Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.3.1

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, schemat A. Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-02-28 do: 2020-05-04
Wyniki naboru

21 lutego 2022 r. Zarząd Województwa zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

23 listopada 2021 r. Zarząd Województwa zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

19 października 2021 r. Zarząd Województwa zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o zmianie terminu weryfikacji warunków formalnych z 94 dni do 100 dni kalendarzowych.

Przyczyną wydłużenia terminu jest duża liczba wniosków o dofinansowanie projektu.

 

W skoroszycie „Analiza” w części „analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem” w wierszu 494 pod nazwą „Beneficjent/operator z projektem jest trwały finansowo (gotówka –stan końcowy w każdym roku > 0)” należy zastosować formułę:

=JEŻELI(LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"<0")+LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"=0")>0;"Nie";"Tak")

Wskazana wcześniej formuła

=JEŻELI(LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"<0")+LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"=0")+LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"")>0;"Nie";"Tak")

dla okresu referencyjnego do 15 lat błędnie wskazywała brak trwałości.  

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie do 04.05.2020r.

W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z września 2020 r. do października 2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

W ramach inwestycji pragniemy dokonać wymiany okien i drzwi, modernizację instalacji c.w.u., wymianę opraw oświetleniowych, modernizację instalacji c.o. oraz zamontować instalację fotowoltaiczną obok budynku szpitala. Czy w związku z tym, że tak określone prace nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, wymagane jest posiadanie dokumentacji technicznej. Jeśli tak to w jakiej formie? Czy ma to być projekt budowlany?

Odpowiedź:

Zgodnie z instrukcją wypełniania załączników „Wnioskodawcy jako wymagany załącznik, w przypadku projektów przewidujących prace budowlane, powinni przedstawić wyciąg z projektu budowlanego, w postaci kopii stron dokumentacji zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami autorów oraz opis techniczny wraz z podstawowymi rzutami inwestycji".

W przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, Wnioskodawca winien załączyć do dokumentacji aplikacyjnej krótki opis techniczny planowanych do realizacji prac w ramach projektu, zawierający szczegółowy zakres wraz z parametrami technicznymi oraz ilościami sztuk. Niezbędny jest również plan sytuacyjny z wykazanymi pomieszczeniami, w których prace te będą wykonane.

Pytanie nr 1:

Jednostka samorządu terytorialnego planuje termomodernizację budynku z zastosowaniem OZE. Problemem są nieregularne przerwy w dostawach prądu (dotychczas zdarza się to kilka razy w roku). Czy w ramach prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej kosztem kwalifikowalnym może być ujęte w audycie energetycznym, awaryjne źródło energii elektrycznej zasilające pompę ciepła w celu zapewnienia ciągłości dostawy energii cieplnej do budynku w sytuacji kryzysowej (np. przerwanie linii przesyłowej w wyniku działania warunków atmosferycznych) w postaci agregatu prądotwórczego zasilanego paliwem płynnym?

 

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków. Warunkiem poprzedzającym realizacje projektów jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który stanowi kluczowy element projektu. Służy m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy dot. możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Reasumując zakres prac ujętych w projekcie musi wynikać z audytu energetycznego.

Dodatkowo celem tematycznym poddziałania jest  wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach czyli wsparte projekty powinny skutkować znaczną redukcją CO2. Zastosowanie agregatu prądotwórczego zwiększy emisję CO2.

Mając na uwadze powyższe zakup agregatu nie wpłynie ani na zwiększenie efektywności energetycznej budynku jak również na redukcję emisji CO2 w związku z tym nie może być ujęty w kosztach kwalifikowalnych projektu.

 

Pytanie:

Czy dokumentacja techniczna/ projektowa oraz audyt energetyczny, przygotowana dla projektu, jest kosztem kwalifikowalnym?
 

Odpowiedź:

Wszystkie z wymienionych dokumentów mogą być wskazane jako koszty kwalifikowalne.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A.

Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20.

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4 maja 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w jednym plus kopia w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie  – decyduje data nadania.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 4. przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego);
 5. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków (definicja w słowniku terminologicznym Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) użyteczności publicznej wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Warunkiem poprzedzającym realizacje projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych (stanowiących kluczowy element projektu), które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.

Wsparcie będzie skierowane m.in. na:

1. Głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:

a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE;

2. Instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

3. Audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie może być udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, gdy w ich wyniku osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje te muszą przyczyniać się do zmniejszenia CO2 (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa) i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy nie jest uzasadnione ekonomicznie podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze. Projekty powinny również być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.

Preferowane będą projekty:

 • dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej (oszczędność tak liczona jest w odniesieniu do sytuacji opisanej w audycie energetycznym dla zestawu działań określonych do wykonania w tymże dokumencie);
 • polegające na wymianie źródeł ciepła wykorzystujących OZE;
 • uwzględniające wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO);
 • wynikające z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast i komplementarne do realizowanych w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji oraz działań finansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego;
 • wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

47 604 873,49 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 17.03.2020 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail bpeir@warmia.mazury.pl

lub pod numer tel:

        89 521 96 72,

89 521 96 46,

89 521 96 73,

89 521 96 18,

89 521 93 88,

89 521 96 71,

       89 521 96 76

 

Pytania prosimy kierować także do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 22.04.2020 r.

2020-04-22

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (od 17.03.2020 r. do 20.04.2020 r.)

2020-03-17

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-01-28

Wytyczne ministerialne

2020-01-28

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, schemat A. Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.