Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

3.1

Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Konkurs nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-03-19 do: 2020-05-25
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Z uwagi na złożoną tematykę projektów, liczbę wniosków o dofinansowanie projektu w ocenie oraz zdolność instytucji do weryfikacji wniosków wydłużamy termin weryfikacji warunków formalnych o 15 dni.

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 20.04.2020r. do 25.05.2020r.
W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z października 2020 r. na listopad 2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy w ramach konkursu możliwe jest kwalifikowanie kosztu zakupu wodomierzy do systemów telemetrycznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność  informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych oraz Działanie 3.2 E-zdrowie (…)  kwalifikowalny jest wydatek związany  z zakupem sprzętu informatycznego, gdy jest on niezbędny do budowy/rozbudowy systemów świadczących e-usługi publiczne  (front-office). Zatem wydatki nie stanowiące sprzętu informatycznego  (np. wodomierze, aparatura kontrolno-pomiarowa itp.) stanowią wydatek niekwalifikowalny w projekcie. Wodomierze w każdym przypadku (czy to w przypadku gdy moduły zdalnego odczytu są zintegrowane z wodomierzem, czy podłączane do wodomierzy kablowo lub bezprzewodowo) stanowią koszt niekwalifikowalny. Urządzenia zintegrowane zawierające w sobie wodomierz i moduł zdalnego odczytu mogą być kwalifikowalne pod warunkiem wydzielenia kosztu wodomierza jako wydatku niekwalifikowalnego. Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że wydatki przedstawione  we wniosku są kwalifikowalne. Wobec powyższego na etapie sporządzenia zapytania ofertowego w ofercie i wzorze umowy z wykonawcą powinien zażądać wydzielenia poszczególnych elementów zamówienia.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy region, działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Konkurs nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/20

Termin, od którego można składać wnioski

19.03.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

25.05.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek–piątek 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca składa w sekretariacie departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych beneficjentów, z zastrzeżeniem ust. 3:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje kultury, rynku pracy;
 • jednostki naukowe;
 • uczelnie.
 1. W przypadku projektów partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony w ust. 1.
 2. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu, o których mowa w:
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Zasada ta dotyczy również partnerów w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój (tworzenie nowych oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących) e-usług publicznych (w relacjach, A2B i A2C) bazujących na informacji sektora publicznego. Cele działania realizowane w ramach następujących typów przedsięwzięć:

1. Budowa systemów informacji przestrzennej:

 • rozwój i integracja danych przestrzennych oraz budowa i rozbudowa platform informacji przestrzennej;
 • digitalizacja, harmonizacja i uzupełnienie baz danych zasobów geodezyjno-kartograficznych;
 • tworzenie inteligentnych przewodników/map.

2. Elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego:

 • rozwój zasobów publicznych poprzez digitalizację, udostępnianie, gromadzenie i zabezpieczanie z wykorzystaniem TIK;
 • zinformatyzowanie zarządzania informacją i zasobami publicznymi;
 • uporządkowanie rejestrów publicznych, stworzenie warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności), udostępnienie zawartych w nich informacji;
 • zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia informacji/danych (w tym szczególnie: systemy zarządcze, technologii przetwarzania danych, itp.).

3. E-administracja:

 • uproszczenie i zinformatyzowanie procedur zorientowane na użytkownika (np. zintegrowanie wewnętrznych systemów obsługi/zarządzania podmiotów świadczących usługi publiczne
  w województwie, tworzenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie narzędzi elektronicznej obsługi działalności gospodarczej).


W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja.

Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu).


Preferencjami objęte zostaną projekty:

 • realizowane na obszarze strategicznej interwencji OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
 • wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”,
 • realizowane w partnerstwie,
 • polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom co najmniej 4 – transakcja).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

23 000 001,14 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulaminu konkursu – obowiązuje od 9.04.2020 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w §14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

lub

nabory.cyfryzacja@warmia.mazury.pl

lub

Tel. 89 521 93 85

89 521 96 52

89 521 96 23

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 21.04.2020 r.

2020-04-21

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-04-07

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-02-17

Wytyczne ministerialne

2020-02-17

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Konkurs nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.