Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.2.1

Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-12-16 do: 2020-01-07
Wyniki naboru

21.09.2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej zaktualizowaną w wyniku zwiększenia limitu kontraktacji środków dostępnych w związku ze wzrostem kursu euro oraz w wyniku powstałych oszczędności w ramach Poddziałania 2.2.1.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

21.06.2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej zaktualizowaną w wyniku zwiększenia limitu kontraktacji środków dostępnych na Poddziałaniu 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

20.04.2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej zaktualizowaną w wyniku zwiększenia limitu kontraktacji środków dostępnych na Poddziałaniu 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

23.02.2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19, zaktualizowaną w wyniku zwiększenia limitu kontraktacji środków dostępnych na Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Informujemy, że 8 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów, zaktualizowaną w wyniku procedury odwoławczej i zwiększenia alokacji na konkurs.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

25.05.2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu.

Komunikaty

Przedstawiamy listę wniosków skierowanych do negocjacji w lipcu 2021 r.

Alokacja przeznaczona na konkurs została zwiększona z powodu zaktualizowania dostępnego limitu środków w ramach poddziałania 2.2.1 oraz ze względu na planowane oszczędności w projektach realizowanych w ramach tego poddziałania.
 

Przedstawiamy listę wniosków, które zostały skierowane do etapu negocjacji w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs w maju 2021 r.

Przedstawiamy listę wniosków, które zostały skierowane do etapu negocjacji w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs w styczniu i marcu 2021 r.

W załączeniu przedstawiamy listę wniosków, które zostały skierowane do etapu negocjacji w wyniku procedury odwoławczej oraz przesunięcia środków (zwiększenia alokacji na konkurs).

Na ww. liście nie zostały uwzględnione projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie ich do dofinansowania. Ocena takich projektów jest traktowana jako ocena negatywna.

27 marca 2020 r. został zakończony etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs.

W załączeniu lista wniosków, które zostały skierowane do etapu negocjacji.

Na ww. liście nie zostały uwzględnione projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie ich do dofinansowania. Ocena takich projektów jest traktowana jako ocena negatywna. Wnioskodawcy, którzy złożyli ww. projekty otrzymają pisma zawierające pouczenie o możliwości złożenia protestu i informację o możliwości przyjęcia projektu do realizacji, jeśli dostępne będą środki w ramach poddziałania 2.2.1. 

Do wszystkich Wnioskodawców, zarówno tych których projekty zostały skierowane do negocjacji, jak i tych, których projekty zostały ocenione negatywnie, systematycznie będą wysyłane pisma ze stosownymi informacjami. Ze względu na dużą ilość tych pism oraz obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oceny.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem na terenie Polski, a tym samym pojawiającymi się ograniczeniami kadrowymi z uwagi na zwolnienia od wykonywanej pracy z tytułu opieki nad dzieckiem, Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020, informuje o możliwości wydłużenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 oraz RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20.

3 lutego 2020 r. została zakończona weryfikacja warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs, po dokonaniu weryfikacji ostatniego wniosku, w ramach którego wystosowane zostało wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w ramach warunków formalnych.

W załączeniu lista wniosków, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.

Z przyczyn proceduralnych Komisja Oceny Projektów rozpocznie ocenę merytoryczną 6 lutego 2020 r.

Aktualizacja załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu, tj. wzoru umowy o dofinansowanie projektu, jest wynikiem zakończenia prac nad kształtem ww. wzoru. Główne zmiany wzoru umowy wynikają z zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie potrzeby zapewnienia właściwego zarządzania projektem i przestrzegania zapisów wniosku o dofinansowanie projektu  w zakresie zapewnienia koordynatora projektu oraz zaleceń w zakresie zapewnienia jakości realizacji projektów ryczałtowych. Zmiany wynikają także z dotychczasowych doświadczeń oraz praktycznego stosowania postanowień ww. umowy.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 2 grudnia 2019r.  i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy, że podmioty zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg 1 będą miały możliwość ubiegania się o środki EFS na realizację wszystkich 3 typów projektów w planowanym na III kwartał 2020 roku konkursie w ramach poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

----------------------------------------------
1 Obszar ZIT bis Elbląg tworzą następujące gminy: Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Tolkmicko, Gmina Milejewo, Gmina Młynary oraz Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary).

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Proszę o informację od jakiej daty wydatki są kwalifikowalne w tym konkursie, czy można we wniosku ująć koszt studiów podyplomowych, za które już zapłacono w grudniu br pierwszą ratę ?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 3 okres realizacji projektu rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lipca 2020 r. i jest nie dłuższy niż do 30 czerwca 2022 r. Oznacza to, że wszystkie działania w projekcie mogą być realizowane tylko w okresie między 1 lipca 2020 r. a 30 czerwca 2022 r. Jeśli studia podyplomowe dla nauczycieli będą realizowane poza ww. okresem, takie działanie (jak i koszty na nie poniesione) zostanie uznane za niekwalifikowalne. Natomiast kwalifikowalne będą koszty, poniesione nawet w grudniu 2019 r., jeśli dotyczą one działania, którego realizacja rozpocznie się 1 lipca 2020 r. albo później (a zakończy się najpóźniej 30 czerwca 2022 r.).

 

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie czy kupując zestawy komputerowe dla szkoły, gdzie wartość jednego zestawu nie przekracza 10 000 zł netto jesteśmy zobligowani przy kryterium:

„Projekty związane z zakupami w ramach środków trwałych w szkołach i placówkach systemu oświaty będą finansowane wyłącznie, jeśli po zakończeniu realizacji projektu będą przekazane szkołom/placówkom systemu oświaty prowadzącym kształcenie ogólne, w których realizowany był projekt, na ich działalność statutową”. Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu odznaczyć - "Nie dotyczy", ponieważ koszt jednego zestawu nie przekracza kwoty 10 000 netto i nie jest to środek trwały?

Planujemy zakupić kilka zestawów komputerowych, które będą zakwalifikowane jako zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie w  środki wartościowe, wartość 1 szt. pojedynczego zestawu nie przekroczy kwoty 10 tys. zł.,  Zamawiającym będzie JRP - Szkoła Podstawowa. 

Odpowiedź 2:

Przywołane przez Państwa w pytaniu kryterium specyficzne obligatoryjne nr 5 „Projekty związane z zakupami w ramach środków trwałych w szkołach i placówkach systemu oświaty będą finansowane wyłącznie, jeśli po zakończeniu realizacji projektu będą przekazane szkołom/placówkom systemu oświaty prowadzącym kształcenie ogólne, w których realizowany był projekt, na ich działalność statutową” dotyczy jak sama jego nazwa wskazuje środków trwałych tj. środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 PLN netto. Zakup środków trwałych o wartości równej lub niższej niż 10 000,00 PLN nie podlega limitom i kryterium Wnioskodawcę nie dotyczy (str. 69).

W sytuacji jeśli w projekcie nie przewidziano zakupów w ramach środków trwałych to kryterium to Wnioskodawcę nie dotyczy i tak jak wskazano w pytaniu należy w tej sytuacji odznaczyć check-box „NIE DOTYCZY” w pkt. 4.7.1 wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Pytanie 3:

Czy zasobem edukacyjnym będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) będzie np. oprogramowanie komputerowe lub materiały szkoleniowe, które zostaną przekazane uczestnikom lub inne materiały, które powstaną w ramach projektu np. gazetki szkolne, blog?

Odpowiedź 3:

Odpowiadając pytanie należy wskazać, iż pytanie zostało sformułowane w sposób nieprecyzyjny i podano w nim zbyt mało informacji aby móc na nie odpowiedzieć wyczerpująco.

Zgodnie z ustawą  o prawach autorskich i prawach pokrewnych „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

Dodatkowo to czy mamy do czynienia z zasobem edukacyjnym zależy również od tego co zastrzega sobie w umowie wykonawca oraz w jaki sposób dojdzie do powstania tego zasobu.

 

Pytanie 4:

Czy stowarzyszenie, które prowadzi niepubliczną szkołę podstawową jest uprawnione być występować jako wnioskodawca i lider projektu?

Odpowiedź 4:

Stowarzyszenie, które prowadzi niepubliczną szkołę podstawową, jeśli jest organem prowadzącym szkołę, jest uprawnione by występować jako wnioskodawca i lider projektu.

 

Pytanie 5:

Czy partnerem może być inne stowarzyszenie, które prowadzi działalność edukacyjną (prowadzi punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat), ale nie prowadzi szkoły prowadzącej kształcenie ogólne?

Odpowiedź 5:

Zgodnie z Regulaminem konkursu (str. 44-46) partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące projekt wspólnie. Może być również nawiązane ze stowarzyszeniem, które prowadzi działalność edukacyjną (np. prowadzi punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat) pod warunkiem uzasadnienia niezbędności i zasadności nawiązania omawianego partnerstwa.

Pytanie:

Proszę o informację, czy prawidłowe będzie zaplanowanie, aby rekrutacja uczniów do udziału w wycieczkach dotyczyła w pierwszej kolejności tych, którzy już są objęci wsparciem w projekcie w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowanych na terenie Szkoły (z tematyki powiązanej z tematyką wycieczki), a w drugiej kolejności (dla uzupełnienia grup wycieczkowych) – zaproszenie kierowane byłoby również do innych uczniów tej Szkoły?

Takie podejście pozwoli na szerszy dostęp uczniów do projektu, objęcie wsparciem projektowym większej liczby uczniów Szkoły i szerszy rozwój ich kompetencji. Ponadto pozwoli nie wykluczyć z projektu tych uczniów, którzy ze względów logistycznych czy organizacyjnych nie są w stanie brać udziału w zajęciach dodatkowych pozostając po lekcjach na terenie Szkoły.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wycieczki np. do Planetarium lub Centrum Nauki i udział w warsztatach, seansach organizowanych w takich miejscach, nie wymaga wcześniejszego przygotowania ucznia podczas zajęć pozalekcyjnych finansowanych z projektu, lecz stanowi istotny element dla rozwoju kompetencji i umiejętności każdego dziecka, nawet wówczas, jeśli nie weźmie ono wcześniej udziału w innych zajęciach projektowych.

Ze względów logistycznych i finansowych racjonalne będzie ponadto zorganizowanie transportu na wycieczkę autokarem – a więc w przypadku umożliwienia udziału w wycieczce wyłącznie uczniom biorącym już wcześniej udział w projekcie w zajęciach powiązanych z tematyką wycieczki: pozostałyby wolne, niewykorzystane miejsca.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 „w ramach kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych mogą być organizowane wycieczki/wyjazdy edukacyjne, które stanowią wyłącznie uzupełnienie treści merytorycznych realizowanych zajęć”.

Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje na konieczność połączenia wycieczek/wyjazdów edukacyjnych z realizowanymi zajęciami w ramach projektu. Zapis ten wskazuje na brak możliwości realizacji wyjazdów/wycieczek edukacyjnych dla uczniów, którzy nie biorą udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

W związku z powyższym założenie dwukrotnej rekrutacji oddzielnej dla realizowanych w projekcie zajęć oraz drugiej na wyjazdy/wycieczki edukacyjne jest sprzeczne z założeniami przedmiotowego konkursu.

Pytanie:

Jak należy rozumieć zapis: „(...) mogą być organizowane wycieczki/wyjazdy edukacyjne, które stanowią wyłącznie uzupełnienie treści merytorycznych realizowanych zajęć. Opis wycieczek/wyjazdów musi wskazywać na ścisłe powiązanie z zajęciami (...)”?

Na czym powinno polegać powiązanie, o którym Państwo piszą w dokumentacji? Z jakimi zajęciami należy powiązać wycieczki planowane w projekcie? Czy chodzi tu o zajęcia dodatkowe, realizowane na terenie placówki, finansowane w ramach projektu? Czy możliwe jest zaplanowanie w projekcie wycieczek edukacyjnych, rozwijających umiejętności uniwersalne oraz kompetencje przyrodnicze (podczas zajęć w Planetarium lub Centrum Nauki) dla np. wszystkich uczniów klas trzecich, nawet jeśli pośród nich znajdą się uczniowie, którzy nie biorą udziału w żadnych innych zajęciach realizowanych w ramach projektu?
 

Odpowiedź:

Uzupełnieniem zajęć merytorycznych mogą być organizowane wycieczki/wyjazdy edukacyjne. Opis wycieczek/wyjazdów musi wskazywać na ścisłe powiązanie z zajęciami, tzn. że realizując zajęcia z języka angielskiego możliwa jest np. organizacja warsztatów kulturowych w języku angielskim dla uczniów. Możliwe jest zaplanowanie w projekcie wycieczek edukacyjnych, rozwijających umiejętności uniwersalne oraz kompetencje przyrodnicze np. do Planetarium lub Centrum Nauki, o ile są elementem uzupełniającym zajęcia edukacyjne dla uczniów. Dlatego też w wycieczkach biorą udział uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

Pytanie 1:

Czy wyjazdy zagraniczne  (np. warsztaty językowe dla uczniów ) są kwalifikowalne w ramach 1 typu projektu?

Odpowiedź 1:

Wyjazdy zagraniczne  (np. warsztaty językowe dla uczniów ) mogą być uznane za kwalifikowalne w ramach 1 typu projektu pod warunkiem uznania ich jako niezbędne do realizacji celu projektu.

Każdorazowo przedmiotowa kwestia będzie wymagała uzasadnienia ze strony Wnioskodawcy i będzie podlegała wnikliwej ocenie na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Pytanie 2:

Czy w ramach 1 typu projektu, który polega na kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych np. matematyczno-przyrodniczych można zakupić pomoce dydaktyczne np. do zajęć z fizyki lub chemii? Nie jest tworzona nowa pracownia przedmiotowa. Pomoce dydaktyczne są niezbędne do prowadzenia ciekawych zajęć dla uczniów w ramach projektu.

Odpowiedź 2:

W ramach 1 typu projektu, który polega na kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych np. matematyczno-przyrodniczych można zakupić pomoce dydaktyczne np. do zajęć z fizyki lub chemii jako doposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia ciekawych zajęć dla uczniów w ramach projektu.
 

Pytanie 1:

Pytanie dotyczące kryterium strategicznego nr 1. W jaki sposób należy zdiagnozować posiadanie przez ucznia szczególnych uzdolnień, które zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9.08.2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy zaliczyć do katalogu specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ? Czy za wystarczający fakt posiadanych uzdolnień można potraktować świadectwo z wyróżnieniem (czerwonym paskiem), albo jeszcze węziej w zakresie danego wsparcia ocenę celującą lub bardzo dobrą z danego przedmiotu?

 

Pytanie 2:

Czy posiadanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań pozwala zaliczyć ucznia do grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi lub edukacyjnymi?

 

Odpowiedź 1 i 2:

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne – to indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Pytanie 3:

Czy w ramach 1 typu projektu, który ma rozwijać u uczniów umiejętności uniwersalne (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, rozwiązywanie problemów) można zakładać formy wsparcia, które nie rozwijają jednocześnie kompetencji matematyczno-przyrodniczych np. zajęcia teatralne?


Odpowiedź 3:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „w ramach 1 typu projektu wsparcie ukierunkowane jest przede wszystkim na kształcenie umiejętności uniwersalnych (umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy) oraz transferowalnych, tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Kształtowanie ww. umiejętności (jednej lub kilku) jest obowiązkowe w ramach wszystkich zajęć realizowanych w ramach 1 typu projektu i musi stanowić trzon tych zajęć. Kształtowanie kompetencji kluczowych stanowi jedynie uzupełnienie ww. umiejętności i odbywa się jedynie przy okazji rozwijania umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych. To kształtowanie umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych stanowi podstawę realizacji 1 typu projektu. Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie projektu informacji, które umiejętności uniwersalne oraz w jaki sposób będą kształtowane na zaplanowanych zajęciach.”

Pytanie 1:

W regulaminie konkursu są wskazane wskaźniki dla każdego typu projektu. Czy w przypadku realizacji wszystkich typów wskaźniki należy podawać oddzielnie dla każdego typu?

Odpowiedź 1:

W Regulaminie konkursu na str. 48-49 wskazane zostały obligatoryjne wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu. Dla większej czytelności zostały one przedstawione w podziale na typy projektów. Są to wskaźniki wybierane w generatorze wniosków z listy rozwijanej. W przypadku realizacji w projekcie wszystkich typów projektów należy wybrać jeden raz z listy rozwijanej dany wskaźnik obligatoryjny (określony w Regulaminie konkursu), ale jego wartość docelowa powinna uwzględniać sumę wartości osiągniętych w ramach wszystkich typów projektów łącznie. Oddzielnie dla każdego typu projektu Wnioskodawca może wpisać wskaźniki własne, jeśli wskaźniki wskazane w Regulaminie konkursu nie dają możliwości pełnego monitorowania zakresu wszystkich zaplanowanych w projekcie działań.

 

Pytanie 2:

Dla 1 Typu projektu IOK zaleca liczbę godzin na poziomie minimum 40 godzin - czy to jest zalecenie czy obowiązek?
 

Odpowiedź 2:

Wskazana w opisie działania 1.1 liczba minimum 40 godzin dydaktycznych w ramach kursów dla nauczycieli jest liczbą zalecaną, w związku z czym możliwa jest realizacja form doskonalenia nauczycieli w mniejszym wymiarze godzin.

Pytanie:
Diagnoza potwierdza konieczność kształcenia umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów na zajęciach z matematyki i języka angielskiego - w ramach 1 typu projektu. W szkole jest 2 nauczycieli matematyki i 2 nauczycieli język angielskiego.
Czy w związku z tym 30 % nauczycieli czyli ok 10 nauczycieli ze szkoły musi wziąć udział w doskonaleniu umiejętności w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych zgodnie z kryterium obligatoryjnym nr 8 ?
W ramach projektu z uczniami pracować będzie jedynie 4 nauczycieli. Pozostali nauczyciele będą mogli wykorzystywać nabyte kompetencje w trakcie realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Czy to jest prawidłowe założenie? Czy faktycznie obowiązkowo 30 % nauczycieli musi brać udział w doskonaleniu nawet jeśli nie będą oni prowadzić wsparcia dla uczniów w projekcie?

Odpowiedź:
Tak, zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 8 „Organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty zobligowany jest do objęcia wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji w ramach każdego realizowanego typu projektu min. 30% nauczycieli z każdej szkoły/placówki systemu oświaty objętej projektem.” Min. 30% nauczycieli musi zostać objętych wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji nawet jeśli nie będą oni prowadzić zajęć dla uczniów w projekcie.

Pytanie

Pytanie dotyczy kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 8 (w odniesieniu do 2 typu projektu – metoda eksperymentu): „Organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty zobligowany jest do objęcia wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji w ramach każdego realizowanego typu projektu min. 30% nauczycieli z każdej szkoły/placówki systemu oświaty objętej projektem”.


Jaka jest szersza definicja nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych? Dla przykładu, szkoła zatrudnia:

 • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – 10 osób
 • nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 20 osób

Czy, aby spełnić to kryterium, Wnioskodawca na potrzeby 2 typu projektu, odsetek 30% nauczycieli, którzy muszą wziąć udział w tym typie projektu oblicza z 20 nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, czy z 30 nauczycieli (20 nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych + 10 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej)?


Odpowiedź

Należy mieć na uwadze, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, tj. nauczający w klasach I–III szkoły podstawowej również nauczają elementów matematyczno-przyrodniczych. Niemniej jednak nie należy ich od razu traktować jako nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. O tym, czy nauczycieli tych należy wliczać do ogólnej liczby nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych świadczy ich udział lub brak ich udziału w projekcie.

Dla przykładu, jeżeli Wnioskodawca zamierza w szkole/placówce systemu oświaty realizować 2 typ projektu i wsparciem planuje objąć tylko i wyłącznie uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, a co za tym idzie nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, to wyliczając limit min. 30% nauczycieli z tej szkoły powinien podać liczbę nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych objętych wsparciem w każdej szkole/placówce systemu oświaty oraz liczbę nauczycieli uczących w szkole/placówce systemu oświaty przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Jednak jeśli w projekcie Wnioskodawca planuje objąć wsparciem zarówno uczniów klas I–III oraz  klas IV–VIII szkoły podstawowej, a co za tym idzie nauczycieli nauczających przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w tych klasach (jak również nauczycieli elementów przyrodniczych w odniesieniu do nauczania wczesnoszkolnego), to wyliczając limit min. 30% nauczycieli z tej szkoły powinien podać liczbę nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej objętych wsparciem w każdej szkole/placówce systemu oświaty oraz liczbę nauczycieli uczących w szkole/placówce systemu oświaty przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Powyższe podejście jest wyjściem naprzeciw szkołom/placówkom systemu oświaty, które prowadzą nauczanie tylko i wyłącznie w ramach edukacji wczesnoszkolnej, tj. klas I–III szkoły podstawowej.

Gdyby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej nie można było potraktować jako nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, to szkoła/placówka systemu oświaty prowadząca tylko i wyłącznie nauczanie w ramach edukacji wczesnoszkolnej nie mogłaby realizować projektu w ramach 2 typu projektu.

Przedstawione powyżej podejście stanowi jedynie podejście w zakresie 2 typu projektu, gdzie pod uwagę brani są jedynie nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


W odniesieniu do 1 oraz 3 typu projektu do liczby nauczycieli uczących w każdej szkole/placówce systemu oświaty w ramach wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole należy uwzględnić również nauczycieli edukacji wczesnoszkolnych, tj. klas I–III.

Pytanie 1:

Czy w ramach konkursu 2.2.1 możliwy jest zakup stolików uczniowskich niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami oraz szaf do przechowywania zaplanowanego doposażenia do prowadzenia zajęć w ramach Typu 1 oraz Typu 2?

Szkoła jest w trakcie tworzenia nowych pracowni przedmiotowych i w tym momencie nie ma w salach odpowiedniego wyposażenia. Stoliki są niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem dokupionego doposażenia oraz zapewniają możliwość właściwego użytkowania dokupionego sprzętu.

Odpowiedź 1:

Wydatki w zakresie doposażenia/wyposażenia pracowni przedmiotowych mogą zostać poniesione w ramach 2 i 3 typu projektu, zgodnie z działaniami w tych typach projektów. W ramach 2 typu projektu można doposażać pracownie przeznaczone do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, a w ramach 3 typu projektu – pracownie do nauczania kompetencji informatycznych.

W ramach 1 typu projektu możliwy jest zakup sprzętu, wyposażenia, mebli, ale tylko wtedy gdy wydatki te są niezbędne do przeprowadzenia zajęć zaplanowanych w ramach 1 typu projektu i wynikają z diagnozy potrzeb. Zgodnie z informacją wskazaną na str. 18 Regulaminu konkursu, w ramach 1 typu projektu może zostać doposażona pracownia językowa, może zostać zakupione wyposażenie/doposażenie do realizacji kompleksowych programów wspierających szkołę lub placówkę systemu oświaty (działanie 1.3 dot. indywidualizacji) lub też inne materiały/pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach 1 typu projektu. W związku z powyższym, w ramach 1 typu projektu można kupić stoliki i szafy niezbędne do prowadzenia zajęć w pracowni językowej, nie można natomiast kupować stolików i szaf, które byłyby wykorzystywane w pracowniach przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych czy informatycznych. Stoliki i szafy mogą zostać zakupione w ramach tego typu projektu, w ramach którego tworzona jest dana pracownia, pod warunkiem, że potrzeba ich zakupu wynika z diagnozy potrzeb.

Dodatkowo Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnienie dla wszystkich wydatków w projekcie w zakresie ich niezbędności zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu str. 68.

 

Pytanie 2:
Czy w przypadku, kiedy w ramach diagnozy są wskazania do prowadzenia doskonalenia nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych można zaplanować to działanie w ramach 1 typu projektu i czy należy w tym przypadku również zaplanować prowadzenie zajęć z uczniami w ramach projektu?

Odpowiedź 2:
Kryterium fakultatywne, o którym wspomniano w pytaniu to: „Wnioskodawca podejmie działania służące nabyciu kompetencji i/lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych, pedagogiki specjalnej oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach lub placówkach systemu oświaty”.

W ramach tego kryterium będą premiowane projekty, które zakładają między innymi doskonalenie nauczycieli w zakresie wspomnianych kompetencji wychowawczych.

Kryterium to jest kryterium przypisanym do 1 typu projektu, a dokładnie do działania 1.3. Znaczy to, że aby można było objąć nauczycieli wsparciem w zakresie kompetencji wychowawczych, obligatoryjnie w projekcie należy założyć realizację działania 1.3 tj. Indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty.

Należy dodatkowo pamiętać o tym, iż działanie 1.3 realizowane w projekcie jest wyłącznie jako uzupełnienie działań 1.1 (Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy) i 1.2 (Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy), czyli aby można było realizować działanie 1.3, to obligatoryjnie w projekcie muszą być realizowane działanie 1.1 oraz 1.2.

Jednocześnie planując objęcie wsparciem nauczyciela w zakresie kompetencji wychowawczych należy mieć na uwadze, iż tak jak odpowiedziałam powyżej wpisuje się on w realizację działania 1.3, którego realizacja musi być zgodna z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu (str. 27-30).

Jeśli projekt w ramach działania 1.3 skierowany jest do uczniów klas IV-VIII i/lub uczniów z niepełnosprawnością z klas I-VIII szkoły podstawowej to obligatoryjnie w projekcie muszą być realizowane Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mające na celu całościowe wsparcie szkoły lub placówki systemu oświaty, które obejmują co najmniej:

- doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji;

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych,  edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania  pomocy dydaktycznych w pracy;

- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Określenie co najmniej oznacza, iż trzy wymienione wyżej warunki kompleksowych programów wspierających szkołę lub placówkę systemu oświaty muszą być obligatoryjnie uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu w każdej szkole/placówce systemu oświaty objętej wsparciem w projekcie w ramach kompleksowych programów wspierających.

Uwzględniając powyższe, dopuszcza się możliwość rezygnacji z powyższego wymogu pod warunkiem, że Wnioskodawca zapewni realizację co najmniej jednego z tych działań poza projektem. Działaniem, które obligatoryjnie musi zostać uwzględnione w projekcie jest „wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty”. W tej sytuacji Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia we wniosku (w pkt. 3.1), wskazującego jednoznacznie, które z działań (doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty i/lub przygotowanie nauczycieli) oraz w jakim okresie będzie realizował poza projektem.

Wsparcie uczniów w zakresie indywidualizacji będzie wymagało współpracy z rodzicami w zakresie świadczenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli projekt w ramach działania 1.3 skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej to  w klasach tych można realizować tylko i wyłącznie Samodzielne działania wspierające proces indywidualizacji w szkole lub placówce systemu oświaty w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, które mogą obejmować:

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy i/lub

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Realizacja samodzielnych działań wspierających proces indywidualizacji ukierunkowana może być jedynie na przygotowanie nauczycieli i/lub wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W ramach tej formy realizacji działania 1.3 nie ma możliwości realizacji doposażenia szkoły lub placówki systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, podręczniki szkolne, materiały dydaktyczne.

Realizacja wsparcia dla nauczycieli i/lub uczniów w ramach samodzielnych działań wspierających proces indywidualizacji musi być zgodna z warunkami określonymi dla kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia indywidualizacji pracy oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Pytanie 1

Szkoła prowadzi kształcenie wyłącznie w klasach 1–3 (brak nauczania przedmiotowego). Czy w związku z tym, możliwa jest realizacja w niej typu projektu 2? Obligatoryjnym działaniem w tym typie jest doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki, jednak szkoła nie prowadzi kształcenia przedmiotowego, które zaczyna się w czwartej klasie.

Odpowiedź 1

W klasach 1–3 szkoły podstawowej również możliwa jest realizacja 2 typu projektu, tj. tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Obligatoryjnymi działaniami w tym typie projektu jest wsparcie nauczyciela i ucznia.

Wsparcie nauczyciela dotyczy doskonalenia ukierunkowanego na prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i obejmuje wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Określenie „w tym” (użyte w nazwie działania 2.2) oznacza, że grupa nauczycieli objęta tą formą wsparcia jest szersza niż tylko nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i matematyki. W związku z tym wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele klas 1–3, którzy nie są nauczycielami konkretnych przedmiotów, tylko nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, jednak nauczają elementów przyrodniczych. Nauczyciele klas 1–3 objęci wsparciem w ramach 2 typu projektu muszą wykorzystywać nabyte umiejętności/kompetencje/kwalifikacje do prowadzenia eksperymentów podczas zajęć z uczniami.


Pytanie 2

W Regulaminie konkursu 2.2.1 jest zapis: Należy mieć na uwadze, iż 1 typ projektu nie jest nastawiony bezpośrednio na doposażenie szkół/placówek systemu oświaty. Jednakże w ramach 1 typu projektu, pomimo braku odrębnego działania ukierunkowanego na doposażenie/wyposażenie szkoły/placówki systemu oświaty, możliwa jest realizacja wyposażenia/doposażenia bazy dydaktycznej i naukowej szkoły lub placówki systemu oświaty w ramach limitu środków trwałych oraz cross-financingu.

W ramach 1 typu, możliwe jest m.in.: doposażenie pracowni językowej w sprzęt i pomoce dydaktyczne, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych edukacyjnych i możliwości psycho-fizycznych w zakresie realizacji kompleksowych programów wspierających szkołę lub placówkę systemu oświaty oraz zakup materiałów/pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach 1 typu projektu.:

Środek trwały jest od kwoty 10 000,01–12 301,00 brutto. Planujemy zakup wyposażenia powyżej tej kwoty 10000,01 netto (środek trwały), ale też przewidziano np. pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć poniżej tej kwoty. Czy takie koszty można ująć w budżecie, jeśli nie jest to środek trwały? I czy wtedy wchodzi to też do tego limitu środków trwałych?

Odpowiedź 2

Pozycja, która jest o wartości poniżej 10 000,00 zł netto nie stanowi środka trwałego i w związku z tym nie wchodzi w limit środków trwałych. W limit środków trwałych wlicza się tylko i wyłącznie środki trwałe, których wartość początkowa jest powyżej 10.000,01 zł netto.

W ramach 1 typu projektu możliwe jest doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkoły/placówki systemu oświaty pod warunkiem, iż są one niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach 1 typu projektu i wynikają z diagnozy potrzeb. Mając na względzie powyższe w ramach 1 typu możliwy jest również zakup materiałów/pomocy dydaktycznych poniżej kwoty 10 000,00 zł netto pod warunkiem, iż są one niezbędne do przeprowadzenia zajęć zaplanowanych w ramach 1 typu projektu.

Dodatkowo zwracam uwagę, na fakt, iż Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnienie dla wszystkich wydatków w projekcie w zakresie ich niezbędności zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu str. 68.

 

Pytanie 1:

Organ prowadzący planuje wnieść wkład własny w postaci wykorzystania sal lekcyjnych. Szkoła ma siedzibę w budynku, który jest w trakcie rozbudowy-dobudowanie dodatkowej części z pomieszczeniami na klasy dydaktyczne. Budowa jest prowadzona z dofinansowaniem ze środków UE. Od września 2020 zajęcia lekcyjne/pozalekcyjne będą prowadzone w starej części szkoły, która ma już ponad 10 lat oraz w nowej części.

Czy wyposażenie zakupione w ramach projektu może zostać ulokowane zarówno w nowej jak i starej części? Czy wkład własny w postaci kosztów użyczenia sal na prowadzenie zajęć w ramach projektu może być ponoszony w ramach zajęć prowadzonych w nowej części szkoły?

Odpowiedź:

Organ prowadzący może wnieść wkład własny w postaci wykorzystania sal lekcyjnych jedynie starej części szkoły. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatkiem niekwalifikowalnym są wydatki poniesione na zakup nieruchomości w ciągu 10 lat, który był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych. Zatem wniesienie wkładu własnego w postaci wynajmu sal współfinansowanych ze środków unijnych nie jest możliwe, bowiem wydatki związane z salami w nowej części byłyby wykazane w dwóch projektach, co będzie rozumiane jako podwójne finansowanie. Wkładem własnym w ramach nowej części szkoły mogą być bieżące użytkowania czyli koszty eksploatacji (nie amortyzacji sal) tj. energia, sprzątanie itp. pod warunkiem przedstawienia podstawy wyliczenia tych kosztów.

Wyposażenie zakupione w ramach projektu może zostać ulokowane zarówno w nowej jak i starej części szkoły. 

 

Pytanie 2:
Ze względu na zalecenia IOK co do zaangażowania rodziców w zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach typu 1 czy można ponosić koszty w ramach projektu na realizację działań skierowanych w tym zakresie do rodziców?

Odpowiedź:

Istnieje możliwość poniesienia kosztów w ramach projektu w związku z zaangażowaniem rodziców w zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach typu1. 

 

Pytanie 3:
Jest taki zapis w regulaminie: W związku ze zdiagnozowanymi problemami grupy docelowej możliwe jest profilowanie interwencji poprzez łączenie typów projektu.
Czy ten zapis oznacza, że w przypadku zdiagnozowanych problemów można łączyć np. dwa typy projektu tj. typ 1 i typ 2 i prowadzić zajęcia dla uczniów które będą rozwijały kompetencje kluczowe  i umiejętności uniwersalne np. w zakresie matematyki i będą prowadzone metodami aktywizującymi oraz metodą eksperymentu? To samo dotyczy możliwości łączenia szkoleń dla nauczycieli, które będą obejmowały zakres z typu 1 i typu 2? Z założeniem, że wszystkie pozostałe części danego typu projektu będą spełnione.

Odpowiedź:

Łączenie dwóch typów projektu tj. typu 1 i typu 2 jest możliwe, jednakże należy zachować przejrzystość realizacji zadań w ramach poszczególnych typów. Wnioskodawca jest zobowiązany do organizacji oddzielnych zajęć dla uczniów, które wpisują się w I typ oraz II typ projektu.
Powyższe dotyczy również szkoleń dla nauczycieli co oznacza, iż nie można przeszkolić nauczycieli w ramach tego samego szkolenia, spełniając warunki dla obu typu projektu. Musza być to oddzielne szkolenia dla obu typów.

Pytanie 1

Na str. 38 Regulaminu jest zapis " d) Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem projektowym, wynosi:

- dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów – 140 000,00 zł, jak się ma to do limitu środków trwałych +cross-financingu

Jak to rozumieć, czy wartość pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkolenie może być wyższa niż 140 000,00 zł?

Odpowiedź

Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkolenie może być wyższa niż 140 000,00 zł.  Wartość ta dotyczy wydatków przeznaczonych na zakup elementów związanych z osiągnięciem funkcjonalności w projekcie. Wartość ta powyżej limitu może zostać przekroczona na zakup doposażenia/oprogramowania czy też na adaptację pomieszczeń (do 40% wartości projektu w ramach limitu środków trwałych oraz cross-financingu). Zaleca się, aby kategorie wydatków w ramach limitu i poza limitem widniały w budżecie w ramach dwóch oddzielnych grup pozycji budżetowych.

 

Pytanie 2

Czy każdy z tych zapisów traktować oddzielnie tj. Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole to 140 000,00 zł limit cross -financingu 8,5 % i limitu środków trwałych + cross - financingu 40 %?

Odpowiedź

Zaleca się, aby kategorie wydatków w ramach limitu i poza limitem widniały w budżecie w ramach dwóch oddzielnych grup pozycji budżetowych.

 

Pytanie 3

Jeżeli w projekcie biorą udział 3 szkoły to zakup pomocy dydaktycznych może być pomnożony max. 3 x 140 000 zł. = 420 000,00 zł?

Odpowiedź

Zakup pomocy dydaktycznych może być pomnożony max. 3 x 140 000 zł. = 420 000,00 zł.

 

Pytanie 4

Jaka jest minimalna liczba godzin kursu/szkolenia dla nauczycieli w 3 typie ?

Odpowiedź

Minimalna liczba godzin kursu/szkolenia dla nauczycieli w 3 typie nie została określona.

 

Pytanie 5

Proszę o wyjaśnienie zapisów w regulaminie konkursu Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. W regulaminie konkursu jest zapis “W przedmiotowym konkursie minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona oraz nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków przez danego Wnioskodawcę”, natomiast w kryteriach specyficznych obligatoryjnych  projekt zostaje odrzucony gdy “Kwota dofinansowania projektu wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000 EUR".

Dotyczy 1, 2 i 3 projektu. UWAGA! Kryterium będzie weryfikowane na podstawie pkt. 1.19 (wnioskowane dofinansowanie) wniosku o dofinansowanie projektu. W ramach kryterium weryfikowana będzie kwota dofinansowania, która nie może przekroczyć 426 290,00 PLN.
Czy w związku z powyższym jest limit wniosków i kwoty czy nie?

Odpowiedź

Odpowiadając na pierwszą część pytania informuję, że zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 2 „Kwota dofinansowania projektu wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000,00 Euro” czyli jest limit w wysokości 426 290,00 PLN na jaką można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, którą można powiększyć jeszcze o wymagane 5% wkładu własnego. Brak wskazania wartości minimalnej oraz maksymalnej w ramach kryterium merytorycznego zerojedynkowego („Zgodność projektu z zapisami SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu projektu, wyboru grupy docelowej, minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz limitów i ograniczeń w realizacji projektu”) wynika z technicznej budowy kryteriów i konieczności stworzenia odrębnego kryterium weryfikującego kwotę dofinansowania.

Odpowiadając na drugą część pytania informuję, że w przedmiotowym konkursie nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków o dofinansowanie projektu przez jednego Wnioskodawcę. Zwracam jednak uwagę na kryterium specyficzne obligatoryjne nr 11 tj. „Szkoła/placówka systemu oświaty może zostać objęta wsparciem tylko i wyłącznie w ramach jednego projektu.”

Informacje

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

16 grudnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 89 52 19 700,

e-mail: dfs@warmia.mazury.pl

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 • podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg (wykluczone są podmioty będące organem prowadzącym szkołę na obszarze ZIT bis Elbląg, w której realizowany będzie projekt. Obszar ZIT bis Elbląg tworzą następujące gminy: Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Tolkmicko, Gmina Milejewo, Gmina Młynary oraz Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary);
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) (podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 628) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP);
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym językiem polskim dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy – a także zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji  nauczycieli  w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/ placówkę systemu oświaty.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

 • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

 • Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w  pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.
 • Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół  lub placówek systemu oświaty oraz włączania  narzędzi TIK do nauczania.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 108 822,38 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 2.12.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 17 we wtorek w godz. 10.00–12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS2 (całodobowo).

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 2.12.2019 r.

2019-11-28

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-11-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.