1 typu możliwy jest również zakup materiałów/pomocy dydaktycznych poniżej kwoty 10 000,00 zł netto pod warunkiem, iż są one niezbędne do przeprowadzenia zajęć zaplanowanych w ramach 1 typu projektu.

Dodatkowo zwracam uwagę, na fakt, iż Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnienie dla wszystkich wydatków w projekcie w zakresie ich niezbędności zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu str. 68.

 

Pytanie 1:

Organ prowadzący planuje wnieść wkład własny w postaci wykorzystania sal lekcyjnych. Szkoła ma siedzibę w budynku, który jest w trakcie rozbudowy-dobudowanie dodatkowej części z pomieszczeniami na klasy dydaktyczne. Budowa jest prowadzona z dofinansowaniem ze środków UE. Od września 2020 zajęcia lekcyjne/pozalekcyjne będą prowadzone w starej części szkoły, która ma już ponad 10 lat oraz w nowej części.

Czy wyposażenie zakupione w ramach projektu może zostać ulokowane zarówno w nowej jak i starej części? Czy wkład własny w postaci kosztów użyczenia sal na prowadzenie zajęć w ramach projektu może być ponoszony w ramach zajęć prowadzonych w nowej części szkoły?

Odpowiedź:

Organ prowadzący może wnieść wkład własny w postaci wykorzystania sal lekcyjnych jedynie starej części szkoły. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatkiem niekwalifikowalnym są wydatki poniesione na zakup nieruchomości w ciągu 10 lat, który był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych. Zatem wniesienie wkładu własnego w postaci wynajmu sal współfinansowanych ze środków unijnych nie jest możliwe, bowiem wydatki związane z salami w nowej części byłyby wykazane w dwóch projektach, co będzie rozumiane jako podwójne finansowanie. Wkładem własnym w ramach nowej części szkoły mogą być bieżące użytkowania czyli koszty eksploatacji (nie amortyzacji sal) tj. energia, sprzątanie itp. pod warunkiem przedstawienia podstawy wyliczenia tych kosztów.

Wyposażenie zakupione w ramach projektu może zostać ulokowane zarówno w nowej jak i starej części szkoły. 

 

Pytanie 2:
Ze względu na zalecenia IOK co do zaangażowania rodziców w zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach typu 1 czy można ponosić koszty w ramach projektu na realizację działań skierowanych w tym zakresie do rodziców?

Odpowiedź:

Istnieje możliwość poniesienia kosztów w ramach projektu w związku z zaangażowaniem rodziców w zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach typu1. 

 

Pytanie 3:
Jest taki zapis w regulaminie: W związku ze zdiagnozowanymi problemami grupy docelowej możliwe jest profilowanie interwencji poprzez łączenie typów projektu.
Czy ten zapis oznacza, że w przypadku zdiagnozowanych problemów można łączyć np. dwa typy projektu tj. typ 1 i typ 2 i prowadzić zajęcia dla uczniów które będą rozwijały kompetencje kluczowe  i umiejętności uniwersalne np. w zakresie matematyki i będą prowadzone metodami aktywizującymi oraz metodą eksperymentu? To samo dotyczy możliwości łączenia szkoleń dla nauczycieli, które będą obejmowały zakres z typu 1 i typu 2? Z założeniem, że wszystkie pozostałe części danego typu projektu będą spełnione.

Odpowiedź:

Łączenie dwóch typów projektu tj. typu 1 i typu 2 jest możliwe, jednakże należy zachować przejrzystość realizacji zadań w ramach poszczególnych typów. Wnioskodawca jest zobowiązany do organizacji oddzielnych zajęć dla uczniów, które wpisują się w I typ oraz II typ projektu.
Powyższe dotyczy również szkoleń dla nauczycieli co oznacza, iż nie można przeszkolić nauczycieli w ramach tego samego szkolenia, spełniając warunki dla obu typu projektu. Musza być to oddzielne szkolenia dla obu typów.

Pytanie 1

Na str. 38 Regulaminu jest zapis " d) Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem projektowym, wynosi:

- dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów – 140 000,00 zł, jak się ma to do limitu środków trwałych +cross-financingu

Jak to rozumieć, czy wartość pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkolenie może być wyższa niż 140 000,00 zł?

Odpowiedź

Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkolenie może być wyższa niż 140 000,00 zł.  Wartość ta dotyczy wydatków przeznaczonych na zakup elementów związanych z osiągnięciem funkcjonalności w projekcie. Wartość ta powyżej limitu może zostać przekroczona na zakup doposażenia/oprogramowania czy też na adaptację pomieszczeń (do 40% wartości projektu w ramach limitu środków trwałych oraz cross-financingu). Zaleca się, aby kategorie wydatków w ramach limitu i poza limitem widniały w budżecie w ramach dwóch oddzielnych grup pozycji budżetowych.

 

Pytanie 2

Czy każdy z tych zapisów traktować oddzielnie tj. Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole to 140 000,00 zł limit cross -financingu 8,5 % i limitu środków trwałych + cross - financingu 40 %?

Odpowiedź

Zaleca się, aby kategorie wydatków w ramach limitu i poza limitem widniały w budżecie w ramach dwóch oddzielnych grup pozycji budżetowych.

 

Pytanie 3

Jeżeli w projekcie biorą udział 3 szkoły to zakup pomocy dydaktycznych może być pomnożony max. 3 x 140 000 zł. = 420 000,00 zł?

Odpowiedź

Zakup pomocy dydaktycznych może być pomnożony max. 3 x 140 000 zł. = 420 000,00 zł.

 

Pytanie 4

Jaka jest minimalna liczba godzin kursu/szkolenia dla nauczycieli w 3 typie ?

Odpowiedź

Minimalna liczba godzin kursu/szkolenia dla nauczycieli w 3 typie nie została określona.

 

Pytanie 5

Proszę o wyjaśnienie zapisów w regulaminie konkursu Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. W regulaminie konkursu jest zapis “W przedmiotowym konkursie minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona oraz nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków przez danego Wnioskodawcę”, natomiast w kryteriach specyficznych obligatoryjnych  projekt zostaje odrzucony gdy “Kwota dofinansowania projektu wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000 EUR".

Dotyczy 1, 2 i 3 projektu. UWAGA! Kryterium będzie weryfikowane na podstawie pkt. 1.19 (wnioskowane dofinansowanie) wniosku o dofinansowanie projektu. W ramach kryterium weryfikowana będzie kwota dofinansowania, która nie może przekroczyć 426 290,00 PLN.
Czy w związku z powyższym jest limit wniosków i kwoty czy nie?

Odpowiedź

Odpowiadając na pierwszą część pytania informuję, że zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 2 „Kwota dofinansowania projektu wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000,00 Euro” czyli jest limit w wysokości 426 290,00 PLN na jaką można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, którą można powiększyć jeszcze o wymagane 5% wkładu własnego. Brak wskazania wartości minimalnej oraz maksymalnej w ramach kryterium merytorycznego zerojedynkowego („Zgodność projektu z zapisami SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu projektu, wyboru grupy docelowej, minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz limitów i ograniczeń w realizacji projektu”) wynika z technicznej budowy kryteriów i konieczności stworzenia odrębnego kryterium weryfikującego kwotę dofinansowania.

Odpowiadając na drugą część pytania informuję, że w przedmiotowym konkursie nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków o dofinansowanie projektu przez jednego Wnioskodawcę. Zwracam jednak uwagę na kryterium specyficzne obligatoryjne nr 11 tj. „Szkoła/placówka systemu oświaty może zostać objęta wsparciem tylko i wyłącznie w ramach jednego projektu.”

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

16 grudnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 89 52 19 700,

e-mail: dfs@warmia.mazury.pl

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 • podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg (wykluczone są podmioty będące organem prowadzącym szkołę na obszarze ZIT bis Elbląg, w której realizowany będzie projekt. Obszar ZIT bis Elbląg tworzą następujące gminy: Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Tolkmicko, Gmina Milejewo, Gmina Młynary oraz Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary);
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) (podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 628) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP);
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym językiem polskim dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy – a także zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji  nauczycieli  w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/ placówkę systemu oświaty.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

 • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

 • Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w  pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.
 • Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół  lub placówek systemu oświaty oraz włączania  narzędzi TIK do nauczania.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 108 822,38 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 2.12.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 17 we wtorek w godz. 10.00–12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS2 (całodobowo).

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 2.12.2019 r.

2019-11-28

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-11-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS