Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.2.1

Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa. Konkurs nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-02-28 do: 2020-05-04
Wyniki naboru
Komunikaty

W skoroszycie „Analiza” w części „analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem” w wierszu 494 pod nazwą „Beneficjent/operator z projektem jest trwały finansowo (gotówka –stan końcowy w każdym roku > 0)” należy zastosować formułę:

=JEŻELI(LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"<0")+LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"=0")>0;"Nie";"Tak")

Wskazana wcześniej formuła

=JEŻELI(LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"<0")+LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"=0")+LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"")>0;"Nie";"Tak")  dla okresu referencyjnego do  15 lat błędnie wskazywała brak trwałości.  

 

Poprawiony arkusz analizy finansowo-ekonomicznej znajduje się w "Plikach do pobrania".

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie do 04.05.2020r.  
W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z września 2020 r. do października 2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie tego samego projektu w planowanym naborze, jeśli został on już złożony w poprzednim naborze (konkurs jeszcze nie został rozstrzygnięty, wnioski w ocenie)?

Pytanie 2: Czy złożenie wniosku w planowanym naborze na ten sam projekt będzie powodowało konieczność wycofania wcześniejszego wniosku z innego naboru?

Odpowiedź: W odpowiedzi departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (departament EFRR) informuje, że jedną z zasad funduszy strukturalnych jest zakaz podwójnego dofinansowania tego samego projektu, lub części jego kosztów z różnych źródeł publicznych (tzw. zakaz podwójnego finansowania). W tym celu każdy Wnioskodawca, partner, podmiot realizujący składa załącznik, w którym oświadcza, iż nie otrzymał/nie przyznano mu środków publicznych na te same wydatki kwalifikowalne. Jeśli otrzymał kwotę ze źródeł publicznych przewidzianą na wydatki kwalifikowalne określone we Wniosku w części VI, wartość dofinansowania zostaje pomniejszona o tę kwotę.

Powyższy dokument zawarty został w „Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EERR RPO WiM na lata 2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu” (załącznik do Regulaminu konkursu). Dodatkowo Wnioskodawca, składając dany załącznik zostaje zobligowany, że po otrzymaniu innych środków publicznych na finansowanie tych samych wydatków kwalifikowalnych, poinformuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą (IZ), wskazując także wysokość kwoty, jaka została przyznana.

Tym samym informuję, że można złożyć  wniosek o dofinansowanie tego samego projektu w planowanym naborze, nawet jeśli został on już złożony w poprzednim. Złożenie takiego wniosku nie będzie powodowało konieczności wycofania wcześniejszego wniosku z innego naboru.

Niemniej jednak przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, należy wystąpić do IZ z pismem z informacją, w której beneficjent oficjalnie odstępuje od realizacji jednego z projektów.

Pytanie:

Pytanie dotyczące stosowania klauzul społecznych w ramach naboru wniosków z poddziałania 6.2.1: Czy klauzule te trzeba zastosować we wszystkich zamówieniach w projekcie (np. do zakupu i montażu tablic informacyjno-promocyjnych w ramach promocji projektu lub nadzoru inwestorskiego/autorskiego), żeby otrzymać 1 punkt w ocenie wniosku?

Odpowiedź:

To Wnioskodawca na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie powinien przeanalizować planowane zamówienia/postępowania w projekcie pod kątem możliwości i racjonalności zastosowania tzw. klauzul społecznych. Jeżeli z analizy Wnioskodawcy wynika obiektywna możliwość zastosowania ww. klauzul, to w takim przypadku punkt może zostać przyznany, w zależności od informacji i deklaracji Wnioskodawcy, które zostaną zawarte w Studium wykonalności w powyższym zakresie.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa.

Konkurs nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/20

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4 maja 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2020 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101
  lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380
  w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 16:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 • Budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej obejmująca: urządzanie terenów zielonych i wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych/leczniczych, np. parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery;
 • Tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego typu pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, urządzanie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii, promenady uzdrowiskowe i powiązane parkingi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 324 458,14 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 17.03.2020 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

 

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 44, 89 521 96 92, 89 521 96 57, 89 521 96 48 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.kultura@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 4.05.2020 r. (z poprawionym arkuszem analizy finansowo-ekonomicznej)

2020-05-04

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-03-17

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-01-27

Wytyczne ministerialne

2020-01-27

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa. Konkurs nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.