Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.2.3

Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji. Konkurs nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/19

zakończony     od: 2019-12-27 do: 2020-01-27
Wyniki naboru
Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy, poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji.

Konkurs  nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/19

Termin, od którego można składać wnioski

27 grudnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 za pomocą funkcji „Wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem,  że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 16:00.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie – decyduje data nadania.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodki innowacji (w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą projekty, które przyczyniają się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym również poprzez inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji w przypadku rozszerzenia oferty o nowe/ znacząco ulepszone usługi.

Wsparcie skierowane jest na następujące typy projektów:

TYP 1:

  • Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (w tym uzupełniająco, jako element projektu, przygotowanie personelu do świadczenia nowych/ zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich upowszechnienia)
  • Inwestycje w infrastrukturę (obiekty kubaturowe, laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych (o ile stwierdzono zapotrzebowanie, które nie może zostać zaspokojone z użyciem aktualnych zasobów beneficjenta).

TYP 2:

  • Proces przedsiębiorczego odkrywania - tj. opracowanie Programu Rozwoju wraz z diagnozą określonego sektora/ dziedziny gospodarki, jako potencjalnej regionalnej inteligentnej specjalizacji poprzez realizację działań animacji współpracy interesariuszy systemu innowacji (w tym nauki i biznesu).

2. Priorytetowo w tym Poddziałaniu traktowane są projekty ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie ze środków funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.

3. Preferencje uzyskają projekty o największym udziale wkładu prywatnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku przedsiębiorstw średnich – 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, 70% – w przypadku przedsiębiorstw małych)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

TYP 1 – 3 894 350,00 zł; TYP 2 – 2 500 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

lub

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 93 97

      89 521 96 36

      89 521 96 26

      89 521 96 41

      89 521 96 54

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2019-11-27

Wytyczne ministerialne

2019-11-27

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji. Konkurs nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS