baner
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.1

Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-02-17 do: 2020-03-09
Wyniki naboru

20 października 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu, zaktualizowaną w zakresie wartości dofinansowania i wartości ogółem we wnioskach nr: RPWM.02.01.00-28-0003/20, RPWM.02.01.00-28-0006/20, RPWM.02.01.00-28-0013/20.

W związku z tym przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania) w ramach KOP dla konkursu.

31 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu, zaktualizowaną o pozytywne rozstrzygnięcie procedury odwoławczej.

Przedstawiamy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania (z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach procedury odwoławczej) oraz skład KOP.

07 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów  konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20.

Przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz skład Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Etapy oceny projektów

24 kwietnia 2020 r. zakończyliśmy etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie.

Do wszystkich Wnioskodawców, zarówno tych których projekty zostały skierowane do negocjacji, jak i tych, których projekty zostały ocenione negatywnie, systematycznie będą wysyłane pisma ze stosownymi informacjami. Ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem i podjęciem decyzji o pracy zdalnej większości pracowników Departamentu EFS – w tym członków KOP prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oceny.

Komunikaty

30 marca 2020 r. została zakończona weryfikacja warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs, po dokonaniu weryfikacji ostatniego wniosku, w ramach którego wystosowane zostało wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w ramach warunków formalnych.

W załączeniu lista wniosków, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.

Komisja Oceny Projektów rozpocznie ocenę merytoryczną 31 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem na terenie Polski, a tym samym pojawiającymi się ograniczeniami kadrowymi z uwagi na zwolnienia od wykonywanej pracy z tytułu opieki nad dzieckiem, Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020, informuje o możliwości wydłużenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 oraz RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20.

Informujemy, że w Regulaminie konkursu w podrozdziale 4.4.3 „Wkład własny”, na stronie 52, jest omyłka pisarska w zakresie wskazania wysokości wkładu własnego.

W Regulaminie konkursu jest:

„Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych”,

a powinno być:

„Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych".

Wymagany minimalny % wkładu własnego w wysokości 15% prawidłowo został wskazany na str. 11 Regulaminu konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie, które znajduje się w pełnej dokumentacji konkursowej na dole strony.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Według regulaminu konkursowego 3 typ projektu jest typem jedynie uzupełniającym do 1 typu projektu i nie może być realizowany samodzielnie. W 1 typie projektu okres realizacji projektu może być dłuższy niż 12 miesięcy.  Wynika z tego, iż w 3 typie projektu okres realizacji projektu maksymalnie może trwać 12 miesięcy.

Odpowiedź:

W przedmiotowym konkursie nie został określony warunek dotyczący maksymalnego okresu realizacji działań w ramach 3 typu projektu. Niemniej jednak zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 3 okres realizacji projektu musi rozpocząć się w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. Końcowy okres kwalifikowalności wydatków został określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków i jest to dzień 31 grudnia 2023 r.

Przypominamy również, że realizacja 3 typu projektu stanowi jedynie uzupełnienie 1 typu projektu.

 

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy budżet we wnioskach o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkurs RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20 może przewyższać wartość 100 000 EUR (432120,00 PLN), czyli np. wartość dofinansowania 431120zł + wkład własny stanowiący 15% wartości projektu? W regulaminie konkursu jest informacja, że dofinansowanie nie może przekraczać tej wartości, jednak w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok, w dodatkowych informacjach dot. tego konkretnego konkursu, jest wzmianka o treści: "projekty poniżej 100 000 euro", sugerując tym samym, że całkowita wartość projektu (wraz z wkładem własnym) powinna zmieścić się w 100000 euro.

Odpowiedź nr 1:

Limit 100 000 EUR odnosi się do kwoty dofinansowania, a nie wartości projektu. Tak jak Państwo napisali, wartość projektu może przekraczać 100 000 EUR (czyli 432 120,00 PLN), ponieważ wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 15% wartości projektu (wkład własny nie wlicza się do kwoty dofinansowania). Limit 100 000 EUR jest przedmiotem oceny w ramach kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 2. Kryterium to będzie weryfikowane na podstawie  pkt 1.19 wniosku, a więc kwoty wnioskowanego dofinansowania. Kwota z pkt 1.18 wniosku („Wydatki kwalifikowalne”) może być wyższa, ponieważ uwzględnia również wkład własny.

 

Pytanie nr 2:

Proszę również o odpowiedź, czy w przypadku wkładu własnego wnoszonego przez JST, który stanowi wkład publiczny (środki publiczne) wlicza się w limit dofinansowania czy należy traktować to odrębnie tak jak w przypadku podmiotów prywatnych?

Odpowiedź nr 2:

Wkład własny publiczny nie wlicza się w limit dofinansowania, wkład własny nie jest elementem kwoty dofinansowania wskazanej w pkt 1.19 wniosku. Państwa wątpliwości wynikają zapewne ze zmiany w stosunku do poprzednich konkursów, w których rozliczanie projektów metodami uproszczonymi odnosiło się do projektów, których wartość wkładu publicznego nie przekraczała wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR. W poprzednich konkursach do wkładu publicznego, poza dofinansowaniem, wliczany był wkład własny pochodzący ze środków publicznych. W przedmiotowym konkursie z 2020 r. limit 100 000 EUR odnosi się tylko do wartości dofinansowania. Podmioty prywatne i publiczne traktowane są w jednakowy sposób.

Pytanie:

Czy w związku z tym, że działanie 1.1 (Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego) w ramach typu 1 projektu jest obowiązkowe do realizacji, a wsparcie na to działanie mogą uzyskać tylko placówki, które działają na terenie gmin o najniższym wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wymienione w zał. 9 do Regulaminu Konkursu, proszę o informację, czy dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać tylko placówki, które działają lub będą działały na terenie gmin wymienionych w zał. 9 do Regulaminu Konkursu? I czy konieczne jest, aby placówki znajdowały się na terenie tych miejscowości, czy wystarczy, że ze wsparcia będą korzystały dzieci zamieszkałe na terenie gmin wymienionych w zał. nr 9 w placówce położonej na terenie gminy, której nie ma w niniejszym wykazie?
 

Odpowiedź:

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu mogą otrzymać tylko i wyłącznie placówki, które działają lub będą działały na terenie gmin wymienionych w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu.

Nie ma możliwości aby ze wsparcia w przedmiotowym konkursie skorzystały placówki zlokalizowane na terenie gminy/miejscowości, które nie zostały wymienione w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu nawet jeśli wsparcie kierowane by było tylko do dzieci z gmin wymienionych w załączniku nr 9.

Pytanie

Czy nowo utworzony ośrodek wychowania przedszkolnego jest jednoznaczny z budową nowego obiektu z przeznaczeniem na ośrodek wychowania przedszkolnego?

Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Regulamin nie definiuje, czy budowa nowego obiektu uznawana jest jako nowo utworzony ośrodek.

 

Odpowiedź

Utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego, według zapisów Regulaminu konkursu 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, nie jest jednoznaczne z budową nowego obiektu z przeznaczeniem na ośrodek wychowania przedszkolnego. 

Budowa nowego obiektu nie jest możliwa w ramach konkursu z działania 2.1. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu (str. 48) można przewidzieć wydatki związane z zakupem nieruchomości, zakupem infrastruktury oraz dostosowaniem i adaptacją pomieszczeń do 10% wartości projektu.

Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego. 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20

Termin, od którego można składać wnioski

17 lutego 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

9 marca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 89 52 19 700, e-mail: dfs@warmia.mazury.pl

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 •  podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) (m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami  we wskazanym terminie);
 •  podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 628) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP);
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – realizowany przez następujące działania:

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),
 • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),
 • wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności – realizowany przez następujące działania:

 • kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych, 
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 326 626,68 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 84

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych z konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 17 we wtorek w godz. 10.00–12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00–10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość całodobowego zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie LSI MAKS2.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2020-01-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.